Giáo án tổng hợp lớp 4, học kì II - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 23

+ Gọi 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở tiết trước

+ Nhận xét, đánh giá

+ Giới thiệu bài, nêu mục tiêu

+ Gọi HS nêu yêu cầu bài tập, yêu cầu HS tự làm bài. GV nhắc HS các bước trung gian làm ra giấy nháp, chỉ ghi kết quả vào vở.

+ Yêu cầu HS giải thích cách điền dấu của mình với từng cặp số.

H: Giải thích vì sao <

 

docx25 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 491 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 4, học kì II - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 23, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H: Em hãy giới thiệu những câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn nghe. + Y/c H thảo luận nhóm lớn. GV đi giúp đỡ từng nhóm + Câu chuyện của bạn có ý nghĩa gì? + Gọi các nhóm trình bày + GV tổ chức cho HS thi kể + Gọi HS nhận xét bạn vừa kể theo các tiêu chí đã nêu. + Tổ chức cho HS kể, bình chọn + GV nhận xét đánh giá + Tuyên dương HS. + GV nhận xét tiết học + Dặn HS + 2 H lên bảng kể + Lớp theo dõi + Nhận xét. + Theo dõi + HS lắng nghe + 2 HS đọc đề bài. Lớp chú ý theo dõi. + HS nối tiếp đọc. + HS nối tiếp trả lời: Cô bé lọ lem, Con vịt xấu xí, Nànglùn. + Cây tre trăm đốt, Cây khế, Thạch Sanh, Tấm cám, Sọ Dừa, Gà trống và cáo + Lần lượt HS giới thiệu. + HS lắng nghe. + Các nhóm thực hiện kể trong nhóm. + Từng cặp HS thực hiện. + Thực hiện + HS thi kể. + Nhận xét bạn + HS bình chọn bạn kể chuyện hay, hấp dẫn + Theo dõi + HS lắng nghe và thực hiện. Chiều: HĐNGLL: ATGT Baøi6 An toaøn khi ñi treân caùc PTGT coâng coäng (T2) I .Muïc tieâu: +HS bieát ñöôïc nhöõng ñieàu quy ñònh khi leân xuoáng vaø ngoài treân caùc PTGT ñöôïc ñaûm baûo an toaøn +HS coù kó naêng thöïc hieän caùc ñoäng taùc caøi giaây an toaøn baùm vaøo tay vòn khi leân xuoáng vaø ngoài treân xe +Coù thoùi quen toân troïng traät töï nôi coâng coäng. II.Chuaån bò:GV Tranh aûnh ngöôøi ngoài treân xe caøi daây an toaøn III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc. ND-TL HÑ cuûa Giaùo vieân HÑ cuûa Hoïc sinh A.Khởi động;5' B.Daïy baøi môùi ;2' HÑ3:leân xuoáng taøu xe;15' HÑ4:Ngoài ôû treân taøu xe;10' C.Cuûng coá daën doø;3' ?Muoán ñi treân caùc PTGTCC ta phaûi ñeán ñaâu vaø laøm gì? -Nhaän xeùt. -G/thieäu ghi ñeà ?Khi leân xuoáng taøu xe ôû phía naøo? ?Ngoài vaøo trong xe ñieàu ñaàu tieân phaûi laøm gì? -Cho HS xem tranh ?Khi leân xuoáng xe buyùt xe khaùch, taøu hoûa ta phaûi laøm gì? ?Neáu chen laán ñeå leân, xuoáng thì seõ ntn? -Gv höôùng daãn leân xuống töøng loaïi taøu xe *Y/C hs thaûo luaän theo nhoùm keå veà vieäc ngoài treân taøu xe -Gv choát *Heä thoáng laïi baøi hoïc - Nhaän xeùt giôø hoïc -HS traû lôøi -Theo doõi -HS traû lôøi.lôùp nhaän xeùt --Quan saùt -Traû lôøi -nghe *HS thaûo luaän nhoùm -Đaïi dieän nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc boå sung -HS lắng nghe Luyện từ và câu DẤU GẠCH NGANG I. Mục tiêu + Nắm được tác dụng của dấu gạch ngang (ND ghi nhớ). + Nhận biết và nêu được tác dụng của dấu gạch ngang trong bài văn (BT1, mục III). + Viết được đoạn văn có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu lời đối thoại và đánh dấu phần chú thích. + HS tiếp thu nhanh: viết được đoạn văn ít nhất 5 câu, đúng yêu cầu của BT2 (mục III). II. Đồ dùng dạy học + Bảng phụ viết sẵn đoạn văn a) ở bài 1 phần nhận xét. III. Hoạt động dạy – học ND – TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: (5 phút) 2. Dạy bài mới: 30’ a. Tìm hiểu ví dụ: 12-13’ Bài 1: Bài 2: b. Ghi nhớ: 2-3’ c. Luyện tập : 15-17’ Bài 1: Bài 2: 3. Củng cố, dặn dò: (3 phút) + GV gọi 2 HS lên bảng. + Gọi HS nhận xét bạn. + GV nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + GV gọi HS đọc yêu cầu nội dung. + Yêu cầu HS thảo luận nhóm lớn: ? Tìm những câu văn có chứa dấu gạch ngang. ? Trong mỗi đoạn văn trên, dấu gạch ngang có tác dụng gì? + Gọi các nhóm trình bày + GV ghi lên bảng. + Gọi H nhận xét * GV kết luận: Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại, phần chú thích trong câu, các ý trong một đoạn liệt kê. H: Dấu gạch ngang dùng để làm gì? + Gọi HS đọc phần ghi nhớ. + Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. + Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi + Dán phiếu HS làm lên bảng, gọi HS khác nhận xét. + GV kết luận lời giải đúng + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Y/cầu HS làm bài, phát giấy cho HS tiếp thu nhanh làm bài, sau đó dán lên bảng, bạn n/xét. + GV sửa lỗi ngữ pháp. . + GV nhận xét tiết học + Dặn HS + 2 H lên bảng thực hiện + Lớp theo dõi và nhận xét. + HS lắng nghe + Theo dõi +1 HS đọc. + Thực hiện + Cử đại diện trình bày + Các nhóm nhận xét, bổ sung + Theo dõi + Dấu gạch ngang đánh dấu + 1 HS đọc. + HS đọc, lớp lắng nghe. + Thảo luận nhóm đôi + Nhận xét, bổ sung + 2 HS nhắc lại. + HS đọc. + 1 HS đọc, HS làm bài + HS thực hành viết đoạn văn. + 2 HS dán bài lên bảng, lớp theo dõi và nhận xét + HS lắng nghe và thực hiện. ÔL Tiếng Việt: LUYEÄN TAÄP MIÊU TAÛ CAÙC BOÄ PHAÄN CUÛA CAÂY COÁI I/ Muïc tieâu: Thaáy ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm ñaëc saéc trong caùch quan saùt vaø mieåu taû caùc boä phaän cuûa caây coái (Hoa, quaû). Trong nhöõng ñoaïn vaên maãu. - Hoïc caùch quan saùt vaø mieâu taû hoa vaø quaû cuûa caây qua moät soá ñoaïn vaên maãu vaø caùch vieát vaên mieâu taû - HS tiếp thu chậm vieát ñöôïc ñoaïn vaên mieâu taû caây hoa hoaëc quaû . * GD HS coù yù thöùc hoïc cao II/ Ñoà duøng daïy hoïc: GV Giaáy khoå to vaø buùt daï-HS vở III /Caùc hoaït ñoäng daïy- hoïc chuû yeáu: ND- TG Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoaït ñoäng Hoïc sinh A-Khởi động: 3-5’ B-Baøi môùi. * Giôùi thieäu baøi 2' * Höôùng daãn laøm baøi taäp: Baøi 1: Trao ñoåi thaûo luaän 8 -10’ Baøi 2: Laøm vôû 14 - 15’ C- Cuûng coá - daën doø: 3 ’ * Goïi 2 HS tieáp noãi nhau ñoïc laïi ñoaïn vaên Baøng thay laù vaø Caây tre * Neâu MÑ yeâu caàu tieát hoïc Ghi baûng * Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung ñoaïn vaên Hoa saàu ñaàu vaø quaû caø chua -Yeâu caàu HS töï laøm baøi. GV ñi höôùng daãn HS caùch nhaän xeùt veà: +Caùch mieâu taû hoa (Quaû) cuûa nhaø vaên +Caùch mieâu taû neùt ñaëc saéc cuûa hoa hoaëc quaû. +Taùc giaû ñaõ duøng nhöõng bieän phaùp ngheä thuaät gì ñeå mieâu taû? -Goïi HS trình baøy -Treo baûng phuï coù ghi saün phaàn nhaän xeùt vaø caùch mieâu taû cuûa taùc giaû. - Goïi HS neâu laïi caùch mieâu taû qua töøng baøi . * Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp - Goïi moät soá em choïn vaø neâu loaøi caây mình taû ? -Yeâu caàu HS töï laøm baøi -Yeâu caàu HS vieát ñoaïn vaên vaøo giaáy daùn leân baûng vaø ñoïc baøi laøm cuûa mình. -Goïi HS döôùi lôùp ñoïc baøi laøm cuûa mình. -GV chuù yù söûa loãi ngöõ phaùp, duøng cho töøng hoïc sinh. -Nhaän xeùt HS * Neâu laïi teân ND baøi hoïc ? -Nhaän xeùt tieát hoïc -Daën doø * 2 HS noái tieáp nhau ñoïc, lôùp theo doõi -Nghe * 2 HS noái tieáp nhau ñoïc thaønh tieáng -2 HS ngoài cuøng baøn trao ñoåi, thaûo luaän veà caùch mieâu taû cuûa taùc giaû baèng caùch traû lôøi nhöõng caâu hoûi gôïi yù -Tieáp noái nhau phaùt bieåu -2 HS tieáp noái nhau ñoïc thaønh tieáng. * 1 HS ñoïc thaønh tieáng - HS neâu . -3 HS laøm baøi vaøo giaáy. Caû lôùp laøm vaøo vôû. - Moät soá em trình baøy . - Caû lôùp cuøng nhaän xeùt . * 2 HS neâu laïi . -Hs lắng nghe Thứ ba ngày 16 tháng 02 năm 2016 Tập làm văn LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÂY CỐI I. Mục tiêu + Nhận biết được một số điểm đặc sắc trong cách quan sát và miêu tả các bộ phận của cây cối (hoa, quả) trong những đoạn văn mẫu (BT1). + Viết được đoạn văn ngắn tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em yêu thích (BT2). + Giáo dục H yêu thích học văn, yêu thích cây cối II. Đồ dùng dạy học + Bảng phụ III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2.Dạy bài mới: 30’ * Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài 1: 13-15’ Bài 2: 13-15’ 3. Củng cố, dặn dò: (3 phút) + GV gọi 2 HS đọc nối tiếp nhau đoạn văn Bàng thay lá và Cây tre + Gọi HS nhận xét + GV nhận xét chung. + GV giới thiệu bài. + GV gọi HS đọc yêu cầu và nội dung đoạn văn Hoa sầu đâu và Qủa cà chua. + Yêu cầu HS thảo luận nhóm lớn làm bài, GV đi hướng dẫn HS nhận xét về: + Cách miêu tả hoa, quả + Tác giả đã dùng những biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả? + Gọi HS trình bày. + Y/c H nhận xét + GV treo bảng phụ ghi sẵn kết quả + Y/c H chữa bài + GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS tự làm bài. + Cho 3 HS tiếp thu nhanh viết bài vào giấy khổ lớn dán lên bảng + Yêu cầu cả lớp theo dõi và nhận xét bài của các bạn trên bảng. + G nhận xét + Gọi 1 số HS dưới lớp đọc bài + G nhận xét chung + GV nhận xét tiết học + Dặn H. + 2 H lên bảng + Lớp theo dõi và nhận xét. + Theo dõi + HS lắng nghe và nhắc lại tên bài. + 1 HS đọc, lớp đọc thầm. + HS làm bài theo yêu cầu của GV. + Nghệ thuật so sánh. + Cử đại diện trình bày. + Nhận xét, bổ sung + Lớp chú ý + Theo dõi, chữa bài + 1 HS nêu, lớp đọc thầm. + HS làm bài + 3 HS làm bảng phụ, lên bảng dán bài của mình. + Lớp theo dõi và nhận xét. + Theo dõi + 3 5 HS đọc. + Chú ý + Lắng nghe + Thực hiện Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu + Biết tính chất cơ bản của phân số, phân số bằng nhau, so sánh các phân số. + Giúp H hoàn thành đúng các bài tập 2 (cuối tr.123), bài 3 tr.124), bài 2 (c,d) (tr.125). + Giáo dục H có ý thức học, cẩn thận II. Đồ dùng dạy – học: + Hình vẽ SGK. III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới:30’ * HD luyện tập. Bài 2: 6-7’ Bài3: ( trang124) 6-7’ Bài 2( trang 125 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài ở tiết trước. + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài + Yêu cầu HS đọc đề bài. + GV hướng dẫn, y/c HS tự làm. + Gọi 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp. + Gọi H nhận xét + Nhận xét chốt kết quả đúng. Tổng số HS của lớp đó là: 14 + 17 = 31 ( HS) số HS trai bằng HS cả lớp. Số HS gái bằng HS cả lớp. + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. H: Muốn biết các phân số đã cho phân số nào bằng phân số ta làm như thế nào? + Yêu cầu HS làm bài. + Nhận xét, chữa bài + Yêu cầu H đọc bài tập + Yêu cầu, theo dõi, giúp đỡ H tiếp thu chậm. + Nhận xét, chốt kết quả đúng Nếu còn thời gian, hd các bài còn lại + GV nhận xét tiết học + Dặn dò H + 2 H thực hiện + Lớp theo dõi và nhận xét. + Theo dõi + 1 HS đọc. + Lớp làm cá nhân vào vở + 1 HS đọc. + Nhận xét, chữa bài + Theo dõi, chữa bài + Thực hiện + Ta rút gọn phân số rồi so sánh. + 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở. + 1 H đọc, lớp theo dõi + H làm bài, 2 em làm trên bảng + Theo dõi, chữa bài + Lắng nghe + Thực hiện Ôn luyện Toán: ÔN SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I. Mục tiêu - Củng cố kiến thức về so sánh hai phân số khác mẫu số - Biết cách so sánh 2 PS có cùng tử số. - Vận dụng tốt các bài tập ; làm bài cẩn thận, chính xác, trình bày sạch đẹp . II. Hoạt động dạy và học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1.GTB 1-2’ 2. Luyện tập : 30’ Bài 1: 9-10’ Bài 2: 9-10’ Bài 3: 9-10’ 3. Củng cố - Dặn dò 3-5’ - Giới thiệu bài – Ghi đề. - Gọi HS đọc đề bài 1, 2, 3. - Tổ chức HS làm bài trên bảng, vở. - Gọi H nhận xét - Yêu cầu đổi vở nhận xét bài của nhau. - Sửa bài cho cả lớp theo đáp án: a) và => < ( vì 5 < 7) b) Gợi ý: Rút gọn PS rồi SS = = vì < - Yêu cầu học sinh quan sát mẫu so sánh 2 PS có cùng tử số - Gọi H lên bảng VD: So sánh và . Ta có: = = ; = = Vì > => > Kết luận: . - Nhận xét và chữa bài - Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn: thứ tự là: ; ; - G theo dõi, giúp H tiếp thu chậm - Nêu cách quy đồng mẫu số 2 PS; so sánh 2 PS cùng MS; khác MS. - G nhận xét tiết học, dặn dò H. - Lắng nghe - 4 em lần lượt đọc và nêu yêu cầu bài 1 , 2 , 3, 4 . - Thực hiện làm vở. Lần lượt lên bảng - Nhận xét, chữa bài - Đổi vở nhận xét theo đáp án d) Gợi ý: Quy đồng 2 PS: ; giữ nguyên vì < - Quan sát mẫu - 2 H lên bảng, lớp làm vở - Theo dõi, chữa bài - HS vận dụng bài mẫu để hoàn thành bài tập số 3 vào vở. - 1 H làm trên bảng, lớp làm vào vở - Thực hiện - Nghe và nhắc lại. Thứ tư ngày 17 tháng 02 năm 2016 Toán PHÉP CỘNG PHÂN SỐ I. Mục tiêu * Giúp HS: - Biết cộng hai phân số cùng mẫu số. - Giúp H làm đúng bài tập 1; 3. - Giáo dục H tính cẩn thận. II. Đồ dùng dạy học - Băng giấy III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Khởi động: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ a. Thực hành trên băng giấy b. Cộng hai phân số cùng mẫu số: 9-10’ c.Thực hành:15-17’ * Bài 1: ( 8 phút) * Bài 3: ( 8 phút) 3.Củng cố, dặn dò: 3-4’ + Gọi 3 HS lên bảng làm 3 bài tập, lớp làm vở nháp + Gọi H nhận xét + G nhận xét, đánh giá + GV giới thiệu bài. * GV cho HS lấy băng giấy, hướng dẫn HS thực hiện như sgk + Y/cầu HS dựa vào việc thực hành trên băng giấy để nêu kết quả của phép tính. H: Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số của phân số ở tổng với tử số và mẫu số của các phân số ở từng số hạng? + Do đó, ta có phép cộng sau: H. Vậy muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm như thế nào? - Gọi 2 HS nhắc lại cách cộng hai phân số cùng mẫu số - Cho HS tự làm bài. - GV nhận xét kết quả đúng. + GV yêu cầu HS đọc bài toán, tóm tắt rồi giải. + GV nhận xét Nếu còn thời gian, hd bài 3 + Yêu cầu H nêu cách cộng hai phân số cùng mẫu số + GV nhận xét tiết học và dặn HS. + 3 H lên bảng làm, cả lớp làm nháp + Nhận xét + Lắng nghe + HS lắng nghe và nhắc lại tên bài. + HS thực hiện theo hướng dẫn của GV + HS đọc: năm phần tám + Kết quả của phép tính là + HS nhận thấy: mẫu số của tổng và mẫu số của các số hạng bằng nhau; tử số của tổng bằng các tử số của các số hạng cộng lại (5= 3+2) - H thảo luận cặp đôi, nêu - H nêu - 2 HS tính ở bảng, lớp làm vào nháp rồi nhận xét. + 2 HS đọc đề + 1 HS lên bảng tóm tắt và giải, lớp làm vở + H nêu + HS lắng nghe và thực hiện. Tập đọc KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ I. Mục tiêu + Biết đọc diễn cảm một đoạn thơ trong bài với giọng nhẹ nhàng, có cảm xúc. + Hiểu nội dung: Ca ngợi tình yêu nước, yêu con sâu sắc của người phụ nữ Tà-ôi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (trả lời được các CH; thuộc một khổ thơ trong bài). + Giáo dục H biết kính yêu mẹ, yêu đất nước. II. Đồ dùng dạy học + Tranh minh hoạ bài thơ trong SGK. III. Hoạt động dạy học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Khởi động 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ * GTB a. Hướng dẫn HS lluyện đọc: 10-12’ b. Tìm hiểu bài: 9-10’ c. Đọc diễn cảm: 9-10’ 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ + Gọi 3 HS lên bảng đọc nối tiếp bài: Hoa học trò và trả lời câu hỏi về nội dung bài. + Gọi H nhận xét + GV nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + Gọi 1 HS đọc toàn bài. + Yêu cầu H nối tiếp nhau đọc trong nhóm lớn + GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS + Y cầu H luyện đọc theo nhóm + Gọi 1HS đọc. + GV đọc diễn cảm toàn bài + Yêu cầu HS đọc thầm bài, thảo luận nhóm lớn và trả lời câu hỏi... + Gọi các nhóm trình bày ? Bài thơ nói lên điều gì? + Gọi H nhận xét G chốt: Bài thơ ca ngợi tình yêu nước, yêu con sâu sắc của người phụ nữ Tà-ôi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. + Gọi 2 HS đọc nối tiếp bài. + Giới thiệu đoạn cần luyện. + Yêu cầu HS luyện đọc. + Tổ chức cho HS thi đọc. + Gọi H nhận xét + Nhận xét đánh giá + Gọi HS nêu nội dung chính + GV nhận xét tiết học và dặn dò H. + 3 H lên bảng thực hiện yêu cầu của GV, lớp theo dõi + Nhận xét. + HS lắng nghe + 1HS đọc, lớp đọc thầm. + HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ. + Chú ý + HS luyện đọc trong nhóm lớn + 1 HS đọc, lớp đọc thầm. + Lắng nghe GV đọc mẫu. + HS đọc thầm. + Các nhóm thảo luận câu hỏi + Cử đại diện trình bày + HS đọc thầm lại bài và nêu + Nhận xét, bổ sung + Lắng nghe, ghi nhớ + 2 HS đọc, lớp theo dõi tìm ra cách đọc. + HS lắng nghe. + Luyện đọc trong nhóm lớn + HS thi đọc + Nhận xét, bình chọn + Theo dõi + HS lắng nghe và thực hiện. Thứ năm ngày 18 tháng 02 năm 2016 Luyện từ và câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁI ĐẸP I. Mục tiêu: + Biết được một số câu tục ngữ liên quan đến cái đẹp (BT1). + Nêu được một trường hợp có sử dụng 1 câu tục ngữ đã biết (BT2). + Dựa theo mẫu để tìm được một vài từ ngữ tả mức độ cao của cái đẹp (BT3). + Đặt câu được với một từ tả mức độ cao của cái đẹp (BT4). + HS tiếp thu nhanh: nêu ít nhất 5 từ theo yêu cầu của BT3 và đặt câu được với mỗi từ. II. Đồ dùng dạy – học: + Bút dạ ; một số tờ giấy khổ to để HS làm bài tập 3, 4 + Bảng phụ viết sẵn nội dung bảng ở bài tập 1. III. Hoạt động dạy – học ND – TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Khởi động: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ * GTB * Hướng dẫn HS luyện tập. Bài 1: 9-10’ Bài 2: 9-10’ Bài 3: 4: 9-10’ 3. Củng cố, dặn dò: 3-5’ + GV gọi 2-3 HS đọc đoạn văn + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài, ghi đề. + Gọi HS đọc nội dung BT1. + Yêu cầu HS suy nghĩ thảo luận nhóm lớn và làm bài tập. + G theo dõi, giúp đỡ các nhóm + Gọi các nhóm trình bày + Gọi HS nhận xét, chữa bài. + Nhận xét, kết luận lời giải đúng. + Yêu cầu H nhẩm học thuộc lòng các câu tục ngữ + Yêu cầu H tìm các từ miêu tả mức độ cao của cái đẹp *Nhận xét, chốt: Các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp: tuyệt vời, tuyệt diệu, tuyệt trần , ,.. + Đặt câu: Yêu cầu H đặt câu với các từ trên Phong cảnh nơi đây đẹp tuyệt vời. (tuyệt đẹp , đẹp tuyệt trần, đẹp tuyệt diệu , đẹp mê hồn đẹp mê li , đẹp vô cùng.) - HS làm bài vào vở . (Mỗi em viết ít nhất 8 từ và 3 câu) + GV nhận xét tiết học. + Dặn dò HS, + 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV, lớp theo dõi và nhận xét. + Theo dõi + Lắng nghe + H đọc, thi đọc + Nhóm trưởng điều khiển các nhóm thảo luận + Cử đại diện trình bày + Nhận xét, bổ sung + Theo dõi, chữa bài + H tự đặt, đọc - 1 HS đọc, lớp đọc thầm, thảo luận cặp đôi, làm bài vào vở. + Lắng nghe, thực hiện Toán PHÉP CỘNG PHÂN SỐ (Tiếp theo) I. Mục tiêu: * Giúp HS: + Biết cách thực hiện phép cộng hai phân số khác mẫu số. + Giúp H làm đúng bài tập 1(a,b,c); 2(a,b). II. Hoạt động dạy –học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ a. Tìm hiểu ví dụ: 5-6’ b. Hướng dẫn HS thực hiện phép cộng các phân số khác mẫu số: 7-8’ c. Luyện tập: 15-17’ Bài 1: 5-6’ Bài 2: 7-8’ 3 Củng cố, dặn dò: 2-3’ + GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tiết trước. + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + GV nêu ví dụ như trong SGK . + Vậy muốn thực hiên được phép cộng của hai phân số này ta phải làm như thế nào? + Cộng hai phân số: * Quy đồng hai phân số : * + Muốn cộng hai phân số khác mẫu số ta phải gì ? + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Theo dõi, giúp đỡ, chữa bài Vậy + Yêu cầu HS đọc kĩ đề bài + HS nhận xét tử số và mẫu số của hai phân số trên + Yêu cầu, theo dõi, giúp đỡ, chữa bài Nếu còn thời gian, hướng dẫn bài tập 3 + HS đọc lại ghi nhớ + GV nhận xét tiết học. Dặn H. + 2 H lên bảng làm + Lớp theo dõi và nhận xét. + Lắng nghe + HS lắng nghe và nhắc lại. + Ta phải qui đồng mẫu số hai phân số này. + 2 HS lên bảng thực hiện + Muốn cộng hai phân số khác mẫu số chúng ta phải qui đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó. + 1 HS đọc. + 1 HS lên bảng thực hiện , HS làm vào vở rồi nhận xét. + H đọc + Thực hiện + Lắng nghe + 2,3 H đọc + Lắng nghe Chính tả NHỚ - VIẾT: CHỢ TẾT I. Mục tiêu: + Nhớ viết đúng bài chính tả, trình bày đúng đoạn thơ trích. + Làm đúng BT CT phân biệt âm đầu, vần dễ lẫn (BT2). + Giáo dục H có ý thức luyện viết chữ đẹp. II. Đồ dùng dạy học + Bảng phụ viết sẵn các từ cần kiểm tra III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ a. Hướng dẫn nhớ viết 20-22’ b. Luyện tập: 5-7’ Bài 2 3. Củng cố, dặn dò: 4-5’ + GV đọc cho 3 HS viết các từ khó viết ở bài trước. + Nhận xét, đánh giá + GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu + GV đọc bài chính tả Chợ tết . + Gọi HS đọc lại, lớp đọc thầm H: Mọi người đi chợ tết trong khung cảnh đẹp như thế nào ? H: Mọi người đi chợ tết với tâm trạng và dáng vẻ ra sao ? + Gọi H nhận xét + Yêu cầu HS nêu các tiếng khó. + Gọi 2 HS lên bảng viết, lớp viết nháp rồi nhận xét bạn viết trên bảng.. + GV nhắc nhở HS cách trình bày bài viết khi viết. + G theo dõi, giúp đỡ H + GV đọc lại từng câu cho HS soát lỗi, báo lỗi. + GV thu vở nhận xét. * Nhận xét chung. + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn, làm bài vào vở + Gọi H lên điền trên bảng ghi sẵn + Y/c H nhận xét + Yêu cầu 1 em đọc lại. GV chốt lời giải đúng + GV nhận xét tiết học. + Dặn dò HS + 3 HS lên bảng viết, lớp viết nháp rồi nhận xét các bạn viết trên bảng. + Lắng nghe + Theo dõi + HS chú ý theo dõi. + 1 HS đọc. + HS trả lời + Nhận xét, bổ sung + HS đọc và viết các từ : Sương hồng lam , ôm ấp , nhà gianh, viền, nép, khom, yến thắm . + HS nhớ viết + HS chú ý viết bài. + HS dò lỗi và soát lỗi. + HS lắng nghe. + 1 HS đọc. + Lớp đọc thầm, làm vào vở. + HS thi làm tiếp sức trên bảng. + Nhận xét , chữa bài + HS đọc lại. + Lắng nghe + HS lắng nghe. Thứ sáu ngày 19 tháng 02 năm 2016 Tập làm văn ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I. Mục tiêu: + Nắm được đặc điểm nội dung và hình thức của đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối (ND ghi nhớ). + Nhận biết và bước đầu biết cách xây dựng một đoạn văn nói về lợi ích của loài cây em biết (BT1,2, mục III). + Giáo dục H có ý thức học. II. Đồ dùng dạy – học: + Bảng phụ viết 1 đoạn văn mẫu. III. Hoạt động dạy – học ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: 4-5’ 2. Bài mới: 30’ a. Nhận xét: Bài 1,2,3: 13-15 ’ b. Ghi nhớ : 2-3’ b. Luyện tập : 15-17’ Bài 1: 5-6’ Bài 2: 7-8’ 3. Củng cố - Dặn dò. 2-3’ + GV kiểm tra 2 HS đọc các đoạn mở bài + Gọi HS nhận xét + GV đánh giá + GV giới thiệu bài. + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập, + GV gọi 2 HS nhắc lại đoạn văn. + Gv tổ chức cho HS thảo luận nhóm lớn + Đọc bài Cây Gạo / 32 + Xác định từng đoạn văn trong bài cây gạo . + Tác giả miêu tả cái gì ? + Tác giả dùng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả ? + Gọi H trình bày + Y/ c H nhận xét + GV kết luận + Gọi HS đọc ghi nhớ. + Gọi HS đọc đề bài. + Yêu cầu lớp suy nghĩ chọn đề tài miêu tả. + Yếu cầu H làm việc theo cặp. + Xác định đoạn văn trong bài. + Tìm nội dung của từng đoạn. + Chữa bài + HS đọc yêu cầu của bài tập. + Yêu cầu HS viết đoạn văn. + Yêu cầu HS nối tiếp đọc bài viết + GV nhận xét tiết học, dặn HS. + 2 H thực hiện. + Lớp theo dõi và nhận xét. + HS lắng nghe. + 3 HS đọc, lớp đọc thầm. + Lần lượt HS nêu. + Thảo luận nhóm. - 1 em đọc, lớp đọc thầm. + Lần lượt HS xác định từng đoạn văn. + HS suy nghĩ trả lời. + Các nhóm cử đại diện + Nhận xét, bổ sung + Lắng nghe + 2-3 HS đọc. + 1 H đọc, lớp theo dõi + HS lắng nghe và thực hiện. + Thảo luận cặp đôi + Nhận xét kết luận lời giải đúng + 1 H đọc, lớp theo dõi + HS đọc đoạn văn, lớp n/x bổ sung. + HS lắng nghe và thực hiện. Kĩ thuật: TRỒNG CÂY RAU, HOA(Tiết 2) A,Mục tiêu:-Biết cách chọn cây rau, hoa để trồng. -Biết cách trồng rau, hoa trên luống và cách trồng rau, hoa trong chậu. -Trồng được cây rau hoa trong luống hoặc trong chậu. B.Chuẩn bị: - Cây con rau, hoa ñeå troàng. -Tuùi baàu coù chöùa ñaày ñaát. -Daàm xôùi, cuoác, bình töôùi nöôùc coù voøi hoa sen( loaïi nhỏ) C.Các hoạt động dạy và học: Nội dung Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1.Khởi động: 2.Daïy baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: HS thöïc haønh troàng caây con. Hoaït ñoäng 2: Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. 3.Củng cố, dặn dò Kieåm tra duïng cuï cuûa HS. Giôùi thieäu baøi: Troàng caây rau, hoa -GV cho HS nhaéc laïi caùc böôùc vaø caùch thöïc hieän qui trình troàng caây con. +Xaùc ñònh vò trí troàng. +Ñaøo hoác troàng caây theo vò trí ñaõ xaùc ñònh. +Ñaët caây vaøo hoác vaø vun ñaát, aán chaët ñaát quanh goác caây. +Töôùi nheï quanh goác caây. -GV höôùng daãn HS thöïc hieän ñuùng thao taùc kyõ thuaät troàng caây, rau hoa. -Phaân chia caùc nhoùm vaø giao nhieäm vuï, nôi laøm vieäc. -GV löu yù HS moät soá ñieåm . *GV gôïi yù cho HS ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh theo caùc tieâu chuaån sau: +Chuaån bò ñaày ñuû vaät lieäu, duïng cuï troàng caây con. +Troàng caây ñuùng khoaûng caùch quy ñònh. Caùc caây treân luoáng caùch ñeàu nhau vaø thaúng haøng. +Caây con sau khi troàng ñöùng thaúng, vöõng, khoâng bò troài reã leân treân. +Hoaøn thaønh ñuøng thôøi gian qui ñònh. -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS. -Chuaån bò duïng cuï hoïc taäp. -HS troàng caây con theo nhoùm. -HS laéng nghe. -HS phaân nhoùm vaø choïn ñòa ñieåm. *HS laéng nghe. -HS töï ñaùnh giaù theo caùc tieâu chuaån treân. Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: * Giúp H: + Rút gọn được phân số. + Thực hiện được phép cộng hai phân số. + Giúp H hoàn thành đúng các bài tập 1; 2 (a,b); 3 (a,b). II. Đồ dùng: - Bảng phụ III. Hoạt động dạy học: ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra bài cũ: 4-5’ 2. Dạy bài mới: 30’ Bài 1: 6-7’ Bài 2: 7-8’ Bài 3: 7-8’ 3. Củng cố, dặn dò: 3-4’ + Gọi 3 HS lên bảng thực hiện phép tính cộng các phân số khác mẫu số theo yêu cầu + Y/c H nhận xét + Nhận xét đánh giá + GV giới thiệu bài. + Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. + Yêu cầu HS làm bài + Theo dõi, giúp H yếu + Gọi H nhận xét + GV nhận xét bài làm của HS. + GV cho HS nêu yêu cầu bài + Cho HS nhận xét các phân số và hướng làm bài. + Yêu cầu HS làm bài. + Theo dõi, giúp H yếu + Nhận xét, chữa bài H: Bài tập yêu cầu gì? * GV lưu ý HS rút gọn 2 phân số về cùng mẫu số. + Theo dõi, giúp H yếu * GV nhận xét bài làm của HS Nếu còn thời gian, hd bài 4 + Nhận xét, chốt kết quả đúng: Số đội viên tham gia tập hát và đá bóng là: = (số đội viên) + GV n/x tiết học, HD HS làm bài thêm ở nhà. + 3 H lên bảng thực hiện + Lớp theo dõi và nhận xét. + Theo dõi + HS lắng nghe và nhắc lại tên bài. + 1 HS đọc, lớp theo dõi +

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTUẦN 23.hang.docx
Tài liệu liên quan