Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 28

GV giới thiệu tranh và hỏi:Bức tranh vẽ gì?

 - Sau đó giới thiệu bài tập đọc hôm nay ta học là bài

“ Ngôi nhà”

- GV đọc mẫu lần 1

- Chú ý giọng đọc chậm rãi, tha thiết, tình cảm

 

* GV ghi các từ : hàng xoan, xao xuyến nở, lảnh lót, thơm phức lên bảng và cho HS đọc

 

doc37 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 639 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 28, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3/Củng cố 3-5’ - Hôm trước ta đã học giải toán có lời văn. Vậy hôm nay ta sẽ củng cố lại bài học “ Giải toán có lời văn” * HD tìm hiểu bài toán - Gọi HS đọc bài toán và trả lời câu hỏi - Bài toán cho biết những gì? - Bài toán hỏi gì? * GV HD HS tóm tắt bài toán Có : 9 con gà Bán đi : 3 con gà Còn lại : ...con gà * HD giải bài toán - Muốn biết nhà An còn lại mấy con gà ta làm như thế nào? - Hãy nêu phép trừ đó - GV hướng dẫn viết lời giải - HD cách trình bày bài giải Bài giải Nhà An còn lại là 9 – 3 = 6 ( con gà ) Đáp số : 6 con * Gọi HS đọc bài toán, - GV hướng dẫn viết tóm tắt, GV viết bảng Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? -Cho HS nêu phép tính và đáp số -HD HS làm bài và sửa bài.Gọi 1 HS đọc bài làm *HD HS nêu bài toán, viết tóm tắt và đọc lên - cho 2 HS làm bảng phụ gắn lên bảng * 1 HS nêu yêu cầu bài 3 - HD HS tiến hành bài giải như bài 2 Chú ý trình bày bài giải theo đúng quy định của sgk và phù hợp với bài toán - HS làm bài và sửa bài * Hôm nay học bài gì? -Em thấy cách giải bài toán có lời văn hôm nay có gì khác với cách giải bài toán có lời văn đã học - Dựa vào đâu em biết điều đó? Nếu bài toán “ hỏi tất cả ...” thì thực hiện phép tính gì? - Nếu bài toán “ hỏi còn lại ...” thì thực hiện phép tính gì? * Cho HS giải bài toán nhanh bằng miệng GV đưa ra bài toán, HS phải nói ngay phép tính và tìm nhanh kết quả của bài toán đó - HD HS học bài ở nhà Nhận xét tiết học - HS lắng nghe * Quan sát trả lời câu - 2-3 em đọc cả lớp đọc thầm - Cho biết có 9 con gà, bán đi 3 con gà - Bài toán hỏi còn lại mấy con gà * Quan sát lăng nghe. 3 HS nêu lại tóm tắt của bài - Làm phép tính trừ - 9 – 3 = 6 ( con gà ) -Nhà em còn lại số con gà. Vài HS đọc lại câu lời giải Vài HS nêu lại cách trình bày bài giải - Vài HS đọc lại bài giải * 3-4 em đọc cả lớp đọc thầm. - HS đọc bài toán, phân tích và giài bài toán -Có 8 con chim bay đi 2 con chim. - Hỏi còn lại mấy con chim Bài giải Số con chim còn lại là 8 – 2 = 6 ( con chim ) đáp số 6 con chim - Theo dõi sửa sai * Đọc thầm tìm hiểu bài toán rồi giải viết giấy nháp - Đổi chéo bài sửa cho nhóm bạn Bài 2 Bài giải Số bóng An còn lại là 8 – 3 = 5 ( quả bóng ) đáp số: 5 quả bóng * Cả lớp đọc thầm - Bài 3 tương tự như bài 2 Bài giải Số con trên bờ là: 8 – 5 = 3 ( con vịt ) đáp số: 3 con vịt - Treo đáp án ,các nhóm đổi chéo bài dùng bút chì theo dõi chấm điểm * Giải toán có lời văn. - Khác về phép tính. Hôm nay giải bằng phép tính trừ, còn trước giải bằng tính cộng - Dựa vào câu hỏi - Thực hiện phép tính cộng - Thực hiện phép tính trừ * HS chơi trò chơi thi đua xem bạn nào nhanh và đúng - Lắng nghe thực hiện. LuyƯn viÕt: LuyƯn viÕt bµi: Ng«i nhµ I. Mơc tiªu: HS chép lại chính xác, trình bày đúng và đẹp khổ thơ 3 của bài “Ngôi nhà”trong kho¶ng 10-12’. Làm đúng các bài tập chính tả:Điền iêu hoặc yêu. Điền c hoặc k Nhớ quy tắc chính tả: k + i, e, ê Rèn tính cẩn thận cho HS II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC GV: bảng phụ chép sẵn bài : Ngôi nhà và bài tập HS: vở, bộ chữ HVTH III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 /Bài cũ * Gọi HS lên bảng viết các từ mà tiết trước các em viết sai - Chấm vở của một số em phải viết lại bài của tiết trước - Nhận xét cho điểm * HS lên bảng viết , dưới lớp theo dõi nhận xét bạn - Những học sinh viết sai lỗi - Lắng nghe Bài mới * Giới thiệu bài Hoạt động 1 HD HS tập chép Hoạt động 2 Viết bài vào vở Hoạt động 3 HD HS làm bài tập chính tả * Giới thiệu bài viết : “Ngôi nhà” * GV treo bảng phụ đã viết sẵn khổ 3 - Cho HS đọc thầm bài viết - Cho HS tìm tiếng khó viết Viết bảng con chữ khó viết - GV kiểm tra lỗi, sửa lỗi * GV cho HS chép bài vào vở chính tả - Khi viết ta cần ngồi như thế nào? - GV hướng dẫn HS cách viết bài: - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi - GV thu vở chấm, nhận xét * Cho 1 HS nêu yêu cầu bài tập 2 - GV treo bảng phụ viết sẵn bài tập - 1 HS nêu yêu cầu bài 3 - Cách làm như bài 2 - Lắng nghe * Quan sát bài viết. - HS đọc thầm bài và nêu các chữ khó viết - HS tìm và phân tích và viết bảng Yêu,mộc mạc,đất ,nước. * HS viết bài vào vở - Khi viết ta cần ngồi ngay lưng. - Nghe để viết. - HS đổi vở sửa bài - 2/3 số học sinh của lớp. * Điền iêu hay yêu HS thi đua làm nhanh bài - Điền c hay k - HS làm vào vở bài tập - Điền c hay k HS làm bài vào vở 3/ Củng cố dặn dò - Khen một số em viết đẹp, ít lỗi, có tiến bộ - Dặn HS nhớ các quy tắc chính tả Về nhà chép lại bài, đẹp khổ thơ Ai viết sai nhiều lỗi về nhà viết lại, chú ý sửa lỗi sai - Nghe rút kinh nghiệm. - HS lắng nghe cô dặn dò Ho¹t ®éng ngoµi giê: T×m hiĨu vỊ truyỊn thèng quª h­¬ng. I.Mơc tiªu: Giĩp H : - HiĨu thªm vỊ v¨n ho¸ quª h­¬ng m×nh. - Cã ý thøc t×m hiĨutõ gia ®×nh cđa m×nh. II. C¸c h® d¹y häc: ND TL H§GV H§HS 1. Giíi thiƯu bµi 2.D¹y häc bµi míi 3. Cđng cè, dỈn dß. - Gv giíi thiƯu bµi , ghi b¶ng líp. - Gv giíi thiƯu vỊ truyỊn thèng quª h­¬ng m×nh ®ang ë. - Gv nªu mét sè chi tiÕt nãi lªn truyỊn thèng v¨n ho¸ cđa quª h­¬ng. - Gv y/c H bỉ sung thªm.Gv nhËn xÐt. - Gv ®éng viªn H cè g¾ng häc tËp ®Ĩ noi g­¬ng nh÷ng anh , chÞ häc giái, gãp phÇn x©y dùng ®Êt n­íc. - Gv chèt nd bµi häc. - H chĩ ý l¾ng nghe. -H bỉ sung thªm, líp nhËn xÐt. - H l¾ng nghe. Thø t­ ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2012 TËp ®äc: Quµ cđa bè I. Mơc tiªu: Giĩp H: - ®äc tr¬n c¶ bµi : Quµ cđa bè. - Ph¸t ©m ®ĩng c¸c tõ: lÇn nµo, lu«n lu«n, lƠ phÐp, v÷ng vµng. - B­íc ®Çu biÕt ng¾t nghØ h¬I sau mçi dßng th¬, khỉ th¬. - HiĨu ®­ỵc néi dung bµi:Bè lµ bé ®éi ngoµi ®¶o xa, bè rÊt nhí vµ yªu em. - Tr¶ lêi c©u hái 1,2 sgk. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói trong sgk bộ chữ, bảng phụ, một số loại hoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh A -Kiểm tra bài cũ 3 -5’ - HS đọc bài Ngôi nhà và trả lời câu hỏi trong SGK - HS viết bảng: xao xuyến, lảnh lót, thơm phức, trước ngõ - GV nhận xét cho điểm HS - HS đọc bài , lớp theo dõi kiểm tra, nhận xét bạn - Cả lkớp viết bảng con. - Lắng nghe. B -Bài mới * Giới thiệu bài: 2 -3’ Hoạt động 1 Hướng dẫn HS luyện đọc 1-2’ Hoạt động 2 HD HS luyện đọc các tiếng từ 5-7’ Hoạt động 3 Luyện đọc câu5-7’ Hoạt động 4 * Luyện đọc bài thơ 5-7’ * Thi đọc thuộc cả bài 5-7’ Hoạt động 5 Ôn các vần oan ,oat Tiết 1 GV giới thiệu bài “ Quà của bố” - GV đọc mẫu lần 1 - Chú ý giọng đọc chậm rãi, tình cảm, nhấn giọng ở khổ thơ 2 * GV ghi các từ : lần nào, về phép, luôn luôn vững vàng lên bảng và cho HS đọc - Cho HS phân tích các tiếng khó -Cho HS tìm những từ mình chưa hiểu - GV kết hợp giảng từ: Về phep, vững vàng, đảo xa * Cho luyện đọc dòng thơ. * Cho HS đọc toàn bài. Cả lớp đồng thanh *Cho học sinh thi đọc. + Mỗi tổ cử 1 HS thi đọc, 1 HS chấm điểm * Tìm tiếng trong bài có vần oan ? -Tìm tiếng ngoài bài có vần oan, oat? - Gọi HS đọc câu mẫu trong sgk - Cho HS tìm và nói câu chứa tiếng có vần oan, oat theo nhóm - Nhận xét tiết học - Lắng nghe * 3 đến 5 HS đọc bài Cả lớp đồng thanh - 3-4 HS phân tích. - HS ghép chữ khó - HS nhắc lại nghĩa các từ * HS nối tiếp nhau đọc trơn từng dòng của bài thơ HS đọc theo từng dãy * Đọc cá nhân * HS thi đọc trơn cả bài theo to.å Các tổ theo dõi tìm ra bạn đọc hay nhất. HS thi đua đọc thuộc bài theo nhóm, theo bàn - Tiếng trong bài có vần oan:ngoan - HS thi tìm tiếng ngoài bài có vần iêu - 3-4 em đọc,cả lớp đọc đồng thanh. - HS thảo luận trong nhóm và thi tìm câu mới - Lắng nghe Hoạt động 1 Tìm hiểu bài đọc và luyện đọc Hoạt động 2 Học thuộc lòng bài thơ Hoạt động 3 Luyện nói: Nghề nghiệp của bố Tiết 2 * GV đọc mẫu lần 2 - Cho HS đọc bài và trả lời các câu hỏi sau - Bố của bạn nhỏ làm gì? Ơû đâu? - Bố gửi cho bạn những gì? -Vì sao bạn nhỏ lại được bố gửi quà nhiều thế * HS đọc toàn bài - Hãy đọc diễn cảm bài thơ? - GV hướng dẫn HS học thuộc bài tại lớp bằng cách xoá dần tiếng trong bài, chỉ để lại các tiếng đầu câu * GV cho HS luyện nói cho nhau nghe về nghề nghiệp của bố mình cho cả lớp nghe - GV nhận xét cho điểm * Lắng nghe. - HS đọc bài và tìm hiểu và trả lời câu hỏi Bố của bạn nhỏ làm bộ đội. Ơû tận vùng đảo xa. - Bố gửi cho bạn nhỏ trăm cái nhớ nghìn cái thương. - Vì bé rất ngoan. * 3 HS đọc toàn bài 3 HS đọc diễn cảm. - HS thi đọc thuộc bài tại lớp * HS thực hành nói theo nhóm 4 kể về nghề nghiệp của bố mình,sau đó kể trước lớp - Lắng nghe. 3/ Củng cố dặn dò * Hôm nay học bài gì? - Gọi một HS lên đọc thuộc lòng bài thơ - Dặn HS về đọc lại bài ở nhà Chuẩn bị bài “ Vì bây giờ mẹ mới về” Nhận xét tiết học * Quà của bố. - HS khác lắng nghe - Lắng nghevà thực hiện To¸n: T 110 LuyƯn tËp I. MỤC TIÊU Giúp HS biÕt giải toán có lời văn Thực hiện phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đến 20. Có ý thức tham gia vào các hoạt động học tập ,tích cực học tập. II. ĐỒ DÙNG SGK, bảng phụ III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/ Bài cũ * Kết hợp kiểm tra trong quá trình HS làm bài tập 2/Bài mới Hoạt động 1 Bài 1 Làm vở . 7-8’ Hoạt động 2 Bài 2 Phiếu bài tập. 7-8’ Hoạt động 3 Bài 3 Trò chơi gắn số. 7-8’ Hoạt động 4 Bài 4 Làm giấy nháp. 7-8 ’ * GV giới thiệu bài: “ Luyện tập ” - Cho HS đọc bài 1 - Cho HS đọc lại tóm tắt Cho HS làm bài và sửa bài - H D sửa bài * Cho HS đọc bài toán HS làm bài và sửa bài * Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài 3 - HD HS làm bài và sửa bài - Treo bảng cho 2 dãy Tổ chức thành trò chơi * Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài 4 - Treo hình hướng dẫn quan sát số lượng từng loại hình. - Yêu cầu HS làm bài và sửa bài - Treo đáp án đúng * Lắng nghe - 2-3 em đọc. - Cả lớp đọc thầm. HS làm bài cá nhân Bài giải Số búp bê còn lại là 15 – 2 = 13 ( búp bê ) đáp số: 13 ( búp bê ) - Đổi vở kiểm tra cho bạn. * 1 học sinh đọc ,cả lớp đọc thầm. - Hsthảo luận làm bài thi đua giữa các nhóm với nhau , làm bài vào giấy nháp ,2 học sinh làm bảng phụ. - Cả lớp theo dõi. - Nhẩm kết quả. - Thi đua lên tìm số điền vào ô trống. * Cả lớp đọc thầm - Quan sát hình ,đọc tóm tắt để làm bài Bài giải Số hình không tô màu là 8 – 4 = 4 ( hình ) đáp số: 4 hình - Đổi bài dùng bút chì sửa bài. 3/Củng cố dặn dò 3-5’ * Cho HS giải miệng bài toán - GV đọc đề, HS nêu phép tính và tìm nhanh đáp số của bài toán - HD HS học bài, làm bài ở nhà Chuẩn bị bài sau * 1-2 em nêu - HS chơi trò chơi nêu nhanh bài giải - Lắng nghe thực hiện. ¤n luyƯn To¸n: LuyƯn tËp vỊ gi¶i to¸n cã lêi v¨n I. Mơc tiªu: Giúp HS hiĨu bµi to¸n cã mét phÐp trõ. -Bài toán cho biết những gì? -Bài toán hái gì ? -Trình bày bài giải (Nêu câu trả lời, phép tính để giải bài toán và đáp số ) II.§å ®ïng d¹y häc: GV: tranh vẽ HS:sách giáo khoa , vở III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/ Bài cũ 3-5’ * Gọi HS lên bảng làm bài Bài 1: Viết các số có hai chữ số giống nhau: 11, 22, ... Bài 2: Điền dấu >, <, = 73 ... 76 47 ... 39 19 ... 15 + - GV nhận xét cho điểm - HS dưới lớp làm vào giấy nháp - 11,22,33,44,55,66,77,88,99 Bài 2: Điền dấu >, <, = 73 .... 39 19 .=.. 15 + 4 - HS làm bài và sửa bài 2/ Bài mới Giới thiệu bài 1-2’ Hoạt động 1 Giới thiệu cách giải bài toán và cách trình bày bài toán 8-10’ Hoạt động 2 Luyện tập Bài 1 Làm vở Hoạt động 3 Bài 2 Thảo luận nhóm 2 Hoạt động 4 Bài 3 Làm việc nhóm bàn 3/Củng cố 3-5’ - Hôm trước ta đã học giải toán có lời văn. Vậy hôm nay ta sẽ củng cố lại bài học “ Giải toán có lời văn” * HD tìm hiểu bài toán - Gọi HS đọc bài toán và trả lời câu hỏi - Bài toán cho biết những gì? - Bài toán hỏi gì? * GV HD HS tóm tắt bài toán Có : 9 con gà Bán đi : 3 con gà Còn lại : ...con gà * HD giải bài toán - Muốn biết nhà An còn lại mấy con gà ta làm như thế nào? - Hãy nêu phép trừ đó - GV hướng dẫn viết lời giải - HD cách trình bày bài giải Bài giải Nhà An còn lại là 9 – 3 = 6 ( con gà ) Đáp số : 6 con * Gọi HS đọc bài toán, - GV hướng dẫn viết tóm tắt, GV viết bảng Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? -Cho HS nêu phép tính và đáp số -HD HS làm bài và sửa bài.Gọi 1 HS đọc bài làm *HD HS nêu bài toán, viết tóm tắt và đọc lên - cho 2 HS làm bảng phụ gắn lên bảng * 1 HS nêu yêu cầu bài 3 - HD HS tiến hành bài giải như bài 2 Chú ý trình bày bài giải theo đúng quy định của sgk và phù hợp với bài toán - HS làm bài và sửa bài * Hôm nay học bài gì? -Em thấy cách giải bài toán có lời văn hôm nay có gì khác với cách giải bài toán có lời văn đã học - Dựa vào đâu em biết điều đó? Nếu bài toán “ hỏi tất cả ...” thì thực hiện phép tính gì? - Nếu bài toán “ hỏi còn lại ...” thì thực hiện phép tính gì? * Cho HS giải bài toán nhanh bằng miệng GV đưa ra bài toán, HS phải nói ngay phép tính và tìm nhanh kết quả của bài toán đó - HD HS học bài ở nhà Nhận xét tiết học - HS lắng nghe * Quan sát trả lời câu - 2-3 em đọc cả lớp đọc thầm - Cho biết có 9 con gà, bán đi 3 con gà - Bài toán hỏi còn lại mấy con gà * Quan sát lăng nghe. 3 HS nêu lại tóm tắt của bài - Làm phép tính trừ - 9 – 3 = 6 ( con gà ) -Nhà em còn lại số con gà. Vài HS đọc lại câu lời giải Vài HS nêu lại cách trình bày bài giải - Vài HS đọc lại bài giải * 3-4 em đọc cả lớp đọc thầm. - HS đọc bài toán, phân tích và giài bài toán -Có 8 con chim bay đi 2 con chim. - Hỏi còn lại mấy con chim Bài giải Số con chim còn lại là 8 – 2 = 6 ( con chim ) đáp số 6 con chim - Theo dõi sửa sai * Đọc thầm tìm hiểu bài toán rồi giải viết giấy nháp - Đổi chéo bài sửa cho nhóm bạn Bài 2 Bài giải Số bóng An còn lại là 8 – 3 = 5 ( quả bóng ) đáp số: 5 quả bóng * Cả lớp đọc thầm - Bài 3 tương tự như bài 2 Bài giải Số con trên bờ là: 8 – 5 = 3 ( con vịt ) đáp số: 3 con vịt - Treo đáp án ,các nhóm đổi chéo bài dùng bút chì theo dõi chấm điểm * Giải toán có lời văn. - Khác về phép tính. Hôm nay giải bằng phép tính trừ, còn trước giải bằng tính cộng - Dựa vào câu hỏi - Thực hiện phép tính cộng - Thực hiện phép tính trừ * HS chơi trò chơi thi đua xem bạn nào nhanh và đúng - Lắng nghe thực hiện. ChiỊu: ¤n luyƯn TiÕng ViƯt: LuyƯn ®äc, viÕt bµi ®· häc. I. Mơc tiªu:- H luyƯn ®äc, viÕt ®ĩng , t/®èi tèt c¸c bµi ®· häc theo yªu cÇu cđa gv. - ViÕt t/® tèt bµi viÕt do gv yªu cÇu. - H cã ý thøc häc tèt m«n häc. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1, KiĨm tra bµi cị : Gv gäi mét sè H®äc bµi Ng«i nhµ, Quµ cđa bè .Tr¶ lêi c©u hái. Líp , gv nhËn xÐt , ghi ®iĨm. 2, D¹y bµi «n: NDTL H§GV H§HS - Giíi thiƯu bµi - Hd «n ®äc bµi Bµn tay mĐ.Bµi C¸i bèng, c¸i nh·n vë. +Hd viÕt vë luyƯn viÕt + ChÊm , ch÷a *Cđng cè , dỈn dß: - Gv giíi thiƯu bµi , ghi b¶ng. -Gv hd H luyƯn ®äc bµi ®· häc - Gv chĩ ý hd thªm cho nh÷ng H ®äc cßn sai . + Gv nhËn xÐt, khen mét sè H yÕu tiÕn bé. - Gv hd H luyƯn viÕt tõ khã ë b¶ng con. - Hd H luyƯn viÕt ë vë « ly. + Gv chĩ ý hd thªm H yÕu. - Hd H viÕt bµi vµo vë luyƯn viÕt. - Gv cho H nh×n chÐp vµo vë luyƯn viÕt bµi C¸i bèng. - Gv chÊm mét sè t¹i líp . + Gv nhËn xÐt tuyªn d­¬ng H yÕu tiÕn bé. +Gv cđng cè nd bµi häc, nhËn xÐt giê häc, dỈn vỊ luyƯn viÕt l¹i bµi tèt h¬n. -H luyƯn ®äc c¸ nh©n, líp. - HviÕt ®ĩng t/®èi ®Đp ë b¶ng con. -H luyƯn viÕt tèt theo y/c. -H nh×n b¶ng viÕt vµo vë luyƯn viÕt. - H l¾ng nghe. ¤n luyƯn To¸n: LuyƯn tËp vỊ gi¶i to¸n cã lêi v¨n I. Mơc tiªu: Giúp HS hiĨu bµi to¸n cã mét phÐp trõ. -Bài toán cho biết những gì? -Bài toán hái gì ? -Trình bày bài giải (Nêu câu trả lời, phép tính để giải bài toán và đáp số ) II.§å ®ïng d¹y häc: GV: tranh vẽ HS:sách giáo khoa , vở III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/ Bài cũ 3-5’ * Gọi HS lên bảng làm bài Bài 1: Viết các số có hai chữ số giống nhau: 11, 22, ... Bài 2: Điền dấu >, <, = 73 ... 76 47 ... 39 19 ... 15 + - GV nhận xét cho điểm - HS dưới lớp làm vào giấy nháp - 11,22,33,44,55,66,77,88,99 Bài 2: Điền dấu >, <, = 73 .... 39 19 .=.. 15 + 4 - HS làm bài và sửa bài 2/ Bài mới Giới thiệu bài 1-2’ Hoạt động 1 Giới thiệu cách giải bài toán và cách trình bày bài toán 8-10’ Hoạt động 2 Luyện tập Bài 1 Làm vở Hoạt động 3 Bài 2 Thảo luận nhóm 2 Hoạt động 4 Bài 3 Làm việc nhóm bàn 3/Củng cố 3-5’ - Hôm trước ta đã học giải toán có lời văn. Vậy hôm nay ta sẽ củng cố lại bài học “ Giải toán có lời văn” * HD tìm hiểu bài toán - Gọi HS đọc bài toán và trả lời câu hỏi - Bài toán cho biết những gì? - Bài toán hỏi gì? * GV HD HS tóm tắt bài toán Có : 9 con gà Bán đi : 3 con gà Còn lại : ...con gà * HD giải bài toán - Muốn biết nhà An còn lại mấy con gà ta làm như thế nào? - Hãy nêu phép trừ đó - GV hướng dẫn viết lời giải - HD cách trình bày bài giải Bài giải Nhà An còn lại là 9 – 3 = 6 ( con gà ) Đáp số : 6 con * Gọi HS đọc bài toán, - GV hướng dẫn viết tóm tắt, GV viết bảng Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? -Cho HS nêu phép tính và đáp số -HD HS làm bài và sửa bài.Gọi 1 HS đọc bài làm *HD HS nêu bài toán, viết tóm tắt và đọc lên - cho 2 HS làm bảng phụ gắn lên bảng * 1 HS nêu yêu cầu bài 3 - HD HS tiến hành bài giải như bài 2 Chú ý trình bày bài giải theo đúng quy định của sgk và phù hợp với bài toán - HS làm bài và sửa bài * Hôm nay học bài gì? -Em thấy cách giải bài toán có lời văn hôm nay có gì khác với cách giải bài toán có lời văn đã học - Dựa vào đâu em biết điều đó? Nếu bài toán “ hỏi tất cả ...” thì thực hiện phép tính gì? - Nếu bài toán “ hỏi còn lại ...” thì thực hiện phép tính gì? * Cho HS giải bài toán nhanh bằng miệng GV đưa ra bài toán, HS phải nói ngay phép tính và tìm nhanh kết quả của bài toán đó - HD HS học bài ở nhà Nhận xét tiết học - HS lắng nghe * Quan sát trả lời câu - 2-3 em đọc cả lớp đọc thầm - Cho biết có 9 con gà, bán đi 3 con gà - Bài toán hỏi còn lại mấy con gà * Quan sát lăng nghe. 3 HS nêu lại tóm tắt của bài - Làm phép tính trừ - 9 – 3 = 6 ( con gà ) -Nhà em còn lại số con gà. Vài HS đọc lại câu lời giải Vài HS nêu lại cách trình bày bài giải - Vài HS đọc lại bài giải * 3-4 em đọc cả lớp đọc thầm. - HS đọc bài toán, phân tích và giài bài toán -Có 8 con chim bay đi 2 con chim. - Hỏi còn lại mấy con chim Bài giải Số con chim còn lại là 8 – 2 = 6 ( con chim ) đáp số 6 con chim - Theo dõi sửa sai * Đọc thầm tìm hiểu bài toán rồi giải viết giấy nháp - Đổi chéo bài sửa cho nhóm bạn Bài 2 Bài giải Số bóng An còn lại là 8 – 3 = 5 ( quả bóng ) đáp số: 5 quả bóng * Cả lớp đọc thầm - Bài 3 tương tự như bài 2 Bài giải Số con trên bờ là: 8 – 5 = 3 ( con vịt ) đáp số: 3 con vịt - Treo đáp án ,các nhóm đổi chéo bài dùng bút chì theo dõi chấm điểm * Giải toán có lời văn. - Khác về phép tính. Hôm nay giải bằng phép tính trừ, còn trước giải bằng tính cộng - Dựa vào câu hỏi - Thực hiện phép tính cộng - Thực hiện phép tính trừ * HS chơi trò chơi thi đua xem bạn nào nhanh và đúng - Lắng nghe thực hiện. Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2012 ChÝnh t¶: Quµ cđa bè I.MỤC TIÊU HS chép lại chính xác, trình bày đúng và đẹp khổ thơ 2 của bài “Quà của bố ”kho¶ng 10-12’. Làm đúng các bài tập chính tả:Điền iêm hoặc im. Điền x hoặc s vµo chỉ trèng. Bµi tËp 2a vµ 2b. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC GV: bảng phụ chép sẵn bài : Quà của bố và bài tập HS: vở, bộ chữ HVTH III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/Bài cũ 3-5’ * Cho HS lên bảng viết các từ mà tiết trước các em viết sai - Chấm vở của một số em phải viết lại bài của tiết trước - Nhắc lại quy tắc chính tả khi viết k, c - Nhận xét cho điểm * HS lên bảng viết , dưới lớp theo dõi nhận xét bạn - Những học sinh chưa được chấm điểm. - 2-3 em nêu - Lắng nghe. Bài mới Giới thiệu bài Hoạt động 1 HD HS tập chép 6-7’ Hoạt động 2 Viết bài vào vở 10-15’ Hoạt động 3 HD HS làm bài tập chính tả 8-10’ Giới thiệu bài viết : “Quà của bố ” * GV treo bảng phụ đã viết sẵn khổ 2 - Cho HS đọc thầm bài viết - Cho HS tìm tiếng khó viết -Viết bảng con chữ khó viết - GV kiểm tra lỗi, sửa lỗi * GV cho HS chép bài vào vở chính tả - Khi viết ta cần ngồi như thế nào? -GV hướng dẫn HS cách viết bài: - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi - GV thu vở chấm, nhận xét * Cho 1 HS nêu yêu cầu bài tập 2 - GV treo bảng phụ viết sẵn bài tập HS thi đua làm nhanh bài - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài 3 - Cách làm như bài 2 * Quan sát - HS đọc thầm bài và nêu các chữ khó viết - HS tìm tiếng khó viết:nghìn,chúc,ngoan -HS phân tích và viết bảng - Sửa lại trên bảng - HS viết bài vào vở - Khi viết ta cần ngồi ngay ngắn. - Mở vở viết bài. - HS đổi vở sửa bài - 2/3 số học sinh của lớp. * Điền im hay iêm - Thảo luận theo nhóm tìm vần điền vào - Điền x hay s - Thảo luận rồi làm bài vào vở 3/ Củng cố dặn dò 3-5’ * Khen một số em viết đẹp, ít lỗi, có tiến bộ - Dặn HS nhớ các quy tắc chính tả Về nhà chép lại bài, đẹp khổ thơ Ai viết sai nhiều lỗi về nhà viết lại, chú ý sửa lỗi sai * Nghe để học hỏi. - HS lắng nghe cô dặn dò để thực hiện. KĨ chuyƯn: B«ng hoa cĩc tr¾ng I. MỤC TIÊU HS dựa vào tranh minh hoạ và câu hỏi của GV kể lại được từng đoạn c©u chuyƯn. Hiểu được néi dung câu chuyện: Ca ngợi tình cảm, lòng hiếu thảo của cô bé trong truyện. Tình yêu mẹ của cô bé đã làm trời đất cảm động và giúp cô bé chữa khỏi bệnh cho mẹ II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC Tranh minh hoạ câu chuyện “ Bông hoa cúc trắng ” Bông hoa cúc, khăn, gậy để sắm vai III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/Bài cũ 3-5’ - Cho 4 HS nối tiếp nhau kể 4 đoạn của câu chuyện: Trí khôn -Nêu ý nghĩa câu chuyện - GV nhận xét cho điểm - Lên kể trên bảng. HS lắng nghe bạn kể và nhận xét bạn - Khôn ngoan làm được nhiều việc và thắng được cái ác. - Lắng nghe. 2/ Bài mới Giới thiệu bài 1-2’ Hoạt động 1 GV kể chuyện 2-4’ Hoạt động 2 HS kể chuyện từng đoạn 10-15’ Hoạt động 3 HS kể toàn bộ câu chuyện 8-10’ Hoạt động 4 Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện * GV đưa ra bông hoa cúc và hỏi: Đây là hoa gì? Em biết gì về hoa cúc trắng? - GV giới thiệu : Bông hoa cúc trắng * GV kể chuyện lần 1: kể toàn bộ câu chuyện -Chú ý : khi kể phải chuyển giọng linh hoạt từ lời ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN28.doc
Tài liệu liên quan