Giáo án Tổng hợp các môn lớp 3 - Tuần 3

I.MỤC TIÊU:

Kiến thức: Học sinh biết cách gấp con ếch.

Kĩ năng: Các em gấp được con ếch bằng giấy đúng qui trình kỹ thuật

Thái độ: Hứng thú với giờ học gấp hình. Yêu thích làm đồ chơi bằng gấp giấy. Biết giữ gìn vệ sinh chung.

II.CHUẨN BỊ.

 Giáo viên:

Mẫu con ếch được gấp bằng giấy màu có trang trí đẹp, có kích thước đủ lớn để Học sinh quan sát được.

TRanh qui trình gấp con ếch bằng giấy.

Giấy màu hoặc giấy trăng, kéo thủ công, bút màu.

 Học sinh:

 Giấy màu, giấy trắng, kéo thủ công, bút màu, bút xạ.

III, hoạt động dạy học chủ yếu.

 

doc29 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn lớp 3 - Tuần 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
meù. *KNS :Kieồm soaựt caỷm xuực ,tửù nhaọn thửực . II / Chuaồn bũ : - Tranh minh hoùa baứi ủoùc ( SGK ). Baỷng phuù vieỏt baứi thụ ủeồ hửụựng daón hoùc sinh luyeọn HTL C/ Leõn lụựp : Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1. Kieồm tra baứi cuừ: -Goùi 2 hoùc sinh leõn baỷng ủoùc bài “ Chieỏc aựo len “ -Nhaọn xeựt ủaựnh giaự, ghi ủieồm . 2.Baứi mụựi: a) Giụựi thieọu baứi:“Quaùt cho baứ nguỷ “ b) Luyeọn ủoùc: */ ẹoùc maóu baứi thụ ( gioùng vui tửụi , dũu daứng , tỡnh caỷm ). */ Hửụựng daón luyeọn ủoùc keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ . - Đoùc tửứng doứng thụ . -Đọc từng khổ thơ Giỳp hs hiểu nghĩa từ mới - Đọc từng khổ thơ trong nhúm - Thi đọc giữa cỏc nhúm - Nhận xột biểu dương c) Hửụựng daón tỡm hieồu baứi : -Mụứi 1HS ủoùc thaứnh tieỏng, lụựp ủoùc thaàm baứi thụ vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi : -Baùn nhoỷ trong baứi thụ ủang laứm gỡ ? -Caỷnh vaọt trong nhaứ , ngoaứi vửụứn nhử theỏ naứo ? - Baứ mụ thaỏy gỡ ? -Vỡ sao coự theồ ủoaựn baứ mụ nhử vaọy ? -Qua baứi thụ em thaỏy tỡnh caỷm cuỷa chaựu ủoỏi vụựi baứ nhử theỏ naứo ? c) Hoùc thuoọc loứng baứi thụ: -Hửụựng daón ủoùc thuoọc loứng tửứng khoồ thụ roài caỷ baứi taùi lụựp theo phửụng phaựp xoaự daàn baỷng. - Yeõu caàu hs thi ủoùc thuoọc loứng caỷ baứi thụ theo nhúm -Giaựo vieõn theo doừi nhaọn xeựt. IV) Cuỷng coỏ - Daởn doứ: - Gọi hs nhắc lại nội dung bài - Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc. - Daởn veà hoùc thuoọc baứi vaứ xem trửụực baứi mụựi .V)Boồ sung: .. . -2 hs đọc và trả lời cõu hỏi theo yờu cầu của giỏo viờn “ -Lụựp theo doừi, giaựo vieõn giụựi thieọu. -Vaứi hoùc sinh nhaộc laùi tửùa baứi. -HS laộng nghe GV ủoùc maóu. - Nt đọc mỗi em 2 dũng thơ - Nt đọc từng khổ thơ - Tlời dựa vào chỳ giải - Hs đọc bài nhúm 4 - 2 nhúm thi đọc -Lụựp ủoùc thaàm baứi thụ ủeồ tỡm hieồu noọi dung baứi. -Baùn quaùt cho baứ nguỷ . -Moùi vaọt ủeàu im laởng nhử ủang nguỷ: ngaỏn naộng nguỷ thiu thiu treõn tửụứng , coỏc cheựn naốm im , hoa cam , -Mụ tay chaựu quaùt hửụng thụm tụựi . - Vỡ chaựu ủaừ quaùt cho baứ raỏt laõu trửụực khi baứ nguỷ... -Chaựu raỏt hieỏu thaỷo , yeõu thửụng, chaờm soực baứ - HS hoùc thuoọc loứng tửứng khoồ thụ roài caỷ baứi thụ theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn . - Thi ủoùc thuoọc caỷ baứi thụ. - Lụựp bỡnh choùn nhúm thaộng cuoọc. -3 em nhaộc laùi noọi dung baứi -Veà nhaứ hoùc thuoọc baứi, xem trửụực baứi “Ngửụứi meù ”. *********************************** Chớnh taỷ : (nghe vieỏt ) Chieỏc aựo len I/ Muùc tieõu : KT - Nghe vieỏt ủuựng baứi C.taỷ, trỡnh bày đỳng hỡnh thức bài văn xuụi Laứm ủuựng BT 2b Nhụự chớnh xaực teõn caực chửừ caự từ( g-m) BT3 KN - Reứn kyừ naờng vieỏt chớnh taỷ. Tẹ - Coự thoựi quen reàn luyeọn chửừ vieỏt II/ Chuaồn bũ : -Ba hoaởc boỏn baờng giaỏy vieỏt 2 ủeỏn 3 laàn noọi dung baứi taọp 2b . Baỷng phuù keỷ baỷng chửừ vaứ teõn chửừ ụỷ baứi taọp 3 III/ Cỏc hoạt động dạy học Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1. Kieồm tra baứi cuừ: -Nhaọn xeựt ủaựnh giaự phaàn kieồm tra baứi cuừ. 2.Baứi mụựi: a) Giụựi thieọu bài b) Hửụựng daón nghe vieỏt : 1/ Hửụựng daón chuaồn bũ : - Gv đọc mẫu bài ct -Yeõu caàu 2 học sinh đọc lại . - Yeõu caàu tỡm hieồu noọi dung ủoaùn vaờn caàn vieỏt -Vỡ sao Lan aõn haọn ? -Nhửừng chửừ naứo trong ủoaùn vaờn caàn vieỏt hoa ? -Lụứi Lan muoỏn noựi vụựi meù ủửụùc ủaởt trong daỏu gỡ? - Bài được viết theo hỡnh thức gỡ ? -Hửụựng daón vieỏt từ khú -Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự . -Giaựo vieõn ủoùc cho hoùc sinh vieỏt vaứo vụỷ -ẹoùc laùi ủeồ hoùc sinh tửù baột loói vaứ ghi soỏ loói ra ngoaứi leà. - Chaỏm vụỷ 1 soỏ em, nhaọn xeựt. c/ Hửụựng daón laứm baứi taọp *Baứi 2 : - Giaựo vieõn neõu yeõu caàu cuỷa baứi taọp -Chia 3 baờng giaỏy cho 3 em laứm baứi taùi choó . -Yeõu caàu caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ . -Goùi 3 hoùc sinh leõn daựn baứi laứm leõn baỷng . -Goùi hoùc sinh khaực nhaọn xeựt . -Giaựo vieõn nhaọn xeựt baứi laứm hoùc sinh *Baứi 3-Goùi moọt em ủoùc yeõu caàu baứi 3 . -Yeõu caàu moọt em leõn laứm maóu : gh – gieõ haựt -Goùi hai hoùc sinh leõn laứm treõn baỷng -Yeõu caàu caỷ lụựp thửùc hieọn vaứo vụỷ -Sau ủoự cho caỷ lụựp nhỡn baỷng nhieàu em ủoùc 9 chửừ vaứ teõn chửừ treõn baỷng . -Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự . -Khuyeỏn khớch ủoùc thuoọc loứng taùi lụựp 9 chửừ vaứ teõn chửừ . IV) Cuỷng coỏ - Daởn doứ: Nhắc lại cỏch trỡnh bày bài chớnh tả -Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc -Daởn veà nhaứ hoùc vaứ laứm baứi xem trửụực baứi mụựi T/ cheựp:Chũ em . V) Boồ sung: -3HS leõn baỷng, caỷ lụựp vieỏt vaứo baỷng con caực tửứ : Gaộn boự , naởng nhoùc , khaờn tay , khaờng khớt - Lụựp laộng nghe giụựi thieọu baứi -Hai em nhaộc laùi tửùa baứi - Theo dừi bài -2HS ủoùc laùi baứi -Caỷ lụựp ủoùc thaàm tỡm hieồu noọi dung baứi -Vỡ Lan ủaừ laứm cho meù khoự xửỷ vaứ khoõng vui . -Nhửừng chửừ trong baứi caàn vieỏt hoa ( ẹaàu caõu vaứ tờn rieõng ) - Lụứi cuỷa Lan muoỏn noựi vụựi meù ủửụùc ủaởt trong daỏu ngoaởc keựp. - Văn xuụi - vieỏt vaứo baỷng con :õn hận , cuộn trũn, chăn bụng -Caỷ lụựp nghe vaứ vieỏt baứi vaứo vụỷ -HS nghe vaứ tửù sửỷa loói baống buựt chỡ . - Noọp baứi leõn ủeồ giaựo vieõn chaỏm ủieồm . - 3 em ủaùi dieọn laứm vaứo baờng giaỏy, sau khi laứm xong thỡ daựn leõn baỷng lụựp. - Caỷ lụựp nhaọn xeựt, vhửừa baứi. -Caõu b : -keỷ, thaỳng; Thaỳng, veừ , saỹn - 2HS ủoùc ủeà baứi . -Moọt em leõn baỷng laứm maóu . -Caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ baứi taọp . -Hai em leõn sửỷa baứi treõn baỷng . - Khi baùn laứm xong caỷ lụựp nhỡn leõn baỷng ủeồ nhaọn xeựt - 9 tửứ caàn ủeồ ủieàn laứ :g – gieõ ; gh – gieõ haựt , gi- gieõ i ,h– haựt , i - i , k- ca , kh- ca haựt , l- elụứ , m - em mụứ 1 hs nhắc **************************************** Toaựn : OÂn taọp veà giaỷi toaựn I/ Muùc tieõu : KT: - Biết giải bài toỏn về nhiều hơn ớt hơn - Biết giải bỡa toỏn hơn kộm nhau một số đơn vị KN: - Laứm ủửụùc caực baứi taọp lieõn quan. Tẹ: Yeõu thớch moõn hoùc II/ Chuaồn bũ : - Baỷng phuù ủaừ veừ saỹn caực hỡnh nhử saựch giaựo khoa III/ Cỏc hoạt động dạy học: Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1.Baứi cuừ : -Goùi 2 em leõn baỷng laứm baứi taọp soỏ 1 vaứ baứi 3 . -Nhaọn xeựt ủaựnh giaự. 2.Baứi mụựi: a) Giụựi thieọu baứi: -Hoõm nay chuựng ta cuứng oõn taọp veà giaỷi toaựn b) hướng dẫn làm bài tập -Baứi 1: - Cho hoùc sinh quan saựt toựm taột sụ ủoà ủoaùn thaỳng neõu dửù kieọn vaứ yeõu caàu cuỷa baứi toaựn -Yeõu caàu lụựp laứm vaứo vụỷ . -Yeõu caàu 1 hoùc sinh giaỷi treõn baỷng -Qua baứi naứy chuựng ta cuỷng coỏ ủửụùc daùng toaựn gỡ ? Baứi 2 - Yeõu caàu hoùc sinh quan saựt toựm taột sụ ủoà ủoaùn thaỳng treõn baỷng ? -Haừy neõu dửù kieọn vaứ yeõu caàu baứi toaựn? -Yeõu caàu 1 hoùc sinh tớnh treõn baỷng -Yeõu caàu lụựp laứm vaứo vụỷ. - Cho HS ủoồi vụỷ KT cheựo. -Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự. -Qua baứi naứy chuựng ta cuỷng coỏ ủửụùcdaùng toaựn gỡ? Baứi 3: -Cho quan saựt hỡnh veừ . +Haứng treõn coự maỏy quaỷ ? +Haứng dửụựi coự maỏy quaỷ ? +Haứng treõn hụn haứng dửụựi maỏy quaỷ ? + Laứm theỏ naứo ủeồ coự keỏt quaỷ laứ 2? - Yeõu caàu HS tửù laứm baứi vaứo vụỷ. - Goùi 1 soỏ HS neõu mieọng baứi laứm cuỷa mỡnh. -Yeõu caàu caỷ lụựp cuứng theo doừi vaứ nhaọn xeựt . -Giaựo vieõn nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng. Baứi 4 (daứnh cho HSKG) - Yeõu caàu quan saựt toựm taột baứi toaựn baống sụ ủoà ủoaùn thaỳng . -Yeõu caàu 1 hoùc sinh tớnh treõn baỷng -Yeõu caàu lụựp laứm vaứo vụỷ . - Chaỏm vụỷ 1 soỏ em, nhaọn xeựt, chửừa baứi. IV) Cuỷng coỏ - Daởn doứ: gọi hs nờu cỏch tớnh dạng toỏn về nhiều hơn, ớt hơn *Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc –Daởn veà nhaứ chuaồn bũ baứi mụựi:”Xem ủoàng hoà”. V) Boồ sung: Hai hoùc sinh leõn baỷng sửỷa baứi . -HS 1 : Leõn baỷng laứm BT1 -HS 2 : Laứm baứi 3/ 43. *Lụựp theo doừi giaựo vieõn giụựi thieọu baứi -Quan saựt sụ ủoà toựm taột neõu dửù kieọn vaứ yeõu caàu ủeà baứi : -Caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ. -Moọt hoùc sinh leõn baỷng giaỷi . - Lụựp nhaọn xeựt chửừa baứi. Giaỷi : Soỏ caõy ủoọị 2 troàng ủửụùc laứ : 230 + 90 = 320 ( caõy ) ẹ/S : 320 caõy - Cuỷng coỏ veà daùng toaựn “ nhieàu hụn “ -Hoùc sinh quan saựt sụ ủoà -Neõu dửù kieọn vaứ yeõu caàu ủeà baứi - HS tửù laứm baứi vaứo vụỷ. - Moọt hoùc sinh chửừa baứi treõn baỷng lụựp. - Caỷ lụựp nhaọn xeựt boồ sung. - ẹoồi vụỷ ủeồ KT baứi nhau. -Cuỷng coỏ ve daùngà toaựn “ ớt hụn “. - HS quan saựt vaứ TLCH. - Haứng treõn coự 7 quaỷ . -Haứng dửụựi coự 5 quaỷ . - Haứng treõn nhieàu hụn haứng dửụựi 2 quaỷ. - Laỏy 7 quaỷ trửứ ủi 5 quaỷ baống 2 quaỷ. - HS tửù laứm baứi vaứo vụỷ. - 3HS neõu baứi laứm cuỷa mỡnh, caỷ lụựp nhaọn xeựt, boồ sung. - Quan saựt hỡnh veừ vaứ neõu nhaọn xeựt -Caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ. - 1HS leõn baỷng chửừa baứi. Giaỷi : Bao ngoõ nheù hụn bao gaùo laứ 50 – 35 = 15 ( kg ) ẹ/S: 15 kg - Lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt baứi baùn -HS neõu caựch tớnh veà daùng toaựn “ nhieàu hụn “ ớt hụn “. -Veà nhaứ hoùc baứi . ************************************** Buổi chiều : Sinh hoạt lớp A. Muùc tieõu: - Giuựp HS thaỏy ủửụùc nhửừng ửu, khuyeỏt ủieồm trong tuaàn qua, tửứ ủoự coự hửụựng khaộc phuùc. - Giaựo duùc HS tinh thaàn pheõ bỡnh vaứ tửù pheõ bỡnh. B. Leõn lụựp: 1. Lụựp sinh hoaùt vaờn ngheọ 2. ẹaựnh giaự caực hoaùt ủoọng trong tuaàn : * Lụựp trửụỷng nhaọn xeựt tỡnh hỡnh cuỷa lụựp vaứ ủieàu khieồn caỷ lụựp pheõ bỡnh vaứ tửù pheõ bỡnh. * GV ủaựnh giaự chung: a.ệu ủieồm: - ủaừ oồn ủũnh ủửụùc neà neỏp lụựp, mua saộm ủuỷ ủoà duứng hoùc taọp. - Coự yự thửực tửù giaực laứm veọ sinh lụựp hoùc. - Hoùc taọp khaự nghieõm tuực, moọt soỏ em phaựt bieồu xaõy dửùng baứi soõi noồi:Trõm, Thắng. Khỏnh... b.Khuyeỏt ủieồm: - Moọt soỏ baùn coứn noựi chuyeọn trong giụứ hoùc chửa chuự yự nghe coõ giaựo giaỷng baứi:Tõy, Hưng, Thư 3. Bỡnh baàu toồ, caự nhaõn xuaỏt saộc: - Toồ : 2 toồ : - Caự nhaõn: trõm, Thắng ,Đớnh.. 4. Keỏ hoaùch tuaàn tụựi: - Tiếp tục duy trỡ cụng tỏc truy bài 15 phỳt đầu giờ - Duy trỡ cụng tỏc vệ sinh lớp học - GD HS cú ý thức giữ gỡn vệ sinh mụi trường - Duy trỡ cụng tỏc bồi dưỡng HS yếu vào cỏc tiết + ***************************************** Thửự tử ngaứy 3 thaựng 9naờm 2014 Luyeọn tửứ vaứ caõu : So saựnh – daỏu chaỏm A/ Muùc tieõu : KT - Tỡm ủửụùc hỡnh aỷnh so saựnh trong caực caõu thụ , caõu vaờn BT1. - Nhaọn bieỏt ủửụùc caực tửứ chổ sửù vaọt so saựnh trong nhửừng caõu ủoự BT2. - Đieàn ủuựng daỏu chaỏm vaứo choó chaỏm thớch hụùp trong ủoaùn vaờn chửa ủaựnh daỏu chaỏm , và viết đỳng chữ đầu cõu BT3 KN-Reứn kyừ naờng laứm baứi taọp Tẹ: Yeõu quyự Baực Hoà thoõng qua hỡnh aỷnh SS ủeùp. B/ Chuaồn bũ :- 4 baờng giaỏy khoồ to ghi saỹn moói yự noọi dung baứi taọp 1 , baỷng phuù vieỏt saỹn noọi dung trong baứi taọp 3 , C/ Leõn lụựp : Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1. Kieồm tra baứi cuừ: -Goùi 1 hoùc sinh laứm baứi taọp 1 . - nhaọn xeựt. 2.Baứi mụựi: a) Giụựi thieọu baứi: So saựnh vaứ oõn veà daỏu chaỏm . b)Hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp: *Baứi 1: - Yeõu caàu ủoùc thaứnh tieỏng baứi taọp 1 -Yeõu caàu caỷ lụựp theo doừi SGK. - Hướng dẫn mẫu cõu a - Mắt hiền được so sỏnh với gỡ? -Yeõu caàu laứm baứi theo theo caởp ủeồ hoaứn chổnh baứi laứm . -Giaựo vieõn daựn leõn baỷng lụựp 4 tụứ giaỏy to -Yeõu caàu lụựp chia thaứnh 4 nhoựm leõn baỷng chụi tieỏp sửực tỡm tửứ so saựnh . -Giaựo vieõn nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng . * Baứi 2 : - Yeõu caàu moọt em ủoùc thaứnh tieỏng veà yeõu caàu baứi taọp 2 . -Yeõu caàu caỷ lụựp ủoùc thaàm . -Mụứi moọt em leõn baỷng laứm maóu 1 caõu. - Yeõu caàu caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ. -Mụứi 4 leõn baỷng gaùch 1gaùch dửụựi nhửừng tửứ chổ sửù so saựnh trong caực caõu thụ. -Yeõu caàu caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ baứi taọp . -Giaựo vieõn vaứ lụựp theo doừi nhaọn xeựt . -Choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng . *Baứi 3 - Yeõu caàu HS ủoùc BT. - Khi nào ta đặt dấu chấm ? - Khi đặt dấu chấm thỡ chữ phớa sau dấu chấm ta viết như thế nào ? -Yeõu caàu HS laứm baứi vaứo VBT. -Lửu yự hoùc sinh ủoùc kú ủoaùn vaờn vaứ chaỏm daỏu chaỏm cho ủuựng . -Goùi 1 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi . -Giaựo vieõn theo doừi vaứ nhaọn xeựt . D) Cuỷng coỏ - Daởn doứ -Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc -Daởn veà nhaứ hoùc baứi xem trửụực baứi mụựi E) Boồ sung: -HS Laứm laùi baứi taọp 1 . . - Lụựp laộng nghe giaựo vieõn giụựi thieọu -2 em ủoùc thaứnh tieỏng yeõu caàu baứi taọp1 trong SGK. - Được so sỏnh với vỡ sao -Caỷ lụựp ủoùc thaàm baứi taọp vaứ trao ủoồi theo caởp. - 4 em ủaùi dieọn 4 nhoựm leõn baỷng thi laứm baứi ủuựng, nhanh. - Caỷ lụựp theo doừi, nhaọn xeựt, chửừa baứi. a/ Maột hieàn saựng tửùa nhử sao . b/ Hoa nhử maõy tửứng chuứm . c/ Trụứi laứ tuỷ ửụựp laùnh , laứ caựi beỏp loứ nung d/ Doứng soõng laứ ủửụứng traờng daựt vaứng -1 em ủoùc thaứnh tieỏng yeõu caàu baứi taọp 2 trong saựch giaựo khoa -Caỷ lụựp ủoùc thaàm baứi taọp . - 1H S laứm maóu. -Caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ . -4 hoùc sinh leõn baỷng leõn baỷng laứm baứi. -Lụựp theo doừi nhaọn xeựt, choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng. (caực tửứ chổ sửù so saựnh trong caực caõu thụ laứ : Tửùa – nhử – laứ – laứ – laứ ). -1 HS ủoùc yeõu caàu ủeà baứi - Khi diễn đạt trọn một ý - Viết hoa -Lụựp thửùc hieọn laứm baứi vaứo VBT. - 1HS chửừa baứi treõn baỷng lụựp. Caỷ lụựp nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng. - ẹoaùn vaờn coự 4 caõu cuoỏi moói caõu ghi daỏu chaỏm . Chửừ caựi ủaàu moói caõu phaỷi vieỏt hoa -OÂng toõi loaùi gioỷi . Coự laàn ủinh ủoàng . Chieỏc buựa tụ moỷng .OÂng laứ gia ủỡnh toõi - 2HS nhaộc laùi nhửừng noọi dung vửứa hoùc. -Veà nhaứ hoùc baứi vaứ xem laùi caực BT ủaừ laứm. ************************************* Toaựn : Xem ủoàng hoà A/ Muùc tieõu : KT: - Hoùc sinh bieỏt xem giụứ ủoàng hoà khi kim phuựt chổ tửứ 1 ủeỏn 12. KN: - Cuỷng coỏ veà bieồu tửụùng thụứi gian Tẹ: - Bieỏt quyự troùng thụứi gian. B/ Chuaồn bũ : - Maởt ủoàng hoà baống bỡa . ẹoàng hoà ủeồ baứn ( loaùi chổ coự moọt kim ngaộn vaứ moọt kim dài C/ Leõn lụựp : Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷaHS 1.Baứi cuừ : -Goùi HSleõn baỷng laứm BT3 coọt b -KT vụỷ 1 soỏ em. -Nhaọn xeựt ủaựnh giaự. 2.Baứi mụựi: a) Giụựi thieọu baứi: b) ễn tập về thời gian * Giaựo vieõn toồ chửực cho hoùc sinh neõu laùi soỏ giụứ trong moọt ngaứy : -Moọt ngaứy coự maỏy giụứ ?Baột ủaàu tớnh tửứ maỏy giụứ vaứ cuoỏi cuứng laứ maỏy giụứ ? - Duứng ủoàng hoà baống bỡa GV ủoùc giụứ yeõu caàu HS quay kim ủuựng vụựi soỏ giụứ GV ủoùc . - Giụựi thieọu cho HS veà caực vaùch chia phuựt . - 1 giờ bằng bao nhiờu phỳt? 3. Hướng dẫn xem đồng hồ - Quay đồng hồ chỉ 8 giờ và hỏi : Đồng hồ chỉ mấy giờ ? - Quay đồng hồ chỉ 9 giờ và hỏi: Đồng hồ chỉ mấy giờ ? - Nờu đường đi của kim giờ từ lỳc đụng hồ chỉ 8 giờ đến 9 giờ ? - Nờu vị trớ của kim phỳt từ lỳc đũng hồ chỉ 8 giờ đến lỳc đồng hồ chỉ 9 giờ ? -Quay đồng hồ chỉ 8 giờ và hỏi : Đồng hồ chỉ mấy giờ ? - Quay 8 giờ 5 phỳt và hỏi : Đồng hồ chỉ mấygiờ ? - Khoảng thời gian kim phỳt đi từ số 12 đến số 1 là 5 phỳt -Yeõu caàu nhỡn vaứo tranh veừ ủoàng hoà trong khung baứi hoùc ủeồ neõu thụứi ủieồm . -Quay đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phỳt và hỏi : Đồng hồ chỉ mấy giờ ? - Nờu vị trớ kim giờ và kim phỳt khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phỳt -Tửụng tửù yeõu caàu hoùc sinh xaực ủũnh giụứ ụỷ cỏc đồng hồ cũn lại . + Muoỏn xem ủoàng hoà chớnh xaực, em caàn laứm gớ? c) Luyeọn taọp: -Baứi 1: - Giaựo vieõn neõu baứi taọp 1 . -Giaựo vieõn hửụựng daón yự thửự nhaỏt . -Yeõu caàu tửù quan saựt vaứ tớnh giụứ ụỷ caực yự coứn laùi . -Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh neõu mieọng -Goùi hoùc sinh khaực nhaọn xeựt baứi baùn -Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự Baứi 2 : - Yeõu caàu hoùc sinh neõu yeõu caàu ủeà baứi -Yeõu caàu lụựp cuứng thửùc hieọn treõn maởt ủoàng hoà baống bỡa . +Giaựo vieõn nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa hoùc sinh Baứi 3 - Goùi hoùc sinh ủoùc yeõu caàu baứi. -Yeõu caàu HS quan saựt caực maởt ủoàng hoà ủieọn tửỷ -Giụựi thieọu veà caựch xem loaùi ủoàng hoà naứy . -Yeõu caàu caỷ lụựp xem vaứ traỷ lụứi nhửừng caõu hoỷi tửụng ửựng . -Goùi hoùc sinh khaực nhaọn xeựt baứi baùn -Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự Baứi 4 :-Giaựo vieõn goùi hoùc sinh ủoùc ủeà -Yeõu caàu lụựp theo doừi vaứo maởt ủoàng hoà ủieọn tửỷ ủeồ choùn ra caực ủoàng hoà cuứng giụứ . -Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa hoùc sinh D) Cuỷng coỏ - Daởn doứ: *Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc –Daởn veà nhaứ taọp xem ủoàng hoà.. E) Boồ sung: -1 hoùc sinh leõn baỷng baứi . - Caỷ lụựp theo doừi, nhaọn xeựt. *Lụựp theo doừi giaựo vieõn giụựi thieọu baứi -Vaứi hoùc sinh nhaộc laùi tửùa baứi -Moọt ngaứy coự 24 giụứ . -ẹửụùc tớnh baột ủaàu tửứ 12 giụứ ủeõm hoõm trửụực ủeỏn 12 giụứ ủeõm hoõm sau . -HS quan saựt moõ hỡnh, roài quay caực kim tụựi caực vũ trớ: 12 giụứ ủeõm , 8 giụứ saựng , 5 giụứ chieàu ( 17 giụứ ), 8 giụứ toỏi ( 20 giụứ ). - 60 phỳt -HS laộng nghe ủeồ naộm veà caựch tớnh phuựt - Đồng hồ chỉ 8 giờ. - 9 giờ - Kim giơ đi từ số 8 đến số 9 - Kim phỳt đi từ số 12 qua cỏc số 1,2,3 và trở về số 12 - 8 giờ - 8 giờ 5 phỳt - Nghe - Lụựp quan saựt tranh - 8 giờ 15 phỳt - Kim giờ chổ quaự vaùch soỏ 8 moọt ớt kim phỳt chổ ủuựng vaứo vaùch ghi soỏ 3 neõn baõy giụứ laứ 8 giụứ 15 phuựt . - Caàn quan saựt kú vũ trớ caực kim ủoàng hoà: kim ngaộn chổ giụứ , kim daứi chổ phuựt . - HS traỷ lụứi mieọng: + Neõu teõn vũ trớ kim ngaộn, kim daứi. + Neõu giụứ, phuựt tửụng ửựng. + Traỷ lụứi caõu hoỷi BT: ẹoàng hoà chổ maỏy giụứ? -Moọt em neõu ủeà baứi . - HS thửùc haứnh quay kim ủoàng hoà ủeồ coự caực giụứ : 7 giụứ 5 phuựt ; 6 rửụừi , 11 giụứ 50 phuựt . -Hoùc sinh khaực nhaọn xeựt baứi baùn. - Moọt hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi -Caỷ lụựp quan saựt hỡnh veừ caực maởt hieọn soỏ cuỷa ủoàng hoà ủeồ traỷ lụứi mieọng caực caõu hoỷi cuỷa BT: A/ 5 giụứ 20 phuựt B/ 9 giụứ 15 phuựt D/ 14 giụứ 5 phuựt C/ 12 giụứ 35 phuựt E/ 17 giụứ 30 phuựt -Caỷ lụựp thao doừi, nhaọn xeựt baứi baùn . -Moọt em ủoùc ủeà baứi . - HS neõu keỏt quaỷ quan saựt : Hai ủoàng hoà buoồi chổ cuứng thụứi gian laứ : A - B ; C - G ; D - E - Caỷ lụựp theo doừi, nhaọn xeựt baứi baùn . -Vaứi hoùc sinh nhaộc laùi noọi dung baứi -Veà nhaứ hoùc taọp xem ủoàng hoà. ********************************************* Tự nhiên & xã hội : Bệnh lao phổi I.Mục tiêu : Kiến thức: Giúp Học sinh biết Cần tiêm phòng lao, thở không khí trong lành, ăn đủ chất để phòng bệnh lao phổi Kĩ năng: Nêu nguyên nhân, đường lây bệnh và tác hại của bệnh lao phổi. Nêu được những việc nên và không nên làm để đề phòng bệnh lao phổi. Thái độ: Nghiêm túc tuân theo các chỉ dẫn của bác sĩ khi bị bệnh II.Đồ dùng : các hình trong SGK trang 12,13 III. các Hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV: Khởi động: ổn định lớp Tổ chức các hoạt động: Hoạt động 1 : Làm việc với SGK -Bước 1 : Làm việc theo nhóm nhỏ +Nguyên nhân gây ra bệnh lao phổi là gì? +Bệnh lao phổi có biểu hiện như thế nào? -Bước 2 : Làm việc cả lớp GV: Bệnh lao phổi là bệnh do vi khuẩn lao gây ra. (Vi khuẩn lao còn có tên gọi là vi khuẩn Cốc. Đó là tên của bác sĩ Rô- be Cốc người đã phát hiện ra loại vi rút này). Những ngời ăn uống thiếu thốn, làm việc quá sức thường dễ bị vi khuẩn lao tấn công và nhiễm bệnh. Bệnh này có thể lây từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp. Người mắc bệnh lao phổi sức khoẻ giảm sút... Hoạt động 2 : Thảo luận theo nhóm : +Kể ra những việc làm và hoàn cảnh khiến dễ mắc bệnh lao phổi +Nêu những việc làm và hoàn cảnh giúp chúng ta có thể phòng tránh được bệnh lao phổi +Tại sao không nên khạc nhổ bừa bãi? -Bước2 : Làm việc cả lớp Giáo viên kết luận: Lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây ra. Ngày nay không chỉ có thuốc chữa khỏi bệnh lao mà còn có thuốc phòng ngừa bệnh lao. Trẻ em được tiêm phòng lao có thể không mắc bệnh trong suốt cuộc đời. Liờn hệ :Em và gia đỡnh làm gỡ để phũng bệnh lao phổi ? Hoạt động 3 : Đóng vai -Giáo viên nêu 2 tình huống: + Nếu bị một trong các bệnh đường hô hấp, em sẽ nói gì với bố mẹ để bố mẹ đưa đi khám ?. + Khi được đưa đi khám bệnh, em sẽ nói gì với bác sĩ ?. -Kết luận : Khi bị sốt, mệt mỏi, chúng ta cần nói ngay với bố mẹ để được đưa đi khám bệnh kịp thời. Khi đến gặp bác sĩ, chúng ta phải nói rõ xem mình bị đau ở đâu để bác sĩ đoán đúng bệnh; nếu có bệnh phải uống thuốc đủ liều theo đơn của bác sĩ. Nhận xét tiết học: Dặn dò: IV. Bổ sung : Hoạt động của HS: Hát tập thể -Quan sát hình 1,2,3,4,5/12 -Phân công 2 bạn đọc lời thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân -Cả nhóm thảo luận các câu hỏi trong SGK -Bệnh lao phổi là bệnh do vi khuẩn lao gõy ra, những người ăn uống thiếu thốn,làm việc quỏ sứcdễ bị vi khuẩn lao tấn cụng và nhiễm bệnh - người bệnh ăn khụng ngon, người gầy đi hay sốt nhẹ về chiều Đại diện nhóm trình bày - Nghe giảng -Quan sát các hình trang 13 -người hỳt thuốc lỏ,thường xuyờn hớt phải khúi thuốc lỏ do người khỏc hỳt - Người lao động nặng nhọc quỏ sức ăn uống khụng đủ chất.. - Tiờm phũng bệnh lao cho trẻ mới sinh - Làm việc nghỉ hơi điều độ vừa sức -Vỡ trong nước bọt và đờm của người bệnh chứa rất nhiều vi khuẩn lao và cỏc mầm bệnh khỏc, nếu khạc nhổ bừa bói cỏc vi khuẩn lao và mầm bệnh sẽ bay vào khụng khớ làm ụ nhiễm khụng khớ và người khỏc cú thể nhiễm bệnh qua đường hụ hấp Đại diện nhúm trỡnh bày - Theo dừi - Quột dọn nhà cửa sạch sẽ, mở cửa ra cho thoỏng, khụng hỳt thuốc lỏ,làm việc và nghỉ hơi điều độ Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị trong nhóm. -Các nhóm xung phong lên trình bày Cả lớp theo dõi, nhận xét. - Theo dừi ******************************************* BUỔI CHIỀU Luyeọn tửứ vaứ caõu : ễN : So saựnh – daỏu chaỏm A/ Muùc tieõu : KT- Củng cố kiến thức về so sỏnh và dấu chấm KN-Reứn kyừ naờng laứm baứi taọp Tẹ: Yeõu quyự Baực Hoà thoõng qua hỡnh aỷnh so sỏnh ủeùp. B/ Chuaồn bũ :- 4 baờng giaỏy khoồ to ghi saỹn moói yự noọi dung baứi taọp 1 , baỷng phuù vieỏt saỹn noọi dung trong baứi taọp 3 , C/ Leõn lụựp : Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS 1Ổn định lớp - Bắt bài hỏt 2.Dạy bài ụn tập a) Giụựi thieọu baứi: So saựnh vaứ oõn veà daỏu chaỏm . b)Hửụựng daón hoùc sinh laứm baứi taọp: *Baứi 1: - Yeõu caàu ủoùc thaứnh tieỏng baứi taọp 1 -Yeõu caàu caỷ lụựp theo doừi SGK. - Hướng dẫn mẫu cõu a - Mắt hiền được so sỏnh với gỡ? -Yeõu caàu laứm baứi theo theo caởp ủeồ hoaứn chổnh baứi laứm . - Nhận xột, ghi điểm * Baứi 2 : - Yeõu caàu moọt em ủoùc thaứnh tieỏng veà yeõu caàu baứi taọp 2 . -Mụứi moọt em leõn baỷng laứm maóu 1 caõu. - Yeõu caàu caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ. -Mụứi 4 leõn baỷng gaùch 1gaùch dửụựi nhửừng tửứ chổ sửù so saựnh trong caực caõu thụ. -Giaựo vieõn vaứ lụựp theo doừi nhaọn xeựt . -Choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng . *Baứi 3 - Yeõu caàu HS ủoùc BT. - Khi nào ta đặt dấu chấm ? - Khi đặt dấu chấm thỡ chữ phớa sau dấu chấm ta viết như thế nào ? -Yeõu caàu HS laứm baứi vaứo VBT. -Goùi 1 hoùc sinh leõn baỷng laứm baứi . -Giaựo vieõn theo doừi vaứ nhaọn xeựt . D) Cuỷng coỏ - Daởn doứ -Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc -Daởn veà nhaứ hoùc baứi xem trửụực baứi mụựi E) Boồ sung: -Cả lớp hỏt - Lụựp laộng nghe giaựo vieõn giụựi thieọu -2 em ủoùc thaứnh tieỏng yeõu caàu baứi taọp1 trong SGK. - Được so sỏnh với vỡ sao -Caỷ lụựp ủoùc thaàm baứi taọp vaứ trao ủoồi theo caởp. 1 số cặp trỡnh bày trước lớp -1 em ủoùc thaứnh tieỏng yeõu caàu baứi taọp 2 trong saựch giaựo khoa - 1H S laứm maóu. -4 hoùc sinh leõn baỷng leõn baỷng laứm baứi. (caực tửứ chổ sửù so saựnh trong caực caõu thụ laứ : Tửùa – nhử – laứ – laứ – laứ ). -1 HS ủoùc yeõu caàu ủeà baứi - Khi diễn đạt trọn một ý - Viết hoa -Lụựp thửùc hieọn laứm baứi vaứo VBT. - 1HS chửừa baứi treõn baỷng lụựp - ẹoaùn vaờn coự 4 caõu cuoỏi moói caõu ghi daỏu chaỏm . Chửừ caựi ủaàu moói caõu phaỷi vieỏt hoa -OÂng toõi loaùi gioỷi . Coự laàn ủinh ủoàng . Chieỏc buựa tụ moỷng .OÂng laứ gia ủỡnh toõi - 2HS nhaộc laùi nhửừng noọi dung vửứa hoùc. -Veà nhaứ hoùc baứi vaứ xem laùi caực BT ủaừ laứm. ************************************** Toaựn : ễN ễn tập về giải toỏn A/ Muùc tieõu : KT: Củng cố kiến thức về giải toỏn KN: làm thành thạo cỏc bài tập Tẹ: - Yờu thớch học toỏn B/ Chuaồn bũ : - Maởt ủoàng hoà baống bỡa . ẹoàng hoà ủeồ baứn ( loaùi chổ coự moọt kim ngaộn vaứ moọt kim dài C/ Leõn lụựp : Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷaHS 1.Ổn định lớp - Bắt bài hỏt 2.Dạy bài ụn tập a) Giụựi thieọu baứi: b) HD làm bài tập Bài 1 : VBT/ T1/ 15 BT cho biết gỡ ? BT hỏi gỡ ? Muốn biết buổi chiều bỏn được bao nhiờu kg gạo ta thực hiện phộp tớnh gỡ ? Bài 2 : VBT / T1/ 15 Muốn biết cả hai đội trồng được bao nhiờu cõy ta thực hiện phộp tớnh gỡ ? Chữa bài, ghi điểm D) Cuỷng coỏ - Daởn doứ: *Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc –Daởn veà nhaứ taọp xem ủoàng hoà.. E) Boồ sung: - Cả lớp hỏt Nghe đọc bài toỏn Buổi sỏng bỏn 525 kg gạo, buổi chiều bỏn ớt hơn buổi sỏng 135 kg gạo Hỏi buổi chiều bỏn được bao nhiờu ki -lụ- gam gạo ? Thực hiện phộp trừ 1 Hs làm bảng, lớp làm vở Buổi chiều bỏn được số ki - lụ- gam gạo là : 525 - 135 = 390 ( kg ) Đỏp số : 390 kg gạo Hs đọc đề Phộp cộng 1 hs làm bảng , lớp làm vở Bài giải : Cả hai đội trồng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 3.doc
Tài liệu liên quan