Giáo án mầm non lớp mầm - Chủ đề nhánh 1: Ngày hội đến trường

Tiến hành:

a) Quan sát có mục đích: quan sát Cầu trượt

 - Cô cùng trẻ hát “đi chơi đi chơi” và đi ra ngoài.

- Các con ơi chúng ta đứng ở đâu đây?(ở sõn)

- Trước mặt chỳng ta cú gỡ đây? (Cầu trượt)

-Cụ chỉ vào từng bộ phận của cõy và hỏi trẻ:

- Đây là gỡ của Cầu trượt? ; -Cầu trượt này cú màu gỡ?

-Cầu trượt dùng để làm gỡ?

b) Trò chơi vận động:“Búng trũn to”

-Cô phổ biến luật chơi cách chơi

-Cho trẻ chơi 2-3 lần.

-Trẻ chơi cô động viên khuyến khích trẻ

-Nhận xét trẻ chơi

c) Chơi tự do:chơi tự do với đồ vật cú sẵn ở sõn

-Cô bao quát trẻ

 

docx74 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 22/11/2018 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án mầm non lớp mầm - Chủ đề nhánh 1: Ngày hội đến trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-Vệ sinh: Cụ nhắc trẻ đi vệ sinh, chỉnh trang quần ỏo, đầu túc, chuẩn bị ra về - Nờu gương cuối ngày: Nhận sột bộ ngoan trong ngày, cắm cờ bộ ngoan. - Trả trẻ: Dặn dũ, trũ truyện với trẻ và phụ huynh trước khi về. Đỏnh giỏ cuối ngày - Đỏnh giỏ về tỡnh trạng sức khỏe của trẻ: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... - Trạng thỏi, cảm xỳc, thỏi độ và hành vi củ trẻ: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... - Kiến thức, kỹ năng của trẻ: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ************************************* Thứ 4 ngày 13 thỏng 09 năm 2017 I. ĐểN TRẺ - CHƠI -THỂ DỤC SÁNG - ĐIỂM DANH: II. HOẠT ĐỘNG HỌC Cể CHỦ ĐỊNH: KHÁM PHÁ XÃ HỘI TRề CHUYỆN VỚI TRẺ VỀ TRƯỜNG MẦM NON CỦA Bẫ 1. Mục đớch: *Kiến thức : - Trẻ trũ chuyện, biết được tờn trường, tờn lớp, địa chỉ, tờn cụ giao, tờn bạn bố, tờn cỏc cụ giỏo trong trường, cỏc khu vực đồ dựng đồ chơi trong trương mầm non. -Trẻ biết quan sỏt nhận biết đặc điểm của trường mầm non, biết trả lời cỏc cõu hỏi của cụ rừ ràng . *Kỹ năng: -Phỏt triển khả năng chỳ ý, quan sỏt, khả năng ghi nhớ cú chủ đớch cho trẻ. -Phỏt triển tư duy cho trẻ. *Thái độ: - Giáo dục trẻ biếtyờu quý trường lớp, yờu quý bạn be, cụ giỏo trong trường. - Biết giữ gỡn đồ dựng đồ chơi và bảo vệ trường lớp sạch sẽ 2. Chuẩn bị: - Tranh vẽ về trường mầm non; tranh vẽ về đồ dựng đồ chơi ở trường mầm non. - cỏc bài hỏt, bài thơ về trương mầm non . 3. Tổ chức hoạt động: Nội dung hoạt động Hoạt động của cô Dự kiến hđ của trẻ *Gõy hứng thỳ: *Hoạt động 1: Quan sỏt và đàm thoại *Hoạt động 2: So sỏnh *Hoạt động 3: Trũ chơi luyện tập -Cô cùng trẻ hát bài : “Trường chỳng chỳng chỳ là trường mầm non". -Trò chuyện với trẻ: +Cỏc con vừa hỏt bài hỏt gỡ? +Trường chỳng ta là trường gỡ? +Cụ hiệu trưởng tờn gỡ? +Cụ hiệu phú tờn gỡ? +Ngoài cỏc cụ trong ban giỏm hiệu ra cũn cú ai nữa? +Cỏc cụ làm những cụng việc gỡ? +Cỏc con học ở lớp nào đõy? +Ở lớp mỡnh cú cụ giỏo gỡ? +Ngoài lớp chỳng mỡnh ra và cụ giỏo ra cũn những ai nữa? +Hàng ngày đến trường cỏc con làm gỡ? +Thế cỏc con cú yờu quý trường lớp mỡnh khụng? +Yờu quý trường lớp thỡ cỏc con phải thế nào? *Giỏo dục trẻ biết yờu quý trường lớp, yờu thường bạn bố, kớnh trọng cỏc cụ, cỏc bỏc. *Cụ cho trẻ quan sát tranh vẽvề trường mầm non và hỏi trẻ để trẻ núi lờn nhận xột của trẻ: -Trờn bảng cụ cú gỡ đõy cỏc con? -Trong tranh vẽ gỡ? ( Trường mầm non) -Trong bức tranh này cú những gỡ? -Cụ giỏo đang làm gỡ?? -Cỏc bạn đang làm gỡ? -Ở sõn trường cú những đồ chơi gỡ? *Cỏc con hóy nhỡn xem cụ cú gỡ đõy nữa nào?( cú tranh) -Cụ cho trẻ quan sỏt tranh và gợi hỏi trẻ: -Trong tranh vẽ gỡ? ( Đồ chơi) -Cụ lần lượt chỉ vào từng đồ chơi trong tranh và hỏi: +Đồ chơi gỡ đõy? +Nú cú màu gỡ? +Dựng để làm gỡ? * Cụ cho trẻ so sỏnh giữa hai tranh và chỉ ra, điểm giống và khỏc nhau. - Cụ hỏi trẻ: + Cỏc con thấy hai bức tranh này giống nhau cài gỡ? + Khỏc nhau cỏi gỡ? -Cụ và cỏc con vừa khỏm phỏ về cỏi gỡ? Cỏc con cú muốn tụ tranh về trường mầm non khụng? - Tổ chức cho trẻ tụ. -Cụ nhận xột kết quả -Giỏo giục trẻ yờu trường lớp, yờu cụ giỏo, yờu bạn bố, bảo vệ giữ gỡn của chung. *kết thỳc: -Cụ cựng trẻ hỏt bài hỏt “ Đi chơi đi chơi” và chuyển hoạt động. -Trẻ hỏt cựng cụ -Trẻ trà lời: -Bài trường chỳng chỏu là trường mầm non ạ -Trường maamg non Cao Thịnh ạ. -Cụ Bỡnh ạ -Cụ Phương, Cụ Ngọc ạ. -Cỏc cụ giỏo ạ -Dậy học ạ -Lớp mẫu giỏo 3 – 4 tuổi ạ. -Cụ Nhung, Cụ Xuõn ạ. -Cú bac bảo vệ, cụ cấp dưỡng -Học, mỳa hỏt, ngh chuyện, chơi. -Cú ạ -Phải ngoan học giỏi, khụng vứt rỏc bừa bói ạ. -Trẻ lắng nghe. -Trẻ quan sỏt và trả lời: -Cú tranh ạ. -Vẽ trường mầm non ạ. -Cú cụ giỏo, đồ chơi, cú cỏc bạn... -Trẻ trả lời -Trẻ so sỏnh -Cú ạ -Trẻ tụ -Trẻ lắng nghe -Trẻ hỏt III. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GểC: - Góc chơi đúng vai:Cửa hàng bỏn đồ chơi, cụ giỏo, bố mẹ - Chơi xây dựng : Xây dựng cầu trướt, cổng trường, xếp trường mầm non - Gúc thư viện : Xem tranh, truyện về trường mầm non.. -Gúc thiờn nhiờn:. Chăm súc vườn cõy. IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI NGOÀI TRỜI: - Quan sát có mục đích : Quan sỏt đồ dựng đồ chơi của lớp - Trò chơi vận động : Ai nhanh nhất -chơi tự do : Theo ý thớch. 1. Mục đích: - Trẻ được quan sát và biết phõn biệt đồ dựng đồ chơi ở lớp theo màu sắc và hỡnh dạng. -Trẻ biết cụng dụng và ớch lợi của đồ dựng đồ chơi - Trẻ chơi trò chơi vui vẻ, hứng thú, đoàn kết. 2. Chuẩn bị: - Mũ, dép cho trẻ; - Sân chơi sạch sẽ, an toàn. 3. Tiến hành: a) Quan sát có mục đích : “quan sát đồ dựng đồ chơi”. - Cô cùng trẻ hát “đi chơi,đi chơi” và đi ra ngoài. - Các con ơi chúng ta đang đứng ởđõu đõy? - Trước mặt cỏc con là gỡ? - Đõy là đũ chơi gỡ? ; - Cú màu gỡ - Dựng để chơi trũ chơi gỡ?; - Cũn đõy là gỡ? - Để cho đồ chơi khụng bị hư hỏng chỳng ta phải làm gỡ? b) Trò chơi vận động:“Ai nhanh nhất” -Cô thấy các con trả lời cô rất giỏi cô thưởng cho các con một trò chơi có tên gọi “Ai nhanh nhất”. -Cô phổ biến luật chơi cách chơi -Trẻ chơi cô động viên khuyến khích trẻ -Cô nhận xét trẻ chơi c) Chơi tự do:Với đồ cú sẵn trờn sõn -Cô bao quát để đảm bảo an toàn cho trẻ *Kết thúc: - Cô tập trung trẻ lại, điểm danh và cho trẻ vào lớp, vệ sinh rửa tay để chuyển hoạt động khác V. LÀM QUEN VỚI TIẾNG VIỆT: -Làm quen với từ: Đứng; Ngồi; Nhảy 1.Mục đớch: -Trẻ nghe và hiểu được cỏc từ “Đứng; Ngồi; Nhảy”. -Trẻ nghe hiểu, núi,hỏi và trả lời được “Bạn đang đứng, dang ngồi, đang nhảy” -Trẻ biết hỏi và trả lời một số cõu đơn giản: “Đang làm gỡ? 2.Chuẩn bị: -Trũ chơi cõy cao cỏ thấp. 3.Cỏch tiến hành: Hoạt động của cô Dự kiến HĐ của trẻ * Gây hứng thú: -Cụ trũ chuyện với trẻ về trường mầm non của bộ. -Cụ cho trẻchơi trũ chơi “cõy cao cot thấp”. * Chơi đến chỗ cõy cao thỡ cụ hỏi trẻ: cõy cao thỡ chỳng ta phải thế nào? -Cụ núi chỳng ta phải đứng thẳng, cụ nhấn mạnh từ “Đứng” (3 lần) và yờu cầu trẻ nhắc lại (3lần) theo tổ, nhúm , cỏ nhõn. * Chơi đến chỗ cỏ thấp thỡ cụ hỏi trẻ: cỏ thấp thỡ chỳng ta phải thế nào? -Cụ núi chỳng ta phải ngồi xuống, cụ nhấn mạnh từ “Ngồi” (3 lần) và yờu cầu trẻ nhắc lại (3lần) theo tổ, nhúm , cỏ nhõn. * Chơi đến chỗ lỏ dụng thỡ cụ hỏi trẻ: Lỏ dụng thỡ chỳng ta phải thế nào? -Cụ núi chỳng ta phải nhảy lờn, cụ nhấn mạnh từ “Nhảy” (3 lần) và yờu cầu trẻ nhắc lại (3lần) theo tổ, nhúm , cỏ nhõn. * Kết thúc: Cô động viên khuyến khích trẻ - Trẻ trả lời -Trẻ đọc theo cô -Trẻ thực hiện -Trẻ thực hiện VI.VỆ SINH - ĂN TRƯA - NGỦ TRƯA: -Cụtập chotrẻ rửa tay ,rửa mặt trước khi ăn. Lau miệng sau khi ăn xong và đi vệ sinh trước khi đi ngủ. VII. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 1. ễn bài cũ: KPKH Trũ chuyện với trẻ về trường mầm non a. Mục đớch:+ Trẻ biết về trường mầm non + Trẻ biết những cụng việc và những hoạt động hàng ngày trong trường mầm non. b. Chuẩn bị: -Tranh ảnh về trường mầm non. c. Cỏch tiờn hành - Cụ và trẻ hỏt bài hỏt: “Vui đến trường” - Cỏc con vừa hỏt bài gỡ?. - Trong trường mầm non cú những gỡ? - Cỏc cụ cấp dưỡng làm cụng việc gỡ? - ở lớp hàng ngày con được ăn những mún ăn gỡ? - Mún ăn đú cung cấp chất gỡ cho cơ thể... + Cụ động viờn tuyờn dương trẻ 2. Trò chơi: Rồng rắn lờn mõy 3. Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do theo ý thớch ở cỏc gúc. VIII. VỆ SINH - TRẢ TRẺ: -Vệ sinh: Cụ nhắc trẻ đi vệ sinh, chỉnh trang quần ỏo, đầu túc, chuẩn bị ra về - Nờu gương cuối ngày: Nhận sột bộ ngoan trong ngày, cắm cờ bộ ngoan. - Trả trẻ: Dặn dũ, trũ truyện với trẻ và phụ huynh trước khi về. Đỏnh giỏ cuối ngày - Đỏnh giỏ về tỡnh trạng sức khỏe của trẻ: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... - Trạng thỏi, cảm xỳc, thỏi độ và hành vi củ trẻ: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... - Kiến thức, kỹ năng của trẻ: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ************************************* Thứ 5 ngày 14 tháng 09 năm 2017 I. ĐểN TRẺ - CHƠI -THỂ DỤC SÁNG - ĐIỂM DANH: II. HOẠT ĐỘNG HỌC Cể CHỦ ĐỊNH: VĂN HỌC TRUYỆN : MẩO HOA ĐI HỌC 1. Mục đích: * Kiến Thức: - Cụ giỳp trẻ cảm nhận được nội dung chớnh của chuyện, nhớ tờn cỏc nhõn vật trong truyện * Kỹ năng: - Trẻ thuộc bài thơ. -Phỏt triển kỹ năng quan sỏt,ghi nhớ cú chủ đớch cho trẻ * Thái độ: -Giỏo dục trẻ biờt chăm chỉ đi học, để trở thành con ngoan trũ giỏi, để bố mẹ và mọi đều vui mừng. 2. Chuẩn bị: -Tranh minh hoạtruyện “Mốo hoa đi học” -Mô hình 3. tổ chức hoạt động: Nội dung hoạt động Hoạt động của cô Dự kiến của trẻ *Gõy hứng thỳ: *Hoạt động 1: Kể chuyện diễn cảm *Hoạt động 2 : Giảng giải - Đàm thoại -Cụ cho trẻ hỏt và vận động theo lời bài hỏt “ Vui đến trường” cựng cụ. -trũ chuyện với trẻ về bài hỏt. -Cụ cú một cõu chuyện núi về một bạn mốo đi học rất là hay, cõu chuyện cú tờn là “Mốo hoa đi học”. cỏc con cú muốn nghe khụng? -Vậy cỏc con hỏy ngồi yờn lặng lắng nghe cụ kờ chuyện nhộ. -Cô kể lần 1: diễn cảm kết hợp cử chỉ điệu bộ. -Cô kể lần 2: kết hợp với tranh minh họa và hỏi trẻ : +Cụ vừa kể cho cỏc con nghe cõu chuyện nghe cõu chuyện gỡ? -Cụ kể lần 3 :trớch dẫn, giảng giải nội dung và giải thớch từ khú : + Cô vừa kể cho cỏc con nghe cõu chuyện gỡ? +Trong truyện “ Mốo hoa” cú những ai? +Bạn mốo hoa cú cỏi gỡ? + Bạn gỡ cỳng muốn cú cỏi đuụi như bạn mốo hoa? + mẹ đó núi gỡ với bạn mốo hoa? Bạn đó nghĩ và than thở thế nào? + Ai đó nghe thấy bạn mốo hoa than thở? + Bỏc Cừu đó làm gỡ mà bạn mốo hoa sẵn sàng đi học? - Cụ kể lại cõu truyện cho trẻ nghe. *Giỏo giục trẻ : Qua cõu chuyện này cac con nhớ phải chăm chỉ đi học, để trở thành con ngoan trũ giỏi, để bố mẹ và mọi đều vui mừng. -Dạy trẻ kể chuyện cựng cụ 1-2 lần. *Trũ chơi : -Cụ cho trẻ chơi trũ chơi “ghộp tranh” -Cụ nờu cỏch chơi,luật chơi cho trẻ nghe - Cụ cho trẻ chơi (2-3 lần) - Cụ nhận xột sau mỗi lần chơi và tuyờn dương trẻ. * Kết thỳc : -Cho làm những chỳ chim bay đi chơi và đi ra ngoài chuyển hoạt động. Trẻ nghe cụ núi và trả lời. -Trẻ nghe cụ kể. -trẻ tả lời -Trẻ lắng nghe -Trẻ chơi -trẻ làm những chỳ chim III. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GểC: - Góc chơi đúng vai:Người đồ chơi, đồ ựng học tập -Gúc nghệ thuật: Tụ, vẽ, xộ dỏn trường mầm non. -Gúc thư viện: Lam sỏch về trường mầm non. -Gúc thiờn nhiờn: làm cỏ cho cõy. IV. HOẠT ĐỘNG CHƠI NGOÀI TRỜI: - Quan sát có mục đích: Nhặt lỏ cõy - Trò chơi vận động: nhảy lũ cũ - Chơi tự do : Với phấn vàđồ chơi ởsõn. 1. Mục đích: - Trẻ được đi dạo, được quan sát và biết nhặt lỏ cõy rơi làm sạch mụi trường. - Trẻ chơi trò chơi vui vẻ, hứng thú, đoàn kết. 2. Chuẩn bị: - Mũ, dép cho trẻ. - Sân chơi sạch sẽ, an toàn. 3. Tiến hành: a) Quan sát có mục đích:Nhặt lỏ cõy. - Cô cùng trẻ làm đoàn tàu vừa đi vừa hỏt” và đi ra ngoài. - Các con ơi cỏc con cúthấy ở sõn trường chỳng ta cú nhiều lỏ cõy dụng khụng? - Các con cú thấy lỏ cõy dụng xuống sõn thỡ sẽ thế nào khụng? - vậy muốn cho sõn trường sạch thỡ chỳng ta phải làm gỡ? b) Trò chơi vận động:nhảy lũ cũ -Cụ nờu cỏch chơi luật chơi cho trẻ. - Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần -Trẻ chơi cô động viên khuyến khích trẻ -Nhận xét trẻ chơi c) Chơi tự do: Vẽ tự do trên sân -Cô giới thiệu, gợi ý để trẻ vẽ theo thích; -Cô bao quát trẻ *Kết thúc: - Cô tập trung trẻ lại điểm danh và cho trẻ vào lớp, vệ sinh, rửa tay chuyển hoạt động V.LÀM QUEN VỚI TIẾNG VIỆT: -Làm quen với từ: Bạn; Chào bạn; Nắm tay 1.Mục đớch: -Dạy trẻ biết nghe và hiểu được từ“Bạn; Chào bạn; Nắm tay” -Trẻ nghe hiểu, núi và thực hiện được động tỏc với cỏc từ “Bạn; Chào bạn; Nắm tay”. -Trẻ trẻ lời và đặt cõu hỏi đơn giản :đang làm gỡ? 2.Chuẩn bị: -Tranh bộ đến lớp. 3.Cỏch tiến hành: Hoạt động của cô Dự kiến HĐ của trẻ * Gây hứng thú: -Cụ cho trẻ xem tranh đang làm bỏnh và hỏi trẻ : Bạn đang làm gỡ đõy? Cho trẻ trả lời. - Cụ chỉ vào từng hoạt động và núi cho trẻ nghe : Đõy là bạn, cụ nhấn mạnh từ “Bạn”; Bạn đang chào chỏc bạn và nắm tay cỏ bạn đấy. Cụ nhấn mạnh từ “ Chào bạn, nắm tay” mỗi từ (3lần) - Cụ mời 3trẻ lờn chỉ vào tranh và núi theo lười cụ 3lần. - Cho trẻ nhắc lại 3lần theo tổ, nhúm, cỏ nhõn. * Kết thúc: Cô động viên khuyến khích trẻ - Trẻ trả lời -Trẻ đọc theo cô -Trẻ thực hiện -Trẻ thực hiện VI.VỆ SINH - ĂN TRƯA - NGỦ TRƯA: -Cụtậpchotrẻ rửa tay ,rửa mặt trước khi ăn. Lau miệng sau khi ăn xong và đi vệ sinh trước khi đi ngủ. VII. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: Làm quen bài mới: Âm nhạc “ Chỏu đi mẫu giỏo”. a. Mục đớch: Trẻ biết tờn bài hỏt, tờn tỏc giả, biết giai điệu bài hỏt. b. Chuẩn bị: Nhạc bài hỏt. c. Tiến hành: - Cụ cho trẻ nghe đoạn nhạc bài hỏt “Chỏu đi mẫu giỏo”. - Trũ chuyện với trẻ về nội dung bài hỏt. - Cụ hỏt cho trẻ nghe một lần khụng nhạc - Cụ giới thiệu tờn bài hỏt, tờn tỏc giả. - Cụ hỏt cho trẻ nghe lần 2 kết hợp nhạc. - Hỏi trẻ tờn bài hỏt tờn tỏc giả. - Cho trẻ cả lớp hỏt cựng cụ 2-3 lần. - Cụ khuyến khớch trẻ hỏt đỳng giai điệu bài hỏt cựng cụ. 2. Trũ chơi dõn gian: Đỏ cầu. a. Mục đớch: - Rốn sự khộo lộo cho trẻ. - Rốn khả năng kết hợp nhanh nhẹn chõn - tay cho trẻ. b. Chuẩn bị: - 10 quả cầu giấy. c. Cỏch chơi: - Trẻ sẽ đứng đối diện bạn của mỡnh dựng tay tung cầu lờn và dựng chõn đỏ cầu cho bạn cứ thế quả cầu sẽ được đỏ từ trẻ này sang trẻ khỏc, mỗi lượt chơi là 20 trẻ - Cụ cho trẻ chơi 1- 2 lần. - Cụ động viờn khuyến khớch trẻ. 3. Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do theo ý thớch ở cỏc gúc. VIII. VỆ SINH - TRẢ TRẺ: -Vệ sinh: Cụ nhắc trẻ đi vệ sinh, chỉnh trang quần ỏo, đầu túc, chuẩn bị ra về - Nờu gương cuối ngày: Nhận sột bộ ngoan trong ngày, cắm cờ bộ ngoan. - Trả trẻ: Dặn dũ, trũ truyện với trẻ và phụ huynh trước khi về. Đỏnh giỏ cuối ngày - Đỏnh giỏ về tỡnh trạng sức khỏe của trẻ: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... - Trạng thỏi, cảm xỳc, thỏi độ và hành vi củ trẻ: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... - Kiến thức, kỹ năng của trẻ: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ************************************* Thứ 6 ngày 15 tháng 09 năm 2017 I. ĐểN TRẺ - CHƠI -THỂ DỤC SÁNG - ĐIỂM DANH: II. HOẠT ĐỘNG HỌC Cể CHỦ ĐỊNH: ÂM NHẠC: - DẠY HÁT : CHÁU ĐI MẪU GIÁO - NGHE HÁT : NGÀY ĐẦU TIấN ĐI HỌC -TCAN : AI TINH MẮT 1. Mục đích: *Kiến thức : + Trẻ nhớ tờn tỏc giả, tờn bài hỏt “Chỏu đi mẫu giỏo” + Trẻ hiểu nội dung bài hỏt *kỹ năng : + Trẻ thuộc bài hỏt “Chỏu đi mẫu giỏo” +Trẻ cảm thụ được õm nhạc + Phỏt triển khả năng tập trung chỳ ý lắng nghe cú chủ đớch của trẻ. *Thỏi độ : + Trẻ hứng thỳ tham gia cỏc hoạt động trong giờ học. +Thể hiện được tỡnh cảm của bài hỏt 2. Chuẩn bị: -Nhạc bài hỏt : “Chỏu đi mẫu giỏo, ngày đầu tiờn đi học” -Phỏch, xắc xụ 3. Tổ chức hoạt động: Nụi dung cỏc hoạt động Hoạt động của cô Dự kiến hđ của trẻ *Gõy hứng thỳ: *Hoạt động 1: Dạy hỏt: “Chỏu đi mẫu giỏo” *Hoạt động 2: NH: Ngày đầu tiờn đi học. *Hoạt động 3: Trũ chơi õm nhạc : “Ai nhanh mắt” -Cụ trũ chuyện với trẻ về trường mầm non. + Cỏc con đang học ở trường gỡ? + Học ở lớp nào? + Đi hhocj thỡ cỏc con cú khoc nhố khụng? -Cụ biết một bài hỏt núi về cỏc con đi học mẫu giỏo của nhạc sỹ “phạm Minh Tuấn” rất hay. Cụ sẽ dạy cho cỏc con bài này nhộ. -Cụ hỏt cho trẻ nghe lần 1. +Cụ vừa hỏt cho cỏc con nghe bài hỏt gỡ? - Cụ hỏt cho trẻ nghe lần 2. + Cụ vừa hỏt cho cỏc con nghe bài hỏt gỡ? + Do ai sang tỏc? -Cụ trũ chuyện với trẻ về nội dung bài hỏt: + Bài hỏt núi về núi về điều gỡ? + Khi lờn ba tuổi thỡ cỏc con lờn học lớp gỡ? + Vỡ sao cụ giỏo yờu cỏc bạn? + Khụng khúc nhố thỡ sẽ thế nào? + Vậy cỏc muốn được cỏc cụ yờu, mọi người vui ,bố mẹ đi lam yờn tõm thỡ cỏc con phải thế nào? -Lần 3 : cụ khuyến khớch trẻ hỏt theo cụ. *Dạy trẻ hỏt : -Cho trẻ hỏt cung cụ 2lần -Cho trẻ đọc lời bài hỏt -Cho trẻ hỏt nối tiếp theo tổ, nhúm, cỏ nhõn. Cụ cũng biết cú một bài hỏt về ngày đầu tiờn cỏc con đi học đấy, cụ sẽ hỏt cho cỏc con nghe nhộ. Bài hỏt cú tờn “Ngày đầu tiờn đi học” . - Cụ hỏt cho trẻ nghe lần 1: giới thiệu tờn bài hỏt,tờn tỏc giả. -Cụ hỏt lần 2 : kết hợp với nhạc và làm động tỏc minh hoạ. + Cụ hỏi trẻ tờn bài hỏt,tờn tỏc giả? -Lần 3 : Cụ mở đĩa cho trẻ nghe và khuyến khớch trẻ hỏt theo. -Cụ tổ chức cho trẻ chơi trũ chơi “ gà gỏy vịt kờu”. -Cụ phổ biến cỏch chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi. -Cụ bao quỏt trẻ vả nhận xột sau mỗi lần chơi. *Kết thỳc cụ cho trẻ hỏt và vận động cựng cụ bài hỏt “ trời nắng trời mưa” và chuyển hoạt động. Trẻ trũ chuyện cựng cụ -Trẻ lắng nghe -Trẻ nghe và quan sỏt Trẻ hỏt theo -trẻ hỏt nối theo tổ, nhúm, cỏ nhõn. -trẻ nghe cụ hỏt -Trẻ chơi Trẻ hỏt và vận động cựng cụ. III. CHƠI, HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GểC: - Góc tạo hình : Tụ màu, vẽ về trường mầm non ... - Góc đúng vai :Người bỏn hàng, người mua hàng, mẹ con. - Chơi xây dựng: Lắp giỏp cỏc thựng hàng, hộp bỏnh,kẹo - Gúc nghệ thuật: Mỳa hỏt về trường mầm non IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: - Quan sát có mục đích: Nhặt lỏ cõy xộ hỡnh trũn - Trò chơi vận động: Kộo co - Chơi tự do : Với phấn vàđồ chơi ởsõn. 1. Mục đích: - Trẻ được đi dạo, được quan sát và biết nhặt lỏ cõy rơi làm sạch mụi trường. - Trẻ chơi trò chơi vui vẻ, hứng thú, đoàn kết. 2. Chuẩn bị: - Mũ, dép cho trẻ; - Sân chơi sạch sẽ, an toàn. 3. Tiến hành: a) Quan sát có mục đích:Nhặt lỏ cõy xộ hỡnh trũn. - Cô cùng trẻ làm đoàn tàu vừa đi vừa hỏt” và đi ra ngoài. - Các con ơi cỏc con cúthấy ở sõn trường chỳng ta cú nhiều lỏ cõy dụng khụng? - Các con cú thấy lỏ cõy dụng xuống sõn thỡ sẽ thế nào khụng? - vậy muụn cho sõn trường sạch thỡ chỳng ta phải làm gỡ? - và hụm nay cú cú 1 trũ chơi rất hay từ lỏ cõy cỏc con cú muốn biết khụng nào? - Cỏc con hóy dựng lỏ cõy này để xộ thành cỏc hỡnh trũn thật đẹp nhộ - Cụ hướng dẫn trẻ xộ. - Chơi song nhắc trẻ bỏ vào thựng rỏc. b) Trò chơi vận động:Kộo co -Cụ nờu cỏch chơi luật chơi cho trẻ. - Tổ chức cho ttrer chơi 3-4 lần -Trẻ chơi cô động viên khuyến khích trẻ -Nhận xét trẻ chơi c) Chơi tự do: Vẽ tự do trên sân -Cô giới thiệu, gợi ý để trẻ vẽ theo thích -Cô bao quát trẻ *Kết thúc: -Cô tập trung trẻ lại điểm danh và cho trẻ vào lớp, vệ sinh, rửa tay chuyển hoạt động V.LÀM QUEN VỚI TIẾNG VIỆT: * Nội dung làm quen cỏc từ: ôn các từ trong tuần * Mục đớch: -Trẻ được“ôn các từ trong tuần”. -Nghe hiểu và núi được cõu: -Hỏi và trả lời được cõu hỏi : Đõy là cỏi gỡ?,kia là cỏi gỡ? * Chuẩn bị:sõn chơi sạch sẽ, bằng phẳng * Tiến hành: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Gây hứng thú: * Cho trẻ chơi trò chơi: “Tìm nhà” - Cho trẻ quan sỏt bức tranh cú: ngôi nhà của bé’’ - Cụ chỉ vào’, từng đăc điểm của ngôi nhà và cho trẻ đọc 3 lần - Cụ núi từng từ;’từng đăc điểm của ngôi nhà ’’ và yờu cầu cho trẻ chỉ vào tranh khi cụ núi. - Cụ chỉ vào tranh hỏi và hướng dẩn trẻ trả lời; Đõy là ai? * Kết thúc: Cô động viên khuyến khích trẻ - Cụ gọi 3 trẻ lờn núi - Trẻ nói VI.VỆ SINH - ĂN TRƯA - NGỦ TRƯA: -Trẻ rửa tay ,rửa mặt trước khi ăn VII. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: 1. ễn bài cũ: ÂM NHẠC -DẠY HÁT: Chỏu đi mẫu giỏo a. Mục đớch: + Trẻ nhớ tờn tỏc giả, tờn bài hỏt “chỏu đi mẫu giỏo” + Trẻ biết hỏt đỳng nhịp, đỳng giai điệu của bài hỏt. + Trẻ thuộc bài hỏt “chỏu đi mẫu giỏo” +Trẻ cảm thụ được õm nhạc b. Chuẩn bị: -Nhạc bài hỏt : “chỏu đi mẫu giỏo; ngày đầu tiờn đi học” -Phỏch, sắc xụ. c. Cỏch tiờn hành - Cụ hỏt 1 đoạn bài hỏt: “chỏu đi mẫu giỏo” - Cho trẻ đoỏn tờn bài hỏt; - Cụ hỏt cho trẻ nghe 1 lần - Cả lớp hỏt cựng cụ 2-3 Lần - Cho cỏc tổ thi đua hỏt - Cho cỏ nhõn hỏt và minh họa theo nhịp bài hỏt - Hỏi trẻ lại tờn bài hỏt + Cụ động viờn tuyờn dương trẻ 2. Trò chơi: Nộm cũn. 3. Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do theo ý thớch ở cỏc gúc. VIII. VỆ SINH - TRẢ TRẺ: -Vệ sinh: Cụ nhắc trẻ đi vệ sinh, chỉnh trang quần ỏo, đầu túc, chuẩn bị ra về - Nờu gương cuối ngày: Nhận sột bộ ngoan trong ngày, cắm cờ bộ ngoan. - Trả trẻ: Dặn dũ, trũ truyện với trẻ và phụ huynh trước khi về. Đỏnh giỏ cuối ngày - Đỏnh giỏ về tỡnh trạng sức khỏe của trẻ: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... - Trạng thỏi, cảm xỳc, thỏi độ và hành vi củ trẻ: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... - Kiến thức, kỹ năng của trẻ: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... Ngàythỏng..năm 2017 Người duyệt giỏo ỏn KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON (3TUẦN) CHỦ ĐỀ NHÁNH 3:Lớp học của bộ (1 tuần) Thời gian thực hiện: ( Từ ngày 18/09 đến ngày 18/22/2017) TỔ CHỨC THỰC HIỆN I.ĐểN TRẺ - CHƠI - TRề CHUYỆN-THỂ DỤC SÁNG 1.ĐểN TRẺ - CHƠI: a) Mục đích: -Trò chuyện với trẻ về lớp của trẻ. -Tran

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxLop 3 tuoi_12433393.docx
Tài liệu liên quan