Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 24

Tiết 1

* GV: Hôm nay ta học tiếp hai vần mới có âm u đứng ở đầu đó là vần uân và uyên

* Vần uân gồm mấy âm ghép lại với nhau? Đó là những âm nào?

- Hãy ghép cho cô vần uân?

 

- So sánh uân với uya đã học?

- Vần uân đánh vần như thế nào ?

- Cho HS đánh vần vần uân GV sửa phát âm cho HS

- Cho HS ghép tiếng xuân

 

doc29 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 726 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 24, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
än đọc nhóm 2 ,chú ý sửa sai cho bạn * HS quan sát tranh trả lời câu hỏi -Các bạn đi chơi dưới trăng. - 1 học sinh đọc - Tiếng có vần mới học trong đoạn thơ ứng dụng:khuyết - Đọc từng câu nối tiếp, -> đọc cả bài -4-5 em * Lắng nghe nhận biết cách viết - Học sinh viết bài vào vở tập viết đúng độ cao, khoảng cách, nét nối * HS quan sát tranh - Đất nướuc ta tuyệt đẹp - HS thảo luận theo nhóm luyện nói như gợi ý -Đất nước ta có tên là Việt Nam -Nêu:Tranh 1 thác Bản Dốc ở Cao Bằng,ruộng bậc thang ở vùng núi,vùng đồng bằng -Nêu theo hiểu biết -Ví dụ: Hồ Gươm ở Hà nội,Hồ Xuân Hương ở đà Lạt * HS LN trước lớp -Lắng nghe -4-5 HS đọc lại bài trong sgk -Đọc thầm ,tìm từ đọc to trước lớp -Lắng nghe ********************************************************************* ¤LTOÁN LuyƯn t©p chung I. MỤC TIÊU Giúp HS củng cố về đọc, viết, so sánh các số tròn chục B­íc ®Çu nhận biÕt cấu tạo của các số tròn chục ( tõ 10 ®Õn 90) Có ý thức tham gia các hoạt động học tập. II. ĐỒ DÙNG GV: bảng phụ, đồ dùng chơi trò chơi HS:sách giáo khoa , vở BT III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động của HS 1/KTKT 3-5’ * 2 HS lên bảng, một HS đọc các số tròn chục cho một HS khác viết các số tròn chục đó - Cho HS nhận xét bạn đọc số và bạn viết số - GV nhận xét * HS dưới lớp viết vào nháp - Nhận xét bạn đọc viết trên bảng. - Lắng nghe. 2 /Bài mới Hoạt động 1 Bài 1 Phiếu bài tập 5-7’ Hoạt động2 Bài 2 Làm việc nhóm 4 5-7’ Hoạt động3 Bài 3 Làm bảng con. 5-7’ Hoạt động4 Bài 4 Làm việc nhóm 2 trên thẻ, 5-7’ Cđng è- dan do * GV giới thiệu bài “ Luyện tập” Tổ chức cho HS tự làm bài tập trong sgk * HS nêu yêu cầu bài 1 - Cho 1 HS nêu cụ thể ta phải nối như thế nào? - Đây chính là nối cách đọc số với cách viết số mà tiết trước chúng ta vừa học. - Đưa ra bông hao 2 lớp cánh có các số 30,90,80,60,10. -Cho nối số . - Cho 1HS làm bài trên bảng. * ChoHS nêu yêu cầu bài 2 - Cho 1 HS nêu cách làm cụ thể - HD HS làm bài và sửa bài -Chữa bài làm phiếu lớn. * HS nêu nhiệm vụ bài 3 -Đọc số nêu yêu cầu. -Chữa bài,gọi HS có kết quả đúng lên trước lớp. * Gọi1 HS nêu yêu cầu -Phát thẻ nêu yêu cầu -Chữa bài gọi nhóm có kết quả đúng lên trước lớp. * Lắng nghe. * Nối theo mẫu - HS thực hành nối mẫu trên bảng phụ ,tám mươi nối với số 80 - Lắng nghe. - HS lần lượt đọc. - Làm phiếu bài tập. - Đổi phiếu chữa bài. * Viết theo mẫu - HS viết theo mẫu - Nhóm 4 thảo luận hỏi đáp làm bài.4 đại diện làm phiếu lớn treo lên bảng. -Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị. Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị. Sối 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị. Số 80gồm 8chục và 0 đơn vị. - Đổi bài chéo nhóm sửa bài. * Khoanh tròn số bé nhất và khoanh tròn số lớn nhất - Làm theo hai dãy dãy 1 khoanh vào số bé nhất,dãy 2 khoanh vào số lớn nhất. - Theo dõi sửa bài. * Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé -Dãy 1 xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn và dãy 2 từ lớn đến bé - Theo dõi sửa bài. LuyƯn §äc : Bµi ®· häc tuÇn 23 I/ Mơc tiªu: - §äc ®ĩng, nhanh c¸c vÇn ,tiÕng, tõ trong bµi tuÇn 23 - §èi víi Hs chËm tiÕn ®äc ®ĩng c¸c vÇn tiÕng tõ c©u ®· häc - HSKG luyƯn nãi c©u cã tiÕng chøa vÇn võa «n ng¾n gän. II/ ChuÈn bÞ: -B¶ng phơ. -Bé thùc hµnh TiÕng ViƯt. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: N«i dung- TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1KTKT: (5 p) 2. Bµi míi: a/ Giíi thiƯu bµi (2p) b/LuyƯn ®äc (15p) c.LuyƯn tËp (10p) 3.Cđng cè dỈn dß (4p) * GV ®äc cho HS viÕt b¶ng con: khen ngỵi - GV nhËn xÐt. + C¸c em ®· ®­ỵc häc nh÷ng vÇn nµo trong bµi häc tr­íc ? -Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị. -GV treo b¶ng phơ ghi bµi «n tËp, -GV chØ b¶ng cho HS ®äc l¹i bµi «n(H×nh thøc nhãm,c¸ nh©n,líp) kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng cã vÇn võa häc. -GV nhËn xÐt sưa sai. -§äc c©u øng dơng -Tỉ chøc cho HS t×m tiÕng cã chøa vÇn võa «n(T×m tiÕng cã chøa vÇn u©t?)HSKG nãi c©u ng¾n cã chøa vÇn võa «n(GV kÕt hỵp ®Ỉt c©u hái ®Ĩ HS ghi nhí tiÕng:Trong tõ em võa t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?Trong c©u em t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?) -GV viÕt c¸c tiÕng,tõ,c©u HS võa t×m ®­ỵc lªn b¶ng vµ cho HS ®äc c¸c tiÕng võa t×m ®­ỵc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng. * G nhËn xÐt tiÕt häc. - G dỈn dß H. -HS viÕt b¶ng con -§äc l¹i tõ -HS tr¶ lêi - H theo dâi , ®äc c¸ nh©n. - H l¾ng nghe, ghi nhí. - H ®äc theo nhãm. - H ®äc tr­íc líp. - H nhËn xÐt, s÷a sai lÉn nhau. -§äc c©u øng dơng nhãm,c¸ nh©n,líp -HS thi t×m tiÕng ,tõ cã chøa ©m võa häc. -HS tr¶ lêi -Líp ®äc ®ång thanh,c¸ nh©n ChiỊu TOÁN T94 CỘNG CÁC SỐ TRÒN CHỤC I. MỤC TIÊU -HS biết ®Ỉt tÝnh, lµm tÝnh céng c¸c sè trßn chơc, céng nhÈm c¸c sè trßn chơc trong ph¹m vi 90, gi¶i ®­ỵc bµi to¸n cã phÐp céng. -Có ý thức tự tìm tòi kiến thức mới ,tham gia vào hoạt động học tập II. ĐỒ DÙNG GV: bảng phụ, đồ dùng chơi trò chơi HS:sách giáo khoa , vở III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/KTKT 3-5’ * Cho HS làm vào phiếu bài 1)Viết các số thích hợp vào chỗ chấm a) số 30 gồm ... chục và ... đơn vị b) số 90 gồm ... chục và ... đơn vị 2 )viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 70, 10, 20, 80, 50 -HD HS nhận xét bài của bạn -GV nhận xét * HS dưới lớp viết vào phiếu bài tập 1)Viết các số thích hợp vào chỗ chấm a) số 30 gồm 3 ... chục và .0.. đơn vị b) số 90 gồm .9.. chục và .0.. đơn vị 2 )viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:10,20,50,70,80 -Nhận xét bài trên bảng. - Lắng nghe. 2/Bài mới Hoạt động 1 Giới thiệu phép cộng 30 + 20 tính viết 8-10’ Luyện tập Hoạt động 2 Bài 1 5-6’ Làm bảng con. Hoạt động 3 Bài 2 5-6’ Làm miệng Hoạt động 4 Bài 3 5-6’ Làm vở. * GV giới thiệu bài “ Cộng các số tròn chục” - Cho HS lấy 3 chục que tính theo yêu cầu GV hỏi: em đã lấy bao nhiêu que tính? - Yêu cầu HS lấy thêm 2 chục que nữa . GV hỏi: -Em vừa lấy thêm bao nhiêu que nữa? - Cả hai lần em lấy được bao nhiêu que? - Em đã làm như thế nào để biết được là 50 - Hãy đọc lại phép tính cộng đó? - GV nêu phép công 30 + 20 = 50 30 gồm mấy chục và mấy đơn vị? 20 gồm mấy chục và mấy đơn vị ? - GV hướng dẫn cách đặt tính dọc - GV gọi một số HS nêu lại cách cộng -Gọi HS nêu yêu cầu bài 1 - Gọi 1 HS nêu cách làm Lưu ý cách đặt số và thực hiện. - Cho HS làm bài và sửa bài - Sửa bài,gọi HS có kết quả đúng lên trước lớp * 1 HS nêu yêu cầu bài 2 - GV hướng dẫn cách cộng -HS làm bài và sửa bài HS đọc bài toán * GV hướng dẫn HS tóm tắt và làm bài giải - Đề toán cho biết gì? - Đề toán hỏi gì? - Để biết cả hai thùng có bao nhiêu gói ta làm phép tính gì? - HS làm bài và sửa bài * Lắng nghe. - Lấy 30 que -Lấy 30 que - Lấy thêm 20 que -Lấy thêm 20 que - Cả hai lần lấy 50 que - Làm tính cộng - 30 + 20 = 50 ( hoặc 3 chục + 2 chục = 5 chục) 30 gồm 3 chục và 0 đơn vị 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị - Lắng nghe biết cách thực hiện. - 5-7 em * Tính -Thực hiện phép tính. -Làm bảng con. -Theo dõi sửa bài. 40 50 30 10 + + + + 30 40 30 70 70 90 60 80 * Tính nhẩm - 1HS làm mẫu:hai chục cộng cộng ba chục bằng năm chục. Vậy 20 +30 =50 - Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp.Đại diện từng nhóm nêu kết quả. * Thùng 1 có 20 gói Thùng 2 có 30 gói Cả hai thùng có ... gói? - Làm tính cộng. -HS tù lµm -S÷a bµi 3 /Củng cố dặn dò 3-5’ * Cho HS chơi trò chơi “Lá + lá = hoa” - GV hướng dẫn cách chơi -GV nhận xét * HS chơi trò chơi - Chơi trò chơi theo nhóm. -Lắng nghe. LuyƯn viÕt: LuyƯn viÕt c¸c bµi ®· häc ë tuÇn 23 I.Mơc tiªu: -Giĩp HS cđng cè n¾m l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ kho¸ ®· häc ë c¸c bµi häc vÇn trong tuÇn 23: oanh, oach, oat, oat, ue, uy, uo, uya c¸c tõ khãa mang vÇn ®· häc. -HS viÕt ®ĩng chÝnh t¶,®é cao,kho¶ng c¸ch con ch÷,tr×nh bµy ®Đp ,nÐt ch÷ ®Ịu. -Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch. II.ChuÈn bÞ: -B¶ng phơ viÕt s½n c¸c tõ øng dơng -HS chuÈn bÞ b¶ng con,vë luyƯn viÕt. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung -TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1.KTKT5p) 2.Bµi míi Giíi thiƯu bµi a)HD viÕt b¶ng con (7p) b)HD viÕt vµo vë (20p) 3.Cđng cè dỈn dß (3p) -KiĨm tra vë luyƯn viÕt cđa HS c¸c tõ viÕt sai tuÇn tr­íc. -NhËn xÐt tuyªn d­¬ng. -C¸c em ®· ®­ỵc luyƯn viÕt ë b¶ng con vµ ë vë tËp viÕt .H«m nay c¸c em nghe c« ®äc vµ c¸c em viÕt l¹i c¸c tõ kho¸ ®· häc ë trong tuÇn22, 23 -GV treo b¶ng phơ chØ cho häc sinh ®äc l¹i c¸c tõ ®· häc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng -Trong c¸c tõ trªn nh÷ng con ch÷ nµo cao ®é cao 5 « ly? +Nh÷ng con ch÷ nµo cã ®é cao 2 « ly? -GV nªu l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ øng dơng ®ã. -§äc cho HS viÕt b¶ng con c¸c tõ trªn. -GV sưa sai trªn b¶ng con.H -GV chØ ë b¶ng phơ cho HS ®äc l¹i c¸c tõ kho¸. -Nh¾c nhë HS t­ thÕ chuÈn bÞ ngåi viÕt. -GV ®äc chËm tõng tõ ®Ĩ HS nghe viÕt vµo vë. -ChÊm vµ nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS -Nªu nh÷ng lçi sai c¬ b¶n ®Ĩ HS luyƯn viÕt sưa sai. -HS chuÈn bÞ vë ,b¶ng con -L¾ng nghe. -Líp ,c¸ nh©n ®äc -HS nªu -HS nghe viÕt b¶ng con -HS ®äc l¹i c¸c tõ. -HS ngåi ®ĩng t­ thÕ -Nghe vµ viÕt vµo vë ¤n luyƯn to¸n: LuyƯn tËp vỊ céng c¸c sè trßn chơc MỤC TIÊU - BiÕt đặt tính , làm tính, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 100 -B­íc ®Çu biÕt về tính chất phép cộng ,biÕt giải toán cã phÐp céng. -Rèn luyện kỹ năng, lµm tÝnh, giải toán. -GD HS ch¨m häc to¸n. II. ĐỒ DÙNG GV: bảng phụ, các thanh thẻ để ghi số gắn bảng HS:sách giáo khoa , vở III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1 /Cđng cè vỊ céng c¸c sè trßn chơc 3-5’ * Gọi 2 HS lên bảng làm bài: Đặt tính rồi tính 20 + 50 60 + 30 80 + 10 40 + 20 - GV nhận xét * HS dưới lớp viết vào nháp 20 60 40 80 + + + + 50 30 20 10 70 90 60 90 - Lắng nghe. 2/Bài mới Hoạt động 1 Bài 1 Làm bảng con. Hoạt động 2 Bài 2(a) Làm miệng Trò chơi truyền điện Hoạt động 3 Bài 3 Làm vở Hoạt động 4 Bài 4 Làm phiếu bài tập * GV giới thiệu bài “ Luyện tập” Tổ chức cho HS tự làm bài tập trong sgk * HS nêu yêu cầu bài 1 -Gọi1 HS nêu cách làm -Cho 2 HS lên bảng làm. HS làm bài sửa bài * Gọi HS nêu yêu cầu bài 2 - Cho 1 HS nêu cách nhẩm cụ thể - Cho HS làm bài và sửa bài,theo dõi nhận xét. *Gọi HS đọc đề toán. Tự tóm tắt và làm bài -HS làm bài và sửa bài -Chữa bài làm trên bảng * Gọi nêu yêu cầu bài GV hỏi HS: 60 + 20 = ? Nêu cách nhẩm của mình cho cả lớp nghe -Vậy ta phải nối như thế nào? - Như vậy ta phải nhẩm kết quả của phép cộng rồi mới nối cho chính xác -Gọi 1 HS lên nối trên bảng. * Lắng nghe. * Đặt tính rồi tính -Đặt các số thẳng hàng ,thực hiện từ phải qua trái. -Cả lớp làm bảng con. 40 30 10 50 + + + + 20 30 70 40 60 60 80 90 * Tính nhẩm - Ba chục cộng hai chục bằng năm chục,30+20=50 -Nhẩm kết quả,xì điện nhóm này với nhóm kia. 20+30=50 40+50=90 * 3 HS đọc bài toán -1HS tóm tắt,1HS giải trên bảng ,cả lớp làm vở. -Đổi chéo kt * Nối theo mẫu - Sáu chục cộng hai chục bằng tám chục - Nối đến số 80 - Cả lớp làm phiếu. - HS làm bài và đổi phiếu để sửa bài 3/Củng cố dặn dò 3-5’ * Cho HS chơi trò chơi “Tính nhẩm nhanh” Cách chơi: Mỗi dãy dọc (khoảng 5 – 6 HS)được phát 1 phiếu có 5 – 6 phép tính cộng HS tính nhanh mỗi bạn làm một phép tính, điền kết quả rồi chuyền tay nhau. Dãy nào mang lên trước, tính đúng là thắng cuộc - Tổng kết trò chơi Nhận xét tiết học * HS chơi trò chơi thi đua theo hai dãy. - Lắng nghe. Thø t­ ngµy 24/2/2016 Học vần Bài 102: UYNH - UYCH I Mục tiêu: Sau bài học học sinh -Đọc ®­ỵc : uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch,từ và câu ứng dụng . - ViÕt ®­ỵc : uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch - LuyƯn nãi tõ 2 -4á câu về chủ đề: §Ìn dÇu , ®Ìn ®iƯn, ®Ìn huúnh quang.ø II Đồ dùng dạy – học GV: Tranh minh hoạ từ khoá, từ và câu ứng dụng, phần luyện nói HS: Sách tiếng việt 1 tập 2, bộ ghép chữ tiếng Việt III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS 1/KTKTõ ( 3-5 ph ) 2/Bài mới *Giới thiệu bài Hoạt động 1 a/Nhận diện vần (3-4 ph ) Hoạt động 2 b/Đánh vần (3-4 ph ) Hoạt động3 c/Tiếng khoá, từ khoá (3-4 ph ) Dạy vần uych *Trò chơi giữa tiết Hoạt động 4 d/Viết vần (4-5 ph ) Hoạt động 5 e/Đọc tiếng ứng dụng (4-6 ph )\ Luyện tập Hoạt động 1 a.Luyện đọc ( 8-10 ph ) *Câu ứng dụng(4-6 ph ) Hoạt động 2 b.Luyện viết (3-5 ph ) Hoạt động 3 c.Luyện nói ( 8-10 ph ) 3/Củng cố dặn dò ( 4-5 ph ) * Cho HS làm bài vào phiếu học tập Điền uât hay uyêt l.............pháp trăng kh............. qu..........ngã t........... trắng kh ............ bóng mặt ng ........... sản x ......... th .............minh -Cho HS đọc đoạn thơ ứng dụng( khuyến khích học thuộc) -Cho HS viết các từ: uơ, uya, quở trách, trời khuya GV nhận xét bài cũ Tiết 1 - GV: Hôm nay ta học tiếp hai vần mới có âm u đứng ở đầu đó là vần uynh và uych * Vần uynh gồm mấy âm ghép lại với nhau? Đó là những âm nào? - Hãy ghép cho cô vần uynh? - So sánh uynh với uyêt đã học? * Vần uynh đánh vần như thế nào - Cho HS đánh vần vần uynh - GV sửa phát âm cho HS - Cho HS ghép tiếng huynh. -Phân tích tiếng huuynh - Tiếng huynh đánh vần như thế nào? - HS đánh vần tiếng huynh - Giới thiệu tranh minh hoạ từ: phụ huynh.Cha mẹ của học sinh gọi là gì? - Cho HS đánh vần và đọc trơn từ :phụ huynh - Giáo viên sửa phát âm cho HS * Tiến hành tương tự như vần uynh - So sánh uynh với uych ? * Đọc một bài thơ cho HS tìm tiếng có chứa vần mới học ? * Giáo viên hướng dẫn học sinh viết vào bảng con uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch - Giáo viên treo khung kẻ ô li, viết mẫu – hướng dẫn HS cách viết - GV sửa nét chữ cho HS * Giáo viên giới thiệu các từ :luýnh quýnh, khuỳnh tay, huỳnh huỵch, uỳnh uỵch - GV và HS cùng giải thích từ * Tìm gạch chân tiếng mới có chứa vần uynh, uych trong từ trên -Cho HS đọc từ, GV sửa phát âm - GV đọc mẫu, vài HS đọc lại bài Tiết 2 * Cho hs đọc đọc lại các vần và từ ở tiết 1 - Giáo viên uốn nắn sửa sai cho luyện đọc theo nhóm . * GV giới thiệu tranh minh hoạ câu ứng dụng. -Tranh vẽ gì? - GọiHS đọc câu ứng dụng dưới tranh - Tìm tiếng có vần mới học trong câu ứng dụng -Cho HS đọc bài, GV sửa sai * Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các vần uynh, uych, phụ huynh, ngã huỵch vào vở - GV uốn nắn chữ viết cho HS * Giáo viên giới thiệu tranh luyện nói - Gọi HS đọc tên bài luyện nói - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện nói theo tranh -Tranh vẽ gì? - Hãy lên chỉ từng loại đèn cho cô? - Đèn nào dùng điện để thắp sáng, đèn nào dùng dầu để thắp sáng? - Nhà em dùng những loại đèn nào? - Nói về một loại đèn mà em vẫn dùng để đọc sách hoặc học bài? -Yêu cầu luyện nói theo nhóm - HS luyện nói trước lớp * Giáo viên cho HS đọc lại bài vừa học trong SGK - Tìm tiếng có vần uynh, uych vừa học? - GV tổng kết giờ học * 4-5 em lên bảng làm .HS dưới lớp theo dõi nhận xét bạn luật..pháp trăng khuyết............. quất..........ngã tuyết........... trắng khuất ............ bóng mặt ng .uyệt.......... sản xuất ......... th .uyết............minh -Đọc tại chỗ - Viết bảng con -Lắng nghe - Lắng nghe - Có 3 âm đó là âm u âm y và âm nh - HS ghép vần uynh cá nhân trên bảng cài -HS so sánh: Giống nhau đều bắt đầu bằng âm uy.Khác nhau vần uynh kết thúc bằng âm nh ,vần uyết kết thúc ê * u - y - nh - uynh - HS đánh vần CN nối tiếp hàng dọc -Lắng nghe đọc lại theo tổ. -Ghép cá nhân trên bảng cài -huynh gồm có âm h đứng trước vần uynh đứng sau - h-uynh-huynh - Học sinh đọc CN, đồng thanh. -Phụ huynh -Đọc cá nhân -Đọc lại theo tổ -Nghe tìm thật nhanh * Lắng nghe nhận biết cách viết -HS viết bảng con -Sửa lại trên bảng con * HS cho đọc thầm đọc từ ứng dụng - Lắng nghe - Tiếng mới có chứa vần uynh, uych trong từ trên: luýnh quýnh, khuỳnh tay, huỳnh huỵch, uỳnh uỵch - Luyện đọc cá nhân -4-5 em đọc lại - HS đọc cá nhân trên bảng lớp - Luyện đọc nhóm chú ý sửa sai cho bạn * HS quan sát tranh -Các bạn nhỏ trồng cây - HS đọc cá nhân -Tiếng có vần mới học trong câu ứng dụng:huynh - Đọc theo nhóm - Học sinh viết bài vào vở tập viết đúng độ cao, khoảng cách ,nét nối. *Quan sát tranh -1 HS đọc -Quan sát tranh nói theo gợi ý -Vẽ các loại đèn -Lên bảng chỉ - Đèn điện,đèn huỳnh quang dùng điện để thắp sáng, đèn dầu dùng dầu để thắp sáng. - Nêu theo hoàn cảnh thực tế. -Ví dụ: đèn điện ,đèn huỳnh quang - HS thảo luận luyện nói theo nhóm -Đại diệnmột số nhóm lên nói trước lớp * HS đọc lại bài trong sgk -Thi đua tìm viết tiếp sức trên bảng: tuynh,huynh -Lắng nghe. TOÁN T 95 LUYỆN TẬP MỤC TIÊU - BiÕt đặt tính , làm tính, cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 100 -B­íc ®Çu biÕt về tính chất phép cộng ,biÕt giải toán cã phÐp céng. -Rèn luyện kỹ năng, lµm tÝnh, giải toán. -GD HS ch¨m häc to¸n. II. ĐỒ DÙNG GV: bảng phụ, các thanh thẻ để ghi số gắn bảng HS:sách giáo khoa , vở III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1 /KTKT 3-5’ * Gọi 2 HS lên bảng làm bài: Đặt tính rồi tính 20 + 50 60 + 30 40 + 40 80 + 10 40 + 20 50 + 30 - GV nhận xét * HS dưới lớp viết vào nháp 20 60 40 80 + + + + 50 30 40 10 70 90 80 90 - Lắng nghe. 2/Bài mới Hoạt động 1 Bài 1 Làm bảng con. Hoạt động 2 Bài 2(a) Làm miệng Trò chơi truyền điện Hoạt động 3 Bài 3 Làm vë Hoạt động 4 Bài 4 Làm phiếu bài tập * GV giới thiệu bài “ Luyện tập” Tổ chức cho HS tự làm bài tập trong sgk * HS nêu yêu cầu bài 1 -Gọi1 HS nêu cách làm -Cho 2 HS lên bảng làm. HS làm bài sửa bài * Gọi HS nêu yêu cầu bài 2 - Cho 1 HS nêu cách nhẩm cụ thể - Cho HS làm bài và sửa bài,theo dõi nhận xét. *Gọi HS đọc đề toán. Tự tóm tắt và làm bài -HS làm bài và sửa bài -Chữa bài làm trên bảng * Gọi nêu yêu cầu bài GV hỏi HS: 60 + 20 = ? Nêu cách nhẩm của mình cho cả lớp nghe -Vậy ta phải nối như thế nào? - Như vậy ta phải nhẩm kết quả của phép cộng rồi mới nối cho chính xác -Gọi 1 HS lên nối trên bảng. * Lắng nghe. * Đặt tính rồi tính -Đặt các số thẳng hàng ,thực hiện từ phải qua trái. -Cả lớp làm bảng con. 40 30 10 50 + + + + 20 30 70 40 60 60 80 90 * Tính nhẩm - Ba chục cộng hai chục bằng năm chục,30+20=50 -Nhẩm kết quả,xì điện nhóm này với nhóm kia. 20+30=50 40+50=90 * 3 HS đọc bài toán -1HS tóm tắt,1HS giải trên bảng ,cả lớp làm vở. -Đổi chéo vở KT * Nối theo mẫu - Sáu chục cộng hai chục bằng tám chục - Nối đến số 80 - Cả lớp làm phiếu. - HS làm bài và đổi phiếu để sửa bài 3/Củng cố dặn dò 3-5’ * Cho HS chơi trò chơi “Tính nhẩm nhanh” Cách chơi: Mỗi dãy dọc (khoảng 5 – 6 HS)được phát 1 phiếu có 5 – 6 phép tính cộng HS tính nhanh mỗi bạn làm một phép tính, điền kết quả rồi chuyền tay nhau. Dãy nào mang lên trước, tính đúng là thắng cuộc - Tổng kết trò chơi Nhận xét tiết học * HS chơi trò chơi thi đua theo hai dãy. - Lắng nghe. LuyƯn §äc Bµi : u©n- uyªn,uât-uyêt I/ Mơc tiªu: - §äc ®ĩng, nhanh c¸c vÇn ,tiÕng, tõ, c©u trong bµi : u©n, uyªn-u©t-uyªt - §èi víi Hs trung b×nh Ỹu, ®äc ®ĩng c¸c vÇn tiÕng, tõ ,c©u ®· häc - HSKG luyƯn nãi c©u cã tiÕng chøa vÇn võa «n ng¾n gän. -HS hßa nhËp ®äc ®­ỵc vÇn ,tiÕng, tõ II/ ChuÈn bÞ: -B¶ng phơ. -Bé thùc hµnh TiÕng ViƯt. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: N«i dung- TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1.KTKT: (5 p) 2. Bµi míi: a/ Giíi thiƯu bµi (2p) b/LuyƯn ®äc bµi (15p) c.LuyƯn tËp (10p) 3.Cđng cè dỈn dß (4p) * GV ®äc cho HS viÕt b¶ng con: thu ho¹ch - GV nhËn xÐt. + C¸c em ®· ®­ỵc häc nh÷ng vÇn nµo trong bµi häc tr­íc ? -Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị. -GV treo b¶ng phơ ghi bµi «n -GV chØ b¶ng cho HS ®äc l¹i bµi «n(H×nh thøc nhãm,c¸ nh©n,líp) kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng cã vÇn võa häc. -GV nhËn xÐt sưa sai. -§äc c©u øng dơng -Tỉ chøc cho HS t×m tiÕng cã chøa vÇn võa «n(T×m tiÕng cã chøa vÇn uan?)HSKG nãi c©u ng¾n cã chøa vÇn võa «n(GV kÕt hỵp ®Ỉt c©u hái ®Ĩ HS ghi nhí tiÕng:Trong tõ em võa t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?Trong c©u em t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?) -GV viÕt c¸c tiÕng,tõ,c©u HS võa t×m ®­ỵc lªn b¶ng vµ cho HS ®äc c¸c tiÕng võa t×m ®­ỵc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng. * G nhËn xÐt tiÕt häc. - G dỈn dß H. -HS viÕt b¶ng con -§äc l¹i c¸c tõ -HS tr¶ lêi - H theo dâi , ®äc c¸ nh©n. - H l¾ng nghe, ghi nhí. - H ®äc theo nhãm. - H ®äc tr­íc líp. - H nhËn xÐt, s÷a sai lÉn nhau. -§äc c©u øng dơng nhãm,c¸ nh©n,líp -HS thi t×m tiÕng ,tõ cã chøa ©m võa häc. -HS tr¶ lêi -Líp ®äc ®ång thanh,c¸ nh©n Thø n¨m ngµy 25/2/2016 Học vần Bài :ÔN TẬP I Mục tiêu: sau bài học học sinh có thể: -Đọc ®­ỵc các vần, tõ ng÷, c©u øng dơng từ bài 98 đến bài 103. -Viết ®­ỵc các vần, tõ ng÷, c©u øng dơng từ bài 98 đến bài 103. -Nghe hiĨu và kể lại mét ®o¹n truyện, theo tranh truyƯn kĨ: “Truyện kể mãi không hết”. ï II Đồ dùng dạy – học -GV: Tranh minh hoạ, tư,ø câu ứng dụng, phần kể chuyện. Bảng ôn các vần ở bài 103, các phiếu trắng để HS điền từ -HS: Sách tiếng việt 1 tập 1. Bộ ghép chữ tiếng việt III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1/KTKT 3-5’ * Cho HS chơi trò chơi: Xướng hoạ theo vần uê, uơ, uy Nêu luật chơi ,cách chơi :GV chia lớp làm 2 nhóm đứng đối diện nhau ra lệnh cho các đội chơi. *Thi đua chơi theo 2 đội Lớp theo dõi nhận xét bạn Nhóm A cử người hô to vần uê hoặc uơ, uy người của nhóm B phải hô đáp lại từ có chứa vần mà nhóm A đã hô. Sau đó nhóm B thay nhóm A làm người xướng, hô to một trong 3 vần trên, nhóm A lại làm công việc của nhóm B đã làm. Nhóm nào đáp không đủ hoặc không đúng 2 từ thì bị loại 1 người ra khỏi cuộc chơi. Nhóm nào cuối cuộc chơi còn nhiều người hơn là nhóm đó thắng 2/Bài mới Hoạt động 1 Ôn tập 10-15’ Hoạt động 2 Đọc từ ứng dụng 4-6’ Hoạt động 3 Viết từ ứng dụng 4-5’ Tiết 1 * Chúng ta vừa xướng hoạ theo vần nào? - Các vần này có điểm gì giống nhau? -Ngoài các vần trên còn vần nào cũng có âm u đứng đầu? - GV giới thiệu bảng ôn -GV cho HS đọc các vần theo tay chỉ -GV đọc tên vần cho HS chỉ bảng -Gọi HS khác đọc theo tay chỉ của 1 HS khác - Đọc cho cô âm đứng đầu của hệ thống đang ôn - Đọc các âm ở cột thứ hai trong bảng vần - Hãy ghép thêm u vào trước các âm vừa học và đọc tên các vần tạo thành? -Ghi bảng ôn các vần học sinh vừa ghép được - GV cho HS đọc lại các vần ghép được * GV giới thiệu các từ: uỷ ban, hoà thuận, luyện tập - Giáo viên giải thích từ. -Tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học? - Đọc mẫu, cho học sinh đọc lại * HD HS viết bảng các từ ứng dụng vào bảng con hoà thuận, luyện tập. -Chú ý sửa chữa lỗi hay viết sai * Đó là vần uê, uơ, uy -Đều có âm u đứng đầu -HS nêu các vần có u đứng đầu: Uynh,uych,uya,uyên,uyêt,uân, uât - Quan sát - Đọc cá nhân -Lên chỉ trên bảng -Một học sinh chỉ ,một học sinh đọc - Đọc cá nhân nối tiếp - Ghép cá nhân trên bảng cài đọc tên vần vừa ghép -Luyện đọc cá nhân * HS đọc thầm các từ ứng dụng -Lắng nghe. - Tiếng chứa vần mới học: uỷ ban, hoà thuận, luyện tập -Luyện đọc cá nhân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 24.doc
Tài liệu liên quan