Giáo án Tổng hợp khối lớp 4 - Tuần 14

I/ Mục tiêu:

-Biết rằng sau nh Lý l nh Trần, kinh đô vẫn là Thăng Long, tên nước vẫn là Đại Việt:

 + Đến cuối thế kỷ XII nhà Lý ngy cng suy yếu, đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập.

 + Nhà trần vẫn đặt tên kinh đô là Thăng Long, tên nước là Đại Việt.

-HS đạt:

+Biết được những việc làm của nhà Trần nhằm củng cố, xây dựng đất nước: chú ý xây dựng lực lượng quân đội, chăm lo bảo vệ đê điều, khuyến khích nông dân sản xuất.

II/ Đồ dùng dạy-học: phiếu học tập của hs, sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần (bỏ trống)

III/ Các hoạt động dạy-học:

 

doc33 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp khối lớp 4 - Tuần 14, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aừi, nheù nhaứng. Lụứi buựp beõ luực ủaàu tuỷi thaõn, sau: sung sửụựng. Lụứi Laọt ủaọt oaựn traựch. Lụứi Nga: hoỷi aàm leõn, ủoỷng ủaỷnh. Lụứi coõ beự: dũu daứng, aõn caàn. - Keồ laàn 2 keỏt hụùp chổ tranh minh hoùa. b) HD tỡm lụứi thuyeỏt minh - Caực em haừy quan saựt tranh minh hoùa, thaỷo luaọn nhoựm ủoõi ủeồ tỡm lụứi thuyeỏt minh cho tửứng tranh. (phaựt baờng giaỏy cho 6 nhoựm - Y/c moói nhoựm vieỏt lụứi thuyeỏt minh cho 1 tranh) - Goùi 6 nhoựm leõn daựn lụứi thuyeỏt minh dửụựi 6 tranh. - Y/c caực nhoựm khaực nhaọn xeựt (gaộn lụứi thuyeỏt minh ủuựng thay cho lụứi thuyeỏt minh chửa ủuựng) - Goùi hs ủoùc laùi 6 lụứi thuyeỏt minh - Caực em haừy dửùa vaứo lụứi thuyeỏt minh dửụựi moói tranh keồ laùi caõu chuyeọn cho nhau nghe trong nhoựm 6 (moói em keồ 1 tranh) - Goùi hs keồ toaứn truyeọn trửụực lụựp. - Nhaọn xeựt c) Keồ chuyeọn baống lụứi cuỷa buựp beõ - Keồ chuyeọn baống lụứi cuỷa buựp beõ laứ nhử theỏ naứo? - Khi keồ caực em phaỷi duứng tử xửng hoõ theỏ naứo? - Nhaộc nhụỷ: Keồ theo lụứi buựp beõ laứ caực em nhaọp vai mỡnh laứ buựp beõ ủeồ keồ laùi caõu chuyeọn, noựi yự nghú, caỷm xuực cuỷa nhaõn vaọt. Khi keồ, phaỷi xửng toõi, tụự, mỡnh hoaởc em. - Goùi hs gioỷi keồ maóu trửụực lụựp - Caực em haừy keồ caõu chuyeọn cho nhau nghe trong nhoựm ủoõi (baùn naứy keồ, baùn kia nhaọn xeựt vaứ ngửụùc laùi) - Toồ chửực cho hs thi keồ - Cuứng hs nhaọn xeựt, bỡnh choùn nhoựm, caự nhaõn keồ hay nhaỏt, nhaọp vai gioỷi nhaỏt. C/ Cuỷng coỏ, daởn doứ: - Caõu chuyeọn muoỏn noựi vụựi caực em ủieàu gỡ? - Caực em haừy yeõu quớ moùi vaọt xung quanh mỡnh - Veà nhaứ keồ laùi caõu chuyeọn cho ngửụứi thaõn nghe vaứ chuaồn bũ baứi sau: Keồ chuyeọn ủaừ nghe, ủaừ ủoùc coự nhaõn vaọt laứ nhửừng ủoà chụi cuỷa treỷ em hoaởc nhửừng con vaọt gaàn guừi vụựi treỷ em - 2 hs laàn lửụùt leõn baỷng thửùc hieọn y/c - Laộng nghe - Laộng nghe - Quan saựt, laộng nghe - Quan saựt tranh, thaỷo luaọn nhoựm ủoõi tỡm lụứi thuyeỏt minh cho tửứng tranh. - 6 nhoựm leõn daựn lụứi thuyeỏt minh dửụựi 6 tranh - Nhaọn xeựt - 1 hs ủoùc to trửụực lụựp . Tranh 1: Buựp beõ bũ boỷ queõn treõn noực tuỷ cuứng caực ủoà chụi khaực. . Tranh 2: Muứ ủoõng, khoõng coự vaựy aựo, buựp beõ bũ laùnh coựng, tuỷi thaõn khoực . Tranh 3: ẹeõm toỏi, buựp beõ boỷ coõ chuỷ, ủi ra phoỏ. . Tranh 4: Moọt coõ beự toỏt buùng nhỡn thaỏy buựp beõ naốm trong ủoỏng laự khoõ. . Tranh 5: Coõ beự may vaựy aựo mụựi cho buựp beõ . Tranh 6: Buựp beõ soỏng haùnh phuực trong tỡnh yeõu thửụng cuỷa coõ chuỷ mụựi. - HS keồ chuyeọn trong nhoựm 6 - laàn lửụùt 2 nhoựm keồ trửụực lụựp. - Mỡnh ủoựng vai buựp beõ ủeồ keồ laùi chuyeọn - Duứng tửứ xửng hoõ: toõi, tụự, mỡnh, em - Laộng nghe - 1 hs keồ - Thửùc haứnh keồ chuyeọn trong nhoựm ủoõi - 2 nhoựm, 2 hs thi keồ trửụực lụựp. - Nhaọn xeựt . Phaỷi bieỏt yeõu quớ, giửừ gỡn ủoà chụi . ẹoà chụi cuừng laứ baùn toỏt cuỷa chuựng ta . ẹoà chụi laứm baùn vui, ủửựng voõ tỡnh vụựi chuựng . Muoỏn baùn yeõu mỡnh, phaỷi quan taõm tụựi baùn . Ai bieỏt giửừ gỡn, yeõu quớ buựp beõ ngửụứi ủoự laứ baùn toỏt. - Laộng nghe, thửùc hieọn TIẾT 4 ĐÍA LÍ HOAẽT ẹOÄNG SAÛN XUAÁT CUÛA NGệễỉI DAÂN ễÛ ẹOÀNG BAẩNG BAẫC BOÄ I. Muùc tieõu : - Neõu ủửụùc moọt soỏ hoaùt ủoọng chuỷ yeỏu cuỷa ngửụứi daõn ụỷ ủoàng baống Baộc Boọ: + Troàng luựa, laứ vửùa luựa lụựn thửự hai cuỷa caỷ nửụực. + Troàng nhieàu ngoõ, khoai, caõy aờn quaỷ, rau xửự laùnh, nuoõi nhieàu lụùn vaứ gia caàm. - Nhaọn xeựt nhieọt ủoọ ụỷ Haứ Noọi: thaựng laùnh thaựng 1, 2, 3 nhieọt ủoọ dửụựi 20oC, tửứ ủoự bieỏt ủoàng baống Baộc Boọ coự muứa ủoõng laùnh. - Hs đạt: + Giaỷi thớch taùi sao luựa gaùo troàng nhieàu ụỷ ủoàng baống Baộc Boọ (vửùa luựa lụựn thửự hai caỷ nửụực): ủaỏt phuứ xa maứu mụừ, nguoàn nửụực doài daứo, ngửụứi daõn coự kinh nghieọm troàng luựa. + Neõu thửự tửù caực coõng vieọc caàn phaỷi laứm trong quaự trỡnh saỷn xuaỏt luựa gaùo. GD BVMT: -Sự thớch nghi và cải tạo mụi trường của con người ở miền đồng bằng +Đắp đờ ven sụng, sử dụng nước để tưới tiờu +Trồng rau xứ lạnh vào mựa đụng ở ĐBBB +Cải tạo đất chua mặn ở ĐBBB +Thường làm nhà dọc theo cỏc sụng ngũi, kờnh rạch +Trồng phi lao để ngăn giú +Trồng lỳa, trồng trỏi cõy +Đỏnh bắt nuụi trồng thủy sản II.Chuaồn bũ : -Bẹ noõng nghieọp VN . -Tranh, aỷnh veà troàng troùt, chaờn nuoõi ụỷ ẹB Baộc Boọ (GV vaứ HS sửu taàm ) . III.Hoaùt ủoọng treõn lụựp : HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOAẽT ẹOÄNG HOẽC 1.OÅn ủũnh: HS haựt . 2.KTBC : -Haừy keồ veà nhaứ ụỷ vaứ laứng xoựm cuỷa ngửụứi Kinh ụỷ ẹB Baộc Boọ . -Leó hoọi ụỷ ẹB Baộc Boọ ủửụùc toồ chửực vaứo thụứi gian naứo ?ẹeồ laứm gỡ ? -Keồ teõn nhửừng leó hoọi noồi tieỏng ụỷ ẹB Baộc Boọ maứ em bieỏt . GV nhaọn xeựt. 3.Baứi mụựi : a.Giụựi thieọu baứi: Ghi tửùa b.Phaựt trieồn baứi : 1/.Vửùa luựa lụựn thửự hai cuỷa caỷ nửụực : *Hoaùt ủoọng caự nhaõn : -HS dửùa vaứo SGK, tranh, aỷnh vaứ voỏn hieồu bieỏt cuỷa mỡnh traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau : +ẹoàng baống Baộc boọ coự nhửừng thuaọn lụùi naứo ủeồ trụỷ thaứnh vửùa luựa lụựn thửự hai cuỷa ủaỏt nửụực? +Neõu thửự tửù caực coõng vieọc caàn phaỷi laứm trong quaự trỡnh saỷn xuaỏt luựa gaùo. Tửứ ủoự, em ruựt ra nhaọn xeựt gỡ veà vieọc troàng luựa gaùo cuỷa ngửụứi noõng daõn ? -GV giaỷi thớch theõm veà ủaởc ủieồm cuỷa caõy luựa nửụực; veà moọt soỏ coõng vieọc trong quaự trỡnh saỷn xuaỏt luựa gaùo ủeồ HS hieồu roừ nguyeõn nhaõn giuựp cho ẹB Baộc Boọ troàng ủửụùc nhieàu luựa gaùo; sửù vaỏt vaỷ cuỷa ngửụứi noõng daõn trong vieọc saỷn xuaỏt ra luựa gaùo. *Hoaùt ủoọng caỷ lụựp : -GV cho HS dửùa vaứo SGK, tranh, aỷnh neõu teõn caực caõy troàng , vaọt nuoõi khaực cuỷa ẹB Baộc Boọ . -GV giaỷi thớch vỡ sao nụi ủaõy nuoõi nhieàu lụùn, gaứ, vũt. (do coự saỹn nguoàn thửực aờn laứ luựa gaùo vaứ caực saỷn phaồm phuù cuỷa luựa gaùo laứ ngoõ, khoai) . 2/.Vuứng troàng nhieàu rau xửự laùnh: *Hoùat ủoọng theo nhoựm: - GV cho HS dửùa vaứo SGK, thaỷo luaọn theo gụùi yự sau : +Muứa ủoõng cuỷa ẹB Baộc Boọ daứi bao nhieõu thaựng? Khi ủoự nhieọt ủoọ nhử theỏ naứo ? + Quan saựt baỷng soỏ lieọu vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi :Haứ Noọi coự maỏy thaựng nhieọt ủoọ dửụựi 200c ?ẹoự laứ nhửừng thaựng naứo ? + Nhieọt ủoọ thaỏp vaứo muứa ủoõng coự thuaọn lụùi vaứ khoự khaờn gỡ cho saỷn xuaỏt noõng nghieọp ? + Keồ teõn caực loaùi rau xửự laùnh ủửụùc troàng ụỷ ẹB Baộc Boọ . - GV gụùi yự: haừy nhụự laùi xem ẹaứ Laùt coự nhửừng loaùi rau xửự laùnh naứo? Caực loaùi rau ủoự coự ủửụùc troàng ụỷ ẹ B Baộc Boọ khoõng ? - GV nhaọn xeựt vaứ giaỷi thớch theõm aỷnh hửụỷng cuỷa gioự muứa ủoõng baộc ủoỏi vụựi thụứi tieỏt vaứ khớ haọu cuỷa ẹB Baộc Boọ . 4.Cuỷng coỏ daởn doứ: - GV cho 3 HS ủoùc baứi trong khung . - Keồ teõn moọt soỏ caõy troàng vaọt nuoõi chớnh ụỷ ẹB Baộc Boọ. -Vỡ sao luựa gaùo ủửụùc troàng nhieàu ụỷ ẹB Baộc Boọ? - Keồ teõn moọt soỏ loaùi rau ủửụùc troàng ụỷ xửự laùnh. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc . - Veà nhaứ hoùc baứi vaứ chuaồn bũ baứi tieỏp theo . -HS haựt . -HS traỷ lụứi . -Caỷ lụựp nhaọn xeựt, boồ sung. -HS caực nhoựm thaỷo luaọn . -ẹaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ phaàn laứm vieọc cuỷa nhoựm mỡnh . -HS neõu . - HS thaỷo luaọn theo caõu hoỷi . + Tửứứ 3 ủeỏn 4 thaựng. Nhieọt ủoọ thửụứng giaỷm nhanh khi coự caực ủụùt gioự muứa ủoõng baộc traứn veà . + Coự 3 thaựng nhieọt ủoọ dửụựi 200c .ẹoự laứ nhửừng thaựng :1,2,12 . + Thuaọn lụùi :troàng theõm caõy vuù ủoõng;khoự khaờn: neỏu reựt quaự thỡ luựa vaứ moọt soỏ loaùi caõy bũ cheỏt. + Baộp caỷi, su haứo , caứ roỏt - HS caực nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ . - Caực nhoựm khaực nhaọn xeựt, boồ sung. -HS ủoùc . HS traỷ lụứi caõu hoỷi . -HS caỷ lụựp laộng nghe vaứ ghi nhaọn . Thửự tử: . Tieỏt 1 Taọp ủoùc Chuự ẹaỏt Nung (tt) I/ Muùc tieõu: -ẹoùc raứnh maùch, troõi chaỷy.Biết đọc với giọng chậm rói , phaõn biệt được lời người kể với lời nhõn vật ( chàng kị sĩ , nàng cụng chỳa , chỳ Đất Nung ) . - Hiểu ND : Chỳ Đất Nung nhờ dỏm nung mỡnh trong lửa đó trờ thành người hữu ớch , cứu sống được người khỏc . ( trả lời được CH 1,2,4 trong SGK ). -HS đạt  trả lời được CH3 ( SGK ) -KNS: +Xỏc định giỏ trị +Tự nhận thức về bản thõn +Thể hiện sự tự tin III/ Caực hoaùt ủoọng daùy-hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc A/ KTBC: Goùi hs ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa baứi Chuự ẹaỏt nung (phaàn 1) 1) Cu Chaột coự nhửừng ủoà chụi gỡ? 2) Nhửừng ủoà chụi cuỷa cu Chaột khaực nhau nhử theỏ naứo? 3) Vỡ sao chuự beự ẹaỏt quyeỏt ủũnh trụỷ thaứnh chuự ẹaỏt Nung? - Nhaọn xeựt. B/ Daùy-hoùc baứi mụựi: 1) Giụựi thieọu baứi: 2) HD ủoùc vaứ tỡm hieồu baứi: a) Luyeọn ủoùc - Cho hs xem tranh SGK/139 - Caực em cho bieỏt tranh veừ gỡ? - Chuự ẹaỏt Nung ủaừ laứm gỡ khi nhỡn thaỏy 2 ngửụứi bũ ngaừ xuoỏng soõng? Thầy mụứi 1 baùn ủoùc toaứn baứi. - Goùi hs noỏi tieỏp nhau ủoùc 4 ủoaùn cuỷa baứi. - Sửỷa loói phaựt aõm, ngaột gioùng cho tửứng hs - HD luyeọn phaựt aõm nhửừng tửứ khoự - Goùi hs noỏi tieỏp ủoùc lửụùt 2 - Giaỷng nghúa tửứ mụựi trong baứi ẹoaùn 1: buoàn teõnh ẹoaùn 2: hoaỷng hoỏt ẹoaùn 3: nhuừn , se ẹoaùn 4: coọc tueỏch - Y/c hs luyeọn ủoùc trong nhoựm 4 - Goùi hs ủoùc toaứn baứi - Gv ủoùc dieón caỷm toaứn baứi b) Tỡm hieồu baứi: - Y/c hs ủoùc thaàm tửứ ủaàu...nhuừn caỷ chaõn tay - Keồ laùi tai naùn cuỷa hai ngửụứi boọt? - Y/c hs ủoùc thaàm ủoaùn vaờn coứn laùi, traỷ lụứi caực caõu hoỷi: + ẹaỏt Nung ủaừ laứm gỡ khi thaỏy hai ngửụứi boọt gaởp naùn? + Vỡ sao ẹaỏt Nung coự theồ nhaỷy xuoỏng nửụực, cửựu hai ngửụứi boọt? - Y/c hs ủoùc thaàm ủoaùn ( Hai ngửụứi boọt tổnh daàn...heỏt baứi) - Theo em, caõu noựi coọc tueỏch cuỷa ẹaỏt Nung ụỷ cuoỏi truyeọn coự yự nghúa gỡ? - Caực em haừy suy nghú ủaởt moọt teõn khaực cho truyeọn. c) HD ủoùc dieón caỷm - Goùi hs ủoùc baứi vaờn theo caựch phaõn vai - Y/c hs laộng nghe tỡm gioùng ủoùc thớch hụùp - Nhaỏn maùnh caựch ủoùc dieón caỷm - HD luyeọn ủoùc 1 ủoaùn + ẹoùc maóu + Goùi hs ủoùc theo caựch phaõn vai + Y/c hs luyeọn ủoùc trong nhoựm 4 + Toồ chửực thi ủoùc dieón caỷm - Cuứng hs nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng nhoựm ủoùc hay. C/ Cuỷng coỏ, daởn doứ: - Haừy neõu noọi dung truyeọn? - Ruựt noọi dung truyeọn - Caõu chuyeọn muoỏn noựi vụựi moùi ngửụứi ủieàu gỡ? - Veà nhaứ ủoùc laùi baứi nhieàu laàn, keồ laùi caõu chuyeọn cho ngửụứi thaõn nghe - Baứi sau: Caựnh dieàu tuoồi thụ Nhaọn xeựt tieỏt hoùc - 3 hs laàn lửụùt leõn baỷng ủoùc 3 ủoaùn cuỷa baứi vaứ traỷ lụứi 1) Moọt chaứng kũ sú cửụừi ngửùa, moọt naứng coõng chuựa, moọt chuự beự baống ủaỏt. 2) Chaứng kú sú raỏt baỷnh, naứng coõng chuựa xinh ủeùp chuựng ủửụùc laứm baống boọt maứu raỏt saởc sụừ vaứ ủeùp. Coứn chuự beự ẹaỏt laứ ủoà chụi em tửù naởn baống ủaỏt seựt khi ủi chaờn traõu. 3) Vỡ chuự muoỏn ủửụùc xoõng pha, laứm nhieàu vieọc coự ớch. - Laộng nghe - Xem tranh - Veừ caỷnh chuự ẹaỏt Nung nhỡn thaỏy hai ngửụứi bũ ủaộm thuyeàn, ngaừ xuoỏng soõng. - 1 hs ủoùc toaứn baứi - 4 hs noỏi tieỏp nhau ủoùc + ẹoaùn 1: Tửứ ủaàu... tỡm coõng chuựa + ẹoaùn 2: Tieỏp theo...chaùy troỏn + ẹoaùn 3: tieỏp theo...se boọt laùi + ẹoaùn 4: Phaàn coứn laùi - HS luyeọn ủoùc caự nhaõn caực tửứ: buoàn teõnh, hoaỷng hoỏt, nhuừn, vửừa ra, coọc tueỏch. - 4 hs ủoùc lửụùt 2 - Hs ủoùc giaỷi nghúa tửứ ụỷ phaàn chuự giaỷi - Luyeọn ủoùc trong nhoựm 4 - 1 hs ủoùc caỷ baứi - laộng nghe - HS ủoùc thaàm - Hai ngửụứi boọt soỏng trong loù thuyỷ tinh. Chuoọt caùy naộp loù tha naứng coõng chuựa vaứo coỏng. Chaứng kũ sú ủi tỡm naứng coõng chuựa, bũ chuoọt lửứa vaứo coỏng. Hai ngửụứi chaùy troỏn, thuyeàn laọt, caỷ hai bũ ngaỏm nửụực, nhuừn caỷ chaõn tay. - HS ủoùc thaàm ủoaùn coứn laùi + Nhaỷy xuoỏng nửụực, vụựt hoù leõn bụứ phụi naộng cho se boọt laùi. + Vỡ ẹaỏt Nung ủaừ ủửụùc nung trong lửỷa, chũu ủửụùc naộng, mửa, neõn khoõng sụù nửụực, khoõng sụù bũ nhuừn chaõn tay khi gaởp nửụực nhử hai ngửụứi boọt. - HS ủoùc thaàm . Caõu noựi coự yự xem thửụứng nhửừng ngửụứi chổ soỏng trong sung sửụựng, khoõng chũu ủửùng noồi khoự khaờn. . Caõu noựi ngaộn goùn, thaỳng thaộn coự yự thoõng caỷm vụựi hai ngửụứi boọt chổ soỏng trong loù thuyỷ tinh, khoõng chũu ủửùng ủửụùc thửỷ thaựch . Caõu noựi coự yự nghúa: caàn phaỷi reứn luyeọn mụựi cửựng raộn, chũu ủửụùc thửỷ thaựch, khoự khaờn, trụỷ thaứnh ngửụứi coự ớch. - HS laàn lửụùt phaựt bieồu . Chuự ẹaỏt Nung duừng caỷm . Haừy toõi luyeọn trong lửỷa ủoỷ . Lửỷa thửỷ vaứng, gian nan thửỷ sửực - 4 hs ủoùc theo vai: ngửụứi daón chuyeọn, chaứng kũ sú, naứng coõng chuựa, chuự ẹaỏt Nung. - HS phaựt bieồu - Laộng nghe - HS ủoùc theo vai - Luyeọn ủoùc trong nhoựm - Tửứng nhoựm thi ủoùc trửụực lụựp - Hoùc sinh phaựt bieồu - 2 hs ủoùc laùi . ẹửứng sụù gian nan, thửỷ thaựch . Muoỏn trụỷ thaứnh con ngửụứi cửựng raộn, maùnh meừ, coự ớch, phaỷi daựm chũu thửỷ thaựch, gian nan Tieỏt 2 Luyeọn tửứ vaứ caõu Luyeọn taọp veà caõu hoỷi I/ Muùc tieõu: -Đặt được cõu hỏi cho bộ phận xỏc định trong cõu (BT1) nhận biết được một số từ nghi vấn ( BT3 , BT4 ) ; bước đầu nhận biết được một số dạng cõu cú từ nghi vấn nhưng khụng dựng để hỏi (BT5) -KNS: +Thể hiện thỏi độ lịch sự trong giao tiếp +Lắng nghe tớch cực II/ ẹoà duứng daùy-hoùc: - 2 tụứ giaỏy khoồ to vieỏt saỹn 3 caõu hoỷi cuỷa BT3 - 3 phieỏu hoùc taọp ủeồ HS laứm BT4 III/ Caực hoaùt ủoọng daùy-hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc A/ KTBC: Caõu hoỷi daỏu chaỏm hoỷi Goùi hs leõn baỷng traỷ lụứi 1) Caõu hoỷi duứng ủeồ laứm gỡ? Cho vớ duù? 2) Em nhaọn bieỏt caõu hoỷi nhụứ nhửừng daỏu hieọu naứo? Cho vớ duù 3) Cho vớ duù veà moọt caõu hoỷi em duứng ủeồ tửù hoỷi mỡnh. Nhaọn xeựt. B/ Daùy-hoùc baứi mụựi: 1) Giụựi thieọu baứi 2) HD luyeọn taọp: Baứi taọp 1: Goùi hs ủoùc y/c - Caực em haừy suy nghú, tửù ủaởt caõu hoỷi vaứo vụỷ (phaựt phieỏu cho 2 hs) - Goùi hs phaựt bieồu yự kieỏn. - Daựn phieỏu cuỷa hs laứm treõn phieỏu leõn baỷng, goùi hs nhaọn xeựt, choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng. a) Haờng haựi nhaỏt vaứ khoỷe nhaỏt laứ baực caàn truùc. b) Trửụực giụứ hoùc, chuựng em thửụứng ruỷ nhau oõn baứi cuừ. c) Beỏn caỷng luực naứo cuừng ủoõng vui. d) Boùn treỷ xoựm em hay thaỷ dieàu ngoaứi chaõn ủeõ. Baứi taọp 3: Goùi hs ủoùc y/c - Caực em haừy suy nghú, tỡm tửứ nghi vaỏn trong moói caõu. - Daựn baỷng vieỏt saỹn 3 caõu, goùi hs leõn gaùch chaõn dửụựi tửứ nghi vaỏn - Cuứng hs nhaọn xeựt, choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng. Baứi taọp 4: Goùi hs ủoùc y/c - Caực em suy nghú, tửù laứm baứi vaứo - Goùi hs ủoùc caõu cuỷa mỡnh ủaởt. - Cuứng hs nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng nhửừng baùn ủaởt caõu hay. Baứi taọp 5: Goùi hs ủoùc y/c - Theỏ naứo laứ caõu hoỷi? - Trong 5 caõu ủaừ cho coự nhửừng caõu khoõng phaỷi laứ caõu hoỷi. Nhieọm vuù cuỷa caực em phaỷi tỡm ra nhửừng caõu naứo khoõng phaỷi laứ caõu hoỷi, khoõng ủửụùc duứng daỏu chaỏm hoỷi. Caực em haừy trao ủoồi nhoựm nhoựm caởp ủeồ thửùc hieọn y/c cuỷa baứi. - Goùi hs phaựt bieồu - Cuứng hs nhaọn xeựt, choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng. C/ Cuỷng coỏ, daởn doứ: - Toồ chửực troứ chụi: thi ủaởt caõu hoỷi. - Cuứng hs nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng baùn ủaởt ủửụùc nhieàu caõu hoỷi. - Veà nhaứ ủaởt 3 caõu hoỷi, 3 caõu coự tửứ nghi vaỏn nhửng khoõng laứ caõu hoỷi ủeồ chuaồn bũ baứi sau Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. - 3 hs laàn lửụùt leõn baỷng traỷ lụứi 1) Caõu hoỷi duứng ủeồ hoỷi veà nhửừng ủieàu chửa bieỏt. Hoỷi ngửụứi khaực, nhửng cuừng coự khi ủeồ tửù hoỷi mỡnh. 2) Nhụứ trong caõu coự caực tửứ nghi vaỏn: ai, gỡ, naứo, sao, khoõng,... vaứ cuoỏi caõu coự daỏu chaỏm hoỷi (?) 3) Tụứ baựo Nhi ủoàng mỡnh ủeồ ủaõu roài nhổ? - 1 hs ủoùc y/c - HS tửù laứm baứi vaứo vụỷ (2 hs laứm treõn phieỏu) - HS laàn lửụùt neõu caõu hoỷi cuỷa mỡnh ủaởt. - HS nhaọn xeựt a) Haờng haựi nhaỏt vaứ khoỷe nhaỏt laứ ai? b) Trửụực giụứ hoùc, caực em thửụứng laứm gỡ? c) Beỏn caỷng nhử theỏ naứo? d) Boùn treỷ xoựm em hay thaỷ dieàu ụỷ ủaõu? - 1 hs ủoùc y/c - HS tửù laứm baứi vaứo vụỷ - 3 hs leõn baỷng gaùch chaõn - Nhaọn xeựt. a) coự phaỷi - khoõng ? b) phaỷi khoõng? c) aứ? - 1 hs ủoùc y/c - Suy nghú tửù laứm baứi vaứo - Laàn lửụùt ủoùc caõu cuỷa mỡnh + Coự phaỷi hoài nhoỷ chửừ Cao Baự Quaựt raỏt xaỏu khoõng? + Baùn muoỏn xin coõ vaứo ủoọi vaờn ngheọ cuỷa trửụứng, phaỷi khoõng? + Baùn thớch hoùc veừ aứ? - 1 hs ủoùc y/c - Caõu hoỷi duứng ủeồ hoỷi nhửừng ủieàu chửa bieỏt. Caõu hoỷi duứng ủeồ hoỷi ngửụứi khaực, nhửng cuừng coự khi ủeồ hoỷi mỡnh. Caõu hoỷi thửụứng coự caực tửứ nghi vaỏn, cuoỏi caõu coự daỏu chaỏm hoỷi. - Laộng nghe, thửùc hieọn trao ủoồi trong nhoựm caởp - HS laàn lửụùt phaựt bieồu a) Baùn coự thớch chụi dieàu khoõng? ( laứ caõu hoỷi) d) Ai daùy baùn laứm ủeứn oõng sao ủaỏy? ( caõu hoỷi) b) Toõi khoõng bieỏt baùn coự thớch chụi dieàu khoõng (khoõng laứ caõu hoỷi chổ neõu yự kieỏn ngửụứi noựi) c) Haừy cho bieỏt baùn thớch troứ chụi naứo nhaỏt (khoõng laứ caõu hoỷi - neõu ủeà nghũ) e) Thửỷ xem ai kheựo tay hụn naứo ( khoõng laứ caõu hoỷi - neõu ủeà nghũ ) - 2 hs leõn thi ủaởt caõu hoỷi + Baùn thớch hoùc moõn naứo nhaỏt? + Toỏi, baùn hoùc baứi luực maỏy giụứ? + Baùn leõn thụứi gian bieồu nhử theỏ naứo? + Baùn coự thớch xem phim hoaùt hỡnh khoõng? Tieỏt 3 Toaựn Luyeọn taọp I/ Muùc tieõu: -Thực hiện được phộp chia một số cú nhiều chữ số cho số cú một chữ số . -Biết vận dụng chia một tổng ( hiệu ) cho một số -HS laứm ủửụùc baứi1; baứi 2(a); baứi 4(a). -HS đạt  laứm baứi 2(b); baứi 3; baứi 4(b). II/ Caực hoaùt ủoọng daùy-hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc A/ KTBC: Chia cho soỏ coự moọt chửừ soỏ - Goùi hs leõn baỷng tớnh vaứ ủaởt tớnh 278157 : 3 304968 : 4 158735 : 3 475908 : 5 Nhaọn xeựt. B/ Daùy-hoùc baứi mụựi: 1) Giụựi thieọu baứi: 2) HD luyeọn taọp: Baứi 1: Ghi laàn lửụùt tửứng baứi leõn baỷng, y/c caỷ lụựp thửùc hieọn vụỷ Baứi 2: Goùi hs ủoùc y/c - Goùi hs nhaộc laùi coõng thửực tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ hieọu cuỷa hai soỏ ủoự. - Goùi hs leõn baỷng thửùc hieọn.y/c caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ nhaựp. Baứi 3: Goùi hs ủoùc ủeà toaựn - Muoỏn tỡm soỏ TBC ta laứm sao? - Muoỏn tỡm soỏ kiloõgam haứng trung bỡnh moói toa xe chụỷ ủửụùc ta caàn bieỏt gỡ? - Muoỏn tỡm soỏ kg haứng 9 toa xe chụỷ ủửụùc ta caàn bieỏt gỡ? - Caực em haừy giaỷi baứi toaựn naứy trong nhoựm ủoõi. (phaựt phieỏu cho 2 nhoựm hs) - Goùi ủaùi dieọn nhoựm leõn daựn phieỏu vaứ trỡnh baứy baứi giaỷi. Goùi caực nhoựm khaực nhaọn xeựt Baứi 4: Cho HS ủoùc y/c -Cho HS laứm vaứo vụỷ C/ Cuỷng coỏ, daởn doứ: - Veà nhaứ laứm xem laùi baứi taọp - Baứi sau: Chia moọt soỏ cho moọt tớch - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc - 4 hs leõn baỷng thửùc hieọn - Laộng nghe - Thửùc hieọn vụỷ a) 67494 : 7 = 9642 42789 : 5 = 8557 b) 359361 : 9 = 39929 238057 : 8 = 29757 - 1 hs ủoùc y/c - SB = (toồng-hieọu) : 2 SL = SB + hieọu - Laàn lửụùt 2 hs leõn baỷng thửùc hieọn, caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ nhaựp. a) SB laứ: (42506 - 18472) : 2 = 12017 SL laứ: 12017 + 18472 = 30389 ẹaựp soỏ: SB: 12017; SL: 30489 b) SB laứ: (137895 - 85287) : 2 = 26304 SL laứ: 26304 + 85287 = 111591 - 1 hs ủoùc ủeà toaựn - Ta tớnh toồng cuỷa caực soỏ ủoự roài chia toồng ủoự cho soỏ caực soỏ haùng. - Ta caàn bieỏt soỏ kg haứng 9 toa xe chụỷ ủửụùc. - Ta caàn bieỏt soỏ kg haứng 3 toa chụỷ vaứ soỏ kg haứng 6 toa chụỷ - Thửùc haứnh giaỷi baứi toaựn trong nhoựm ủoõi - ẹaùi dieọn nhoựm leõn daựn phieỏu vaứ trỡnh baứy Soỏ toa xe chụỷ haứng laứ: 3 + 6 = 9 (toa) Soỏ haứng do 3 toa chụỷ laứ: 14580 x 3 = 43740 (kg) Soỏ haứng do 6 toa xe chụỷ laứ: 13275 x 6 = 79650 (kg) Soỏ haứng do 9 toa xe chụỷ laứ: 43740 + 79650 = 123390 (kg) Trung bỡnh moói toa xe chụỷ soỏ haứng laứ: 123390 : 9 = 13710 (kg) ẹaựp soỏ: 13710 kg -HS ủoùc y/c -HS laứm vaứo vụỷ Tieỏt 4 Khoa học Một số cách làm sạch nước I. Mục tiêu - Nêu đợc một số cách làm sạch nước: lọc, khử trùng, đun sôi, ... - Biết đun sôi nước trước khi uống . - Biết phải diệt hết các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc còn tồn tại trong nước. -KNS: Bảo vệ, cỏch thức làm cho nước sạch, tiết kiệm nước; bảo vệ bầu khụng khớ II. Đồ dùng dạy học - Hình trang 56,57 SGK III. Hoạt động dạy - học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. KTBC : ? Hãy nêu những nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ? ? Nêu tác hại của nguồn nước bị ô nhiễm ? b . Dạy bài mới 1.Hoạt động 1: Các cách làm sạch nước thông thờng * Mục tiêu: Kể được một số cách làm sạch nước và tác dụng của từng cách . * Cách tiến hành: - GV nêu câu hỏi ? Gia đình hoặc địa phương em đã sử dụng những cách nào để làm sạch nước ? a, Lọc nước b, Khử trùng nước c, Đun sôi 2. Hoạt động 2: Thực hành lọc nớc * Mục tiêu: Biết được nguyên tắc của việc lọc nước đối với cách làm sạch nước đơn giản . * Cách tiến hành: - Bớc 1 : Tổ chức và hướng dẫn - Bớc 2 : HS thực hành theo nhóm - Bớc 3 : Đại diện các nhóm lên trình bày sản phẩm nước đã lọc và kết quả thảo luận . Kết luận : Nguyên tắc chung của lọc nước đơn giản là : + Than củi có tác dụng háp thụ các mùi lạ và màu trong nước . + Cát sỏi có tác dụng lọc những chất không hoà tan 3. Hoạt động 3: Tìm hiểu qui trình sản xuất nớc sạch * Mục tiêu: Kể ra tác dụng của từng giai đoạn sản xuất nước sạch . * Cách thức tiến hành: - Bớc 1: Làm việc theo nhóm - GV yêu cầu HS đọc các thông tin trong SGK và trả lời câu hỏi vào giấy theo mẫu trong sách . Kết luận : Qui trinh SX nước sạch của nhà máy nước: - Lấy nước từ nguồn nước máy bơm - Loại chất sắt và những chất không hoà tan trong nước bằng dàn khử sắt và bể lắng . - Tiép tục loại những chất không tan trong nước bằng bể lọc . - Khử trùng bằng nước gia - ven - Nước đã được khử sắt , sát trùng và loại trừ các chất bẩn khác được chứa trong bể . - Phân phối nước cho người tiờu dùng bằng máy bơm. 4. Thảo luận về sự cần thiết phải đun sôi nước: * Mục tiêu : Hiểu được sự cần thiết phải đun sôi nước trước khi uống * Cách tiến hành - GV nêu các câu hỏi cho HS thảo luận ? Nước được làm sạch bằng các cách trên đã uống ngay được chưa ? Tại sao ? ? Muốn có nước uống được chúnh ta phải làm gì ? Tại sao ? Kết luận : Nước được sản xuất từ nhà máy đảm bảo được ba tiêu chuẩn : Khử sắt loại các chất không tan trong nước và khử trùng > Lọc nước bằng cách đơn giản chỉ mới loại được các chất không tan trong nước , cha loại được các vi khuẩn , chất sắt và các chất độc khác . Tuy nhiên , trong cả hai trờng hợp đều phải đun sôi nước trước khi uống để diệt hết các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc còn tồn tại trong nước. 5. Củng cố dặn dò - GV nhận xét tiết học . - Chuẩn bị bài sau : Bài 28 - Vài HS - HS theo dõi - Vài HS. - HS theo dõi - HS theo dõi - HS thực hiện. - Vài HS. - HS theo dõi - HS thực hiện - HS theo dõi - HS thực hiện - Vài HS. - HS thực hiện. - Vài HS. - HS thực hiện Thửự naờm: . Tieỏt 3 Taọp laứm vaờn Theỏ naứo laứ mieõu taỷ? I/ Muùc tieõu: -Hiểu được thế nào là miờu tả ( ND Ghi nhớ ). -Nhận biết được cõu văn miờu tả trong truyện chỳ Đất Nung ( BT1, mục III) ; bước đầu biết viết 1,2 cõu miờu tả một trong những hỡnh ảnh yờu thớch trong bài thơ Mưa (BT2) II/ ẹoà duứng daùy-hoùc: - Moọt soỏ tụứ phieỏu khoồ to vieỏt noọi dung BT2 (phaàn nhaọn xeựt) III/ Caực hoaùt ủoọng daùy-hoùc: Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc A/ KTBC: OÂn taọp vaờn KC Goùi hs keồ laùi truyeọn theo 1 trong 4 ủeà taứi ụỷ BT2 - Y/c caỷ lụựp theo doừi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: Caõu chuyeọn baùn keồ ủửụùc mụỷ ủaàu vaứ keỏt thuực theo caựch naứo? - Nhaọn xeựt. B/ Daùy-hoùc baứi mụựi: 1) Giụựi thieọu baứi: 2)Tỡm hieồu baứi: Baứi 1: Goùi hs ủoùc y/c - Caực em haừy ủoùc thaàm, suy nghú tỡm nhửừng sửù vieọc ủửụùc mieõu taỷ trong ủoaùn vaờn - Goùi hs phaựt bieồu yự kieỏn Baứi 2: Goùi hs ủoùc y/c, ủoùc caực coọt trong baỷng theo chieàu ngang. - Giaỷi thớch caựch thửùc hieọn (M1) trong SGK. Caực em chuự yự ủoùc kú ủoaùn vaờn ụỷ BT1 ủeồ thửùc hieọn baứi taọp naứy trong nhoựm 4 (phaựt phieỏu cho 3 nhoựm) - Goùi caực nhoựm trỡnh baứy - Nhoựm laứm treõn phieỏu leõn daựn keỏt quaỷ - Cuứng hs nhaọn xeựt, sửỷa laùi keỏt quaỷ ủuựng (neỏu sai) - Goùi hs ủoùc laùi keỏt quaỷ ủuựng. Baứi 3: Goùi hs ủoùc y/c - ẹeồ taỷ ủửụùc hỡnh daựng cuỷa caõy soứi, maứu saộc cuỷa laự caõy soứi, caõy cụm nguoọi, taực giaỷ phaỷi quan saựt baống giaực quan naứo? - ẹeồ taỷ ủửụùc chuyeồn ủoọng cuỷa laự caõy, taực giaỷ phaỷi quan saựt baống giaực quan naứo? - ẹeồ taỷ ủửụùc chuyeồn ủoọng cuỷa doứng nửụực, taực giaỷ phaỷi quan saựt baống giaực quan naứo? - Muoỏn mieõu taỷ sửù vaọt, ngửụứi vieỏt phaỷi laứm gỡ? Keỏt luaọn: Mieõu taỷ laứ noựi laùi baống lụứi nhửừng ủaởc ủieồm noồi baọt cuỷa sửù vaọt ủeồ giuựp ngửụứi ủoùc, ngửụứi nghe hỡnh dung ủửụùc caực sửù vaọt aỏy. Khi mieõu taỷ ngửụứi vieỏt phoỏi hụùp nhieàu giaực quan ủeồ quan saựt khieỏn cho sửù vaọt ủửụùc mieõu taỷ theõm ủeùp hụn, sinh ủoọng hụn. - Goùi hs ủoùc ghi nhụự SGK/140 3) Luyeọn taọp: Baứi 1: Goùi hs ủoùc y/c - Caực em haừy ủoùc thaàm laùi baứi Chuự ẹaỏt Nung ủeồ tỡm nhửừng caõu vaờn mieõu taỷ trong baứi - Goùi hs phaựt bieồu Keỏt luaọn: Trong truyeọn Chuự ẹaỏt Nung coự 1 caõu vaờn mieõu taỷ chaứng kũ sú vaứ naứng coõng chuựa. Baứi 2: Goùi hs ủoùc y/c - Y.c hs quan saựt tranh SGK/141: Hỡnh aỷnh sửù vaọt trong cụn mửa ủửụùc Traàn ẹaờng Khoa taùo neõn raỏt sinh ủo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 14.doc
Tài liệu liên quan