Giáo án Tổng hợp các môn lớp 3 - Tuần 6 năm 2012

I.MỤC TIÊU :

-Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư .

-Biết số dư bé hơn số chia .

-H/s thöïc hieän tìm1/2 cuûa moät soá.

-GDHS tinh thần vượt khó.

II. Đồ dùng dạy:

-Chuẩn bị bảng phụ nội dung bài tập bài 1 , bài 2 , bài 3

 

doc30 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn lớp 3 - Tuần 6 năm 2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Nhận xét, chữa sai và cho điểm. 3. Củng cố, dặn dò: - Về nhà HS luyện tập thêm. Về tìm một trong các phần bằng nhau của 1 số. - Chuẩn bị bài sau.Luyện tập. 4.Nhận xét tiết học. - 3 HS đọc - 1 HS làm bài bảng. - Đặt tính. - 1 HS lên bảng, lớp làm bảng con. Vừa làm vừa nêu. - 4 HS lên bảng, lớp làm vào vở nháp. - HS làm bài vở. - 2 HS đọc. - Mẹ hái 36 quả. - Mẹ biếu bà 1/3 số quả cam. - Mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam? - Ta tính ¼ của 36. -1 HS lên bảng, lớp làm vào vở. Giải: Mẹ biếu bà số quả cam là: 36 : 3 = 12(quả cam) Đáp số: 12 quả cam Chính tả(Nghe - viết ) Tiết 11 : BÀI TẬP LÀM VĂN. I.Mục tiêu: - Rèn kĩ năng viết chính tả : - Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng hình thức bài băn xuôi . kh«ng m¾c qu¸ 5 lçi trong bµi. - Làm đúng bài tập điền tiếng có vần eo / oeo ( TB2) - Làm đúng BT (3) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn . *Rèn kỹ năng viết đúng chính tả. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp, phiếu lớn viết nội dung bài tập 2, bài 3b. - Vở bài tập III.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Bài cũ: -Gọi 3 hs lên bảng viết 3 tiếng có vần oam -Gv đọc cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con các từ: cái kẻng, thổi kèn, lời khen, dế mèn. -Nhận xét bài cũ. 2.Bài mới; *HĐ 1: HD hs viết chính tả: a.Hd hs chuẩn bị: -Gv đọc đoạn văn. +Tìm tên riêng trong bài chính tả? +Tên riêng trong bài được viết như thế nào? -Yêu cầu hs tập viết vào bảng con các từ khó: Cô-li-a, làm văn, lúng túng, giặt, ngạc nhiên. -Nhận xét. b.Gv đọc bài cho hs viết. c.Chấm chữa bài -Yêu cầu hs tự chữa bài và ghi số lỗi ra lề đỏ bằng bút chì. -Gv chấm 4-5bài, nhận xét cụ thể về nội dung bài, cách trình bày bài, chữ viết của hs. *HĐ 2: Hd hs làm bài tập: a.Bài tập 2: -Gv mời 3 hs lên bảng thi làm bài đúng, nhanh, sau đó, đọc kết quả. -Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng, gọi nhiều hs đọc lại kết quả. -Khoeo chân, người lẻo khoẻo, ngoéo tay. b.Bài tập 3b (lựa chọn): -Gv mời 3 hs thi làm bài trên bảng (chỉ viết tiếng cần điền dấu thanh). -Gv nhận xét, chọn lời giải đúng, gọi 3 - 4 hs đọc lại cả khổ thơ sau khi đã điền đúng dấu thanh. b.Trẻ thơ, Tổ quốc, biển, của, những. 3.Củng cố, dặn dò: -Yêu cầu hs về nhà đọc lại bài tập, ghi nhớ chính tả. -Chuẩn bị bài sau: Nghe-viết: Nhớ lại buổi đầu đi học. 4. Nhận xét tiết học: -Hs làm bài tập. -Hs chú ý lắng nghe. -2 hs đọc lại đoạn văn. -Cô-li-a. -Viết hoa chữ cái đầu tiên, đắt dấu gạch nối giữa các tiếng. -Tập viết các tiếng khó. -Hs viết bài vào vở. -Hs tự chữa bài và ghi số lỗi ra ngoài lề đỏ. -Nắm vững yêu cầu đề làm bài -3 hs lên bảng làm bài. -Nhận xét. -1 hs đọc yêu cầu của bài. -Hs thi làm bài. -Nhận xét bài làm của bạn. -3,4 hs đọc lại cả khô thơ đã hoàn chỉnh. LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU Tiết 6: TÖØ NGÖÕ VEÀ TRÖÔØNG HOÏC . DAÁU PHAÅY I. MUÏC TIEÂU: Tìm ñöôïc moät soá töø ngöõ veà tröôøng hoïc qua BT giaûi oâ chöõ (BT1) Bieát ñieàn ñuùng daáu phaåy vaøo choã thích hôïp trong caâu vaên (BT2) Giáo dục học sinh yêu trường, mến lớp, giữ gìn và bảo vệ trường lớp sạch đẹp. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC: O chöõ nhö baøi taäp 1, vieát saün treân baûng lôùp. 4 chieác chuoâng nhoû (hoaëc côø). Cheùp saün caùc caâu vaên cuûa baøi taäp 2 vaøo baûng phuï. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC CHUÛ YEÁU: Hoaït ñoäng cuûa Gv Hoaït ñoäng cuûa Hs 1.KIEÅM TRA BAØI CUÕ: - Goïi 2 HS leân baûng laøm mieäng caùc baøi taäp 1, 3 cuûa tieát Luyeän töø vaø caâu tuaàn 5. Moãi HS laøm 1 baøi. - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 2.BAØI MÔÙI: *HĐ 1: Troø chôi oâ chöõ: - GV giôùi thieäu oâ chöõ treân baûng: O chöõ theo chuû ñeà Tröôøng hoïc, moãi haøng ngang laø moät töø lieân quan ñeán tröôøng hoïc vaø coù nghóa töông öùng ñaõ ñöôïc giôùi thieäu trong SGK.. Töø haøng doïc coù nghóa laø buoåi leã môû ñaàu naêm hoïc môùi. - Phoå bieán caùch chôi: Caû lôùp chia laøm ba ñoäi chôi. GV ñoïc laàn löôït nghóa cuûa caùc töø töông öùng töø haøng 2 ñeán haøng 11. Sau khi GV ñoïc xong, caùc ñoäi giaønh quyeàn traû lôøi baèng caùch rung chuoâng (hoaëc phaát côø). Neáu traû lôøi ñuùng ñöôïc 10 ñieåm, neáu sai khoâng ñöôïc ñieåm naøo, caùc ñoäi coøn laïi tieáp tuïc giaønh quyeàn traû lôøi ñeán khi ñuùng hoaëc GV thoâng baùo ñaùp aùn thì thoâi. Ñoäi naøo giaûi ñöôïc töø haøng doïc ñöôïc thöôûng 20 ñieåm. - Toång keát ñieåm sau troø chôi vaø tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc. - Yeâu caàu HS duøng buùt chì vieát chöõ in vaøo oâ chöõ trong vôû baøi taäp. *HĐ 2: OÂn luyeän veà caùch duøng daáu phaåy: - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - Yeâu caàu HS suy nghó vaø töï laøm baøi. - Chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 3. CUÛNG COÁ, DAËN DOØ: - GV tóm tắt lại nội dung bài học. - Daën doø HS veà nhaø tìm caùc töø noùi veà nhaø tröôøng, luyeän taäp theâm veà caùch söû duïng daáu phaåy. -Chuẩn bị bài sau:Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái .So sánh. 4.Nhaän xeùt tieát hoïc. - 2 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu. HS caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt. - Nghe GV giôùi thieäu veà oâ chöõ. - Tieán haønh troø chôi theo höôùng daãn. Ñaùp aùn: Haøng doïc: Leã khai giaûng. Haøng ngang: 1)Leân lôùp 6)Ra chôi 2)Dieãu haønh 7)Hoïc gioûi 3)Saùch giaùo khoa 8)Löôøi hoïc 4)Thôøi khoaù bieåu 9)Giaûng baøi 5)Cha meï 10)Coâ giaùo - HS vieát vaøo vôû baøi taäp. - Moãi nhoùm 1 HS ñoïc laïi taát caû caùc töø haøng ngang, haøng doïc vaø lôøi giaûi nghóa töø theo yeâu caàu cuûa GV. -3 HS leân baûng laøm baøi, moãi HS laøm 1 yù. HS döôùi lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. - Ñaùp aùn: a) OÂng em, boá em vaø chuù em ñeàu laø thôï moû. b) Caùc baïn môùi ñöôïc keát naïp vaøo Ñoäi ñeàu laø con ngoan, troø gioûi. c) Nhieäm vuï cuûa ñoäi vieân laø thöïc hieän 5 ñieàu Baùc Hoà daïy, tuaân theo Ñieàu leä Ñoäi vaø giöõ gìn danh döï Ñoäi. Ngày soạn: 22/09/2013 Ngày dạy: 24/09/2013 TAÄP ÑOÏC Tiết 18: NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC I. MỤC TIÊU: -§äc ®óng, rµnh m¹ch, biÕt nghØ h¬i hîp lý sau dÊu chÊm, dÊu phÈy vµ gi÷a c¸c côm tõ; Bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng , tình cảm . Hiểu ND : Những kĩ niệm đẹp đẽ của nhà văn Thanh Tịnh về buổi đầu đi học . ( Trả lời được các CH 1,2,3,4,)H/s khaù gioûi: Học thuộc lòng một đọan văn em thích. GDHS yêu mến trường lớp,yêu quý thầy cô, bạn bè. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Tranh minh học các đoạn truyện ( phóng to, nếu có thể) Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/Bài cũ: Kể lại câu chuyện “ Bài tập làm văn” - GV nhận xét- ghi điểm 2/Bài mới: - Yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì? *HĐ1: Luyện đọc a/ GV đọc mẫu b/ Hướng dẫn HS luyện đọc - Đọc từng câu- Luyện đọc từ khó: *GV chia đoạn - Hướng dẫn đọc câu văn dài -Giải nghĩa từ SGK: nao nức, mơn man, quang đãng, bỡ ngỡ, ngập ngừng - Đọc từng đoạn trong nhóm *HĐ2: Tìm hiểu bài +Điều gì gợi tác giả nhớ đến những kỉ niệm của buổi tựu trường? +Tác giả so sánh những cảm giác của mình được nảy nở trong lòng với với cái gì? +Trong ngày tựu trường đầu tiên, vì sao tác giả thấy cảnh vật xung quanh có sự thay đổi lớn? +Tìm những hình ảnh nói lên sự bỡ ngỡ, rụt rè của đám học trò mới tựu trường. *HĐ3: Luyện đọc lại - Yêu cầu HS khá, giỏi đọc diễn cảm lại bài +Em thích đoạn văn nào? Vì sao? Hãy đọc đoạn văn đó? - Gọi vài em đọc thuộc lòng đoạn văn. -GV nhận xét- tuyên dương *HĐ4: Củng cố dặn dò: +Bài văn này kể lại điều gì? - Chuẩn bị bài: “Trận bóng dưới lòng đường” HS kể lại một đoạn của câu chuyện. -HS nêu nội dung tranh. -HS theo dõi -HS nối nhau đọc từng câu , đọc từ khó Đoạn 1: Từ đầuquang đãng Đoạn 2: Tiếp hôm nay tôi đi học Đoạn 3: Phần còn lại -Tôi quên..ấy / nảy nởtôi / như..hoa tươi /đãng. -Buổi mai..ấy / mộtgió lạnh /mẹ ..tôi / dẫnhẹp. -HS luyện đọc theo nhóm 3 -2 nhóm đọc bài trước lớp - HS đọc thầm đoạn 1, trả lời -Vào cuối thu,lá ngoài đường rụng nhiều làm tác giả nhớ lại buổi tựu trường. -Như mấy cánh hoa tươi mỉm cười quang đãng. -HS đọc thầm đoạn 2 - HS phát biểu theo suy nghĩ của mình. -HS đọc thầm đoạn 3 - Mấy học trò mới bỡ ngỡquen thầy, quen bạn dể khỏi bỡ ngỡ. - HS trả lời -Kể lại những kỉ niệm của tác giả về buổi đầu đi học. RKN: TOÁN Tiết 28: LUYỆN TẬP. I.MỤC TIÊU : - Biết làm tính chia số có hai chữ số cho số có một chữ số ( chia hết ở tất cả các lượt chia ) - Biết tìm một trong các phần bằng nhau của một số và vận dụng trong giải toán . Bài tập cần làm: Bài 1,2,3.HSKG làm tất cả các bài tập. *GDHS coù yù thöùc chaêm hoïc toaùn. II. Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị bảng phụ nội dung bài tập bài 1 , bài 2 , bài 3 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs 1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bảng chia 3,4,5,6. - Nhận xét, tuyên dương, ghi điểm. 2. Bài mới: Bài 1: - 4 HS lên bảng nêu rõ cách thực hiện phép tính của mình. - HS đọc mẫu phần b. - Tương tự HS làm.- Chữa bài Bài 2: - Hãy nêu cách tìm 1/4 của một số. - HS tự suy nghĩ và làm bài. Bài 3: Gọi HS đọc đề bài. - Phân tích: Một quyển truyện có bao nhiêu trang? + Đã đọc được một phần mấy số trang đó? + Bài toán hỏi gì? - Muốn biết được My đọc bao nhiêu trang ta phải làm gì? - HS lên bảng giải. 3. Củng cố, dặn dò: - Về nhà HS luyện tập thêm. - Chuẩn bị bài sau:Phép chia hết và phép chia có dư. 4/Nhận xét tiết học. - 4 HS lên bảng đọc. - 4 HS lên bảng, lớp làm vào vở nháp. -3 HS lên bảng, lớp làm vào vở. - HS làm vào vở bài tập. - 2 HS đọc. - Có 84 trang. - Đã đọc 1/2 số trang. - Đã đọc bao nhiêu trang. - Tính 1/2 của 84 trang. - 1 HS lên bảng phụ, lớp làm vào vở. Giải: My đã đọc được số trang sách là: 84 : 2 = 42(trang) Đáp số: 42 trang. TOAÙN Tiết 29: PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ. I.MỤC TIÊU : -Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư . -Biết số dư bé hơn số chia . -H/s thöïc hieän tìm1/2 cuûa moät soá. -GDHS tinh thần vượt khó. II. Đồ dùng dạy: -Chuẩn bị bảng phụ nội dung bài tập bài 1 , bài 2 , bài 3 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs 1. Bài cũ: - Kiểm tra bài tập về nhà. - Nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới: *HĐ 1: Phép chia hết - GV đính bìa lên bảng: Có 8 chấm tròn chia đều thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy chấm tròn? - Nếu 8 chấm tròn chia đều thành 2 nhóm thì mỗi nhóm được 4 chấm tròn và không thừa. Ta nói 8 : 2 là phép chia hết. - Ta viết 8 : 2 = 4 , đọc 8 chia 2 = 4. *HĐ 2: Phép chia có dư: - Nêu bài toán: Có 9 chấm tròn chia thành 2 nhóm đều nhau. Hỏi nhóm được nhiều nhất mấy chấm tròn - GV đính hình - HS thực hiện phép chia. - Vậy 9 : 2 = 4 thừa 1. - Ta đọc: 9 chia 2 bằng 4 dư 1 là phép chia có dư. *HĐ 3: Luyện tập: Bài 1: - Gọi HS lên bảng. - HS dưới lớp làm vào vở nháp . - Chú ý: Số dư trong phép chia bao giờ cũng nhỏ hơn số chia. Bài 2: - Muốn biết các phép tính đó đúng hay sai, các em cần thực hiện lại các phép tính và so sánh các bước tính. So sánh kết quả phép tính của mình với bài tập. - Chữa bài và cho điểm HS. Bài 3: - Cho HS quan sát hình và thảo luận theo nhóm đôi. - GV nhận xét chốt ý đúng : Hình a đã khoanh vào một phần hai số ô tô trong hình. 3.Củng cố, dặn dò: - Về nhà HS luyện tập thêm về chia số có hai chữ số với số có một chữ số. - Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư. - Chuẩn bị bài sau :Luyện tập. 4.Nhận xét tiết học. - 2 HS. - Mỗi nhóm có 8 : 2 = 4 - Nhóm nhiều nhất là 5 chấm, nhóm ít nhất là 4 chấm. - HS laøm baøi. - 1 HS đọc đề. - HS tự làm bài. -1 HS đọc yêu cầu. -HS thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm nêu kết quả-lớp theo dõi nhận xét. Ngày soạn: 22/09/2013 Ngày dạy: 27/09/2013 TAÄP LAØM VAÊN Tiết 18: Đề bài: KỂ LẠI BUỔI ĐẦU EM ĐI HỌC. I.Mục tiêu: - Bước đầu kể lại được vài ý nói về buổi đầu đi học . - Viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn ( Khoảng 5 câu ). *GDHS các kĩ năng sống: Kĩ năng sống giao tiếp.Kĩ năng sống lắng nghe tích cực . II.Đồ dùng dạy học: Gv : bảng phụ: viết các gợi ý để làm điểm tựa giúp hs tập nói. III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của Gv Hoạt động của HS 1.Bài cũ Gv kiểm tra 2 hs: +Để tổ chức tốt một cuộc họp, cần chú ý những gì? +Nói về vai trò của người điều khiển cuộc họp? -Nhận xét bài cũ. 2.Bài mới *HĐ1: Bài tập1: -Gv nêu yêu cầu: cần nhớ lại buổi đầu đi học để lời kể chân thật, có cái riêng, không nhất thiết phải kể về ngày tựu trường, có thể kể về ngày khai giảng hoặc buổi đầu tiên em đến lớp. -Gv gợi ý: +Cần nói rõ buổi đầu em đến lớp là buổi sáng hay buổi chiều? +Hôm đó, thời tiết thế nào?Ai dẫn em đến trường? Lúc đầu, em bỡ ngỡ ra sao? Buổi học kết thúc như thế nào? +Cảm nghĩ của em về buổi học đầu tiên đó? -Gọi một, hai hs khá, giỏi kể mẫu. -Gv nhận xét. -Yêu cầu từng cặp hs kể cho nhau nghe về buổi đầu tiên đi học của mình. -Mời 3,4 hs thi kể trước lớp. -Gv nhận xét, ghi điểm. *HĐ 2: Bài tập 2 : - Gọi 1 hs đọc yêu cầu (Viết lại những điều em vừa kể thành 1 đoạn văn ngắn 5-7 câu). -Gv nhắc các em chú ý viết giản dị, chân thật những điều em vừa kể, các em có thể viết 5-7 câu hoặc có thể viết hơn 7 câu (đoạn văn ngắn, chân thật, đúng đề tài, đúng ngữ pháp, đúng chính tả là đạt yêu cầu). -Cho hs viết bài vào vở. -Mời 5,7 em đọc bài. 3.Củng cố, dặn dò: -Gv nhận xét, rút kinh nghiệm, chọn người viết tốt nhất. -Yêu cầu những hs chưa hoàn chỉnh bài viết ở lớp về nhà viết tiếp, những hs đã viết xong có thể viết lại bài văn hay hơn. -Chuẩn bị bài sau: Nghe kể: Không nỡ nhìn - Tập tổ chức cuộc họp 4/Nhận xét tiết học: -Phải xác định rõ nộidung cuộc họp và nắm trình tự công việc trong cuộc họp. -Người điều khiển phải nêu mục đích cuộc họp rõ ràng, dẫn dắt cuộc họp theo trình tự hợp lí, làm cho cả tổ sôi nổi phát biểu, giao việc rõ ràng. -Hs chú ý lắng nghe. -1,2 hs kể mẫu, lớp theo dõi, nhận xét. -Kể theo cặp. -Thi kể trước lớp. -Chú ý lắng nghe bạn kể và nhận xét bạn kể. -1 hs đọc yêu cầu, lớp đọc thầm theo -Làm bài. -5-7 hs đọc bài viết của mình trước lớp. -Cả lớp theo dõi, nhận xét bạn kể. RKN: Chính tả(Nghe - viết ) Tiết 12: NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC. I.Mục tiêu: - Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng hình thức bài băn xuôi ,kh«ng m¾c qu¸ 5 lçi trong bµi. - Làm đúng BT điền tiếng có vân eo / oeo ( BT1 ).Làm đúng BT (3) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. - Rèn tính cẩn thận và ý thức giữ vở sạch chữ đẹp. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn các bài tập chính tả: bài tập 2, bài 3a. - Vở bài tập III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của Gv Hoạt động của HS 1.Bài cũ: -Gv đọc cho 3 hs viết bảng lớp, lớp viết bảng con các từ: lẻo khoẻo, bỗng nhiên, nũng nịu, khoẻ khoắn. -Nhận xét bài cũ. 2.Bài mới: *HĐ 1: HD hs viết chính tả. a.Hs hs trao đổi về nội dung đoạn văn, nhận xét chính tả. -Gv đọc đoạn văn 1 lần. +Tâm trạng của đám học trò mới như thế nào? +Hình ảnh nào cho em biết điều đó? +Đoạn văn có mấy câu? +Trong đoạn văn, những chữ nào phải viết hoa? -Yêu cầu hs vieátcác từ khó như: bỡ ngỡ, quãng trời, ngập ngừng, ước ao, thèm vụng, nép, rụt rè. -Nhận xét. b.Gv đọc cho hs viết. c.Chấm chữa bài: -Yêu cầu hs tự chấm chữa bài và ghi số lỗi ra lề đỏ -Gv chấm từ 4-5 bài, nhận xét về nội dung, cách trình bài bài, chữ viết của các em *HĐ 2: HD hs làm bài tập a.Bài tập 2: -Mời 3 hs lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở nháp. -Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng. -Gọi nhiều hs đọc lại kết quả và cho cả lớp làm bài vào vở. -Nhà nghèo, đường ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu. b.Bài tập 3a (lựa chọn): -GV phát giấy và bút cho các nhóm, các nhóm tự làm bài. -Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại lời giải đúng, cho hs viết bài vào vở. -Siêng năng - xa - xiết. 4.Củng cố, dặn dò: -Dặn hs về nhà ghi nhớ các từ vừa tìm. -Hs nào viết bài chưa đẹp cần về nhà rèn thêm chữ. -Chuẩn bị bài sau: Tập chép: Trận bóng dưới lòng đường. 5/Nhận xét tiết học. -Hs tập viết lại các từ khó đã học. -Hs chú ý lắng nghe và đọc lại đoạn văn. -Bỡ ngỡ, rụt rè. -Hình ảnh: đứng nép bên người thân, đi từng bước nhẹ, e sợ như con chim, thèm vụng ao ước được mạnh dạn. -3 câu. -Những chữ đầu câu. -Luyện viết các từ khó. -Viết bài vào vở. -Tự chấm bài và chữa bài. -1 hs đọc yêu cầu. -Hs làm bài. -Nhận xét. -Nhiều hs đọc kết quả đúng. -2 hs đọc yêu cầu. -Làm bài theo nhóm. -Các nhóm đọc lời giải, nhóm bạn bổ sung. RKN: TOÁN Tiết 30: LUYỆN TẬP. I. Mục tiêu : - Xác định được phép chia hết và phép chia có dư . -Vận dụng được phép chia hết trong giải toán. *Bài tập cần làm: Bài tập 1,2(cột 1,2,4),3,4. *H/s khaù gioûi làm tất cả các bài tập. II. Đồ dùng dạy học : -Chuẩn bị bảng phụ nội dung bài tập bài 1 , bài 2 , bài 3 , bài 4. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs 1.Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài tập về nhà. 47 : 2 ; 36 : 3 ; 49 : 4 - Nhận xét, tuyên dương, ghi điểm. 2.Bài mới; Bài 1: - HS nêu những cách tực hiện của phép tính. - Nhận xét, chữa sai và cho điểm. Bài 2: - Gọi HS lên bảng làm và nêu rõ cách thực hiện. - Chữa bài trên bảng. Bài 3: - Có bao nhiêu HS trong lớp ? - Học sinh giỏi một phần mấy số HS ? - Bài toán hỏi gì? - Gọi HS tóm tắt và giải Bài 4: - HS nhắc lại: Phép chia có dư thì số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia. - Thảo luận nhóm để tìm câu trả lời đúng. 3.Củng cố, dặn dò: - Về nhà HS luyện tập thêm. - Nhận biết phép chia hết và phép chia có dư. - Chuẩn bị bài sau:Bảng nhân 7. 4/Nhận xét tiết học. - 3 HS lên bảng.. - 4 HS lên bảng, lớp làm vào vở nháp. - Đặt tính. - 3 HS lên bảng, lớp làm vào vở. - Có 27 HS. - HS giỏi là 1/3. - Số HS giỏi là bao nhiêu. - 1 HS lên bảng phụ, lớp làm vào vở. Bài giải: Lớp đó có số HS giỏi là: 27 : 3 = 9 (HS) Đáp số: 9 HS. - HS thảo luận nhóm 2. - Đại diện nhóm trình bày.- HS trả lời. TNXH BAØI 11: VEÄ SINH CÔ QUAN BAØI TIEÁT NÖÔÙC TIEÅU A. MUÏC TIEÂU: _ Sau baøi hoïc, hoïc sinh bieát: + Neâu ñöôïc moät soá vieäc caàn laøm ñeå giöõ gìn, baûo veä cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. + Keå teân ñöôïc teân moät soá beänh thöôøng gaëp ôû cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. + Neâu caùch phoøng traùnh caùc beänh keå treân. GDKNS : kỹ năng làm chủ bản thân, đảm nhận trách nhiệm với bản thân trong việc bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu. Giaønh cho hs khaù-gioûi :Neâu ñöôïc taùc haïi cuûa vieäc khoâng giöõ veä sinh cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: _ Caùc hình trong sgk /24, 25. _ Hình caùc cô quan baøi tieát nöôùc tieåu phoùng to. C. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY_ HOÏC. Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs I. KTBC: -Goïi 1 soá h/s leân baûng chæ sô ñoà cô quan baøi tieát nöôùc tieåu vaø neâu hoaït ñoäng cuûa cô quan naøy? II. BAØI MÔÙI: 1. Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän caû lôùp. a. Muïc tieâu: - Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc giöõ veä sinh cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. b. Caùch tieán haønh: + Böôùc 1: Gv yeâu caàu h/s töøng caëp thaûo luaän: -Taïi sao chuùng ta caàn giöõ veä sinh cô quan baøi tieát nöôùc tieåu? Gv gôïi yù: Giöõ veä sinh cô quan baøi tieát nöôùc tieåu giuùp cho boä phaän ngoaøi cuûa cô quan baøi tieát nöôùc tieåu saïch seõ, khoâng hoâi haùm, khoâng ngöùa ngaùy, khoâng bò nhieãm truøng + Böôùc 2: -Gv yeâu caàu 1 soá caëp trình baøy keát quûa thaûo luaän. + Keát luaän: Giöõ veä sinh cô quan baøi tieát nöôùc tieåu ñeå traùnh bò nhieãm truøng. 2. Hoaït ñoäng 2: Quan saùt vaø thaûo luaän. a. Muïc tieâu: Neâu ñöôïc caùch ñeà phoøng 1 soá beänh ôû cô quan baøi tieát nöôùc tieåu. b. Caùch tieán haønh: + Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp. -Y/c hoïc sinh quan saùt caùc hình 2, 3, 4, 5 trong sgk/ 25 vaø traû lôøi caâu hoûi: + Caùc baïn trong hình ñang laøm gì? + Vieäc laøm ñoù coù lôïi gì cho vieäc giöõ veä sinh vaø baûo veä cô quan baøi tieát nöôùc tieåu? + Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp. Gv goïi 1 soá caëp leân trình baøy tröôùc lôùp veà noäi dung vöøa thaûo luaän. Gv yeâu caàu caû lôùp cuøng thaûo luaän caùc caâu hoûi: + Chuùng ta phaûi laøm gì ñeå giöõ veä sinh boä phaän beân ngoaøi cuûa cô quan baøi tieát nöôùc tieåu? + Taïi sao haøng ngaøy chuùng ta caàn uoáng ñuû nöôùc? 3. Hoaït ñoäng 3 : Lieân heä thöïc teá Gv yeâu caàu h/s lieân heä xem ôû nhaø caùc em ñaõ thöïc hieän toát vieäc giöõ veä sinh cô quan baøi tieát nöôùc tieåu chöa? 4. Cuûng coá_ daën doø: -Chuaån bò baøi 12: Cô quan thaàn kinh. -Gv nx tieát hoïc. -Hoïc sinh thaûo luaän theo caëp. -Töøng caëp baùo caùo. -Lôùp nx, boå sung. -1 soá h/s nhaéc laïi keát luaän. -H/ s quan saùt vaø traû lôøi theo caëp. -Ñaïi dieän caùc nhoùm leân baùo caùo. Lôùp n/x, boå sung. -Taém röûa thöôøng xuyeân, lau khoâ ngöôøi tröôùc khi maëc quaàn aùo, haèng ngaøy thay quaàn aùo ñaëc bieät laø quaàn aùo loùt. -Vì ñeå buø nöôùc cho quaù trình maát nöôùc do thaûi nöôùc tieåu ra haøng ngaøy, ñeå traùnh soûi thaän -H/s laøm baøi vaø ñoïc baøi laøm tröôùc lôùp._ Lôùp nx, boå sung. Tự nhieân xaõ hoäi BAØI 12. CÔ QUAN THAÀN KINH. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, hoïc sinh bieát: _ Neâu ñöôïc teân vaø chæ ñuùng vò trí caùc boä phaän cuûa cô quan thaàn kinh treân tranh veõ hoaëc moâ hình. B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: _ Caùc hình trong sgk/ 26, 27. _Hình cô quan thaàn kinh phoùng to. C. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY_ HOÏC: Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs I. BÀI CŨ: -Neâu nhöõng vieäc caàn laøm ñeå giöõ veä sinh cô quan baøi tieát nöôùc tieåu? - Vieäc giöõ veä sinh cô quan baøi tieát nöôùc tieåu coù lôïi ích gì? II. BAØI MÔÙI: 1. Hoaït ñoäng 1: Quan saùt. a. Muïc tieâu: Keå teân vaø chæ ñöôïc vò trí caùc boä phaän cuûa cô quan thaàn kinh treân sô ñoà vaø treân cô theå mình. b. Caùch tieán haønh: *) Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm. -Y/c nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn trong nhoùm q/s hình 1, 2/26, 27 sgk vaø traû lôøi caâu hoûi: + Chæ vaø noùi teân caùc boä phaän cuûa cô quan thaàn kinh treân sô ñoà. + Trong caùc cô quan ñoù, cô quan naøo ñöôïc baûo veä bôûi hoäp soï, cô quan naøo ñöôïc baûo veä bôûi coät soáng? *) Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp. Gv treo hình cô quan thaàn kinh phoùng to leân baûng. -Y/c 1 soá h/s leân chæ: Naõo, tuyû soáng, caùc daây thaàn kinh. + Naõo vaø tuyû soáng ñöôïc baûo veä bôûi gì? Gv chæ vaøo hình veõ, giaûng: Töø naõo vaø tuyû soáng coù caùc daây thaàn kinh toaû ñi khaép nôi cuûa cô theå. Töø caùc cô quan beân trong vaø caùc cô quan beân ngoaøi cuûa cô theå laïi coù caùc daây thaàn kinh ñi veà tuyû soáng vaø naõo. => KL: SGK/ 27. 2. Hoaït ñoäng 2: thaûo luaän. a. Muïc tieâu: Neâu ñöôïc vai troø cuûa naõo, tuyû soáng, caùc daây thaàn kinh vaø caùc giaùc quan. b. Caùch tieán haønh: + Böôùc 1: Chôi troø chôi. - Gv cho h/s chôi 1 troø chôi ñoøi hoûi phaûn öùng nhanh: “Con thoû, aên coû, uoáng nöôùc, vaøo hang.” - Keát thuùc troø chôi, gv hoûi: Caùc em vöøa söû duïng nhöõng giaùc quan naøo ñeå chôi? + Böôùc 2: Thaûo luaän nhoùm. - Gv y/c caùc nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn ñoïc muïc baïn caàn bieát /27/ sgk. Lieân heä vôùi nhöõng quan saùt trong thöïc teá ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi: - Naõo vaø tuyû soáng coù vai troø gì? - Neâu vai troø cuûa caùc daây thaàn kinh vaø caùc giaùc quan? - Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu naõo hoaëc tuyû soáng, caùc daây thaàn kinh hay 1 trong caùc giaùc quan bò hoûng? + Böôùc 3: Laøm vieäc caû lôùp. 3.Hoạt động 3: Kết luận: -Naõo vaø tuyû soáng laø trung öông thaàn kinh ñieàu khieån moïi hoaït ñoäng cuûa cô theå. -Moät soá daây thaàn kinh daãn luoàng thaàn kinh nhaän ñöôïc töø caùc cô quan cuûa cô theå veà naõo hoaëc tuyû soáng. Moät soá daây thaàn kinh khaùc laïi daãn luoàng thaàn kinh töø naõo hoaëc tuyû soáng ñeán caùc cô quan. 4. Cuûng coá_ daën doø: - Chuaån bò baøi 13: Hoaït ñoäng thaàn kinh. -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Hoïc sinh traû lôøi. -Lôùp nx, boå sung. -H.s quan saùt, thaûo luaän nhoùm 4 theo y/c cuûa giaùo vieân. -Nhoùm tröôûng y/c caùc baïn trong nhoùm chæ vò trí cuûa naõo vaø tuyû soáng treân cô theå mình hoaëc treân cô theå baïn. -1 soá h/s chæ treân sô ñoà. -1 h/s trình baøy. -Lôùp nx, boå sung. -Nhieàu h/s nhaéc laïi keát luaän. -Caû lôùp chôi -H/s traû lôøi. - H/s thaûo luaän nhoùm 3 theo y/c cuûa gv. -Töøng nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän.( Moãi nhoùm trình baøy 1 caâu). Caùc nhoùm # nx, boå sung. -H/s ñoïc noái tieáp phaàn keát luaän /sgk Ngày soạn: 22/09/2013 Ngày dạy: 25/09/2013 ThÓ dôc Tiết 11: ®i v­ît ch­íng ng¹i vËt thÊp. I, Môc tiªu: - ¤n ®éng t¸c ®i v­ît ch­íng ng¹i vËt. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng. - Ch¬i trß ch¬i “MÌo ®uæi chuét”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ b­íc ®Çu ch¬i ®óng luËt. - Gi¸o dôc HS ch¨m rÌn luyÖn TDTT. *CV896: ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng, ®i ®Òu theo 1-4 hµng däc (Bá). *ĐCND: có thể không dạy đi chuyển hướng phải trái. II, ChuÈn bÞ: - §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh s¹ch sÏ, b¶o ®¶m an toµn luyÖn tËp. - Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ cßi, kÎ v¹ch. III, Ho¹t ®éng d¹y-häc: Hoạt động của Gv Hoạt động của Hs 1. PhÇn më ®Çu. - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc. - GV cho HS khëi ®éng vµ ch¬i trß ch¬i “Chui qua hÇm”. 2-PhÇn c¬ b¶n. - ¤n ®i v­ît ch­íng ng¹i vËt: C¶ líp tËp theo ®éi h×nh hµng däc nh­ dßng n­íc ch¶y víi kho¶ng c¸ch thÝch hîp. Tr­íc khi cho HS ®i, GV cho c¶ líp ®øng t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 6 - 2012.doc