Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 11

Yêu cầu đọc và TLCH bài “ Thư gửi bà ”

Nhn xÐt

 TẬP ĐỌC

+ Giới thiệu bài(treo tranh).ghi bảng

a. GV đọc toàn bài (TTND)

b. GVHDHS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ

* Đọc từng câu

GV rút ra từ khó

* Đọc từng đoạn trước lớp

Giải nghĩa từ

Đọc từng đoạn trong nhóm

- Thi đọc

- Nhận xét, bình chọn bạn đọc đúng

-Gọi học sinh đọc toàn bài

* Đoạn 1

 

doc26 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 650 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 11, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng I. MỤC TIÊU HS có kĩ năng: - BiÕt mèi quan hƯ mối quan hệ họ hàng trong tình huống cụ thể - Biết cách xưng hô đúng đối với những người họ hàng nội , ngoại - Ph©n tÝch ®­ỵc mèi quan hƯ hä hµng mét sè tr­êng hỵp cơ thĨ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Các hình trong SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. Bài cũ (2-3 ph) 2. Bài mới (2-3 ph) HĐ1: Thảo luận nhóm (15-17 ph) HĐ2: Nhận biết qua sơ đồ (10-12 ph) 3. Củng cố dặn dò (2-3 ph) Yêu cầu hai HS lên bảng kể nhữõng người họ hàng nội , ngoại của em - Nhận xét - Giới thiệu bài... ghi bảng * Khởi động: Chơi trò chơi đi chợ mua gì ? Cho ai ? Trưởng trò : Đi chợ , đi chợ ? Trưởng trò : Mua 2 cái mũ. Tiếp tục trưởng trò nói đến số nào thì số đó đứng trả lời - Phát phiếu bài tập Nhóm 1 : Ai là con trai , ai là con gái của ông bà ? Ai là con dâu ? Ai là con rể của ông bà ? Nhóm 2 : Ai là cháu nội , ai là cháu ngoại của ông ? -Những ai thuộc họ nội của Quang ? -Những ai thuộc họ ngoại của Hương ? GV đưa đáp án Yêu cầu HS quan sát sơ đồ và nêu - ¤ng bà sinh ra ai? - Ai là cháu ngoại(Nội) của ông bà? - Ai là dâu, rể của ông bà? - HD Cbị bài sau: vễ sơ đồ họ hàng của mình. - Nhận xét giờ học. Nêu nhữõng người họ hàng nội , ngoại của em - Theo dõi - HS chơi Cả lớp :Mua gì ? mua gì ? Cho ai ? cho ai ? Em số 2 : Cho mẹ , cho em. Chia 5 nhóm thảo luận + Bố Quang là con trai , mẹ Hương là con gái của ông + Mẹ Quang là con dâu , bố Hương là con rể của ông bà + Quang và Thuỷ là cháu nội , Hương và Hồng là cháu ngoại + Ông bà và mẹ Hương thuộc họ nội của Quang + Ông bà và bố Quang thuộc họ ngoại của Hương - Các nhóm đổi chéo phiếu chữa bài - Các nhóm trình bày - Nói theo sơ đồ L¾ng nghe, thùc hiƯn ?&@ TiÕt 2: ChÝnh t¶ (NV) TiÕng hß trªn s«ng I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: -Rèn kĩ năng nghe , viết chính xác bài “ Tiếng hò trên sông” . BiÕt tr×nh bµy ®ĩng h×nh thøc bµi v¨n xu«i - Lµm ®ĩng BT phân biệt những tiếng có vần khó ( ong / oong )BT2. Viết đúng các tiếng s / x BT3 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ viết BT2 II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. Bài cũ (2-3 ph) 2. Bài mới HĐ1: HDHS viết chính tả (20-25 ph) HĐ2: HD làm BT (7-10 ph) 3 Củng cố dặn dò (1-2 ph) Yêu cầu HS đọc câu đố 3b - Giới thiệu bài.... ghi bảng GV đọc bài viết - Gọi HS đọc lại + Điệu hò chèo thuyền .đến những gì ? + Bài viết có mấy câu ? + Nêu tên riêng có trong bài ? + HS viết từ hay sai ra nháp + Rút ra từ sai phổ biến + HDHS cách viết + GV đọc thong thả + GV đọc lại cho HS soát lỗi + Chấm một số bài- nhận xét Bài 2 + Yêu cầu HS điền vào chỗ trống + Chữa bài Bài 3 a : +Ỵêu cầu các nhóm thi tìm từ chứa âm s /x + Yêu cầu các em chơi tro øchơi tìm tư ønhanh nhất, đúng nhất. - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau. Cả lớp ghi lời giải câu đố vào bảng con -Theo dõi - Hai HS đọc bài viết + Tác giả nghĩ đến quê hương . Và con sông Thu Bồn + Bốn câu + Gái , Thu Bồn + HS viết ra nháp + HS ghi bảng + HS viết vào vở + Đổi vở soát lỗi + HS trao đổi cặp – làm vào vở + Chuông xe đạp kêu kính coong , vẽ đường cong . - Làm xong việc , cái xoong Cả lớp theo dõi. -Sông , suối , sắn , sen , sim , sung , quả sấu , lá sả , su su , sâu , sáo , sếu , sóc , sói , sư tử, - HS lắng nghe và thực hiện ?&@ TiÕt 3: ¤n luyƯn TiÕng ViƯt (TLV) TËp viÕt th­ vµ phong b× th­ I. MỤC TIÊU - Biết viết một bực thư ngắn (néi dung kho¶ng 4 c©u)®Ĩ th¨m hái, báo tin cho người thân dùa theo mÉu SGK. - BiÕt c¸ch ghi phong b× th­, HS KG biÕt thùc hiƯn th¸nh th¹o ii. ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH * HĐ1: Hướng dẫn viết thư (20-25 ph) * HĐ2: HD cách ghi phong bì thư (10-12 ph) 3. Củng cố dặn dò Bài tập 1.- Gv yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập một. - Gv mời HS đọc phần gợi ý viết trên bảng phụ. + Dòng đầu thư viết thế nào? + Cách xưng hô với người nhận + Nội dung thư + Lời chúc và lời hứa - GV nhắc nhở HS chú ý trước khi viết thư. + Trình bày đúng thể thức. + Dùng từ, đặt câu đúng, lời lẽ phù hợp. - Gv yêu cầu HS thực hành viết thư vào vở. - Gv mời một HS Hs đọc bài trước lớp. - Gv nhận xét. Bµi tËp 2: GV gọi Hs đọc yêu cầu đề bài. -Yêu cầu học sinh cách ghi trên phong bì thư - GV yêu cầu Hs ghi nội dung cụ thể trên phong bì thư. - GV mời 4 –5 Hs đọc bài của mình. - GV nhận xét, rút kinh nghiệm. - Nhắc HS thực hành viết thư. HS cả lớp đọc thầm nội dung BT1. HS đọc. Cả lớp đọc thầm theo. - Hs trả lời. Hs thực hành viết thư 3 – 4 Hs đọc bức thư mình viết. HSnhận xét. HS đọc yêu cầu đề bài HS nêu. HS ghi nội dung cụ thể trên phong bì thư. HS đọc bài của mình. HS nhận xét. ?&@ Thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2014 Buỉi s¸ng TiÕt 1: TËp ®äc: vÏ quª h­¬ng I. MỤC ĐÍCH YÊUCẦU: - Rèn kĩ năng đọc đúng các từ ngữ . - B­íc ®Çu biÕt ®äc dĩng nhÞp th¬ vµ béc lé niỊm vui qua giäng ®äc - Hiểu nghĩa bài thơ : Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của mọt bạn nhỏ (tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái trong SGK, thuéc 2 khỉ th¬ trong bµi) - HS K - G học thuộc lòng c¶ bài thơ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh ho¹ bµi ®äc. - B¶ng phơ h­íng dÉn HS ®äc thuéc lßng. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH A.Bài cũ (3-5ph) B. Bài mới HĐ1: Luyện đọc (10-15 ph) HĐ2: Tìm hiểu bài (7-10 ph) HĐ3: Học thuộc lòng bài thơ (7-10 ph) 3.Củng cố dặn dò (1-2 ph) Yêu cầu 3 HS tiếp nối kể lại bài “Đất quý đất yêu“ Giíi thiƯu bµi .....Ghi bảng - GV đọc (TTND bài +tranh ) Đọc từng dòng Rút ra từ khó Đọc từng khổ thơ Kết hợp giảng từ Đọc từng khổ thơ trong nhóm Đọc toàn bài Câu 1 : Kể tên những cảnh vật được tả trong bài thơ ? Câu 2: Cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều màu sắc ? Hãy kể tên những màu sắc ấy? Câu 3 : Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp ? - Treo b¶ng phơ - HDHS đọc thuộc lòng bài thơ Thi đua đọc thuộc lòng từng khổ thơ , cả bài - Yêu cầu 3 HS thi đua đọc - Nhận xét giờ học. -Giáo dục HS tình yêu quê hương - Ba HS kể và TLCH - Lắng nghe HS đọc nối tiếp Bốn HS đọc nối tiếp Đọc nhóm 2 Cả lớp đồng thanh - Đọc thầm và trả lời Tre , nứa , sông máng Tre xanh, lúa xanh , sông máng , xanh mắt Vì bạn nhỏ yêu quê hương - HS đọc khổ thơ tổ , nhóm Cả lớp thi đua nhau HS TB Y ®äc thuéc 2 khỉ th¬, HS KG thuéc c¶ bµi th¬ TiÕt 2: To¸n: luyƯn tËp I. MỤC TIÊU Giúp HS: - Rèn luyện kĩ năng giải bài toán có hai phép tính - Giáo dục HS tính nhanh nhẹn , chính xác II. CHUẨN BỊ: - Bảng nhóm,phiếu học tập - PP: Thực hành, thảo luận nhóm III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Néi dung Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1.Bài cũ (3-5 ph) 2..Bài mới HD Luyện tập ( 28-30 ph) 3.Củng cố, dặn dò. (1-2 ph) Yêu cầu 2 HS làm bài - GV cïng líp theo dâi-nhËn xÐt - Giới thiệu bài.... ghi bảng Bài 1: HDHS cách tóm tắt và giải HS lµm bµi vµo vë Theo dâi giĩp ®ì HS Ỹu NhËn xÐt ch÷a bµi Bài 3: HDHS nhìn vào tóm tắt để đặt đề , phát phiếu học tập - Theo dâi giĩp ®ì nhãm yÕu Bài 4: GV làm mẫu Gấp 15 lên 3 lần,rồi cộng với 47 15 x 3 = 45 ; 45 + 47 = 92 3 HS lên làm, cả lớp làm vào vở - Theo dâi giĩp dì HS yÕu lµm bµi - Ch÷a bµi. - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau. 1HS làm bài 2 1HS làm bài 3a Một HS đọc đề bài Bài giải Cả hai lần có số ô tô rời bến là : 18 + 17 = 35 ( ô tô ) Số ô tô còn lại là : 45 – 35 = 10 ( ô tô ) Đáp số : 10 ô tô Một HS đọc yêu cầu bài Hai nhóm đặt đề rồi giải - Ch÷a bµi Một HS đọc yêu cầu bài a/Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 25 12 x 6 = 72 ; 72 – 25 = 47 b/ Giảm 56 đi 7 lần , rồi bớt đi 5 56 : 7 = 8 ; 8 – 5 = 3 - Theo dâi. - Lµm bµi tËp ë vë bµi tËp. ?&@ TiÕt 3: TiÕng Anh: gi¸o viªn chuyªn biƯt d¹y ?&@ TiÕt 4: Thđ c«ng: c¾t d¸n ch÷ i, t(t1) I. MỤC TIÊU - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T - Kẻ, cắt, dán được chữ I, T c¸c nÐt ch÷ t­¬ng ®èi ®Ịu nhau, ch÷ d¸n t­¬ng ®èi ph¼ng - HS thích cắt, dán chữ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV: Mẫu chữ I, T. - Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T. - Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo HS: Giấy thủ công, kéo, hồ hán, bút chì, thước kẻ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. Bài cũ (1-2 ph) 2. Bài mới *Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. (5- ph) *Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS làm mẫu. (15-20 ph) * HĐ3: Tập cắt (8-10 ph) 3.DỈn dß: (1-2 ph) - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS - Giới thiệu và ghi bài * - Mục tiêu: Giúp Hs bước đầu tìm hiểu chữ I, T. - GV giới thiệu chữ I, T HS quan sát rút ra nhận xét. + Nét chữ rộng 1 ô. + Chữ I, T có nửa bên trái và nửa bên phải giống nhau. => GV rút ra kết luận. Bước 1: Kẻ chữ I, T. - Lật mặt sau tờ giấy, kẻ, cắt 2 hình chữ nhật. Hình chữ nhật thứ nhất có chiều dài 5 ô, rộng 1 ô, được chữ I, (H.2a). hình chữ nhật thứ 2 có chiều dài 5 ô, rộng 3 ô. - Chấm các điểm đánh dấu hình chữ T vào hình chữ nhật thứ 2. Sau đó, kẻ chữ T theo các điểm đã đánh dấu như hình 2b. Bước 2: Cắt chữ T. - Gấp đôi hình chữ nhật đã kẻ chữ T (H.2b) theo đường dấu giữa. Cắt theo đường kẻ nửa chữ T, bỏ phần gạch chéo (H.3a). mở ra được chữ T theo mẫu (H. 3b). Bước 3: Dán chữ I, T. - Kẻ một đường chuẩn, sắp xếp chữ cho cân đối trên đường chuẩn. - Bôi hồ đều vào mặt kẻ ô vá dán chữ vào vị trí đã định. - Đặt tờ giấy nháp lên trên chữ vừa dán để miết cho phẳng. (H.4) - Cho HS tập cắt chữ - Về tập làm lại bài. Chuẩn bị bài sau: Cắt, dán chữ I, T (T2). - Nhận xét bài học. Học sinh đặt đồ dùng học tập lên bàn. -HS quan sát. -HS lắng nghe. Theo dâi HS quan sát. HS quan sát. HS nh¾c l¹i c¸c b­íc - Tập cắt chữ - HS nghe và thực hiện ?&@ Buỉi chiỊu: gi¸o viªn chuyªn biƯt d¹y Thứ t­ ngày 29 tháng 10 năm 2014 Buỉi s¸ng TiÕt 1,2: gi¸o viªn chuyªn biƯt d¹y ?&@ TiÕt 3: LuyƯn tõ & C©u: tõ ng÷ vỊ quª h­¬ng «n tËp c©u: ai lµm g×? I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - HiĨu vµ xÕp ®ĩng vµo hai nhãm mét sè tõ ng÷ vỊ quª h­¬ng(BT1) - BiÕt dïng tõ cïng nghÜa thÝch hỵp thay thÕ tõ quª h­¬ng trong ®o¹n v¨n(BT2). - NhËn biÕt ®­ỵc c¸c c©u theo mÉu Ai lµm g×? vµ t×m ®­ỵc bé phËn tr¶ lêi c©u hái Ai? HoỈc lµm g×?(BT3) - §Ỉt ®­ỵc 2-3 c©u theo mÉu Ai lµm g×? víi 2-3 tõ cho tr­íc(BT4) II. CHUẨN BỊ: - B¶ng phơ -Vë bµi tËp III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND GIÁO VIÊN HỌC SINH A. Bài cũ B. Bài mới (30-35 ph) HDHS làm bài tập 3. Củng cố dặn dò (1-2 ph) Yêu cầu 3 HS làm bài 3 - NhËn xÐt - Giíi thiƯu bµi ....ghi ®Ị. - Yªu cÇu HS lÊy vë bµi tËp ra ®Ĩ lµm. Bài 1: Yêu cầu các tổ thi đua nhau làm đúng làm nhanh Nhóm 1,2: Chỉ sự vật ở quê hương Nhóm 3,4,5: Từ chỉ tình cảm đối với quê hương Bài 2: - HDHS cách làm tìm từ trong ngoặc thay thế từ quê hương Bài 3: Yêu cầu HS đọc đoạn văn HDHS tìm câu theo mẫu Ai làm gì ? Và chỉ rõ từng bộ phận. Bài 4: - HDHS đặt câu : Với 1 từ có thể đặt nhiều câu - Nhận xét tiết học - Dặn Hs làm lại bài trong VBT. Mỗi Hs làm 1 ý của bài 3 - 1 HS đọc yêu cầu bài - Trao đổi trong nhóm,làm vào giấy khổ lớn. 4 HS đại diện 4 nhóm lên bảng trình bày kết quả .Cả lớp theo dõi, nhận xét:-Cây đa , dòng sông , con đò, mái đình, ngọn núi , phố phường -Gắn bó , nhớ thương , yêu quý , thương yêu , bùi ngùi , tự hào - HS đọc yêu cầu bài – lớp đọc thầm Các từ có thể điền là : Quê quán , quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn 3 HS lên làm,lớp làm vào vở bài tập - 1 HS nêu yêu cầu của bài,cả lớp làm vào VBT. Cha làm cho tôi quét sân Mẹ đựng hạt giống mùa rau Chị tôi xuất khẩu - 1số HS đọc kết quả – Cả lớp nhận xét,sửa chữa. HS đọc yêu cầu – Trao đổi cặp,nêu kết quả: - Bác nông dân đang cày ruộng. - Em trai tôi đang học bài. - HS thực hiện ở nhà ?&@ TiÕt 4: To¸n: b¶ng nh©n 8 I. MỤC TIÊU Giúp HS: - B­íc ®Çu học thuộc bảng nhân 8 - VËn dơng ®­ỵc phÐp nh©n 8 trong gi¶i to¸n - Giáo dục tính nhanh nhen , chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các tấm bìa, mỗi tấm có 8 chấm tròn . III. HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: N dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1. Bài cũ (3-5ph) 2. Bài mới HĐ1: HD lập bảng nhân 8 (7-10ph) HĐ2: Thực hành (25-30ph) 3. Củng cố , dặn dò (1-2ph) Yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài 4 NhËn xÐt Giới thiệu bài.... ghi bảng + Tiến hành lập bảng nhân 8 như sách giáo khoa(cách tiến hanh như bảng nhân 7) - Yªu cÇu HS lÊy c¸c b¶ng chÊm trßn,thùc hiƯn theo GV yªu cÇu. + Nếu học sinh làm cách khác VD: 8 x 3 = 24 8 x 4=8 x 3 + 8= 24 +8= 32 - Yêu cầu HS đọc thuộc bảng nhân 8. Bài 1: Tính nhẩm Yêu cầu cả lớp làm bằng bút chì sau đo ùtổ chức trò chơi. Bài 2 : HDHS cách tóm tắt rồi giải Một can : 8 lít 6 can : lít ? Giúp đỡ cho học sinh yếu ghi lời giải và phép tính đúng. Bài 3 : Yêu cầu 3 tổ thi đua điền đúng điền nhanh - GV cïng líp theo dâi-nhËn xÐt -Cho họcsinh đọc lại bảng nhân8 - Nhận xét tiết học. - Dặn HS đọc thuộc bảng nhân 8. + 2 HS lên làm. + HS theo dõi và tự lập các phép tính còn lại + HS nêu và hoàn chỉnh bảng nhân 8 + Cả lớp đồng thanh + Tổ , nhóm đồng thanh + Cá nhân đọc + Yêu cầu HS đọc tiếp sức kết quả các phép tính + Một HS đọc đề toán Bài giải Số lít dầu đựng trong sáu can là : 8 x 6 = 48 ( lít ) Đáp số : 48 lít + Đại diện 3 tổ thi đua - Nhận xét + Đọc lại bảng nhân 8 L¾ng nghe, thùc hiƯn ?&@ Buỉi chiỊu: sinh ho¹t chuyªn m«n ?&@ Thứ n¨m ngày 30 tháng 10 năm 2014 Buỉi s¸ng gi¸o viªn chuyªn biƯt d¹y ?&@ Buỉi chiỊu TiÕt 1: TËp viÕt: «n ch÷ hoa g(t) I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ G thông qua các bài tập ứng dụng - Viết tên riêng : Ghềnh Ráng bằng cỡ chữ nhỏ - Viết câu ca dao: Ai về đến huyện Đông Anh / Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ viết hoa : G , R , Đ - Tên riêng và câu ca dao viết trên dòng kẻ ô li III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu Néi dung gi¸o viªn häc sinh A / Bài cũ (2-3 ph) B / Bài mới HĐ1: HD luyện (7-10 ph) HĐ2: HD viết vở (18-20 ph) 3/ Củng cố , dặn dò (2-3ph) Yêu cầu HS viết bảng: Gi, Ông Gióng. Giíi thiƯu bµi ...Ghi bảng - Tìm những chữ hoa có trong bài ? GV viết mẫu kết hợp giảng giải con chữ Gh ? GV vừa viết giảng giải R , Đ Giảng Ghềnh Ráng HDHS cách viết GV viết mẫu : Bảng lớp “ Ghềnh Ráng “ Yêu cầu HS đọc câu ứng dụng trên bảng phụ * Giảng nghĩa : Câu ca dao bộc lộ niềm tự hào về di tích lịch sử Loa Thành cách đây hàg nghìn năm. - Yêu cầu HS viết bảng con tên riêng - Nêu yêu cầu viết vở TV - Chấm 1 số bài – Nhận xét -Nhận xét tiết học. -Tuyên dương bài viết đẹp. -1HS lên bảng viết,cả lớp viết vào bảng con. Gh , R , A , Đ , L , T V -Theo dõi HS viết bảng con : Gh HS viết bảng con : R , Đ HS đọc HS viết bảng con:Ghềnh Ráng 2 HS đọc - Viết bảng: Đông Anh , Loa Thành , Thục Vương -HS viết vào vở TV 1 dòng : Gh 1 dòng : R , Đ 1 dòng : Ghềnh Ráng 2 lần 4 dòng : câu ca dao - HS theo dõi ?&@ TiÕt 2: To¸n: luyƯn tËp I. MỤC TIÊU Giúp HS: - Củng cố kĩ năng học thuộc bảng nhân 8 - Biết vận dụng bảng nhân 8 vào tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc vµ giải toán - Giáo dục HS tính nhanh chính xác . II. CHUẨN BỊ: -Phiếu học tập,thẻ xanh ,đỏ. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1.Bài cũ (3-5ph) 2.Bài mới (30-32ph) Luyện tập, thực hành : 3.Củng cố, dặn dò (1-2ph) Gọi 2 học sinh lên bảng đọc thuộc bảng nhân 8. - Nhận xét Giới thiệu bài.... Bài 1:Tính nhẩm. - Cho HS nhắc yêu cầu đề bài. - Tổ chức trò chơi thi nhẩm nhanh - Có nhận xét gì về kết quả, các thừa số, thứ tự của các thừa số trong 2 phép tính 8 x 2 và 2 x 8 ? Kết luận : Khi đổi chỗ các thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi. Bài 2:Tính (cét 2) - Yêu cầu HS nêu cách thực hiện - Cho HS tự làm bài - Theo dâi giĩp HS yÕu lµm bµi - Nhận xét, sửa bài và cho điểm học sinh. Bài 3: Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài tập. Gợi ý câu hỏi để HS tìm cách giải. Yêu cầu học sinh tự làm bài. - Giúp đỡ cho HS yÕu lời giải và phép tính. Bài 4:Thảo luận nhóm. Gợi ý: - Một hình chữ nhật có 3 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông. Tính số ô vuông trong hình chữ nhật ? - 1 hình chữ nhật được chia thành 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Hỏi trong hình chữ nhật có tất cả bao nhiêu ô vuông? - Yêu cầu học sinh đọc lại bảng nnhân 8. - Nhận xét giờ học - VỊ nhµ chuÈn bÞ bµi sau. - Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS lµm bµi tèt. - 2 học sinh lên bảng ®äc - Bài tập yêu cầu chúng ta tính nhẩm. -Thi theo tổ - Hai phép tính này cùng có kết quả bằng 16. Có các thừa số giống nhau nhưng thứ tự khác nhau. - Học sinh nhắc cá nhân. - Học sinh cả lớp làm bài vào vở bài tập, 2 HS lên bảng làm. - 1 học sinh làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở : Bài giải Số mét dây đã cắt đi là : 8 x 4 = 32 (m) Số mét dây còn lại là : 50 – 32 = 18 (m) Đáp số : 18m - Nhận xét bài làm của bạn và tự kiểm tra bài của mình. - Bài tập yêu cầu viết phép nhân thích hợp vào chỗ trống. Học sinh tính và nêu : - Số ô vuông trong hình chữ nhật là 8 x 3 = 24 (ô vuông) - Số ô vuông trong hình chữ nhật là 3 x 8 = 24 (ô vuông) - Nhận xét để rút ra kết luận: 8 x 3 = 3 x 8. - HS đọc lại bảng nhân - HS lắng nghe ?&@ TiÕt 3: H§NGLL: bµi 1 : phßng tr¸nh bom m×n. bom m×n vµ vËt liƯu chøa nỉ I.Mơc tiªu -Häc sinh biÕt ®­ỵc nh÷ng n¬i cã thĨ gỈp bom m×n cßn sãt l¹i ®Ĩ ®Ị phßng c¶nh gi¸c. II.ChuÈn bÞ - S¸ch häc, tranh ảnh iiI. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1.Khëi ®éng: Tỉ chøc trß ch¬i:”Qu¶ g× ¨n ®­ỵc” 2.Ho¹t ®éng 1: §äc th«ng tin vµ tr¶ lêi c©u hái: Mơc ®Ých:Hs thÊy ®­ỵc Qu¶ng trÞ lµ chiÕn tr­êng ¸c liƯt: 3.Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái: Mơc tiªu:Hs nhËn biÕt nh÷ng n¬i cã thĨ gỈp bom m×n m×n cßn sãt l¹i: C©u 1: C©u 2:Liªn hƯ: 4.Ho¹t ®éng 3: §äc th¬:Hs n©ng cao ý thøc c¶nh gi¸c ®èi víi bom m×n,vËt liƯu ch­a nỉ. 5.Cịng cè: - HD c¸ch ch¬i,luËt ch¬i -Ch¬i thư -Ch¬i thËt -Yc hs quan s¸t tranh vµ nªu nh÷ng g× trong tranh -Yc hs ®äc th«ng tin nãi vỊ Qu¶ng TrÞ vµ tr¶ lêi c©u hái ttrong sgk KÕt luËn:Qu¶ng TrÞ x­a kia lµ chiÕn tr­êng nªn hiƯn nay vÉn cßn rÊt nhiỊu bom m×n vµ vËt liƯu ch­a nỉ cßn sãt l¹i. -GV Yªu cÇu HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái ë SGK C¸c em nh×n thÊy g× trong tõng tranh? Bom m×n n»m ë ®©u? KÕt luËn:Bom m×n cã trªn ®­êng ®i,ven ®­êng ®i.Trªn ®åi nĩi.D­íi n­íc ,bơi rËm,b·i c¸t. *C¸c em ®· nghe vµ thÊy ë ®©u cã bom m×n,em h·y kĨ c¶ líp cïng nghe? *Cã suy nghÜ g× vỊ nh÷ng ®iỊu ®· biÕt? KÕt luËn:Bom m×n vÉn cßn sãt l¹i ë nhiỊu n¬i,cho nªn ph¶i c¶nh gi¸c vµ ph¶i tr¸nh xa nh÷ng khu vùc cßn l¹i bom m×n. -Yc hs ®äc -Qua bµi th¬ nµy c¸ em rĩt ra ®­ỵc diỊu g×? KÕt luËn:Chĩng ta ph¶i lu«n c¶nh gi¸c ®èi víi nh÷ng n¬i cã thĨ cßn sãt l¹i bom m×n vµ tr¸nh xa nh÷ng vËt nghi lµ bom m×n. Qua bµi nµy c¸c em häc ®­ỵc ®iỊu g×? HƯ thèng bµi.Cho hs ®äc to ghi nhí -L¾ng nghe -Ch¬i thư -Ch¬i thËt -Quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi theo yc bµi. -1 hs ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái -Tr¶ lêi tr­íc líp NhËn xÐt,bỉ sung -LÇn l­ỵt kĨ -TiÕp thu -C¶ líp ®äc thÇm.2 hs ®äc to -C¶ líp ®ång thanh bµi th¬ Tr¶ lêi -TiÕp thu -LÇn l­ỵt nªu ý kiÕn. -Ghi nhí -VỊ nhµ kĨ cho c¶ nhµ cïng nghe. ?&@ Thứ s¸u ngày 31 tháng 10 năm 2014 Buỉi s¸ng TiÕt 1: TËp lµm v¨n: nghe kĨ: t«i cã ®äc ®©u. nãi vỊ quª h­¬ng I. Mơc tiªu: -Rèn kĩ năng nghe nhớ những tình tiết chính để kể lại đúng nội dung chuyện vui . Tôi có đọc đâu ! Lời kể rõ ràng , vui , tác phong mạnh dạn , tự nhiên . -Biết nói về quê hương ( hoặc nơi mình đang ở ) theo gợi ý SGK . Bài nói đủ ý . Dùng từ đặt câu đúng . - Bước đầu biết dùng một số từ ngữ gợi tả hoặc hình ảnh so sánh để bộc lộ tình cảm với quê hương . II.Đồ dùng dạy – học. Bảng lớp chép sẵn nội dung BT1 , BT2 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: néi dung gi¸o viªn häc sinh A / Bài cũ (2-3 ph) B / Bài mới . HDHS làm bài tập. (30-32 ph) 3 / Củng cố dặn dò (2-3ph) Yêu cầu HS đọc thư viết của mình -NhËn xÐt -Giới thiệu bài... ghi bảng Bài 1: GV kể lần 1 -Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì ? -Người viết thư viết thêm vào thư điều gì ? -Người bên cạch kêu lên như thế nào ? GV kể lần 2 -Câu chuyện buồn cười ở chỗ nào ? Bài 2:HDHS nắm vững yêu cầu của bài Nơi sinh ra lớn lên , nơi ông bà , cha mẹ , họ hàng sinh sống . Hoặc nơi em đang ở cùng cha mẹ -GV và cả lớp bình chọn những bạn nói về quê hương hay nhất -Nhận xét , tiết học -Giáo dục tình yêu quê hương. 2 HS đọc- cả lớp nhận xét - HS lắng nghe và nhắc lại đề -Một HS đọc yêu cầu bài và gợi ý , cả lớp đọc thầm và nhìn vào tranh -Lắng nghe,trả lời câu hỏi. -Ghé mắt đọc trộm thư của mình -Xin lỗi mình không viết tiếp được nữa , vì hiện có một người đang đọc trộm thư. -Không đúng ! tôi có đọc trộm thư của anh đâu ? -HS theo dõi -1 HS giỏi kể lại Từng cặp kể lại cho nhau nghe Một số HS kể lại câu chuyện theo gợi ý -Phải xem trộm thư mới biết dòng chữ ghi ở trong thư -1 HS đọc yêu cầu bài 1 HS nói về quê hương em HS tập nói theo cặp Một số HS nói trước lớp. - HS lắng nghe ?&@ TiÕt 2: TN&XH: thùc hµnh ph©n tÝch vµ vÏ s¬ ®å mèi quan hƯ hä hµng I. MỤC TIÊU - HS biÕt mèi quan hƯ, biÕt c¸ch x­ng h« ®ĩng ®èi víi nh÷ng ng­êi trong hä hµng. - HS K-G phân tích mối quan hệ họ hàng cđa mét sè tr­êng hỵp cơ thĨ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : C¸c tÊm b×a ®Ĩ ch¬i trß ch¬i III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC néi dung gi¸o viªn häc sinh 1. Bài cũ (3-5ph) 2. Bài mới HĐ1: (15-17 ph) HĐ2 (15-17 ph) 3 . Củng cố dặn dò (2-3 ph) Yêu câøu 2 HS lên kể tên họ hàng nội , ngoại của mình Giới thiệu bài... ghi bảng *Vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng: GVHD và vẽ mẫu sơ đồ về gia đình lªn b¶ng *Chơi trò chơi xếp hình GV ghi tên trên tấm bìa ( ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô, dì, chú, bác, dượng, thím, cậu ) HDHS cách chơi Yêu cầu 2 HS thi đua xếp nhanh 2 nhóm Yêu cầu 2 nhóm khác thay phiên để cùng được chơi - Hệ thống ND bài - Nhận xét tiết học - Giáo dục học sinh luôn co ùtình cảm với những người trong gia đình. Â2 HS kể tên 1HS giỏi lên vẽ sơ đo àhọ hàng của em Họ nội Họ ngoại Cả lớp tự vẽ sơ đồ vào nháp và điền tên những người họ hàng vào trong sơ đồ. Một số HS lên chỉ trên sơ đồ và giới thiệu họ hàng nội , ngoại trước lớp - Theo dõi - HS tham gia chơi 2 em nhắc lại nội dung bài. Học sinh theo dõi. ?&@ TiÕt 3: To¸n: nh©n sè cã ba ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè I. Mơc tiªu : Giúp HS: - Biết cách thực hiện phép nhân số có ba chữ số với số có một chữ số - Rèn kĩ năng làm tính cho HS - Giáo dục HS tính nhanh , chính xác II. CHUÈN BÞ: -Các số để khai thác kiến thức, thẻ xanh, đỏ -PP: Thực hành, trắc nghiệm. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC . N¤I dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1/Bài cũ (5 ph

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 11- L3.doc
Tài liệu liên quan