Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần học 1

 Việt Nam Quê Hương Ta - Buổi Sớm Trên Cánh Đồng

 

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh về phân biệt c / k / q.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.

3. Thái độ: Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.

 

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

 

doc45 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 08/12/2018 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp khối 5 - Tuần học 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aûn cuûa phaân soá. VD: = = = = = = ; = = = = - Laáy 7 x 5 = 35 laø MSC, ta coù: = ; = - Choïn 10 laø MSC vì 10 : 5 = 2.Ta coù: = ; giöõ nguyeân. Ta ñaõ coù: vaø = vaø = ; = - Vì 12 : 4 = 3. Ta coù: Học sinh đối tượng 2,3 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). b). vaø . c). vaø . MSC laø 48. - Y/C h/s nhaéc laïi: - Nhaän xeùt tieát hoïc. = ; giöõ nguyeân. Ta ñöôïc: vaø = vaø = ; = - Coù theå laáy MSC laø 24, vì 24 chia heát cho 6 vaø 8. Ta coù: = = ; = = Ta ñöôïc vaø =vaø hay vaø - Tính chaát cô baûn cuûa PS. - Veà nhaø laøm caùc BT coøn laïi vaøo vôû. Ruùt kinh nghieäm. _____________________________________ Tieát 3: ANH VĂN _______________________________________ Tieát 4 ÂM NHẠC _______________________________________ BUỔI CHIỀU Tieát 1: Tieáng Vieät (Tieát 1) Luyeän taäp Thư Gửi Các Học Sinh - Buổi Sớm Trên Cánh Đồng I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh về đọc thành tiếng và đọc thầm. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm và đọc hiểu cho học sinh. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Phát phiếu bài tập. 2. Các hoạt động chính: a. Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng (12 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh. * Cách tiến hành: - Giáo viên đưa bảng phụ có viết sẵn đoạn cần luyện đọc: - Hát - Lắng nghe. - Nhận phiếu. - Quan sát, đọc thầm đoạn viết. a) “Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.” b) “Từ làng, Thủy đi tắt qua đồng để ra bến tàu điện. Sớm đầu thu mát lạnh. Giữa những đám mây xám đục, vòm trời hiện ra như những khoảng vực xanh vòi vọi. Một vài giọt mưa loáng thoáng rơi trên chiếc khăn quàng đỏ và mái tóc xõa ngang vai của Thủy; những sợi cỏ đẫm nước lùa vào dép Thủy làm bàn chân nhỏ của em ướt lạnh...” ___________________________________ Tieát 2: KÓ THUAÄT Tieát CT: 01 Ñính khuy hai loã I/.Muïc tieâu: - Bieát caùch ñính khuy 2 loã. - Ñính ñöôïc ít nhaát moät khuy 2 loã. Khuy ñính töông ñoái chaéc chaén. II/.Ñoà duøng daïy hoïc. 1).Thaày: - Maãu ñính khuy 2 loã. - Moät soá saûn phaåm may maëc ñöôïc ñính khuy 2 loã. Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: + Khuy 2 loã vôùi nhieàu maøu saéc, kích côõ, hình daïng khaùc nhau. + 2, 3 khuy 2 loã coù kích côõ lôùn, duïng cuï khaâu theâu lôùp 5. + Moät maûnh vaûi 20 x 30cm. Chæ khaâu len, sôïi. Kim khaâu len, khaâu thöôøng, phaán vaïch, thöôùc, keùo. 2).Troø: Chuaån bò nhö GV. III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu ND - PP Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(3). Học sinh đối tượng 3 2/.H.ñoäng2: Daïy baøi môùi(34). 2.1-G.thieäu baøi(1). 2.2-Baøi môùi(33). Hoûi: - Neâu y/c vaø nhieäm vuï moân hoïc. Qui ñònh neà neáp hoïc taäp, thöïc haønh moân hoïc naøy. - GV giôùi thieäu baøi, neâu muïc ñích, y/c cuûa tieát hoïc. *Hoaït ñoäng1: Nhaän xeùt maãu (5). - Cho h/s: - Em haõy quan saùt H.1a vaø neâu nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm, - HS trình baøy söï chuaån bò saùch vôû, ñoà duøng cuûa moân hoïc. - HS laéng nghe. - Quan saùt khuy 2 loã (H.1-SGK). - Ñöôïc laøm baèng nhieàu vaät lieäu khaùc nhau: nhöïa, trai, goãcoù nhieàu (H.ñoäng caû lôùp). Học sinh đối tượng 2,3 (Cho h/s hoaït ñoäng nhoùm 6). 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). hình daïng cuûa khuy 2 loã. - Quan saùt H.1b, em coù nhaän xeùt gì veà ñöôøng khaâu treân khuy 2 loã? - Cho h/s: - Khoaûng caùch giöõa caùc khuy ñöôïc ñính nhö theá naøo?Vò trí caùc khuy vaø loã khuyeát treân neïp aùo? Toùm taét: SGV. *H.ñoäng2: H.daãn h/s thao taùc kó thuaät(27). a).Vaïch daáu caùc ñieåm ñính khuy(5). Hoûi: - Em haõy neâu caùch vaïch daáu caùc ñieåm ñính khuy 2 loã? - Goïi 1, 2 h/s leân baûng thao taùc caùc böôùc. b).Ñính khuy vaøo caùc ñieåm vaïch daáu(22). * Chuaån bò ñính khuy(6). - Ñeå chuaån bò ñính 1 khuy, caùc em phaûi laøm theá naøo? - GV laøm maãu: SGV. *Ñính khuy(10). - Cho hs: - H.daãn h/s quan saùt, sau ñoù cho thao taùc. *Quaán chæ quanh chaân khuy(3). - H.daãn vaø hoûi: Quaùn chæ quanh chaân khuy laøm nhö theá naøo? *Keát thuùc ñính khuy(3). - Em laøm theá naøo? - Höôùng daãn cho h/s thao taùc. - Goïi 1, vaøi h/s. - Nhaän xeùt tieát hoïc. maøu saéc, hình daïng, kích thöôùc khaùc nhau. - Khuy ñöôïc ñính vaøo vaûi baèng caùc ñöôøng khaâu qua 2 loã khuy, noái khuy vôùi vaûi. - Xem khuy ñính treân aùo vaø aùo goái. - Giöõa caùc khuy ñöôïc ñính ñeàu nhau. Vò trí caùc khuy vaø loã khuyeát 2 neïp truøng nhau. - HS laéng nghe. - Höôùng daãn: SGV. - HS thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV. - HS ñoïc muïc 2a vaø xem H.3 SGK. - HS quan saùt. Ñoïc muïc 2b, quan saùt H.4 SGK. - HS quan saùt, thao taùc tieáp, leân xuoáng kim 4, 5 laàn. - Quaán 3, 4 voøng quanh ñöôøng khaâu ôû giöõa khuy vaø vaûi (H.5b). - Xuoáng kim, laät vaûi keùo chæ ra maët traùi, löôùt kim qua muõi khaâu ñeå thaét nuùt chæ. - Ñoïc ghi nhôù: SGK. - Nhaéc laïi caùc böôùc ñính khuy 2 loã. - Chuaån bò cho tieát thöïc haønh. Ruùt kinh nghieäm. ________________________________________ Tieát 3: KEÅ CHUYEÄN Tieát CT: 01 Lyù Töï Troïng I/.Muïc ñích, yeâu caàu: - Döïa vaøo lôøi keå cuûa GV vaø tranh minh hoïa, keå töøng ñoaïn vaø keå noái tieáp caâu chuyeän caâu chuyeän vaø hieåu ñöôïc yù nghóa caâu chuyeän. - Hieåu yù nghóa caâu chuyeän: Ca ngôïi Lyù Töï Troïng giaøu loøng yeâu nöôùc, duõng caûm baûo veä ñoàng ñoäi; hieân ngang , baát khuaát tröôùc keû thuø. * Lồng ghép GDQP : Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. II/.Ñoà duøng daïy hoïc: 1).Thaày: - Tranh phoùng to minh hoïa truyeän trong SGK. - Baûng phuï vieát saün lôøi thuyeát minh cho 6 tranh sau khi laøm BT 1. 2).Troø: SGK, vôû ghi III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc. ND - PP Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(3). 2/.H.ñoäng2: Daïy baøi môùi(34). 2.1-G.thieäu baøi(1). 2.2-GV keå chuyeän(7). 2.3-H.daãn h/s KC. Trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän Học sinh đối tượng 2,3 - GV neâu yeâu caàu, nhieäm vuï cuûa tieát keå chuyeän. - GV giôùi thieäu baøi; neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát KC. *GV keå laàn 1-Vieát baûng: - Giaûi thích töø khoù: *GV keå laàn 2: Vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh phoùng to. Baøi taäp1(10). - Goïi 1 h/s: - Cho h/s: - Yeâu caàu h/s: - Goïi h/s: - GV nhaän xeùt roài treo lôøi thuyeát minh vaøo moãi tranh treân baûng lôùp. - HS naém vöõng yeâu caàu cuûa tieát hoïc, chuaån bò ñaày ñuû saùch, vôû hoïc taäp. - HS laéng nghe. Lyù Töï Troïng, teân ñoäi Taây, maät thaùm Lô-graêng, luaät sö. Saùng daï, mít tinh, luaät sö, thanh nieân, Quoác teá ca. - HS laéng nghe, keát hôïp xem tranh - Ñoïc y/c cuûa BT. - Döïa vaøo tranh vaø trí nhôù, tìm cho moãi tranh 1, 2 caâu thuyeát minh. - Laøm vieäc caù nhaân hoaëc trao ñoåi (Laøm vieäc caù nhaân) 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). Baøi taäp2, 3(17). - Goïi 1 h/s: Nhaéc h/s: Chæ caàn keå ñuùng coát truyeän, khoáng caàn laëp laïi nguyeân vaên lôøi cuûa thaày. *Keå chuyeän theo nhoùm. - Keå laïi toaøn boä caâu chuyeän. Cho hs thi keå chuyeän tröôùc lôùp. - Y/C h/s trao doåi veà yù nghóa caâu chuyeän hay traû lôøi caâu hoûi cuûa giaùo vieân. - Cho caû lôùp: - Daën h/s veà nhaø. - Nhaän xeùt tieát hoïc. vôùi baïn beân caïnh. - Thay nhau phaùt bieåu lôøi thuyeát minh cho 6 tranh, caû lôùp nhaän xeùt. - HS ñoïc laïi caùc lôøi thuyeát minh cho 6 tranh. - Ñoïc yeâu caàu cuûa BT 2, 3. - Trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän vôùi baïn. - Keå töøng ñoaïn 1, 2 tranh theo nhoùm 4 ( moãi em keå 1, 2 tranh). - Nhieàu em leân keå: HS xung phong keå chuyeän. *Ngöôøi Caùch maïng laø ngöôøi yeâu nöôùc, daùm hi sinh vì ñaát nöôùc. - Bình choïn ngöôøi keå hay nhaát, töï nhieân nhaát. - Tìm moät caâu chuyeän ñaõ ñöôïc nghe, ca ngôïi anh huøng, danh nhaân nöôùc ta. (Baøi keå chuyeän tuaàn sau). Ruùt kinh nghieäm. ____________________________________ Thöù tö, ngaøy 5 thaùng 9 naêm 2018 Tieát 1: TAÄP ÑOÏC Tieát CT: 02 Quang caûnh laøng maïc ngaøy muøa I/.Muïc ñích, yeâu caàu: - Bieát ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn trong baøi, nhaán gioïng ôû nhöõng töø ngöõ taû maøu vaøng cuûa caûnh vaät. - Hieåu noäi dung: Böùc tranh laøng queâ vaøo ngaøy muøa raát ñeïp. (Traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK). II/.Ñoà duøng daïy hoïc: 1).Thaày: - SGK, taøi lieäu soaïn giaûng. (Khoâng hoûi caâu hoûi 2). - Tranh minh hoïa SGK (phoùng to). 2).Troø: SGK, baøi chuaån bò, vôû ghi III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc. ND - PP Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(3). 2/.H.ñoäng2: Daïy baøi môùi(34). 2.1-G.thieäu baøi(1). 2.2-H.daãn L.ñoïc - Goïi 2, 3 h/s: Nhaän xeùt, h/s. Học sinh đối tượng 3 - GV treo tranh, giôùi thieäu baøi (SGV). Ghi deà baøi - Ñoïc thuoäc loøng ñoaïn vaên: “Sau 80 naêmcaùc em”.Traû lôøi caâu hoûi trong baøi. HS quan saùt, laéng nghe. vaø tìm hieåu baøi (33) Học sinh đối tượng 2,3 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). a).Luyeän ñoïc (15). - Goïi 1 h/s khaù. - Goïi nhieàu toáp h/s: - Baøi chia 4 ñoaïn: - Khi h/s ñoïc: - Cho h/s ñoïc löôït 2: - Cho h/s ñoïc theo caëp: - Goïi 2 h/s: * GV ñoïc dieãn caûm.(Nhaán maïnh caùc töø ngöõ taû maøu vaøng khaùc nhau). b).Tìm hieåu baøi(13). - Cho h/s caû lôùp: - GV choát laïi (SGV). c).Ñoïc dieãn caûm(5). - Goïi 4 h/s: - GV ñoïc maãu: “ Maøu luùavaøng môùi”. - Goïi h/s: - GV uoán naén, khen ngôïi nhöõng em ñoïc hay. - Goïi 1 soá em: - GV choát laïi, ghi baûng. - Goïi 1 vaøi h/s: - Lieân heä cho h/s: - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Ñoïc toaøn baøi, caû lôùp theo doõi SGK. - Ñocï noái tieáp nhau ( 2, 3 löôït.) - Chia nhö SGV. - GV khen nhöõng em ñoïc toát, söûa loãi cho nhöõng em ñoïc sai, ñoïc chöa ñuùng. - Tìm hieåu töø ngöõ khoù: + Caây (luïi). + Keùo ñaù. + Hôïp taùc xaõ: Cô sôû saûn xuaát, kinh doanh taäp theå. - HS ñoïc laëp laïi 2 voøng ñeå moãi em ñoïc ñöôïc caû baøi. - Tieáp noái ñoïc toaøn baøi. - HS chuù yù laéng nghe. - Ñoïc thaàm, ñoïc löôùt, sau ñoù thaûo luaän. - HS traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK. - Ñoïc noái tieáp, dieãn caûm caû baøi vaên. (Nhaán maïnh caùc töø vaøng khaùc nhau cuûa caûnh vaät). - Ñoïc dieãn caûm (theo caëp) töøng ñoaïn tröôùc lôùp. - Caû lôùp nhaän xeùt, bieåu döông - Neâu noäi dung chính cuûa baøi. Caùc em khaùc boå sung, nhaéc laïi. - Nhaéc laïi noäi dung baøi. - Veà nhaø luyeän ñoïc laïi caû baøi vaên. - Bieát yeâu queâ höông, vaän duïng baøi hoïc ñeå laøm baøi vaên taû caûnh. - Chuaån bò baøi:“Nghìn naêm vaên hieán”. Ruùt kinh nghieäm. _______________________________________ Tieát 2: TOAÙN Tieát CT: 03 OÂn taäp: So saùnh hai phaân soá I/.Muïc tieâu: - Bieát so saùnh hai phaân soá coù cuøng maãu soá, khaùc maãu soá. Bieát caùch saép xeáp 3 phaân soá theo thöù töï. - Laøm baøi taäp 1, 2. II/.Ñoà duøng daïy hoïc: 1).Thaày: SGK, taøi lieäu soaïn giaûng. 2).Troø: SGK, vôû BT, ñoà duøng. III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: ND - PP 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(3). Học sinh đối tượng 3 2/.H.ñoäng2: OÂâtaäp (33). 2.1- OÂn taäp caùch so saùnh 2 PS(14). Học sinh đối tượng 2,3 2.2-Thöïc haønh (18). 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(3). Hoaït ñoäng cuûa GV - Goïi 2 h/s chöõa BT 3: Moãi em chöõa 2 phaàn. a). Goïi 2 h/s: - Cho VD: b). Goïi h/s: * Böôùc 1: - Goïi 2 h/s QÑ 2 PS roài so saùnh 2 töû soá. - Goïi h/s khaùc nhaän xeùt, GV boå sung. * Böôùc 2: So saùnh 2 phaân soá môùi. c).Neáu 2 PS coù cuøng maãu soá maø töû soá baèng nhau thì 2 PS baèng nhau. Baøi taäp1(10). Cho h/s laøm baûng con. Goïi töøng em leân baûng laøm baøi roài chöõa baøi. > < = - GV theo doõi, uoán naén. Baøi taäp2(8). - Cho h/s laøm baøi vaøo vôû, nhaän xeùt roài chöõa baøi. - Vì ñeàu laø caùc PS khaùc maãu soá, phaûi qui ñoàng tröôùc khi xeáp thöù töï. - Goïi caùc h/s khaùc nhaän xeùt, GV boå sung. - Goïi 1 vaøi h/s: - Nhaän xeùt tieát hoïc. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh = = ; = = = = ; = = - Neâu caùch so saùnh 2 PS cuøng maãu soá (a – SGK). - Neâu caùch so saùnh 2 PS khaùc maãu soá. Goàm 2 böôùc: + QÑMS 2 PS. + So saùnh 2 töû soá cuûa 2 PS môùi QÑ. QÑMS cuûa vaø . = = ; = = Vì 21 > 20 neân > .Vaäy: > - 1, 2 h/s nhaéc laïi caùch so saùnh 2 PS khaùc maãu soá. * * vaø . Ta coù: = = . Vaäy = * vaø . Ta coù: = = ; = = Vì < neân < - Vieát caùc PS theo thöù töï töø beù ñeán lôùn. - 1 h/s leân baûng laøm baøi. *Vì 18 ñeàu chia heát cho 6 vaø 9. Ta coù: = = ; = = giöõ nguyeân Vì ; ; neân ; ; - Neâu caùch so saùnh 2 PS cuøng vaø khaùc maãu soá, hai hay nhieàu PS khaùc maãu soá. - Veà nhaø laøm caùc BT coøn laïi. Ruùt kinh nghieäm ______________________________________ Tieát 3: ANH VĂN _______________________________________ Tieát 4 MĨ THUẬT _______________________________________ BUỔI CHIỀU Tieát 1: Toaùn Luyeän taäp - Chuyeån ñoåi phaân soá ñaõ cho thaønh phaân soá thaäp phaân. Baøi 1: Ñieàn daáu >; <; = ? a/. 1 ; 1 > b/. > ; ; Baøi 2: Vieát phaân soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám: - Chín phaàn möôøi: ; Hai möôi baûy phaàn traêm: - Taùm traêm saùu möôi hai phaàn nghìn: - Hai nghìn khoâng traêm hai möôi phaàn trieäu: _________________________________ Tieát 2: LÒCH SÖÛ Tieát CT: 01 “Bình Taây Ñaïi nguyeân soaùi ” Tröông Ñònh I/.Muïc tieâu: - Bieát ñöôïc thôøi kì ñaàu thöïc daân Phaùp xaâm löôïc, Tröông Ñònh laø thöû lónh noåi tieáng cuûa phong traøo choáng Phaùp ôû Nam Kì, Neâu caùc söï kieän chuû yeáu veà Tröông Ñònh: khoâng tuaân theo leänh vua, cuøng nhaân daân choáng Phaùp. - Bieát caùc ñöôøng phoá, tröôøng hoïcôû ñòa phöông mang teân Tröông Ñònh. II/.Ñoà duøng daïy hoïc: 1). Thaày: - Hình trong SGK phoùng to, baûn ñoà haønh chính VN. - Phieáu HT cuûa hoïc sinh. 2). Troø: SGK, vôû ghi III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: ND - PP 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(3). Học sinh đối tượng 3 2/.H.ñoäng2: Daïy baøi môùi(34). 2.1-G.thieäu baøi(1). 2.2- Baøi môùi(33). Học sinh đối tượng 2,3 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daïn doø(2). Hoaït ñoäng cuûa GV - Laø baøi ñaàu tieân, GV neâu yeâu caàu, nhieäm vuï cuûa h/s ñeå hoïc phaân moân Lòch söû. - G.thieäu thôøi kì töø 1858 ñeán 1945: Hôn 80 naêm choáng TD Phaùp xaâm löôïc vaø ñoâ hoä. a).H.ñoäng1(5). *Giôùi thieäu: Duøng baûn ñoà chæ ñòa danh Ñaø Naüng; 3 tænh mieàn Ñoâng vaø 3 tænh mieàn Taây Nam boä. b).H.ñoäng2(10). - Chia lôùp thaønh 3 nhoùm, moãi nhoùm giaûi quyeát moät yù qua caùc caâu hoûi. - GV choát laïi (SGV). Y/C h/s laøm vieäc caû lôùp. Nhaán maïnh 3 yù treân. c).H.ñoäng3(8). - Y/C h/s suy nghó, traû lôøi roài GV choát laïi. - Goïi 1 soá h/s: - Yeâu caàu h/s: - Nhaän xeùt tieát hoïc. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - HS ñeå SGK, vôû ghi vaø ñoà duøng HT leân baøn cho GV kieåm tra. - HS laéng nghe, môû SGK, ghi ñeà baøi. - Hs laéng nghe, quan saùt GV chæ baûn ñoà vaø giôùi thieäu. - Caùc caâu hoûi (SGV) theo 3 yù sau: + Tröông Ñònh queâ ôû Bình Sôn, Quaûng Ngaõi; chieâu moä nghóa binh ñaùnh Phaùp ngay khi chuùng vöøa taán coâng Gia Ñònh (1859). + Trieàu ñình kí hoøa öôùc nhöôøng 3 tænh mieàn Ñoâng Nam kì cho Phaùp vaø ra leänh cho Tröông Ñònh phaûi giaûi taùn löïc löôïng khaùng chieán. + Tröông Ñònh khoâng tuaân theo leänh vua, kieân quyeát cuøng nhaân daân choáng Phaùp. - HS suy nghó theo caùc caâu hoûi cuûa GV: + Em coù suy nghó nhö theá naøo tröôùc vieäc Tröông Ñònh khoâng tuaân theo leänh trieàu ñình, quyeát taâm ôû laïi cuøng nhaân daân choáng Phaùp? + Em bieát theâm gì veà Tröông Ñònh? + Em bieát theâm ñöôøng phoá, tröôøng hoïc naøo ôû ñòa phöông mang teân Tröông Ñònh? - Ñoïc ghi nhôù SGK. - Nhaéc laïi ghi nhôù. - Veà nhaø chuaån bò baøi sau. Ruùt kinh nghieäm. __________________________________________ Tieát 3: ÑÒA LÍ Tieát CT: 01 Vieät Nam – Ñaát nöôùc chuùng ta I/.Muïc tieâu: - Moâ taû sô löôïc ñöôïc vò trí ñòa lí vaø giôùi haïn nöôùc Vieät Nam. - Ghi nhôù dieän tích phaàn ñaát lieàn Vieät Nam khoaûng 330 000km. - Chæ phaàn ñaát lieàn Vieät Nam treân baûn ñoà (löôïc ñoà). * Lồng ghép GDQP : giới thiệu bản đồ Việt Nam và khảng điịnh chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. II/.Ñoà duøng daïy hoïc: 1).Thaày: - Baûn ñoà ñòa lí töï nhieân VN, quaû ñòa caàu. - 2 löôïc ñoà VN ñeå troáng, 2 boä bìa nhoû: moãi boä goàm 7 taám bìa ghi caùc chöõ: Phuù Quoác, Coân Ñaûo, Hoaøng Sa, Tröôøng Sa, Trung Quoác, Laøo, Caêm - pu - chia. 2).Troø: SGK, vôû ghi, ñoà duøng. III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc. ND - PP Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(2). 2/.H.ñoäng2: Daïy baøi môùi(34). 2.1.G.thieäu baøi(1). 2.2-Daïy baøi môùi(33). Học sinh đối tượng 2,3 Cho hs laøm vieäc theo nhoùm 2. *Toå chöùc cho h/s chôi troø chôi. Học sinh đối tượng 2,3 - Laø tieát hoïc ñaàu tieân, GV neâu yeâu caàu vaø nhieäm vuï cuûa moân hoïc. Học sinh đối tượng 3 - GV giôùi thieäu baøi vaø ghi ñeà baøi leân baûng. 1).Vò trí vaø giôùi haïn: *H.ñoäng1: Cho h/s: - Ñaát nöôùc VN goàm nhöõng boä phaän naøo? - Phaàn ñaát lieàn nöôùc ta giaùp nhöõng nöôùc naøo? - Bieån bao boïc phía naøo phaàn ñaát lieàn nöôùc ta? - Teân bieån laø gì? - Keå teân moät soá ñaûo vaø quaàn ñaûo cuûa nöôùc ta? - Goïi hs leân baûng: *GV boå sung: SGV. - Goïi h/s: - Vò trí nöôùc ta coù thuaän lôïi gì cho vieäc giao löu vôùi caùc nöôùc khaùc? *Keát luaän: SGV. 2).Hình daïng vaø dieän tích(13). - Cho h/s: - Phaàn ñaát lieàn nöôùc ta coù ñaëc ñieåm gì? - Töø Baéc vaøo Nam theo ñöôøng thaúng, phaàn ñaát lieàn daøi bao nhieâu km? - Laõnh thoå nöôùc ta (DT phaàn ñaát lieàn) khoaûng bao nhieâu km? - So saùnh DT nöôùc ta vôùi moät soá nöôùc laùng gieàng trong baûng soá lieäu. *Keát luaän: SGV. - Treo 2 löôïc ñoà traéng leân baûng. - Phaùt cho moãi nhoùm: *GV hoâ: Baét ñaàu. - Cho caû lôùp: - HS chuaån bò ñaày ñuû SGK, vôû ghi, ñoà duøng HT ñeå GV kieåm tra. - HS laéng nghe. - Môû SGK theo doõi vaø traû lôøi caâu hoûi. - Ñaát lieàn, bieån, ñaûo vaø quaàn ñaûo. (HS chæ vò trí ñaát lieàn cuûa nöôùc ta treân baûn ñoà). - Trung Quoác, Laøo vaø Caêm-pu-chia. - Phía Ñoâng, Nam vaø Taây Nam. - Bieån Ñoâng. - Caùt Baø, Baïch Long Vó, Coân Ñaûo, Phuù Quoác, quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa. - Chæ baûn ñoà teân caùc ñòa danh teân. - HS laéng nghe. - Leân baûng chæ vò trí nöôùc ta treân quaû ñòa caàu. - Thuaän lôïi giao löu vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi baèng ñöôøng boä, ñöôøng bieån vaø ñöôøng haøng khoâng. - HS laéng nghe. - Ñoïc SGK, quan saùt H.2 vaø baûng soá lieäu roài thaûo luaän: - Heïp ngang, chaïy daøi vaø coù ñöôøng bôø bieån cong nhö hình chöõ S. - Daøi 1650km. - 330 000km. - Nöôùc ta DT nhoû hôn Trung Quoác vaø Nhaät Baûn, lôùn hôn DT cuûa Laøo vaø Caêm-pu-chia. - HS laéng nghe. - Hai nhoùm h/s xeáp thaønh 2 haøng doïc tham gia chôi (moãi nhoùm 7 em). - 7 taám bìa, moãi em 1 taám. - Töøng h/s daùn taám bìa vaøo löôïc ñoà troáng. - Ñaùnh giaù töøng ñoäi chôi: Ñoäi naøo 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). - GV khen ngôïi ñoäi thaéng cuoäc. - Goïi 1 soá h/s: - Cho h/s: - Nhaän xeùt tieát hoïc. gaén tröôùc vaø ñuùng laø thaéng cuoäc. - Ñoïc toùm taét SGK. - Moâ taû vò trí, hình daïng nöôùc ta. Nhôù DT laõnh thoå nöôùc VN. Ruùt kinh nghieäm. ____________________________________________ Thöù naêm, ngaøy 6 thaùng 9 naêm 2018 Tieát 1: TAÄP LAØM VAÊN Tieát CT: 01 Caáu taïo cuûa baøi vaên taû caûnh I/. Muïc ñích, yeâu caâu: - Naém döôïc caáu taïo 3 phaàn cuûa baøi vaên taû caûnh: Môû baøi, thaân baøi, keát baøi (Noäi dung Ghi nhôù). - Chæ roõ caáu taïo 3 phaàn cuûa baøi Naéng tröa. (muïc III). II/.Ñoà duøng daïy hoïc. 1).Thaày: - Baûng phuï ghi saün: + Noäi dung phaàn Ghi nhôù. + Tôø giaáy khoå to trình baøy caáu taïo cuûa baøi Naéng tröa. - SGK, taøi lieäu soaïn giaûng. 2).Troø: SGK, vôû ghi, nhaùp III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc. ND - PP 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(3). 2/.H.ñoäng2: Daïy baøi môùi(35). 2.1-G.thieäu baøi(2). 2.2-Phaàn Nhaän xeùt(22). 2.3-Phaàn Ghi nhôù(3). 2.4-Phaàn L.taäp(8). Học sinh đối tượng 2,3 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). Hoaït ñoäng cuûa GV - GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát TLV.Y/C h/s hoïc toát phaân moân naøy. - GV giôùi thieäu baøi (SGV), ghi ñeà baøi Baøi taäp1(12). - Goïi 1 h/s: - Yeâu caàu caû lôùp: - GV giaûi nghóa caùc töø (SGV): hoaøng hoân, soâng Höông. - Cho caû lôùp: - Yeâu caàu moãi h/s: - Goïi h/s phaùt bieåu: Baøi taäp2(10). - Neâu y/c cuûa BT: - Cho caû lôùp thaûo luaän nhoùm 2. - Höôùng daãn, nhaän xeùt (SGV). - Y/C h/s: - Goïi 2, 3 h/s. - Cho h/s: - Yeâu caàu caû lôùp: - GV daùn leân baûng lôùp caáu taïo 3 phaàn cuûa baøi vaên. - Goïi 1, 2 h/s: - Nhaän xeùt tieát hoïc. Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - HS chuaån bò ñaày ñuû SGK, vôû ghi, nhaùp, ñeå leân baøn cho GV kieåm tra. - HS laéng nghe, ñoïc laïi ñeà baøi. - Ñoïc y/c BT1, baøi Hoaøng hoân treân soâng Höông. - Ñoïc thaàm nhöõng töø ngöõ khoù trong baøi: Maøu ngoïc lam, nhaïy caûm, aûo giaùc. - Ñoïc thaàm laïi baøi vaên. - Töï xaùx ñònh caùc phaàn: Môû baøi, thaân baøi, keát baøi. - Baøi coù 3 phaàn, cuï theå(SGV). - HS nhaän xeùt söï khaùc bieät veà thöù töï mieâu taû cuûa 2 baøi vaên. - HS ñoïc löôùt baøi vaên vaø thaûo luaän theo nhoùm. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. - Ruùt ra nhaän xeùt veà caáu taïo cuûa moät baøi vaên taû caûnh töø 2 baøi vaên ñaõ phaân tích. - Ñoïc ghi nhôù SGK. 1, 2 em minh hoïa noäi dung ghi nhôù. - Neâu caáu taïo cuûa töøng baøi vaên treân. - Ñoïc y/c cuûa BT vaø baøi Naéng tröa. - Nhaän xeùt vaø thaûo luaän. Sau ñoù ñoïc thaàm laïi baøi Naéng tröa. Môû baøi: Caâu vaên ñaàu (Nhaän xeùt chung veà naéng tröa). Thaân baøi: Goàm 4 ñoaïn: - Ñoaïn 1: Hôi ñaát trong naéng tröa döõ doäi. - Ñoaïn 2: Tieáng voõng ñöa vaø caâu haùt ru em trong naéng tröa. - Ñoaïn 3: Caây coái vaø con vaät trong naéng tröa. - Ñoaïn 4: Hình aûnh cuûa meï trong naéng tröa. Keát baøi: Caâu cuoái: Caûm nghó veà meï “Thöông meï bieát bao nhieâu, meï ôi!” - Nhaéc laïi Ghi nhôù SGK. - Q.saùt tröôùc ôû nhaø veà buoåi saùng (tröa, chieàu) trong vöôøn caây, chuaån bò cho tieát sau. Ruùt kinh nghieäm. _______________________________________ Tieát 2: CHÍNH TAÛ (Nghe-vieát) Tieát CT: 01 Vieät Nam thaân yeâu I/.Muïc ñích, yeâu caàu: - Nghe-vieát ñuùng baøi chính taû;khoâng maéc quaù 5 loãi trong baøi; trình baøy ñuùng hình thöùc baøi thô luïc baùt. - Tìm ñöôïc tieáng thích hôïp vôùi oâ troáng theo yeâu caàu cuûa BT2, thöïc hieän ñuùng BT3. II/.Ñoà duøng daïy hoïc: 1). Thaày: - Buùt daï vaø 3, 4 tôø giaáy khoå to vieát töø ngöõ, cuïm töø hoaëc caâu coù tieáng caàn ñieàn vaøo oâ troáng ôû BT2. - 3, 4 tôø phieáu keû baûng noäi dung ôû BT 3. 2). Troø: SGK, vôû ghi, buùt chì vaø ñoà duøng HT. III/.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc. ND - PP Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1/.H.ñoäng1: Kieåm tra baøi cuõ(2). Học sinh đối tượng 3 2/.H.ñoäng2: Daïy baøi môùi(34). 2.1- G.thieäu baøi(2). 2.2- H.daãn h/s nghe-vieát(14). - GV phoå bieán muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc (Kieåm tra ñoà duøng cho phaân moân chính taû). - Neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa baøi vieát vaø BT. Ghi ñeà baøi - HS ñeå caùc ñoà duøng caàn thieát leân baøn cho GV kieåm tra. - HS laéng nghe. - HS môû SGK theo doõi vaø ñoïc thaàm 2. Học sinh đối tượng 2,3 3- H.daãn HS laøm BT chính taû(16). (Chia lôùp thaønh 3 nhoùm). (Hoaït ñoäng caù nhaân). 3/.H.ñoäng3: Cuûng coá-Daën doø(2). - GV ñoïc baøi chính taû trong SGK. - Nhaéc h/s veà caùch trình baøy baøi thô luïc baùt. - GV ñoïc töøng doøng thô cho h/s vieát (2,3 löôït). - GV ñoïc laïi toaøn baøi 1 löôït. Thu 7 ñeán 10 baøi ñeå chaám. Baøi taäp2(10). - Goïi 1 h/s: - Nhaéc h/s nhôù: - Daùn 3 tôø phieáu ghi töø ngöõ, cuïm töø caàn ñieàn. - Y/C caùc nhoùm cöû ñaïi dieän trình baøy keát quaû Baøi taäp3(6). - Goïi 1 h/s: - Cho caû lôùp: - GV daùn 3 tôø phieáu leân baûng. - GV choát laïi. - Cho h/s nhaåm hoïc thuoäc qui taéc. - GV ghi baûng. - Y/C h/s: AÂM ÑAÀU AÂm“ côø” AÂm “ gôø” AÂm “ ngôø” - Bieåu döông caùc h/s laøm baøi toát. - Nhaän xeùt tieát hoïc. laïi caû baøi chính taû. - Chuù yù caùc töø deã vieát sai: Meânh moâng, bieån luùa, daäp dôøn - HS gaáp SGK vieát baøi. Löu yù: Tö theá ngoài vi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 1 Lop 5_12420778.doc
Tài liệu liên quan