Giáo án Tổng hợp khối lớp 3 - Tuần 34

I. MỤC TIÊU:

- Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ của bài thơ Thì thầm

-Đọc và viết đúng tên 1 số nước Đông Nam Á

- Làm đúng bài tập điền từ vào chỗ trống các tiếng có âm đầu, dấu thanh dễ lẫn (tr/ch, dấu /~) giải đúng câu đố

-Rèn ý thức giữ vở sạch, viết chũ đẹp.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ ghi nội dung

 

doc41 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp khối lớp 3 - Tuần 34, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4000 ( ®ång ) Sè tiÒn B×nh cßn l¹i lµ : 4000- 2700 = 1300 (®ång ) -Cho HS lµm bµi, ch÷a bµi -GV NX - HS lªn b¶ng lµm - HS ®äc bµi-NX 3. Cñng cè - DÆn dß:2’ - H«m nay ta «n nh÷ng kiÕn thøc nµo ? - NX tiÕt häc Thø ba ngµy 13 th¸ng 5 n¨m2014 chÝnh t¶ (nghe viÕt) Th× thÇm I. Môc tiªu: - Nghe viÕt ®óng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®óng c¸c khæ th¬, dßng th¬ 5 ch÷ cña bµi th¬ Th× thÇm -§äc vµ viÕt ®óng tªn 1 sè n­íc §«ng Nam ¸ - Lµm ®óng bµi tËp ®iÒn tõ vµo chç trèng c¸c tiÕng cã ©m ®Çu, dÊu thanh dÔ lÉn (tr/ch, dÊu ’/~) gi¶i ®óng c©u ®è -RÌn ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt chò ®Ñp. II.§å dïng d¹y häc: - B¶ng phô ghi néi dung III. C¸c h® d¹y - häc Néi dung H§ cu¶ GV H§ cña HS 1. KTBC: 3’ ng«i sao, lao xao 2. Bµi míi:35’ *H§1: Giíi thiÖu bµi -Gäi HS viÕt-NX - Giíi thiÖu bµi -HS -NX *H§2: HD viÕt chÝnh t¶: - Trao ®æi néi dung ®o¹n viÕt * GV ®äc + Bµi th¬ cho thÊy c¸c con vËt, sù vËt ®Òu biÕt trß chuyÖn th× thÇm víi nhau ®ã lµ nh÷ng con vËt nµo? - HS ®äc l¹i -Giã th× thÇm víi l¸,l¸ th× thÇm víi c©y - T×m tõ khã - Y/c HS t×m tõ khã - GV ®äc l¹i: giã, l¸, sao, trêi ,im lÆng - Cho HS viÕt-NX, uèn n¾n -HS t×m - HS viÕt b¶ng- NX - HD tr×nh bµy + Bµi th¬ thuéc thÓ lo¹i g×? + Nh÷ng ch÷ nµo ph¶i viÕt hoa? V× sao? +Tr×nh bµy lïi vµo mÊy «? - HS nªu - NX - ViÕt bµi - GV ®äc - GV ®äc l¹i - ChÊm bµi -NX - HS viÕt bµi - HS ®æi vë so¸t lçi *H§3: LuyÖn tËp Bµi 2: *Gäi HS ®äc ®Ò Ma-lai-xi-a,Mi-an-ma, Phi-lÝp-pin,Th¸i Lan,Xin-ga-po - Y/c HS ®äc tªn 5 n­íc - Cho HS viÕt vë-NX, ®¸nh gi¸ - HS viÕt b¶ng - HS viÕt vë-NX Bµi3: ®»ng tr­íc, ë trªn Lµ c¸i ch©n *Gäi HS ®äc ®Ò - Y/c HS th¶o luËn nhãm 2,tr×nh bµy- NX, ®¸nh gi¸ - HS ®äc - HS th¶o luËn tr×nh bµy- NX 3. Cñng cè dÆn dß:2’ - NX giê häc §¹o ®øc: ( Dµnh cho ®Þa ph­¬ng) Thi t×m hiÓu b¶o vÖ m«i tr­êng I. Môc tiªu - HS biÕt 1 sè biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng - Tham gia c¸c viÖc phï hîp víi søc m×nh - HS biÕt biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng n¬i m×nh ®ang sèng II.§å dïng d¹y häc: -ThÎ ý kiÕn III. C¸c h® d¹y - häc Néi dung H§ cu¶ GV H§ cña HS 1. KTBC: 3’ 2. Bµi míi:35’ *H§1: Giíi thiÖu bµi +Em cã NX g× vÒ m«i tr­êng xung quanh tr­êng häc? NX - Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng -HS -NX *H§2: Bµy tá ý kiÕn - GV ®­a ra 1 sè ý kiÕn ®Ó HS th¶o luËn,nªu ý kiÕn: a. Nhæ cá, ch¨m sãc c©y ë trong v­ên tr­êng b. Ch¹y nh¶y ë xung quanh gèc c©y c. Vøt r¸c ®óng n¬i qui ®Þnh d.Röa tay vµo bÓ n­íc e. BÎ cµnh, h¸i hoa +Em ®· lµm g× ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng n¬i c«ng céng? - GV TK và chuyển ý : - HS gi¬ thÎ T¸n thµnh : ®á Kh«ng t¸n thµnh : xanh L­ìng lù: tr¾ng *H§3: Th¶o luËn vÒ BV m«i tr­êng - Cho Hs quan sát tranh hoặc videpcip.. Y/c HS th¶o luËn theo nhãm 4 ®Ó ®­a ra ý kiÕn vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng -GVTK và chuyển ý : - HS tr¶ lêi nhãm -tr×nh bµy-NX *H§4: Thi vÏ tranh, viÕt khÈu hiÖu vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng - Y/c HS tù vÏ tranh vµ viÕt khÈu hiÖu vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng -Cho HS tr×nh bµy- NX, ®¸nh gi¸ - HS thùc hµnh -HS lªn g¾n b¶ng - NX 3. Cñng cè dÆn dß:2’ - NX giê häc Thø t­ ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2014 TËp ®äc M­a I. Môc tiªu: 1. §äc thµnh tiÕng: - §äc ®óng: lò l­ît, chiÒu nay, lËt ®Ët, nÆng h¹t, lµn n­íc,. . . - BiÕt ng¾t nhÞp c¸c dßng th¬, khæ th¬; ®äc bµi th¬ víi giäng t×nh c¶m, thÓ hiÖn c¶nh ®Çm Êm cña sinh ho¹t gia ®×nh trong c¬n m­a, t×nh c¶m yªu th­¬ng nh÷ng ng­êi lao ®éng. 2. §äc hiÓu: - HiÓu nghÜa: lò l­ît, lËt ®Ët - HiÓu néi dung: t¶ c¶nh trêi m­a vµ khung c¶nh sinh ho¹t Êm cóng cña gia ®×nh trong c¬n m­a, thÓ hiÖn t×nh yªu thiªn nhiªn, yªu cuéc sèng gia ®×nh cña t¸c gi¶ 3. Häc thuéc lßng 2-3 khæ th¬ II.§å dïng d¹y häc: - Tranh minh ho¹ SGK - B¶ng phô ghi néi dung luyÖn ®äc III. C¸c h® d¹y - häc Néi dung H§ cu¶ GV H§ cña HS 1. KTBC: 3’ Sù tÝch chó Cuéi cung tr¨ng 2. Bµi míi:35’ *H§1: Giíi thiÖu bµi -Gäi HS ®äc bµi-NX - Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng -HS -NX *H§2: LuyÖn ®äc - §äc mÉu * GV ®äc giäng thay ®æi theo tõng ®o¹n - Theo dâi - LuyÖn ®äc + gi¶i nghÜa tõ Ph¸t ©m: lò l­ît, chiÒu nay, lËt ®Ët, nÆng h¹t, lµn n­íc - Y/c HS luyÖn ®äc nèi tiÕp c©u - Theo dâi – söa sai - Y/c HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n - Y/c HS ®äc chó gi¶i sgk - Y/c HS ®äc ®o¹n theo nhãm -Thi ®äc theo nhãm- NX -§äc ®ång thanh - HS ®äc nèi tiÕp c©u - HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n -HS ®äc - HS ®äc nhãm 2 - Vµi nhãm ®äc- NX -Líp ®äc *H§3: T×m hiÓu bµi *Gäi HS ®äc bµi -HS ®äc +Khæ th¬ ®Çu t¶ c¶nh g×? +Khæ th¬2,3 t¶ c¶nh g×? + C¶nh sinh ho¹t gia ®×nh ngµy m­a Êm cóng ntn? -T¶ c¶nh bÇu trêi tr­íc c¬n m­a -T¶ c¶nh trong c¬n m­a: cã chíp, m­a nÆng h¹t -C¶ nhµ ngåi bªn . Bµ xá kim kh©u .... ChÞ ngåi ®äc s¸ch + V× sao mäi ng­êi th­¬ng b¸c Õch + H×nh ¶nh b¸c Õch gîi cho em nhí ®Õn ai? +Nªu néi dung cña bµi th¬? -V× b¸c lÆn léi - C¸c c« c¸c b¸c n«ng d©n lÆn léi lµm viÖc . -HS nªu *H§4: Häc thuéc lßng bµi th¬ - HD HS ®äc thuéc tõng khæ -> c¶ bµi - Thi ®äc thuéc lßng nèi tiÕp - Tæ chøc thi ®äc théc c¶ bµi - NX, ®¸nh gi¸ - HS ®äc - HS ®äc thi chØ b¹n tiÕp theo - HS ®äc thi- NX 3. Cñng cè - DÆn dß:2’ - NX giê häc Bæ sung sau tiÕt d¹y: To¸n Ôn tËp vÒ h×nh häc I. Môc tiªu - HS x¸c ®Þnh ®­îc gãc vu«ng, trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng - TÝnh ®­îc chu vi h×nh tam gi¸c, h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng -RÌn ý thøc gi÷ g×n VSC§ II.§å dïng d¹y häc: -PhÊn mµu,th­íc kÎ III. C¸c h® d¹y - häc Néi dung H§ cu¶ GV H§ cña HS 1. KTBC: 3’ 3dm4cm=..cm 234cm=..m..dm..cm 2. Bµi míi:35’ *H§1: Giíi thiÖu bµi -Gäi HS lµm –NX - Giíi thiÖu bµi – ghi b¶ng -HS -NX *H§2: LuyÖn tËp * ¤n vÒ nhËn biÕt gãc vu«ng, trung ®iÓm Bµi 1: a.Cã7 gãc vu«ng: Gãc ®Ønh A , c¹nh AM , AE.Gãc ®Ønh M , c¹nh MB,MN.Gãc ®Ønh M , c¹nh MA,MN Gãc ®Ønh N , c¹nh NM, ND.... b,Trung ®iÓm cña ®o¹n AB lµ ®iÓm M Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng ED lµ ®iÓm N c, Trung ®iÓm ®o¹n th¼ng AE lµ I vµ trung ®iÓm ®o¹n th¼ng MN lµ K *Gäi HS ®äc ®Ò -Cho HS quan s¸t h×nh vÏ,lµm bµi,ch÷a-NX +V× sao M(N) l¹i lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB(ED)? +Nªu c¸ch x¸c ®Þnh trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AE,MN? -HS ®äc - HS lµm bµi -HS lªn b¶ng lµm - NX * ¤n vÒ tÝnh chu vi tam gi¸c , h×nh ch÷ nhËt vµ h×nh vu«ng . Bµi 2: Gi¶i Chu vi tam gi¸c lµ: 35 + 26 + 40 = 101 (cm ) §¸p sè : 101 cm *Gäi HS ®äc ®Ò -Cho HS lµm bµi,ch÷a-NX + Nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c ? -HS ®äc - HS lµm bµi -HS lªn b¶ng lµm - NX Bµi 3: Gi¶i Chu vi m¶nh ®Êt lµ: ( 125 + 68 ) x2 =386(cm ) §¸p sè : 386 cm *Gäi HS ®äc ®Ò + Nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt? -Cho HS lµm bµi,ch÷a-NX -HS ®äc - HS lµm bµi -HS lªn b¶ng lµm - NX Bµi 4: Gi¶i Chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ :(60 +40)x2 =200 (m) C¹nh h×nh vu«ng lµ :200 :4 = 50 (m) §¸p sè : 50 m *Gäi HS ®äc ®Ò + Bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×? + Muèn tÝnh c¹nh HV ta lµm nh­ thÕ nµo? + Muèn tÝnh chu vi h×nh vu«ng ta lµm thÕ nµo ? -Cho HS lµm bµi,ch÷a-NX -HS ®äc - HS lµm bµi -HS lªn b¶ng lµm - NX 3. Cñng cè - DÆn dß:2’ -H«m nay «n kiÕn thøc nµo ? -NX giê häc Bæ sung sau tiÕt d¹y: Thứ năm ngày 15 tháng 5 năm 2014 LuyÖn tõ vµ c©u Më réng v«n tõ : Thiªn nhiªn. DÊu chÊm, dÊu phÈy I. Môc tiªu: 1- Kiến thức: +Mở rộng vốn từ về thiên nhiên : Thiên nhiên mang lại những lợi ích gì cho con người; con người làm gì để bảo vệ thiên nhiên, giúp thiên nhiên thêm tươi đẹp. 2- Kĩ năng: - Nªu ®­îc 1 sè tõ ng÷ vÒ thiªn nhiªn nãi vÒ lîi Ých cña thiªn nhiªn ®èi víi con ng­êi vµ vai trß cña con ng­êi ®èi víi thiªn nhiªn - §iÒn ®óng dÊu chÊm, dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong ®o¹n v¨n. 3- Giáo dục: - Có ý thức bảo vệ thiên nhiên. II.§å dïng d¹y häc: - Bảng phụ , bài dạy trên máy .. - Tranh ¶nh vÒ thiªn nhiªn III. C¸c h® d¹y - häc Néi dung H§ cu¶ GV H§ cña HS 1. KTBC: 2. Bµi míi: *H§1: Giíi thiÖu bµi -Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n t¶ bÇu trêi(v­ên rau) - NX, cho điểm - Giới thiệu bài – ghi bảng -2 HS -NX, bổ sung *H§2: HD lµm bµi tËp Bµi 1:Thiªn nhiªn mang l¹i cho con ng­êi: a, Trªn mÆt ®Êt: c©y cèi, hoa qu¶, rõng, nói, s«ng, suèi,th¸c,.... b, Trong lßng ®Êt: than ®¸, kho¸ng s¶n, dÇu má, vµng, kim c­¬ng, *Gäi HS ®äc ®Ò - Y/c HS th¶o luËn nhãm 4, ViÕt vµo b¶ng nhãm tr×nh bµy- NX, ®¸nh gÝa -Cho HS lµm vë,®äc-NX + gi¶ng tõ : Cho HS quan s¸t tranh vµ gi¶ng tõ: - Thiên nhiên - Thác - Thùc phÈm - Má than Cho HS đặt câu với một số từ -HS ®äc - HS th¶o luËn nhãm -§¹i diÖn tr×nh bµy-NX -HS quan sát tranh, đặt câu Bµi 2: Con ng­êi ®· x©y nhµ, tr­êng häc, xÝ nghiÖp, c«ng viªn, trång c©y, trång lóa, *Gäi HS ®äc ®Ò bài - Y/c HS th¶o luËn nhãm 2 - §¹i diÖn tr¶ lêi- NX - Cho HS ghi vµo vë, ®äc-NX Cho Hs quan s¸t tranh vÒ c¸c c«ng tr×nh con ng­êi x©y dùng .. - >Để cho thiên nhiên ngày càng thêm đẹp mỗi chúng ta phải làm gì ? -HS ®äc - HS tù luyÖn - §¹i diÖn tr¶ lêi- NX - HS ghi vµo vë * Không bẻ cây hái cành, chăm sóc công trình măng non, . Bµi 3: §¸p ¸n: TuÊn.tuæi emhái Mét lÇn em hái bè: - Bố ơi, .không bố? §óng ®Êy con ¹! ThÕ ban ®ªm ...? *Gäi HS ®äc ®Ò bài , yêu cầu làm bài vào vở - dÊu chÊm có tác dụng gì ? ( báo hiệu kết thúc 1 câu trọn vẹn ) - Sau dấu chấm ta phảo viết TN? T¸c dông cña dÊu phÈy ? (Ngăn cách giữa các bộ phận trong câu ) Cho HS tù lµm bµi,ch÷a-NX - Câu chuyện gây cười ở đâu ? -HS ®äc - HS lµm bµi - HS lªn b¶ng ®iÒn - NX 3. Cñng cè - DÆn dß: - Hôm nay chúng ta học bài gì ? - Chúng ta cần gi nhớ điều gì ? NX giê häc - 1- 2 HS Bổ sung: LuyÖn tõ vµ c©u Më réng v«n tõ : Thiªn nhiªn DÊu chÊm, dÊu phÈy I. Môc tiªu +Mở rộng vốn từ về thiên nhiên : Thiên nhiên mang lại những lợi ích gì cho con người ; con người làm gì để bảo vệ thiên nhiên , giúp thiên nhiên thêm tươi đẹp . + Ôn luyện về dấu chấm, dấu phẩy - §iÒn ®óng dÊu chÊm,dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong ®o¹n v¨n II.§å dïng d¹y häc: - Bảng phụ , bài dạy trên máy .. - Tranh ¶nh vÒ thiªn nhiªn III. C¸c h® d¹y – häc KTBC : Dạy bài mới Gv: trong giê LTV vµ c©u h«m nay c¸c em sÏ t×m hiểu và mở rộng vốn từ theo chñ ®iÓm vÒ thiªn nhiªn vµ «n luyÖn c¸ch dïng dÊu chÊm , dÊu phÈy .. Đầu tiên chúng ta xem thiên nhiên đem lại cho con người những gì ? chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu bài tập số 1: Bài 1: ở bài này cô cho các con thảo luận nhóm 4 , + Gi¶ng tõ : Cho HS quan s¸t tranh vµ gi¶ng tõ - Thiên nhiên : là những gì có xung quanh chúng ta - Thác : Là chỗ lòng sông có vực đá làm cho nước chảy dốc xuống. -Ghềnh: Là chỗ lòng sông bị thu hẹp và nông, có đá lởm chởm, nằm chắn ... - Thùc phÈm - Má than Cho HS đặt câu với một số từ VD: Ngoài đồng , cây cối quanh năm xanh tốt . GVTK chuyÓn ý : Võa råi c¸c con ®· biÕt ®­îc thiªn nhiªn mang l¹i lîi Ých cho con ng­êi rÊt nhiÒu , kÓ c¶ trªn mÆt ®Êt , vµ trong lßng ®Êt . VËy con ng­êi cÇn lµm g× ? ®Ó cho thiªn nhiªn thªm giµu ®Ñp chóng ta sÏ chuyÓn sang bµi 2 ở bài này cô cho các con thảo luận nhóm 2 Gọi HS đọc yêu câu Bµi 2: Con ng­êi ®· x©y nhµ, tr­êng häc, xÝ nghiÖp,c«ng viªn, bệnh viện Con người trồng cây cối , lúa , ngô khoai , sắn .. Cho HS quan sát tranh ảnh về các công trình mà con người xây dựng . -> Mỗi con người cần phải làm cho thiên nhiên ngày càng tươi đẹp . tr­êng häc, để giáo dục các thế hệ trẻ . xÝ nghiÖp: Nơi làm việc của các công nhân, kỹ sư làm ra nhiều sản phẩm cho ... c«ng viªn: Nơi vui chơi giải trí , sau mỡi ngày học tập và làm việc ... bệnh viện : nơi khám chữa bệnh , phục vụ con người lao động Liên hệ : Là học sinh Mỗi chúng ta cần phải làm cho thiên nhiên ngày càng tươi đẹp . ( không hái cây bẻ cành , chăm sóc tốt công trình măng non *GVTK chuyÓn ý : Võa råi c¸c con ®· t×m hiÓu vµ biÕt mét sè tõ vÒ chñ ®iÓm thiªn nhiªn,.. mang l¹i lîi Ých cho con ng­êi rÊt nhiÒu , kÓ c¶ trªn mÆt ®Êt , vµ trong lßng ®Êt . Và con người cũng biết cải tạo và xây dựng để cho thiên nhiên ngày càng tươi đẹp B©y giê chóng ta «n l¹i dÊu chÊm , dÊy phÈy , qua bài tập số 3 Bài 3: - dÊu chÊm có tác dụng gì ? ( báo hiệu kết thúc 1 câu chọn vẹn ) - Sau dấu chấm ta phảo viết TN? T¸c dông cña dÊu phÈy ? +_(Ngăn cách giữa các bộ phận trong câu ..) - câu ngCho HS tù lµm bµi,ch÷a-NX - Câu chuyện gây cười ở đâu ? C, Củng cố dặn dò : - Hôm nay chúng ta học bài gì ? - Chúng ta cần gi nhớ điều gì ? To¸n Ôn tËp vÒ h×nh häc (TiÕp) I. Môc tiªu 1- Kiến thức: - Củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật và hình vuông . - Củng cố biểu tượng về diện tích và biết cách tính diện tích hình chữ nhật và hình vuông . 2- Kĩ năng: - TÝnh ®­îc diÖn tÝch c¸c h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng vµ h×nh ®¬n gi¶n t¹o bëi h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt -BiÕt chia h×nh phøc t¹p thµnh c¸c h×nh nhá ®Ó tÝnh diÖn tÝch. 3- Gi¸o dôc: Yªu thÝch m«n häc II.§å dïng d¹y häc: -PhÊn mµu,h×nh vÏ III. C¸c h® d¹y - häc Néi dung H§ cu¶ GV H§ cña HS 1. KTBC: 2. Bµi míi: *H§1: Giíi thiÖu bµi - Gäi HS ch÷a bµi - NX, cho ®iÓm Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng -HS -NX *H§2: HD «n tËp * ¤n luyÖn biÓu t­îng vÒ diÖn tÝch . Bµi 1 A: 8cm2 C: 18cm2 B: 10cm2 D: 8cm2 * ¤n vÒ tÝnh chu vi , diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt vµ h×nh vu«ng . *Gäi HS ®äc yªu cÇu -Y/c HS quan s¸t h×nh vÏ Cho HS lên bảng chỉ và đếm số ô vuông lµm bµi,ch÷a-NX + T¹i sao con l¹i t×m ®­îc ®¸p sè nh­ vËy? + So s¸nh diÖn tÝch h×nh A,D? GV : H×nh A vµ h×nh D cã d¹ng h×nh kh¸c nhau nh­ng cã diÖn tÝch b»ng nhau . V× ®Òu do 8 h×nh vu«ng cã diÖn tÝch 1cm 2 ghÐp l¹i * GVTK chuyển ý : Võa råi c¸c con ®· biÕtt ®­îc diÖn tÝch cña tõng h×nh b»ng c¸ch ®Õm sè « vu«ng §Ó «n l¹i c¸ch tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña h×nh CN vµ h×nh vu«ng chóng ta chuyÓn sang bµi tËp sè 2. -HS ®äc - HS lµm bµi,®äc bµi- NX - A®Õm C : 6 x 3 = 18 D: ®Õm, ghÐp Bµi 2: Gi¶i a, Chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ : ( 12 + 6) x2 = 36 (cm ) Chu vi h×nh vu«ng lµ : 9x4 =36 (cm) VËy chu vi hai h×nh b»ng nhau b, DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ : 12 x6 =72 cm2 DiÖn tÝch h×nh vu«ng lµ : 9 x9 =64 cm 2 VËy diÖn tÝch h×nh vu«ng lín h¬n diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt Bµi 3:Gi¶i Cách 1: Độ dài đoạn HG là : 6 + 3 = 9 (cm)2 Diện tích hình ABCDlà : 6 X 3 = 18 (cm) 2 Diện tích hình GDKH là : 3x 9 = 27 (cm)2 Diện tích hình H là : 27 + 18 = 45 (cm)2 Đáp số : 45 cm 2 Cách 2: DiÖn tÝch h×nh CKHE lµ : 3 x 3 = 9 (cm 2) DiÖn tÝch h×nh ABEG lµ : 6 x6 = 36 (cm 2 ) DiÖn tÝch h×nh H lµ : 9+36 = 45( cm 2)) Đáp số : 45 cm 2 3. Cñng cè - DÆn dß:2’ *Gäi HS ®äc yªu cÇu - Y/c HS lµm bµi, 2 học sinh làm trên bảng a,b, Gọi HS đọc bài làm phần a,b, ch÷a-NX + Nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt vµ h×nh vu«ng ? + Nªu c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt , h×nh vu«ng? * GVTK chuyển ý : *Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi 3 + §Çu bµi cho g×? yªu cÇu t×m g×? - Bài này có mÊy cách tình ? Cách 1 : kẻ thêm để được 2 hình chữ nhật Gọi HS lên bảng kẻ thêm hình Vào bảng phụ Cách 2 : kẻ thêm để được 2 hình vuông -Cho HS lµm bµi,ch÷a-NX +Nªu c¸ch lµm kh¸c? +H«m nay chóng ta «n tËp vÒ nh÷ng kiÕn thøc nµo ? -NhËn xÐt tiÕt häc -HS ®äc - HS lµm bµi - HS lªn b¶ng lµm – NX -HS ®äc - HS lµm bµi - HS lªn b¶ng lµm - NX Bæ sung: Tù nhiªn vµ x· héi BÒ mÆt lôc ®Þa (tiÕp) I. Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®­îc nói- ®åi - ®ång b»ng - cao nguyªn trªn bÒ mÆt lôc ®Þa. - BiÕt so s¸nh mét sè d¹ng ®Þa h×nh: gi÷a nói vµ ®åi, cao nguyªn vµ ®ång b»ng, s«ng vµ suèi. 2- KÜ n¨ng: - NhËn biÕt ®­îc nói - ®åi - ®ång b»ng - cao nguyªn trªn bÒ mÆt lôc ®Þa. - So s¸nh ®­îc mét sè d¹ng ®Þa h×nh: gi÷a nói vµ ®åi, cao nguyªn vµ ®ång b»ng, s«ng vµ suèi. 3- Gi¸o dôc: yªu thÝch t×m hiÓu vÒ tù nhiªn II.§å dïng d¹y häc: - Tranh ¶nh SGK III. c¸c kÜ n¨ng sèng ®­îc gi¸o dôc -KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin:BiÕt xö lÝ c¸c th«ng tin ®Ó cã biÓu t­îng vÒ suèi,s«ng,hå ,nói,®ång b»ng.. -Quan s¸t, so s¸nh ®Ó nhËn ra ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a ®åi vµ nói,gi÷a ®ång b»ng vµ cao nguyªn IV. c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc cã thÓ sö dông -Lµm viÖc nhãm,quan s¸t tranh,s¬ ®å vµ ®­a ra nhËn xÐt. -Trß ch¬i nhËn biÕt c¸c d¹ng ®Þa h×nh trªn bÒ mÆt lôc ®Þa V. Ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Néi dung H§ cu¶ GV H§ cña HS 1. KTBC: 3’ 2. Bµi míi:35’ *H§1: Giíi thiÖu bµi -Gäi HS ®äc ghi nhí - Giíi thiÖu bµi -HS -NX *H§2: T×m hiÓu vÒ nói vµ ®åi MT: NhËn biÕt ®­îc nói, ®åi, nhËn ra sù kh¸c nhau gi÷a nói - ®åi * Y/c HS quan s¸t H1,th¶o luËn nhãm 4: §iÒn vµo b¶ng sau: Néi dung So s¸nh §åi Nói §é cao §Ønh S­ên KL: Nói cao h¬n ®åi. Nói cã ®Ønh nhän s­ên dèc. §åi cã ®Ønh trßn s­ên tho¶i - HS th¶o luËn nhãm,tr×nh bµy - NX Cao - thÊp Nhän - h¬i trßn Dèc - tho¶i *H§3: T×m hiÓu vÒ cao nguyªn vµ ®ång b»ng MT: NhËn biÕt ®­îc cao nguyªn vµ ®ång b»ng NhËn ra sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a cao nguyªn vµ ®ång b»ng * Y/c HS quan s¸t h×nh SGK 3,4,5vµ th¶o luËn + So s¸nh ®é cao gi÷a cao nguyªn vµ ®ång b»ng? + BÒ mÆt cao nguyªn vµ ®ång b»ng gièng nhau,kh¸c nhau ë ®iÓm nµo? KL: Cao nguyªn vµ ®ång b»ng t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, cao nguyªn cao h¬n ®ång b»ng vµ cã s­ên dèc - HS th¶o luËn nhãm,tr×nh bµy - NX - HS nh¾c l¹i *H§4: VÏ h×nh m« t¶ ®åi - nói - cao nguyªn vµ ®ång b»ng * Y/c HS quan s¸t H4vÏ h×nh m« t¶ ®åi,nói, cao nguyªn vµ ®ång b»ng - GV quan s¸t gióp ®ì HS yÕu -Gäi 1 sè lªn tr×nh bµy- NX, ®¸nh gi¸ - HS vÏ -1 sè lªn tr×nh bµy- NX Bæ sung: 3. Cñng cè - DÆn dß: 2’ - NX giê häc TËp viÕt «n ch÷ hoa: a, m , n , v ( kiÓu 2) I. Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - N¾m ®­îc cÊu t¹o, quy tr×nh viÕt c¸c ch÷ hoa a, m , n , v, tªn riªng vµ c©u øng dông. 2- KÜ n¨ng: - ViÕt ®óng vµ t­¬ng ®èi nhanh c¸c ch÷ hoa (kiÓu 2) a, m (1 dßng) n , v (1 dßng) - ViÕt ®óng tªn riªng An D­¬ng V­¬ng (1 dßng) ,viÕt c©u øng dông (1 lÇn) b»ng cì nhá. 3- Gi¸o dôc: -RÌn ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp. II.§å dïng d¹y häc: MÉu ch÷ ( kiÓu 2) III. C¸c h® d¹y - häc Néi dung H§ cu¶ GV H§ cña HS 1. KTBC: 3’ Phó Yªn 2. Bµi míi:35’ *H§1: Giíi thiÖu bµi -Gäi HS viÕt -NX - Giíi thiÖu bµi -HS-NX *H§2: HD viÕt ch÷ hoa Quan s¸t - NX *Gäi HS ®äc bµi + T×m nh÷ng ch÷ hoa cã trong bµi ? + CÊu t¹o c¸c ch÷: a, m , n , v? - ViÕt mÉu võa viÕt võa nh¾c l¹i c¸ch viÕt - Y/c HS viÕt b¶ng con - NX, uèn n¾n - HS ®äc bµi -a, m , n , v - 4 HS nh¾c - HS viÕt - NX *H§3: HD viÕt tõ øng dông GiíithiÖuAnD­¬ngV­¬ng - Quan s¸t , NX - ViÕt b¶ng *Gäi HS ®äc tõ øng dông -An D­¬ng V­¬ng: lµ tªn hiÖu cña Thôc Ph¸n, vua n­íc ¢u L¹c, sèng c¸ch ®©y trªn 2000 n¨m. ¤ng lµ ng­êi cho x©y thµnh Cæ Loa + C¸c con ch÷ cã ®é cao ntn? - GV viÕt mÉu - Y/c HS viÕt b¶ng con -NX, söa ch÷a - HS ®äc - Nghe -HS nªu - HS viÕt -NX *H§4: HD viÕt c©u øng dông - Giíi thiÖu - Quan s¸t, NX - ViÕt b¶ng *Gäi HS ®äc c©u øng dông - C©u th¬ ca ngîi B¸c Hå lµ ng­êi ViÖt Nam ®Ñp nhÊt + C¸c ch÷ cã ®é cao ntn? + Kho¶ng c¸ch cña c¸c ch÷ ra sao? - Y/c HS viÕt:Th¸p M­êi, ViÖt Nam - NX, ®¸nh gi¸ - HS ®äc - HS tr¶ lêi - HS viÕt - NX *H§5: ViÕt vë - Y/c HS viÕt vë -ChÊm 1 sè bµi -NX - HS viÕt bµi 3. Cñng cè -DÆn dß:2’ - NX giê häc Bæ sung: Thñ c«ng «n tËp CHƯƠNG III VÀ CHƯƠNG IV I. Môc tiªu - ¤n tËp, cñng cè ®­îc kiÕn thøc kÜ n¨ng ®an nan vµ lµm ®å ch¬i ®¬n gi¶n - HS lµm ®­îc 1 sè s¶n phÈm ®· - Yªu thÝch s¶n phÈm m×nh lµm ra II.§å dïng d¹y häc: - GiÊy mµu, hå d¸n, kÐo.. III. C¸c h® d¹y – häc : Néi dung H§ cu¶ GV H§ cña HS 1. KTBC: 3’ 2. Bµi míi:35’ *H§1: Giíi thiÖu bµi - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS - Giíi thiÖu bµi *H§2: HD «n tËp *Y/c HS nªu c¸c bµi ®· ®ù¬c häc ë ch­¬ng III vµ IV - Y/c HS ch¾c l¹i c¸c b­íc ®an nan, lµm ®å ch¬i + Con thùc hµnh s¶n phÈm nµo? H·y nªu c¸c b­íc thùc hµnh? - Y/c HS thùc hµnh - GV theo dâi gióp ®ì HS yÕu - §an nong mèt. §an nong ®«i. Lµm lä hoa, lµm ®ång hå, lµm qu¹t giÊy - HS nh¾c l¹i - HS tù chän s¶n phÈm m×nh thÝch ®Ó lµm *H§3: Tr­ng bµy s¶n phÈm - Y/c HS tr­ng bµy s¶n phÈm lªn b¶ng - NX, ®¸nh gi¸ - HS tr­ng bµy 3. Cñng cè - DÆn dß: 2’ - NX giê häc -ChuÈn bÞ ®å dïng bµi sau Bæ sung: Thñ c«ng «n tËp CHƯƠNG III VÀ CHƯƠNGIV (TiÕp Theo) I. Môc tiªu - ¤n tËp, cñng cè ®­îc kiÕn thøc kÜ n¨ng ®an nan vµ lµm ®å ch¬i ®¬n gi¶n - HS lµm ®­îc 1 sè s¶n phÈm ®· - Yªu thÝch s¶n phÈm m×nh lµm ra II.§å dïng d¹y häc: - GiÊy mµu, hå d¸n, kÐo.. III. C¸c h® d¹y - häc Néi dung H§ cu¶ GV H§ cña HS 1. KTBC: 3’ 2. Bµi míi:35’ *H§1: Giíi thiÖu bµi - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS - Giíi thiÖu bµi *H§2: HD «n tËp *Y/c HS nªu c¸c bµi ®· ®ù¬c häc ë ch­¬ng III vµ IV - Y/c HS ch¾c l¹i c¸c b­íc ®an nan, lµm ®å ch¬i + Con thùc hµnh s¶n phÈm nµo? H·y nªu c¸c b­íc thùc hµnh? - Y/c HS thùc hµnh - Theo dâi gióp ®ì HS yÕu - §an nong mèt. §an nong ®«i.Lµm lä hoa, lµm ®ång hå, lµm qu¹t giÊy - HS nh¾c l¹i - Tù chän s¶n phÈm m×nh thÝch ®Ó lµm *H§3: Tr­ng bµy s¶n phÈm - Y/c HS tr­ng bµy s¶n phÈm lªn b¶ng - NX, ®¸nh gi¸ - HS tr­ng bµy 3. Cñng cè - DÆn dß:2’ - NX giê häc - ChuÈn bÞ ®å dïng bµi sau Bæ sung: Thø s¸u ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 2014 TËp lµm v¨n Nghe kÓ: V­¬n tíi c¸c v× sao - Ghi chÐp sæ tay I. Môc tiªu 1. RÌn kü n¨ng nghe kÓ: - Nghe nãi l¹i ®­îc th«ng tin trong bµi V­¬n tíi c¸c v× sao 2. RÌn kü n¨ng viÕt - Ghi vµo sæ tay nh÷ng ý chÝnh cña 1 trong 3 th«ng tin nghe ®­îc II.§å dïng d¹y häc: - Tranh minh ho¹ SGK, HS cã sæ tay III. C¸c h® d¹y - häc Néi dung H§ cu¶ GV H§ cña HS 1. KTBC: 3’ 2. Bµi míi:35’ *H§1:Giíi thiÖu bµi - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS - Giíi thiÖu bµi *H§2: Nghe - kÓ V­¬n tíi c¸c v× sao * Y/c HS quan s¸t h×nh 1,2,3 SGK - GV ®äc bµi chËm r·i, tù hµo + Ngµy th¸ng n¨m nµo Liªn x« phãng thµnh c«ng tµu vò trô Ph­¬ng §«ng 1? + Ai lµ ng­êi bay trªn con tµu ®ã? + Con tµu bay mÊy vßng quanh tr¸i ®Êt ? + Nhµ du hµnh vò trô Am -xt¬-r«ng ®­îc tµu vò trô A-p«-l« ®­a lªn mÆt tr¨ng vµo ngµy nµo ? + Anh hïng Ph¹m Tu©n tham gia chuyÕn bay vò trô trªn tµu liªn hîp cña Liªn X« n¨m nµo? - GV ®äc l¹i lÇn 2, lÇn 3 - Y/c HS kÓ theo nhãm - Gäi HS nªu tõng môc -NX, ®¸nh gi¸ - §äc 3 môc cña bµi - §äc ®ång thanh: Tµu vò trô Ph­¬ng §«ng1, Am - Xt¬ - r«ng, Ph¹m Tu©n, A-p«-l«... -Ngµy12-4-1961 -Ga-ga- rin -1 vßng - Ngµy21-7-1969 -N¨m1980 -HS kÓ nhãm ®«i -HS nªu tõng môc- NX *H§3: Ghi chÐp sæ tay *Gäi HS ®äc y/c - Y/c HS ghi vµo sæ tay nh÷ng ý chÝnh cña tõng tin, ®äc bµi - NX, ®¸nh gi¸ -HS ®äc - HS ghi, ®äc tr­íc líp - NX 3.Cñng cè-DÆn dß: - NX giê häc To¸n Ôn tËp vÒ gi¶i to¸n I. Môc tiªu: - HS biÕt gi¶i to¸n cã hai phÐp tÝnh -BiÕt gi¶i bµi to¸n theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau - Yªu thÝch m«n häc II.§å dïng d¹y häc: -PhÊn mµu III. C¸c h® d¹y - häc Néi dung H§ cu¶ GV H§ cña HS 1. KTBC: 3’ 2. Bµi míi:35’ *H§1: Giíi thiÖu bµi +Nªu c¸c d¹ng to¸n ®· häc? - Giíi thiÖu bµi -HS -NX *H§2: HD «n tËp Bµi 1: C1:Sè d©n t¨ng sau 2 n¨m lµ: 87+75 =162(ng­êi) Sè d©n n¨m nay lµ: 5236+162=5398(ng­êi) C2: Sè d©n n¨m ngo¸i lµ: 5236+87=5323(ng­êi) Sè d©n n¨m nay lµ: 5323+75=5398(ng­êi) *Gäi HS ®äc ®Ò,tãm t¾t + Bµi to¸n cho biÕt g× ? hái g×? +§Ó tÝnh sè d©n cña x· n¨m nay ta lµm ntn? Cã mÊy c¸ch? - Cho HS lµm, ch÷a -NX, ®¸nh gi¸ - HS ®äc - HS lµm bµi - Lªn b¶ng gi¶i - NX Bµi 2: Cã : 1245 c¸i ¸o §· b¸n: 1/3 sè ¸o Cßn l¹i : .c¸i ¸o? Gi¶i: C1: Sè c¸i ¸o cöa hµng ®· b¸n lµ: 1245:3=415(c¸i) Sè c¸i ¸o cöa hµng cßn l¹i lµ: 1245-415=830(c¸i) C2: Sè c¸i ¸o cöa hµng ®· b¸n lµ: 1245:3 =415(c¸i) Sè c¸i ¸o cöa hµng cßn l¹i lµ: 415 x (3-1) = 830(c¸i) *Gäi HS ®äc ®Ò, tãm t¾t + Bµi to¸n cho biÕt g× ? hái g×? + Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n nµo ? +Nªu c¸ch lµm kh¸c? - Cho HS lµm ,ch÷a -NX, ®¸nh gi¸ - HS ®äc - HS lµm bµi - 2 HS lªn b¶ng gi¶i - NX Bµi 3:Gi¶i: C1: Sè c©y ®· trång lµ: 20500 : 5 = 4100(c©y) Sè c©y cßn ph¶i trång lµ: 20500 – 4100 =16400(c©y) C2:Sè c©y ®· trång lµ: 20500 : 5 = 4100(c©y) Sè c©y cßn ph¶i trång lµ: 4100 x (5-1) = 16400(c©y) Bè sung: 3. Cñng cè - DÆn dß:2’ *Gäi HS ®äc ®Ò,tãm t¾t + Bµi to¸n cho biÕt g× ? hái g×? + Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n nµo ? -Cho HS lµm, ch÷a -NX, ®¸nh gi¸ + Nªu c¸ch gi¶i kh¸c ? - NX giê häc - HS ®äc - HS lµm bµi - 2 HS lªn b¶ng gi¶i - NX chÝnh t¶ (Nghe viÕt) Dßng suèi thøc I. Môc tiªu - Nghe vÕt ®óng chÝnh t¶ bµi: Dßng suèi thøc, tr×nh bµy ®óng h×nh thøc bµi th¬ lôc b¸t - Lµm ®óng bµi tËp ph©n biÖt ch/tr, dÊu ’/~ - RÌn ý thøc gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Ñp. II.§å dïng d¹y häc: Ghi s½n bµi tËp lªn b¶ng phô III. C¸c h® d¹y - häc Néi dung H§ cu¶ GV H§ cña HS 1. KTBC: 3’ Ma-lai-xi-a,Th¸i Lan, Mi-an-ma 2. Bµi míi:35’ *H§1: Giíi thiÖu bµi - Gäi HS viÕt -NX, cho ®iÓm - Giíi thiÖu bµi -2 HS -NX *H§2: HD viÕt chÝnh t¶ *GV ®äc mÉu - HS ®äc l¹i - Trao ®æi néi dung ®o¹n viÕt + T¸c gi¶ t¶ giÊc ngñ cña mu«n vËt trong ®ªm ntn? -Ng«i sao ngñ víi bÇu trêi, ... + Trong ®ªm dßng suèi thøc ®Ó lµm g×? -N©ng nhÞp cèi gi· g¹o. - T×m tõ khã ng«i sao, trªn n­¬ng, tróc xanh, l­în quanh - Y/c HS t×m tõ khã - GV ®äc l¹i cho HS viÕt - NX, uèn n¾n - HS t×m - HS viÕt b¶ng con - NX - ViÕt bµi - H­íng dÉn tr×nh bµy: - GV ®äc cho HS viÕt - GV ®äc l¹i - ChÊm mét sè bµi -NX - §o¹n viÕt cã mÊy khæ th¬? - C¸ch tr×nh bµy? - HS viÕt bµi - HS so¸t lçi - HS ®æi vë-NX - Nªu *H§3: LuyÖn tËp Bµi 2/ a: -Kho¶ng kh«ng bao la chøa Tr¸i ®Êt vµ c¸c v× sao: vò trô -N¬i xa tÝt t¾p t­ëng nh­ trêi vµ ®Êt gi¸p nhau ë ®ã: ch©n trêi *Gäi HS ®äc yªu cÇu - Y/c HS lµm bµi,ch÷a-NX - HS ®äc - HS lµm bµi,®äc bµi lµm- NX Bµi 3/ a: ®¸p

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan34 nguyen.doc