Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 7

Yêu cầu HS lên bảng làm

32 : 5 ; 34 : 6 ; 27 : 4

- Nhận xét, đánh giá

- GT bài, ghi bảng

- Cho HS quan sát một tấm bìa có 7 chấm tròn nêu câu hỏi để HS trả lời 7 chấm tròn phải được lấy 1 lần bằng 7 chấm tròn

“7 được lấy 1 lần, ta viết 7x1 =7

- HD muốn tìm tích 7 x 3 thì ta chuyển 7 x 3 thành 7 + 7 + 7

- cho HS lập bảng nhân 7 và hs thuộc

 

 

doc22 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 633 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 7, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đánh giá - Nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe - Hai HS lên đọc và TLCH - Cả lớp theo dõi, nhận xét. - Bày tỏ ý kiến cá nhân: - Theo dõi GV đọc. - Đọc nối tiếp câu (2 vòng) - Mỗi HS đọc 1 đoạn, chú ý ngắt giọng đúng ở dấu chấm, dấu phẩy. - Nêu nghĩa một số từ mới cuối bài - Từng nhóm 3HS luyện đọc. - 2 nhóm thi đọc tiếp nối: cá nhân, đồng thanh. - 1 HS đọc toàn bài -HS thảo luận và TLCH: - Các bạn chơi đá bóng dưới lòng đường. -Vì Long mải đá bóng suýt tông phải xe gắn máy. - Quang sút bóng chệch lên vỉa hè đập vào đầu cụ già, làm cụ khuỵ xuống, - Cả bọn hoảng sợ bỏ chạy. - Quang nấp sau một gốc cây lớn nhìn sang . Quang sợ tái cả người xin lỗi cụ -Không được chơi bóng dưới lòng đường vì .của cộng đồng - 3 HS cùng trình độ của 3 nhóm thi đọc. - Thi đọc theo vai - Nhận xét - 1 HS đọc yêu cầu phần kể chuyện. - Người dẫn chuyện - Quang,Vũ, Long, bác đi xe máy - Chọn cách xưng hô là tôi, mình, em.(HS K –G) - Theo dâi - Kể trong nhóm - 1 nhóm 3 HS khá kể trước lớp, mỗi HS kể 1 đoạn. - Mỗi nhóm 4 HS kể.. -Mỗi tổ 1 HS thi kể tiếp nối chuyện. - Sau mỗi bạn kể, cả lớp theo dõi, nhận xét. chọn người kể hay - HS nghe và thực hiện ?&@ Buỉi chiỊu tn&xh: ho¹t ®éng thÇn kinh (t1) I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS có khả năng: - Nêu được 1 số VD về những phản xạ tự nhiên thường gặp trong đời sống. - HS K- G nªu vÝ dơ cho thÊy n·o ®iỊu khiĨn, phèi hỵp mäi ho¹t ®éng cđa c¬ II. CHUẨN BỊ: - Các hình trong SGK trang 28 , 29 - PP: Trò chơi, hỏi đáp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Bài cũ (3-5ph) 2.Bài mới HĐ1 : Hoạt động phản xạ. (15ph) HĐ2: Chơi trò chơi phản xạ đầu gối và ai phản ứng nhanh (15ph) 3.Củng cố dặn dò (2-3ph) + Nêu tên các bộ phận của cơ quan thần kinh ? + Nêu vai trò của não và tuỷ sống? * Giới thiệu bài ghi bảng - Yêu cầu HS quan sát hình 1a , 1b và đọc thầm mục bạn cần biết để trả lời - Điều gì sẽ xảy ra khi ta chạm phải vật nóng ? - Bộ phận nào của cơ quan thần kinh đã điều khiển tay ta rụt lại khi chạm vào vật nóng ? -Hiện tượng tay vừa chạm vào vật nóng đã rụt ngay lại được là gì ? kết luận (SGV) *Trò chơi1: thử phản xạ đầu gối - HD cách thực hành - GV và HS nhận xét *Trò chơi 2 : Ai phản xạ nhanh - HDHS cách chơi - Cả lớp đứng thành vòng tròn giang 2 tay - GV hô “Chanh” cả lớp ĐT Chua “Cua “ “Cắp “ - Nhận xét tiết học - Khen những HS có phản xạ nhanh. - Hai HS lên TLCH - Cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung. - HS nghe - Thảo luận nhóm 2 - Rụt lại rất nhanh - Tuỷ sống của cơ quan thần kinh đã điều khiển tay rụt lại khi chạm vào vật nóng - Phản xạ - Một HS lên làm mẫu Học sinh thực hành phản xạ đầu gối theo mhóm - Các nhóm lên thực hành phản xạ trước lớp - Lắng nghe - Học sinh thực hành trò chơi thử vài lần Học sinh chơi thật (Bạn nào thua sẽ bị phạt ) -HS lắng nghe ?&@ TËp viÕt: «n ch÷ hoa: e, ª I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Củng cố cách viết chữ hoa E , £. ViÕt ®ĩng ch÷ hoa E (1 dßng), £ (1 dßng) - Viết tên riêng (Ê – Đê )bằng cỡ chữ nhỏ (1 dßng) - Viết câu ứng dụng: “Em thuận anh hoà “ bằng chữ cỡ nhỏ (1 lÇn) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -Mẫu chũ viết hoa E , Ê - Từ Ê- Đê và câu tục ngữ “ Em thuận anh hoà là nhà có phúc “ Trên dòng kẻ ô ly . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1.Bài cũ (2-3ph) 2.Bài mới HĐ1: HD viết trên bảng con (10 ph) HĐ2: HD viết vào vở tập viết (15-20ph) 3.Củng cố dặn dò (1-2p) Yêu cầu 2 HS lên bảng viết: Kim Đồng , Dao. - Nhận xét. GTB-Ghi bảng . a.Luyện chữ hoa -Giới thiệu bài viết. - Bài học hôm nay có những chữ nào được viết hoa? - GV viết mẫu, giảng giải cách viết E, Ê . b.Luyện viết từ ứng dụng: - Giới thiệu từ ứng dụng:Ê- Đê Ê – Đê là một dân tộc thiểu số có trên 270 000 người. Sống chủ yếu ở các tỉnh Đắc Lắc, Phú Yên và Khánh Hoà - Cho HS viết bảng con c. HS viết câu ứng dụng - Giới thiệu câu ứng dụng: Em thuận anh hoà là nhà có phúc. - Yêu cầu HS nêu các chữ cái có độ cao giống nhau. - Yêu cầu HS viết bảng con: - Nêu yêu cầu HS viết vào vở tập viết. - Theo dõi HS viết bài uốn nắn sai sót. - Chấm bài-Nhận xét, sửa chữa lỗi cho HS. - Nhận xét tiết học . - HDHS viết bài ở nhà. Cả lớp viết bảng con . Kim Đồng , Dao . - HS l¾ng nghe - Quan sát bài viết E , Ê . - Theo dõi, viết bảng con từng chữ E , Ê - 1 HS đọc - Cả lớp viết bảng con. Ê – Đê - 1HS đọc câu ứng dụng, nêu cách hiểu: Anh em thương yêu nhau, sống hoà thuận là hạnh phúc lớn của gia đình. - Tìm và nêu - HS viết bảng con . Em - HS viết vào vở . HS s÷a sai - HS lắng nghe ?&@ H§NGLL: atgt. Thùc hµnh bµi 2: Giao th«ng ®­êng s¾t I.Mơc tiªu GDATGT -HS n¾m ®­ỵc ®Ỉc ®iĨm cđa GT ®­êng s¾t. -BiÕt thùc hiƯn c¸c quy ®Þnh khi ®i ®­êng gỈp ®­êng s¾t c¾t ngang ®­êng bé. -Cã ý thøc kh«ng ®i bé hoỈc ch¬i ®ïa trªn ®­êng s¾t, kh«ng nÐm ®Êt ®¸ hoỈc vËt cøng lªn tµu II.ChuÈn bÞ +BiĨn b¸o hiƯu n¬i cã ®­êng s¾t ®i qua cã rµo ch¾n vµ kh«ng cã rµo ch¾n +Tranh ¶nh vỊ nhµ ga tµu ho¶. +B¶n ®å tuyÕn ®­êng s¾t ViƯt Nam. ii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: Néi dung gi¸o viªn häc sinh GDATGT Ho¹t ®éng 1: §Ỉc ®iĨm cđa GT ®­êng s¾t Ho¹t ®éng 2: Giíi thiƯu hƯ thèng ®­êng s¾t n­íc ta. Ho¹t ®éng 3: Nh÷ng quy ®Þnh ®i trªn ®­êng bé cã ®­êng s¾t c¾t ngang Ho¹t ®éng 4: Cđng Cè, dỈn dß -Gv nªu c©u hái, HS tr¶ lêi: +§Ĩ vËn chuyĨn ng­êi vµ hµng ho¸, ngoµi c¸c ph­¬ng tiƯn «t«, xe m¸y em nµo cßn biÕt lo¹i ph­¬ng tiƯn nµo? +Em nµo ®· ®­ỵc ®i tµu ho¶? +Tµu ho¶ ®i tíi nh÷ng ®©u? +Em nµo biÕt n­íc ta cã ®­êng s¾t ®i tíi nh÷ng ®©u? -GV dïng b¶n ®å giíi thiƯu 6 tuyÕn ®­êng s¾t chđ yÕu cđa n­íc ta +Hµ Néi - H¶i Phßng +Hµ Néi - TPHCM +Hµ Néi - Lµo Cai +Hµ Néi - L¹ng S¬n +Hµ Néi - Th¸i Nghuyªn +KÐp - H¹ Long. +C¸c em thÊy ®­êng s¾t c¾t ngang ®­êng bé ch­a? ë ®©u? +Khi tµu ®Õn cã chu«ng b¸o vµ rµo ch¾n kh«ng? +Khi ®i ®­êng gỈp tµu ho¶ ch¹y c¾t ngang ®­êng bé th× em cÇn ph¶i tr¸nh nh­ thÕ nµo? -Yªu cÇu mét sè HS nªu nh÷ng tai n¹n cã thĨ x¶y ra trªn ®­êng s¾t +Khi tµu ch¹y qua, nÕu ®ïa nghÞch nÐm ®ất ®¸ lªn tµu sÏ nh­ thÕ nµo? -GV nhËn xÐt, kÕt luËn: Kh«ng ®i bé, ngåi ch¬i trªn ®­êng s¾t.Kh«ng nÐm ®Êt ®¸ vµo tµu g©y tan n¹n cho ng­êi trªn tµu. -Cho HS liªn hƯ b¶n th©n khi ®i häc trªn ®­êng bé gỈp tµu ch¹y c¾t qua ®­êng s¾t. - Nh¾c H ®¶m b¶o an toµn trªn ®­êng ®Õn tr­êng vµ tõ tr­êng vỊ nhµ. -Tµu ho¶. -Tr¶ lêi. -Quan s¸t. -Tr¶ lêi. -Tr¶ lêi. -Tr¶ lêi. -HS nªu, HS kh¸ nhËn xÐt, bỉ sung. -Tr¶ lêi. -L¾ng nghe. -Liªn hƯ b¶n th©n. - L¾ng nghe vµ thùc hiƯn yªu cÇu ?&@ Thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2015 Buỉi s¸ng TËp ®äc: bËn I. MỤC ĐÍCH YÊUCẦU: - BiÕt ng¾t ®ĩng nhÞp gj÷a c¸c dßng th¬ nghØ h¬i ®ĩng sau mçi dßng th¬ vµ gi÷a c¸c dßng th¬. B­íc ®Çu biÕt ®äc bµi th¬ víi giäng vui, s«i nỉi. - Hiểu ND bài : Mọi người mọi vật và cả em bé đều bận rộn làm những công việc có ích , đem niêm vui nhỏ góp vào cuộc đời ( tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái 1,2,3; thuéc ®­ỵc mét sè c©u th¬ trong bµi). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ ghi sẵn các ND cần HD luyện đọc. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Bài cũ (3-5ph) 2.Bài mới HĐ1: Luyện đọc (10-15ph) HĐ2: Tìm hiểu bài (10ph) HĐ3: Học thuộc lòng bài thơ (7-10ph) 3.Củng cố dặn dò (2-3’) -Yêu cầu HS lên đọc bài :Trận bóng - Nhận xét học sinh đọc. a.Giới thiệu bµighi ®Ị b.GV đọc mẫu c.HDHS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ. - Đọc từng dòng thơ - Rút ra từ khó, từ phát âm sai. - Đọc từng khổ thơ trước lớp. Giảng từ - Đọc khổ thơ trong nhóm -Cho HS thảo luận nhóm và TLCH: Câu 1 : Mọi người xung quanh bé bận những việc gì ? Câu 2 : Bé bận những việc gì ? Câu 3 : Vì sao mọi người , mọi vật bận mà vui ? + Em có bận không? Em thường bận rộn với những công việc gì? Em có thấy bận mà vui không? - HDHS đọc thuộc lòng bài thơ - Thi đua đọc theo tổ - Thi đua đọc cá nhân - Tuyên dương HS đọc thuộc cả bài. - Về nhà học thuộc bài thơ - Nhận xét tiết học. - Dặn chuẩn bị bài sau. - Hai HS đọc và TLCH - Cả lớp theo dõi, nhận xét. - Lắng nghe - Theo dõi trong SGK. - Đọc nối tiếp 2 dòng / 1 em, kết hợp luyện đọc đúng. - Đọc nối tiếp khổ thơ. - Đọc theo nhóm 3 - Ba nhóm đọc nối tiếp 3 khổ thơ -HS thảo luận nhóm và TLCH: + Nêu những công việc mọi người, mọi vật làm. + Bận bú, ngủ, chơi, tập khóc,cươiø , nhìn ánh sáng. + Vì những công việc có ích luôn đem lại niềm vui - Vài HS trả lời. - Nhẩm đọc, đọc cá nhân, đồng thanh - Các tổ thi đọc tiếp nối - Cá nhân thi đọc thuộc - Chú ý GV hướng dẫn và dặn dò. ?&@ To¸n: luyƯn tËp I. MỤC TIÊU Giúp HS: - Häc thuéc b¶ng nh©n vµ vËn dơng vµo trong tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc, trong gi¶i to¸n - Nhận biết về tính chất giao hoán của các phép nhân qua các ví dụ cụ thể . - Giáo dục tính nhanh , chính xác . II. CHUẨN BỊ: -Vở bài tập, bảng nhóm - PP: Thảo luận nhóm, thực hành III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Néi dung Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1.Bài cũ (3-5ph) 2.Bài mới 3.HD làm bài (30-32 ph) 4.Củng cố dặn dò (1-2ph) - Gọi HS lên đọc bảng nhân 7 - Nhận xét. - Giới thiệu bài ghi bảng Bài 1 : Tính nhẩm Cho HS chơi trò chơi tiếp sức Giúp đỡ cho HS châm cách học thuộc bảng nhân 7 Xoá dần và yêu cầu đọc nhiều lần Bài 2 : Tính a/ 7 x 5 + 15 = 35 + 15 = 50 b/ 7 x 9 + 17 = ....... Nhận xét bài làm của các nhóm. Bài 3 :HDHS tóm tắt và giải Một lọ : 7 bông hoa 5 lọ :.bông hoa ? Bài 4 : HDHS cách làm - Nhận xét: 7x4 và 4x7 - Khi đổi chỗ các thừa số thì tích ntn? -Nhận xét giờ học. -Dặn HS về nhà ôn lại bảng nhân Học sinh lên thực hiện Nhắc lại - Một HS đọc lại yêu cầu bài - HS chơi trò chơi a. 7 x1 = 7 7 x 8 = 56 7 x 2 = 14 7 x 9 = 63 7 x 3 = 21 7 x 7 = 49 b. 7 x 2 =14 4 x 7 =28 2 x 7 = 14 7 x 4 = 28 HS chậm đọc theo yêu cầu. - Một HS đọc yêu cầu bài HS làm phiếu học tập Đại diện các nhóm trình bày 7 x 9 + 17 = 63+17 = 80 1 HS đọc yêu cầu bài 1 HS lên giải Cả lớp đổi vở cho tự kiểm tra. 1 HS đọc yêu cầu bài Trao đổi nhóm 2 – Làm bảng con Nhận xét 7 x 4 = 4 x 7 (đổi chỗ các thừa số, tích bằng nhau) - HS nghe và thực hiện ?&@ Thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2015 Buỉi s¸ng ChÝnh t¶: trËn bãng d­íi lßng ®­êng I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Chép lại chính xác 1 đoạn trong truyện : Trận bóng dưới lòng đường - Củng cố cách trìnhbày một đoạn văn , chữ đầu câu viết hoa , lùi vào 1 ô, lời nói của nhân vật đặt sau dấu 2 chấm , xuống dòng , gạch đầu dòng . - Lµm ®ĩng BT2, BT3 - Điền đúng 11 chữ và tên của 11 chữ trong bảng . Thuộc lòng 11 chữ. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ BT3 II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. Bài cũ (2-3ph) 2. Bài mới HĐ1: HD HS tập chép (20-25ph) HĐ2: HD làm BT (7-10ph) 3. củng cố dặn dò (1-2ph) Đọc: - Nhà nghèo , ngoằn ngoèo - Nhận xét sửa chữa. - Giới thiệu bàighi ®Ị a.HDHS chuẩn bị - Đọc mẫu bài chép trên bảng - Những chữ nào trong đoạn văn viết hoa ? - Lời nói các nhân vật được đặt sau những dấu câu gì ? - Giáo viên gạch chân những chữ khó, yêu cầu HS viết ra bảng. b.Đọc lại đoạn viết HDHS cách viết c.Chấm 1 số bài, nhận xét, sửa lỗi sai phổ biến. Bài :2b Tổ chức cho HS làm vào vở. - Nhận xét bài trên bảng, - Trên trời có giếng nước trong , con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào Bài 3 : - Yêu cầu hs thảo luận và làm Chữa bài trên bảng kiểm tra bài dưới lớp. - Nhận xét tiết học - Cho HS xem bài viết đẹp. - Yêu cầu HS viết chưa đạt về viết lại bài. Hai HS lên bảng viết – cả lớp viết bảng con - HS theo dõi- 2 HS đọc lại - Đầu câu, đầu đoạn, tên riêng của người. - Dấu hai chấm. xuống dòng, gạch đầu dòng - Học sinh viết vào bảng những chữ khó. - HS nhìn chép vào vở - Đổi chéo vở chữa bài -1HS nêu yêu cầu bài -1 HS lên bảng làm – cả lớp làm vào vở. - Cả lớp đổi vở sửa bài. - Một HS đọc yêu cầu bài - 3 HS lên bảng làm – cả lớp làm vào vở. - Đối chiếu bài trên bảng, sửa sai. - HS nghe và thực hiện ?&@ To¸n: gÊp mét sè lªn nhiỊu lÇn I. MỤC TIÊU Giúp HS: - Biết thực hiện gấp một số lên nhiều lần ( bằng cách nhân số đó với số lần ) - Phân biệt nhiều hơn một số đơn vị với gấp lên một số lần . - Giáo dục tính nhanh chính xác . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Một số sơ đồ ( vẽ sẵn vào bảng con ) - Bảng phụ chép sẵn bài tập 3 PP: Hỏi đáp,thực hành,thảo luận nhóm III. HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. Bài cũ 2. Bài mới *HDHS thực hiện gấp 1 số lên nhiều lần 3.Củng cố - Yêu cầu 2 HS lên bảng làm - Nhận xét - Giíi thiƯu bµi.ghi ®Ị - HDHS thực hiện gấp 1 số lên nhiều lần ( Như SGK ) Tóm tắt A 2cm B C D CD gấp AB ba lần - Lấy 1 số VD tương tự - Rút ra kết luận Bài 1 : HDHS Tóm tắt Em : Chị : Cho Hs giải bảng và giải vào vở - Nhận xét bài trên bảng. Bài 2 : HDHS tóm tắt và giải - Yêu cầu cả lớp đổi vở kiểm tra. - Theo dâi giĩp ®ì HS yÕu. - Ch÷a bµi nhËn xÐt. Bài 3 : Cho HS làm việc theo nhóm.Phát phiếu giao việc - Đưa ra đáp án - Nhận xét tiết học. -Dặn hs về nhà ôn lại các bảng nhân - Học sinh làm bài 5a , 5b . - Cả lớp nhận xét, đánh giá. - HS nghe - Một HS đọc đề bài - HS nêu lời giải và phép tính theo câu hỏi gợi ý của GV Bài giải Độ dài đoạn thẳng CD là : 2 x 3 = 6 ( cm ) Đáp số : 6 cm - HS làm miệng - 1HS đọc đề bài - 1HS lên giải, cả lớp làm vào vở Bài giải Số tuổi của chị năm nay là : 6 x 2 = 12 ( tuổi ) Đáp số : 12 tuổi - Đối chiếu bài trên bảng, sửa chữa. -1 HS đọc đề bài - Cả lớp làm vào vở. 1HS lên bảng làm. - 1 HS đọc yêu cầu bài - Các nhóm hoạt động, làm vào phiếu giao việc. - Các nhóm chấm chéo bài - Hs nghe và thực hiện ?&@ LuyƯn tõ & C©u: ¤n vỊ tõ chØ ho¹t ®éng,tr¹ng th¸i, so s¸nh I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: -Nội dung điều chỉnh: Không làm bài tập 3 - Nắm được một số kiểu so sánh: Sự vật với người. - Ôn từ chỉ hoạt động, trạng thái; tìm được từ chỉ hoạt động trạng thái trong bài tập đọc, bài văn. II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ . III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND GIÁO VIÊN HỌC SINH 1. Kiểm tra bài cũ. 4’ 2. Bài mới. - Giới thiệu bài. HD làm bài tập Bài 1; Tìm hình ảnh so sánh 10’ Bài 2: Tìm từ chỉ hoạt động chơi bóng . Thái độ của Quang khi vô tình gây tai nạn 20’ 3. Củng cố – dặn dò. 2’ - Ghi lại bài tập 2: - Nhận xét, đánh giá. - Nªu yªu cÇu cđa giê häc – ghi tên bài. Bµi 1: H­íng dÉn HS lµm 1. Trẻ em như búp trên cành. Cây Pơ–mu như người lính canh. 2.Ngôi nhà như trẻ thơ. 3.Bà như quả ngọt. - Chấm chữa. (So sánh giữa sự vật và người) - Yêu cầu hS đọc bài "Trận bóng dưới lòng đường" - Cho HS thảo luận N2 - Gợi ý: Từ chỉ hoạt động chơi bóng là chạm vào bóng để nó chuyển động. - Nhận xét – chữa bài. - Nêu lại yêu cầu bài vừa học. – dặn dò HS về tìm từ chỉ hoạt động, thái độ. - 1HS lên bảng điền dấu phẩy và đọc lại theo yêu cầu. - Nhắc lại tên bài học. - HS đọc yêu cầu – làm vở. - Chữa bảng. 1. Trẻ em như búp trên cành. Cây Pơ–mu như người lính canh. 2.Ngôi nhà như trẻ thơ. 3.Bà như quả ngọt. - HS đọc lại bài “Trận bóng dưới lòng đường”. - Trao đổi cặp, trình bày. * Từ chỉ hoạt động: (Cướp bóng, bấm bóng, dốc bóng, chơi bóng, sút bóng). *từ chỉ Thái độ. - Hoảng sợ, sợ tái người. - Trình bày. - HS lắng nghe và thực hiện ?&@ Thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2015 Buỉi s¸ng ChÝnh t¶: (Nghe viÕt) bËn I. MơC tiªu: Rèn kĩ năng viết chính tả: + Nghe – viết: chính xác trình bày đúng khổ thơ 2 – 3 bài “bận” Tr×nh bµy ®ĩng c¸c dßng th¬, khỉ th¬ 4 ch÷, bµi viÕt sai kh«ng qu¸ 5 lçi. + Ôn luyện vần khó en, oen, phân biệt ch/tr (BT2, BT3). II. CHUÈN BÞ : - B¶ng phơ, vë BT. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC : nd gi¸o viªn häc sinh 1. Kiểm tra bài cũ. 3’ 2. Bài mới. Giới thiệu bài. Giảng bài. HD chuẩn bị: 8’ Viết bài: 15’ Chấm chữa: 4’ 3. Luyện tập. Bài 2: 7’ 3. Củng cố – dặn dò: 2’ Đọc: Tròn trĩnh, chảo rán, giò chả, - Nhận xét - Nªu yªu cÇu cđa giê häc– ghi tên bài. - Đọc đoạn viết. - Gọi HS đọc lại bài - Bài thơ được viết theo thể thơ gì? - Những chữ nào cần được viết hoa? - Bắt đầu viết như thế nào? - Đọc: Cây lúa, hát ru, thổi nấu, ánh sáng, - HD ngồi viết, cầm bút. - §äc cho HS viÕt bµi Theo dâi giĩp ®ì HS yÕu - Đọc lại bài viết. - Chấm một số bài. NhËn xÐt bµi viÕt - Chấm chữa bài. H­íng dÉn HS lµm BT2 - Bài 2:Tìm tiếng ghép với mỗi tiếng: Trung – chung, Trai –chai Trống – chống - Nhận xét – chữa bài. - Nhận xét chung tiết học. - Dặn dòviết lại các chữ viết sai trên lớp. - Viết bảng con. - Sửa sai – đọc. - Nhắc lại tên bài học. - HS theo dõi. - Đọc lại. Thơ 4 chữ. - Đầu dòng thơ. - Lùi vào 2ô. Viết bảng con, 2 HS lên bảng lớp. - Đọc lại. Thực hiện đúng tư thế. - HS viết. - Đổi vở – soát lỗi. - Đọc yêu cầu: - Làm vở bài tập. - HS thảo luận nhóm làm bài. - Đại diện các nhóm trình bày. -HS nghe _ HS thực hiện ở nhà ?&@ To¸n: luyƯn tËp I. MỤC TIÊU Giúp HS: - Củng cè, vận dụng về gấp một số lên nhiều lần và nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số. II. CHUẨN BỊ: - B¶ng phơ - PP: Thực hành. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: nd gi¸o viªn häc sinh 1. Kiểm tra bài cũ. 5’ 2. Bài mới. a-giới thiệu bài. b-Giảng bài. Bài 1: Viết theo mẫu 8’ Bài 2: 8’ Bài 3: 5’ Bài 4: 10’ 3.Cđng cố dặn dò: Yêu cầu hs làm bài 3 - Nhận xét . - Ghi tên bài. - Ghi: 4gấp 6 lần =? 4 gấp 6 lần làm thế nào? - Ghi 24 vào ô trống. - Yêu cầu hs làm tương tự - Chấm – chữa. - Nhận xét Cho HS lµm b¶ng con - Gọi HS đọc bài toán -Cho HS thảo luận nhóm và giải vào vở - Chấm – chữa. Yªu cÇu lµm c©u a, b - Nhận xét sửa sai. - Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào? - Nhận xét – dặn dò. - HS làm bài tập 3. - Nhắc lại tên bài. 4 x 6 = 24. - HS làm vở chữa. - 7gấp 5 lần - 5 gấp 8 lần 6 gấp 7 lần - HS nêu yêu cầu làm bảng. 12 x 6 11 x 7 35 x 6 29 x 7 -HS đọc đề. -HS thảo luận và giải 6 Nam: ? Nữ: -HS đọc yêu cầu. Vẽ đoạn thẳng AB 6 cm. CD gấp đôi AB. -HS vẽ bảng con. - Nhắc lại. - HS nghe ?&@ Thứ sáu ngày 2 tháng 10 năm 2015 TËp lµm v¨n: nghe - kĨ: kh«ng nì nh×n I. Mơc tiªu: - Nội dung điều chỉnh: không làm bài tập 2. - Rèn kỹ năng nghe và nói: Nghe kể câu chuyện: Không nỡ nhìn. II.Đồ dùng dạy – học. Tranh minh họa, bảng. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: néi dung gi¸o viªn häc sinh 1.Kiểm tra bài cũ. 5’ 2. Bài mới. -Giới thiệu 1’ -Giảng bài. Bài 1 Kể: Không nỡ nhìn 3. Củng cố dặn dò: 2’ Gäi HS ®äc bµi tr­íc líp - Nhận xét đánh giá. - Nêu yêu cầu tiết học. - Kể toàn bộ câu chuyện. - yêu cầu hs nêu nội dung của tranh -Anh thanh niên ngồi làm gì trên chuyến xe? - Bà cụ ngồi bên hỏi anh điều gì? - Anh trả lời thế nào? - GV kể lần 2. - Cho HS kể lại câu chuyện - Em có nhận xét gì về anh thanh niên? + Chốt: Không biết nhường chỗ cho cụ già và em nhỏ, phụ nữ nên đã giải thích rất buồn cười. -Nhận xét dặn dò. - Dặn hs về nhà kể lại câu chuyện - Đọc bài văn trước: 3 HS. - Nhận xét. - Nhắc lại tên bài học. - Đọc yêu cầu. - HS nghe và quan sát tranh minh hoạ. - Nêu nội dung tranh vẽ. - Hai tay bưng lấy mặt. - Cháu nhức đầu à? có cần xoa dầu không? - Cháu không nỡ ngồi nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng. 1 – 2 HS kể l ại. - Kể theo cặp. Thi kể. - Nêu ý kiÕn L¾ng nghe - HS nghe và thực hiện ?&@ To¸n: b¶ng chia 7 I. Mơc tiªu : Giúp HS: - B­íc ®Çu học thuộc bảng chia 7 - VËn dơng ®­ỵc phÐp chia 7 trong gi¶i to¸n cã lêi v¨n (cã mét phÐp chia 7) - GD tính chính xác, cẩn thận II. CHUÈN BÞ: - Phiếu học tập. - PP:Trắc nghiệm, thực hành,thảo luận nhóm. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC . N¤I dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1.Bài cũ (3-5ph) 2.Bài mới HĐ1: HDHS lập bảng chia 7 (7-10ph) HĐ2: Bài tập thực hành (20-25ph) 3.Củng cố dặn dò (1-2ph) Yêu cầu 2 HS lên làm Bài 2, 3 - NhËn xÐt. - GT bài.... ghi bảng , Yêu cầu HS nêu bảng nhân 7 . GV ghi bảng nhân 7 . Từ bảng nhân 7 HDHS lập bảng chia 7 . Tổ chức cho HS đọc thuộc . Bài 1: Tính nhẩm . Cho HS chơi trò chơi tiếp sức Bài 2: Tính nhẩm . 7 x 5 = 35 ; 35 : 5 = 7 ; 35 : 7 = 5 Cho 3 tổ đại diện lên làm . 7 x 6 = ... 7 x 2 =... 7 x 4 =... 42 : 7 =... 14 : 7 =... 28 : 7 =... 42 : 6 =... 14 : 2 =... 28 : 4 =... Bài 3 : HDHS tóm tắt và giải . -Theo dâi giĩp ®ì HS yÕu Bài 4 : cho hs thảo luận nhóm và giải vào vở - Giĩp HS còn chậm lµm bµi - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về ôn lại bảng chia 7. 2 HS lên làm Bài 2, Bài 3 . - HS n¾m ®Ị HS nêu lần lượt nối tiếp . HS dựa vào bảng nhân 7 lập bảng chia 7 . 7 : 7 = 1 42 :7 = 6 14 : 7= 2 49 :7 = 7 21 : 7 = 3 56 : 7 = 8 28 : 7 = 4 63 : 7 = 9 35 : 7 = 5 70 : 7 = 10 Đọc thuộc bảng chia 7 . HS đọc yêu cầu bài . Lần lượt nêu kết quả . HS đọc yêu cầu bài . 1 HS đọc mẫu . HS 3 tổ lên làm . 7 x 6 = 42 7 x 2 = 14 7 x 4 = 28 42 : 7 = 6 14 : 7 = 2 28 : 7 = 4 42 : 6 = 7 14 : 2 = 7 28 : 4 = 7 1 HS đọc đề bài . Mỗi hàng có số học sinh là : 56 : 7 = 8 ( HS ) §¸p sè: 8 häc sinh - HS thảo luận và làm vào vở . Bài giải : Số hàng xếp được là : 56 : 7 = 8 (hàng ) Đáp số : 8 hàng . -HS thùc hiƯn theo yªu cÇu ?&@ TN&XH: ho¹t ®éng thÇn kinh (t2) I. MỤC TIÊU Giúp HS hiểu: - Vai trò của não trong điều khiển mọi hoạt động có suy nghĩ của con người. - Nêu 1VD cho thấy nẫo điều khiển phối hợp mọi hoạt động của cơ thể. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các hình trong SGK; Phiếu bài tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC néi dung gi¸o viªn häc sinh 1. Kiểm tra bài cũ. 5’ 2. Bài mới. Giới thiệu bài. Giảng bài. HĐ 1: Làm việcvới SGK. MT: Phân tích vai trò của não trong việc hoạt động của con người. 15’ HĐ 2: Thảo luận. Nªu vÝ dơ 10’ Trò chơi: 5’ Thủ trí nhớ. 3.Củng cố dặn dò: -Nêu một số biểu hiện của phản xạ? - T/c Cho HS chơi lại trò chơi “Chanh chua – cua cắp” - Nhận xét; Đánh giá. - Dẫn dắt ghi tên bài. Yêu cầu quan sát và giao nhiệm vụ - Khi bất ngờ giẫm phải đinh Nam phản ứng thế nào? - Phản ứng này do não hay tuỷ điều khiển? - Sau khi rút đinh ra Nam vứt nó vào đâu? Tác dụng gì? + Hoạt động suy nghĩ này do não hay tuỷ điều khiển? + Nhận xét - KL: - Nhận xét – Đặt câu hỏi. - Bộ phận nào của cơ quan thần kinh giúp ta ghi nhớ bài học? - Vai trò của não? + KL: Não không chỉ điều khiển phối hợp mọi hoạt động của cơ thể mà còn giúp ta học và ghi nhớ. - Đưa một số dụng cụ: - Che lại. - Nhận xét chung tiết học. - Nêu: - HS chơi lại trò chơi “Chanh chua – cua cắp” - Nhắc lại tên bài học - Q sát tranh và thảo luận nhóm. - Đại diện trình bày- Nhóm khác bổ xung. - Co chân xem đinh đâu. - Tuỷ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 7 - L3.doc