Giáo án tổng hợp Tuần 6 Lớp 2

Tiết 5: CHÍNH TẢ(Nghe - viết): NGÔI TRƯỜNG MỚI

I. Mục tiêu

 -Chép chính xác bài CT , trình bày đúng các dấu câu trong bài .

 - Làm được BT2 , BT(3) a.

II. Chuẩn bị

- GV: SGK. Bảng cài: đoạn chính tả. Bảng phụ, bút dạ.

- HS: Vở bảng con

III. Hoạt động trên lớp:

 

doc36 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 116 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp Tuần 6 Lớp 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
,BT4. II. Ñoà duøng daïy hoïc: GV:- Que tính.Noäi dung BT2 –hình veõ BT4 ñaõ chuaån bò saün. HS: SGK III. Các hoạt động dạy học: Hoaït ñoäng dạy Hoaït ñoäng học 1.Khôûi ñoäng : 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi 2 HS leân baûng.sau GV nhaän xeùt HS. 3. Baøi môùi: Giôùi thieäu : Baøi 47 + 5. * Hoạt động 1: Giôùi thieäu pheùp coäng 47 + 5. -GV neâu baøi toaùn : Coù 47 que tính , theâm 5 que tính nöõa .Hoûi coù taát caû bao nhieâu que tính? - Muoán bieát taát caû bao nhieâu que tính chuùng ta phaûi laøm gì? -Y/ c 1 HS leân baûng ñaët tính. - Ñaët tính ntn? Thöïc hieân tính ntn? - Y/ c 3 HS nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính treân. * Hoạt động 2: Luyeän taäp thöïc haønh Baøi 1(HS kha, gioûi coät 4,5) -Y/ c HS laøm baøi vaøo vôû . Goïi 3 HS leân baûng laøm baøi. - Y/ c HS neâu roõ caùch ñaët tính , thöïc hieän pheùp tính 17 + 4 , 47 + 7 , 67 + 9. -GV nhaän . Baøi 2: (HS khaù, gioûi) - Y/ c HS neâu caùch laøm baøi, 1 HS laøm baûng lôùp, HS khaùc laøm vaøo vôû. - GV chöõa baøi . Baøi 3: - Veõ sô ñoà baøi toaùn leân baûng . - Y /c HS nhìn sô ñoà vaø traû lôøi caùc caâu hoûi : + Ñoaïn thaúng CD daøi bao nhieâu cm? + Ñoaïn thaúng AB ntn so vôùi CD ? + Baøi toaùn hoûi gì ? + Y/c HS ñoïc ñeà toaùn. -Cho HS laøm baøi vaøo vôû. -Chöõa baøi, nhận xét Baøi 4:(HS khaù, gioûi) - Veõ hình baøi 4 leân baûng - Y/c Hs quan saùt vaø ñeám soá hình chöõ nhaät coù trong hình. GV coù theå ñaùnh soá hình vaø Y /c HS ñeám nhö sau : + Ñoïc teân caùc hình ñôn + Ñoïc teân caùc hình ñoâi . + Vaäy coù taát caû bao nhieâu hình.? -Y/ c HS khoanh vaøo caùc oâ coù keát quaû ñuùng 4. Cuûng coá , daën doø: - Y/ c hs neâu laïi caùch tính cuûa 47 + 5. - Gv nhaân xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø ñaët tính vaø thöïc hieän caùc pheùp tính. -HS leân baûng laøm. - HS nhắc lại tựa bài - HS theo dõi -Thöïc hieän pheùp coäng 47 + 5. - Thöïc hieän -HS laøm baøi. 17 27 37 47 + 4 + 5 + 6 + 7 21 32 43 54 - Nhận xét -HS thöïc hieän 15; 34; 26; 53; 20 - Nhận xét - Ñoaïn thaúng CD daøi 17 cm. - Ñoaïn thaúng AB daøi hôn CD laø 8 cm. Ñoä daøi ñoaïn AB. Baøi giaûi: Ñoaïn thaúng AB daøi laø: 17 + 8 = 25 (cm) Ñaùp soá: 25 cm. 1 2 4 3 -Coù taát caû 9 hình. - HS nêu ............................................................. TIẾT 3: Kể chuyện: Mẩu giấy vụn I. Muïc tieâu -Döïa theo tranh, keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn caâu chuyeän Maåu giaáy vuïn. * Ghi chuù: HS khaù, gioûi bieát phaân vai, döïng laïi caâu chuyeän.(BT2) . II. Chuaån bò GV: Tranh, vaät duïng saém vai. HS: SGK. III. Các hoaït ñoäng dạy học: Hoaït ñoäng dạy Hoaït ñoäng học 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: Chieác buùt möïc -2 HS keå laïi chuyeän -GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: - Hoâm nay chuùng ta seõ keå laïi caâu chuyeän: Maåu giaáy vuïn. * Hoaït ñoäng 1: Taäp keå laïi ñoaïn môû ñaàu. - GV höôùng daãn HS quan saùt tranh vaø keå laïi ñoaïn môû ñaàu. - GV nhaän xeùt. * Hoaït ñoäng 2: Taäp keå töøng ñoaïn theo tranh. Tranh 1: - Sau khi böôùc vaøo lôùp coâ giaùo noùi vôùi lôùp ñieàu gì? Tranh 2: - Luùc ñoù caû lôùp nhö theá naøo ? - Baïn trai giô tay noùi ñieàu gì? Tranh 3: - Baïn gaùi ñöùng leân laøm gì? Tranh 4: - Sau khi nhaët maåu giaáy, baïn gaùi noùi gì? - Nghe xong thaùi ñoä cuûa caû lôùp ra sao? - Keå laïi toaøn boä caâu chuyeän. - GV nhaän xeùt * Hoaït ñoäng 3: Döïng laïi caâu chuyeän theo vai (HS khaù, gioûi) - GV cho HS nhaän vai. - Yêu cầu HS kể trước lớp - Nhận xét 4. Cuûng coá – Daën doø: - Qua caâu chuyeän naøy em ruùt ra baøi hoïc gì? - Taäp keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuaån bò: Ngöôøi thaày cuõ. - Haùt - Lôùp nhaän xeùt - HS nhắc lại tựa bài - Hoaït ñoäng caù nhaân. - HS ñoïc caâu maãu. - HS keå - Lôùp nhaän xeùt - HS thaûo luaän theo töøng ñoâi moät. - HS trình baøy. - Khen lôùp saïch, nhöng caû lôùp coù thaáy maåu giaáy ñang naèm kia khoâng. - Caùc em haõy laéng nghe vaø cho coâ bieát maåu giaáy ñang noùi gì? - Im laëng roài coù tieáng xì xaøo. - Thöa coâ giaáy khoâng noùi ñöôïc ñaâu aï. - Nhaët maåu giaáy boû vaøo soït raùc. - Maåu giaáy baûo: “Caùc baïn ôi! Haõy boû toâi vaøo soït raùc”. - Cöôøi roä leân thích thuù. - HS keå. - Lôùp nhaän xeùt - Coâ giaùo, baïn gaùi, baïn trai, moät soá HS trong lôùp. - 2 ñoäi thi ñua keå chuyeän. - Nhận xét - HS neâu. - HS nghe .......................................................................................... Tiết 4: Chính tả: ( T.c). Mẩu giấy vụn I. Muïc tieâu -Cheùp chính xaùc baøi chính taû, trình baøy ñuùng lôøi nhaân vaät trong baøi. - Laøm ñöôïc BT2, BT (3) a. II. Chuaån bò GV: SGK, baûng caøi, baûng phuï. HS:Vôû, baûng con. III.Các hoạt động dạy học: Hoaït ñoäng dạy Hoaït ñoäng học 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ: -Goïi 2 HS leân baûng,ñoïc cacù töø khoù,caùc töø caàn phaân bieät cuûa tieát chính taû tröôùc cho HS vieát. -GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: -Vieát chính taû baøi: Maåu giaáy vuïn * Hoạt động 1: HD HS vieát chính taû: a. Ghi nhôù noäi dung ñoaïn vieát: - GV ñoïc ñoaïn vieát - HDHS nắm nội dung bài viết: - Ñoaïn vaên trích trong baøi taäp ñoïc naøo ? - Ñoaïn vaên keå veà ai? - Boãng moät em gaùi ñöùng daäy laøm gì? - Em gaùi noùi gì vôùi coâ vaø caû lôùp? Höôùng daãn HS caùch trình baøy: - Ñoaïn vaên coù maáy caâu? - Caâu ñaàu tieân coù maáy daáu phaåy? - Caùc daáu phaåy ñoù duøng ñeå laøm gì? - Tìm theâm caùc daáu caâu trong baøi. c. Höôùng daãn vieát töø khoù: -Neâu nhöõng töø deã vieát sai? -Yeâu caàu HS vieát caùc töø ngöõ treân vaø chænh söûa loãi cho HS (neáu coù). d. Vieát chính taû: GV cho HS nhìn bảng để vieát vaøo vôû. GV uoán naén giuùp ñôõ e.Soaùt loãi: g. Chaám baøi: * Hoạt động 2: HD Laøm baøi taäp -2.Ñieàn ai / ay -3.Ñieàn aâm ñaàu s / x Thanh hoûi / ngaõ 4. Cuûng coá – Daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc: Khen HS vieát baøi saïch ñeïp. Troø chôi: Tìm töø môùi qua baøi taäp 3 -Chuaån bò: Ngoâi tröôøng môùi - Haùt - HS leân baûng vieát. - Lôùp nhaän xeùt - HS nhắc lại tựa bài - 1 HS ñoïc laïi. - Maåu giaáy vuïn. -Veà haønh ñoäng cuûa baïn gaùi. - Nhaët maåu giaáy leân roài mang boû vaøo soït raùc. - HS neâu laïi noäi dung caâu noùi. - 6 caâu. - 2 daáu phaåy - Ngaên caùch giöõa vieäc naøy vôùi vieäc kia. - Daáu chaám, daáu 2 chaám, daáu chaám caûm, daáu ngoaëc keùp. - Boâng, tieán, maåu giaáy, nhaët, soït raùc, xong xuoâi, cöôøi roä, buoåi. - HS vieát baûng con - HS vieát baøi. - HS söûa baøi -HS laøm baøi vaøo VBT maùi nhaø maùy caøy thính tai giô tay chaûi toùc nöôùc chaûy xa xoâi / sa xuoáng phoá xaù / ñöôøng saù ngaõ ba ñöôøng / ba ngaû ñöôøng / ngoû yù / cöûa ngoõ / tranh veõ / coù veû. - HS thi ñua tìm ................................................................................................... Tiết 5: Thủ công: GÊP M¸Y BAY §U¤I RêI (tiÕt 2) A/ Mục tiêu: - GÊp ®­îc m¸y bay ®u«i rêi ®¬n gi¶n, phï hîp. C¸c nÕp gÊp t­¬ng ®èi th¼ng, ph¼ng . Víi HS khÐo tay : - GÊp ®­îc m¸y bay ®u«i rêi hoÆc mét ®å ch¬i tù chän. C¸c nÕp gÊp th¼ng ph¼ng. S¶n phÈm sö dông ®­îc . B/ Đồ dùng dạy học: MÉu m¸y bay ®u«i rêi ®­îc gÊp b»ng giÊy mµu. Qui tr×nh gÊp m¸y bay ®u«i rêi cã h×nh vÏ minh ho¹. GiÊy thñ c«ng, kÐo , bót mµu, th­íc kÎ. C/ Hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc I/ KTBC : KiÓm tra hs chuÈn bÞ. II/ Dạy học bài mới : 1/ GthiÖu : GV giíi thiÖu råi ghi b¶ng. 2/ H­íng dÉn thùc hµnh : GV ®Ýnh h×nh mÉu vµ hái l¹i 1 sè b­íc gÊp + M¸y bay cã mÊy phÇn ? Gåm nh÷ng phÇn nµo ? + §Ó gÊp ®­îc m¸y bay ta ph¶i chän giÊy mµu h×nh g× ? + Muèn gÊp ®­îc m¸y bay ®u«i rêi ta thùc hiÖn bao nghiªu b­íc ? 3/ Thùc hµnh : Cho hs thùc hµnh gÊp m¸y bay hoµn chØnh. 4/ KiÓm tra nhËn xÐt : Gv thu s¶n phÈm kiÓm tra vµ nhËn xÐt c¸c kÜ thuËt gÊp cña häc sinh. 5/ H­íng dÉn sö dông : + Cho c¸c nhãm thi phãng sao ®ã tuyªn d­¬ng. Nh¾c l¹i tùa bµi. Quan s¸t theo dâi. + Gåm cã 4 phÇn: ®Çu, c¸nh, th©n, ®u«i. + H×nh ch÷ nhËt, sau ®ã c¾t 2 phÇn : 1 phÇn h×nh vu«ng vµ 1 phÇn h×nh ch÷ nhËt nhá. + Thùc hiÖn theo 4 b­íc. Thùc hµnh gÊp m¸y bay cho ®Õn khi hoµn thµnh. HS nép s¶n phÈm. + §¹i diÖn c¸c nhãm thi phãng m¸y bay. III/ Củng cố dặn dò: Muèn gÊp ®­îc m¸y bay ®u«i rêi ta cÇn chó ý nh÷ng g× ? M¸y bay ®u«i rêi dïng ®Ó lµm g× ? DÆn hs vÒ nhµ gÊp l¹i vµ chuÈn bÞ bµi sau. GV nhËn xÐt tiÕt häc. ************************************************************ Thứ tư ngày 3 tháng 10 năm 2018. Tiết 1: Tập đọc: Ngôi trường mới I. Muïc tieâu -Bieát ngaét nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu, böôùc ñaàu bieát ñoïc baùi vaên vôùi gioïng nheï nhaøng , chaäm raõi. -Hieåu noäi dung: Ngoâi tröôøng môùi raát ñeïp, caùc baïn HS töï haøo veà ngoâi tröôøng vaø yeâu quyù thaày coâ, baïn beø.(traû lôøi ñöôïc CH1,2) *HS khaù, gioûi traû lôøi ñöôïc CH3 II. Chuaån bò GV: Tranh. Baûng caøi: töø khoù, caâu, phieáu giao vieäc.HS: SGK. III. Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng dạy Hoaït ñoäng học 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ : Maåu giaáy vuïn. -HS ñoïc baøi, TLCH. -Khi böôùc vaøo lôùp, coâ giaùo chæ cho lôùp thaáy caùi gì? -Baïn naøo ñaõ boû maåu giaáy vaøo soït raùc? -GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: GV treo tranh giôùi thieäu ngoâi tröôøng môùi. * Hoạt động 1: HD luyeän ñoïc a. Ñoïc maãu: GV ñoïc maãu. b. HD luyeän phaùt aâm töø khoù, deã laãn: -Luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø. -Neâu töø caàn luyeän ñoïc. -Neâu töø ngöõ chöa hieåu. c. HD ngaét gioïng: Luyeän ñoïc caâu: -GV ngaét caâu daøi. -Tröôøng môùi /xaây treân neàn ngoâi tröôøng cuõ/ lôïp laù. -Em böôùc vaøo lôùp/ vöøa bôõ ngôõ/ vöøa thaáy thaân quen. -GV uoán naén, söûa chöõa. d.Ñoïc töøng ñoaïn: e.Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm: g.Ñoïc ñoàng thanh : * Hoạt động 2: HD Tìm hieåu baøi Ñoaïn 1: -Taû ngoâi tröôøng töø xa? -Taû lôùp hoïc? -Taû caûm xuùc cuûa HS döôùi tröôøng môùi? Ñoaïn 2: -Ngoâi tröôøng ñöôïc taû trong baøi coù gì ñeïp? -Lôùp hoïc trong baøi ñöôïc taû coù gì ñeïp? -Tìm nhöõng töø ngöõ taû veõ ñeïp cuûa ngoâi tröôøng? Ñoaïn 3: -Döôùi maùi tröôøng môùi, em HS caûm thaáy coù nhöõng gì môùi?(HS khaù, gioûi) * Hoạt động 3: HD Luyeän ñoïc dieãn caûm -GV tổ chức cho HS thi đọc cá nhân. -GV löu yù gioïng ñoïc tình caûm, yeâu meán, töï haøo. Nhận xét 4. Cuûng coá – Daën doø: -Ñoïc baøi vaên, em thaáy tình caûm cuûa baïn HS vôùi ngoâi tröôøng môùi ntn? -Ngoâi tröôøng em ñang hoïc laø ngoâi tröôøng cuõ hay môùi? -Em coù yeâu maùi tröôøng cuûa em khoâng? -Chuaån bò: Ngöôøi thaày cuõ -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Haùt - HS ñoïc. - HS neâu. - Baïn nhaän xeùt. - HS nhắc lại tựa bài - HS theo dõi bài. - HS ñoïc caù nhaân, ñoïc tieáp söùc. - Treân neàn, lôïp laù, trang nghieâm, cuõ. - Laáp loù, bôõ ngôõ, vaân, rung ñoäng, trang nghieâm, thaân thöông (chuù thích SGK) - HS ñoïc. - Moãi HS ñoïc 1 caâu lieân tieáp ñeán heát baøi. - Moãi HS ñoïc 1 ñoaïn. - Caùc nhoùm ñaïi dieän thi ñoïc. Lôùp ñoïc ñoàng thanh. - HS ñoïc toaøn baøi. - Nhìn töø xa nhöõng maûng töôøng vaøng ngoùi ñoû nhö nhöõng caùnh hoa laáp loù trong tranh. - Töôøng voâi traéng, caùnh cöûa xanh, haøng gheá goã xoan ñaøo noåi vaân nhö luïa. - Sao tieáng troáng rung ñoäng keùo daøi, tieáng coâ giaùo trang nghieâm, aám aùp – tieáng ñoïc baøi vang vang, nhìn ai cuõng thaáy thaân thöông. Caû ñeán chieác thöôùc keû, buùt chì cuõng ñaùng yeâu. - HS ñoïc baøi. - Töôøng vaøng, ngoùi ñoû nhö nhöõng caùnh hoa laáp loù trong caây. - Töôøng voâi traéng, caùnh cöûa xanh, baøn gheá goã xoan ñaøo. Taát caû ñeàu saùng leân vaø thôm trong naéng thu. - Tieáng troáng, tieáng coâ giaùo – tieáng ñoïc baøi cuûa chính mình. Nhìn ai cuõng thaáy thaân thöông. Caû buùt chì, thöôùc keû. - Baïn raát thích ngoâi tröôøng môùi. Döôùi ngoâi tröôøng môùi ñeïp ñeõ, saùng suûa, caûm thaáy moïi vaät ñeàu quen thuoäc, thaân thöông. - HS thi đọc - Nhận xét - Baïn raát thích ngoâi tröôøng môùi.. .. - HS trả lời ............................................................................................ Tiết 2: Tự nhiên và xã hội: Tiêu hóa thức ăn I. Muïc tieâu -Noùi ñöôïc sô löôïc veà söï bieán ñoåi thöùc aên ôû mieäng, daï daøy ,ruoät non, ruoät giaø. - Coù yù thöùc aên chaäm, nhai kó. * Ghi chuù: Giaûi thích ñöôïc taïi sao caàn aên chaäm nhai kó vaø khoâng neân chaïy nhaûy sau khi aên no. II. Chuaån bò GV: Moâ hình ( hoaëc tranh veõ ) cô quan tieâu hoùa, moät goùi keïo meàm. HS: SGK III. Hoaït ñoäng treân lôùp : Hoaït ñoäng dạy Hoaït ñoäng học 1. Khôûi ñoäng: 2. Baøi cuõ : Cô quan tieâu hoùa. -Chæ vaø noùi laïi veà ñöôøng ñi cuûa thöùc aên trong oáng tieâu hoùa treân sô ñoà. -Chæ vaø noùi laïi teân caùc cô quan tieâu hoùa. GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: Khôûi ñoäng: -Ñöa ra moâ hình cô quan tieâu hoùa. -Môøi moät soá HS leân baûng chæ treân moâ hình theo yeâu caàu. -GV chæ vaø noùi laïi veà ñöôøng ñi cuûa thöùc aên trong oáng tieâu hoùa. Töø ñoù daãn vaøo baøi hoïc môùi. * Hoaït ñoäng 1: Söï tieâu hoùa thöùc aên ôû mieäng vaø daï daøy. Böôùc 1: Hoaït ñoäng caëp ñoâi -GV phaùt cho moãi HS 1 chieác keïo vaø yeâu caàu: -HS nhai kó keïo ôû trong mieäng roài môùi nuoát. Sau ñoù cuøng thaûo luaän nhoùm ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau: -Khi ta aên, raêng, löôõi vaø nöôùc boït laøm nhieäm vuï gì? -Vaøo ñeán daï daøy thöùc aên ñöôïc tieâu hoùa ntn? Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp. -GV yeâu caàu caùc nhoùm tham khaûo theâm thoâng tin trong SGK. -GV boå sung yù kieán cuûa HS vaø keát luaän: + ÔÛ mieäng, thöùc aên ñöôïc raêng nghieàn nhoû, löôõi nhaøo troän, nöôùc boït taåm öôùt vaø ñöôïc nuoát xuoáng thöïc quaûn roài vaøo daï daøy. + ÔÛ daï daøy, thöùc aên tieáp tuïc ñöôïc nhaøo troän nhôø söï co boùp cuûa daï daøy vaø 1 phaàn thöùc aên ñöôïc bieán thaønh chaát boå döôõng. * Hoaït ñoäng 2: Söï tieâu hoùa thöùc aên ôû ruoät non vaø ruoät giaø. -Yeâu caàu HS ñoïc phaàn thoâng tin noùi veà söï tieâu hoùa thöùc aên ôû ruoät non, ruoät giaø. -Ñaët caâu hoûi cho caû lôùp: + Vaøo ñeán ruoät non thöùc aên ñöôïc bieán ñoåi thaønh gì? + Phaàn chaát boå coù trong thöùc aên ñöôïc ñöa ñi ñaâu? Ñeå laøm gì? + Phaàn chaát baõ coù trong thöùc aên ñöôïc ñöa ñi ñaâu? + Sau ñoù chaát baõ ñöôïc bieán ñoåi thaønh gì? Ñöôïc ñöa ñi ñaâu? -GV nhaän xeùt, boå sung, toång hôïp yù kieán HS vaø keát luaän: Vaøo ñeán ruoät non, phaàn lôùn thöùc aên ñöôïc bieán thaønh chaát boå döôõng. Chuùng thaám qua thaønh ruoät non vaøo maùu, ñi nuoâi cô theå. Chaát baõ ñöôïc ñöa xuoáng ruoät giaø, bieán thaønh phaân roài ñöôïc ñöa ra ngoaøi. -GV chæ sô ñoà vaø noùi veà söï tieâu hoùa thöùc aên ôû 4 boä phaän: khoang mieäng, daï daøy, ruoät non, ruoät giaø. * Hoaït ñoäng 3: Lieân heä thöïc teá -Ñaët vaán ñeà: Chuùng ta neân laøm gì vaø khoâng neân laøm gì ñeå giuùp cho söï tieâu hoùa ñöôïc deã daøng? -GV ñaët caâu hoûi laàn löôït cho caû lôùp: -Taïi sao chuùng ta neân aên chaäm, nhai kó?(HS khaù, gioûi) -Taïi sao chuùng ta khoâng neân chaïy nhaûy, noâ ñuøa sau khi aên no?(HS khaù, gioûi) -Taïi sao chuùng ta caàn ñi ñaïi tieän haèng ngaøy? -GV nhaéc nhôû HS haèng ngaøy neân thöïc hieän nhöõng ñieàu ñaõ hoïc: aên chaäm, nhai kó, khoâng neân noâ ñuøa, chaïy nhaûy sau khi aên no; ñi ñaïi tieän haèng ngaøy. 4. Cuûng coá – Daën doø -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Chuaån bò: AÊn uoáng ñaày ñuû: GV daën HS veà nhaø söu taàm tranh aûnh hoaëc caùc con gioáng veà thöùc aên, nöôùc uoáng thöôøng duøng. - Haùt - HS thöïc haønh vaø noùi. - HS nhaän xeùt. - HS thöïc haønh vaø noùi. - HS nhaän xeùt. - Moät soá HS leân baûng thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV: - Chæ vaø noùi teân caùc boä phaän cuûa oáng tieâu hoùa: khoang mieäng, thöïc quaûn, daï daøy, ruoät non, ruoät giaø. - Chæ vaø noùi veà ñöôøng ñi cuûa thöùc aên trong oáng tieâu hoùa. - Thöïc haønh nhai keïo. - Raêng nghieàn thöùc aên, löôõi ñaûo thöùc aên, nöôùc boït laøm meàm thöùc aên - Ñaïi dieän 1 soá nhoùm trình baøy yù kieán: 1.HS coù theå traû lôøi nhö mong muoán 2.HS chæ coù theå TL ñöôïc: Vaøo ñeán daï daøy, thöùc aên tieáp tuïc ñöôïc nhaøo troän. - HS ñoïc thoâng tin trong SGK, Boå sung yù kieán TLCH 2: Vaøo ñeán daï daøy, thöùc aên tieáp tuïc ñöôïc nhaøo troän. Taïi ñaây 1 phaàn thöùc aên ñöôïc bieán thaønh chaát boå döôõng. - HS nhaéc laïi keát luaän. - HS ñoïc thoâng tin. - Thöùc aên ñöôïc bieán ñoåi thaønh chaát boå döôõng. - Chaát boå thaám qua thaønh ruoät non, vaøo maùu, ñeå ñi nuoâi cô theå. - Chaát baõ ñöôïc ñöa xuoáng ruoät giaø. - Chaát baõ bieán thaønh phaân roài ñöôïc ñöa ra ngoaøi( qua haäu moân ). - 4 HS noái tieáp nhau noùi veà söï bieán ñoåi thöùc aên ôû 4 boä phaän ( Moãi HS noùi 1 phaàn ). - 1 – 2 HS noùi veà söï bieán ñoåi thöùc aên ôû caû 4 boä phaän - HS thaûo luaän caëp ñoâi, trình baøy, boå sung yù kieán: - Aên chaäm, nhai kó ñeå thöùc aên ñöôïc nghieàn naùt toát hôn. Aên chaäm, nhai kó giuùp cho quaù trình tieâu hoùa deã daøng hôn. Thöùc aên choùng ñöôïc tieâu hoùa vaø nhanh choùng bieán thaønh caùc chaát boå nuoâi cô theå. - Sau khi aên no ta caàn nghæ ngôi hoaëc ñi laïi nheï nhaøng ñeå daï daøy laøm vieäc, tieâu hoùa thöùc aên. Neáu ta chaïy nhaûy, noâ ñuøa ngay deã bò ñau soùc ôû buïng, seõ laøm giaûm taùc duïng cuûa söï tieâu hoùa thöùc aên ôû daï daøy. Laâu ngaøy seõ bò maéc caùc beänh veà daï daøy. - Chuùng ta caàn ñi ñaïi tieän haèng ngaøy ñeå traùnh bò taùo boùn. ...................................................................... Tiết 3: Thể dục: GV chuyên dạy ..................................................................... Tiết 4: TOAÙN: 47 + 25 I. Muïc tieâu -Bieát thöïc hieän pheùp coäng coù nhôù trong phaïm vi 100, daïng 47 + 25. -Bieát giaûi vaø trình baøy baøi giaûi baøi toaùn baèng moät pheùp coäng. * Ghi chuù: HS khaù,gioûi laøm BT1 (coät 4,5), BT2 (c), BT4. II. Chuaån bò GV:Boä thöïc haønh Toaùn: Que tính; Baûng caøi; Baûng: Ñ, S. HS: SGK, que tính. III. Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng dạy Hoaït ñoäng học 1. Khôûi ñoäng : 2. Baøi cuõ : Gọi hs làm bài Nhận xét. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: - Luyeän ñoïc veà daïng toaùn coäng soá coù 2 chöõ soá cho soá coù 2 chöõ soá qua baøi 47 + 25 * Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu pheùp coäng 47 +25 - GV neâu ñeà toaùn: Coù 47 que tính theâm 25 que nöõa. Hoûi coù bao nhieâu que tính? -GV nhaän xeùt. GV choát. 47 + 25 = 72 Neâu caùch tính. * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh + Baøi 1:(HS khaù, gioûi coät 4,5) - Neâu yeâu caàu baøi 1 - GV theo doõi höôùng daãn - Nhận xét + Baøi 2:(HS khaù, gioûi 2c) Neâu yeâu caàu? - Nhận xét + Baøi 3: - Gọi HS đọc bài toán - Baøi toaùn cho bieát gì? - Baøi toaùn hoûi gì? - Muoán bieát ñoäi ñoù coù bao nhieâu ngöôøi ta laøm sao? - Cho HS laøm baøi vaøo vôû - Nhận xét Baøi 4:(HS khaù, gioûi): -GV HD, y/c HS laøm baøi vaøo vôû - Nhận xét 4. Cuûng coá – Daën doø : - Chuaån bò: Luyeän taäp - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Haùt - HS ñoïc baûng coäng 7 - HS nhắc lại tên bài - HS döïa vaøo que tính ñeå tính. - HS neâu keát quaû - HS ñaët 47 +25 72 - 7 cộng 5 bằng 12, vieát 2, nhôù 1 - 4 cộng 2 bằng 6 ,theâm 1 bằng 7 ,vieát 7 - Tính: HS laøm baûng con - HS laøm vôû caùc baøi coøn laïi - Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S 35 37 29 47 + 7 +5 +16 +14 42 87 35 61 Đ S S Đ - HS ñoïc ñeà - Một đội trồng rừng có 27 nữ và 18 nam - Đội đó có bao nhiêu người? - Laáy soá nam coäng soá nöõ. Bài giải Số người đội đó có là: 27 + 18 = 45 (ngöôøi) Đáp số: 45 người. - Nhận xét ........................................................... Tiết 5: CHÍNH TẢ(Nghe - viết): NGÔI TRƯỜNG MỚI I. Mục tiêu -Chép chính xác bài CT , trình bày đúng các dấu câu trong bài . - Làm được BT2 , BT(3) a. II. Chuẩn bị GV: SGK. Bảng cài: đoạn chính tả. Bảng phụ, bút dạ. HS: Vở bảng con III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động 2. Bài cũ : Mẩu giấy vụn GV cho HS viết bảng lớp, bảng con -2 tiếng có vần ai: tai, nhai -2 tiếng có vần ay: tay, chạy -3 tiếng có âm đầu s: sơn, son, sông GV nhận xét. 3. Bài mới Giới thiệu: Viết 1 đoạn trong bài: Ngôi trường mới * Hoạt động 1: HD HS viết chính tả a.Ghi nhớ nội dung đoạn viết : - GV đọc mẫu đoạn viết. - GV HDHS nắm nội dung bi viết: - Dưới mái trường, bạn HS cảm thấy có những gì mới? b. Hướng dẫn HS trình bày: - Tìm các dấu câu được dùng trong bài chính tả? - Hỏi thêm về Y/c các chữ cái đầu câu , đầu đoạn. c. HD viết từ khó: - Nêu các chữ khó viết. d. Viết chính tả: - GV đọc cho HS viết vở. e. Soát lỗi : - GV uốn nắn, hướng dẫn g. Chấm bài: - GV chấm sơ bộ, nhận xét. * Hoạt động 2: HD Luyện tập: Nêu yu cầu bài 2: Trò chới 1: - GV cho HS thi đố nhau, 2 tổ thi . 1 người bên đố nói: tìm từ chứa tiếng có vần ai Tổ bên đây phải viết ngay được 1 từ chứa tiếng có cùng vần như tiếng đem đố. Trò chơi 2: Những nhà ngôn ngữ học. - Gv chọn cu a của BT3, làm nội dung chơi. - GV khen HS học tốt, có tiến bộ. 4. Củng cố – Dặn do - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Người thầy cũ - Hát - HS viết bảng con - HS nhận xét. - HS đọc. - Tiếng trống, tiếng cô giáo, tiếng đọc bài của chính mình. Nhìn ai cũng thấy thân thương cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì. - Dấu phẩy, dấu chấm cảm, dấu chấm. - trống, rung, nghiêm - HS viết bảng con - HS viết bài Thi tìm nhanh các tiếng có vần ai/ ay - Cái tai, hoa mai, hoa lài, ngày mai - Gà gáy, từ láy, máy cày, ngày nay. - sẻ, so, sị, sung, si, sao, song, sĩng - xơi, xo, xem, xinh, xanh, xấu, xa, x. - Yêu cầu HS viết chưa đạt viết lại. ************************************************ Thứ năm ngày 4 tháng 9 năm 2018. Tiết 1: Thể dục: Gv chuyên dạy ........................................................... Tiết 2: Tập viết :CHỮ HOA: Đ I. Muïc tieâu Vieát ñuùng chöõ hoa Ñ (1 doøng côõ vöøa,1 doøng côõ nhoû), chöõ vaø caâu öùng duïng: Ñeïp (1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû), Ñeïp tröôøng ñeïp lôùp ( 3 laàn) . II. Chuaån bò GV: Chöõ maãu Ñ . Baûng phuï vieát chöõ côõ nhoû. HS: Baûng, vôû III. Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng dạy Hoaït ñoäng học 1. Khôûi ñoäng 2. Baøi cuõ Kieåm tra vôû vieát. Yeâu caàu vieát: D Haõy nhaéc laïi caâu öùng duïng. Vieát : Daân GV nhaän xeùt. 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: - GV neâu muïc ñích vaø yeâu caàu. - Naém ñöôïc caùch noái neùt töø caùc chöõ caùi vieát hoa sang chöõ caùi vieát thöôøng ñöùng lieàn sau chuùng. *Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chöõ caùi hoa Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt. * Gaén maãu chöõ Ñ -Chöõ Ñ cao maáy li? -Goàm maáy ñöôøng keû ngang? -Vieát bôûi maáy neùt? -GV chæ vaøo chöõ Ñ vaø mieâu taû: + Goàm 2 neùt laø keát hôïp cuûa 2 neùt cô baûn. Neùt löôïn 2 ñaàu (doïc) vaø neùt cong phaûi noái lieàn nhau taïo 1 voøng xoaén nhoû ôû chaân chöõ. Neùt gaïch ngang. -GV vieát baûng lôùp. -GV höôùng daãn caùch vieát. -GV vieát maãu keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát. HS vieát baûng con. -GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït. -GV nhaän xeùt uoán naén. *Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát caâu öùng duïng. * Treo baûng phuï Giôùi thieäu caâu: Ñeïp tröôøng ñeïp lôùp Quan saùt vaø nhaän xeùt: -Neâu ñoä cao caùc chöõ caùi? -Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ ? -Caùc chöõ vieát caùch nhau khoaûng chöøng naøo? -GV vieát maãu chöõ: Ñeïp löu yù noái neùt Ñ vaø ep. HS vieát baûng con * Vieát: : Ñeïp -GV nhaän xeùt vaø uoán naén. Hoaït ñoäng 3: Vieát vôû -GV neâu yeâu caàu vieát. -GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm. -Chaám, chöõa baøi. -GV nhaän xeùt chung. 4. Cuûng coá – Daën doø -GV cho 2 daõy thi ñua vieát chöõ ñeïp. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Nhaéc HS hoaøn thaønh baøi vieát. - Haùt - HS vieát baûng con. - HS neâu caâu öùng duïng. - 3 HS vieát baûng lôùp. Caû lôùp vieát baûng con. - HS quan saùt - 5 li - 6 ñöôøng keû ngang. - 2 neùt - HS quan saùt - HS quan saùt. - HS taäp vieát treân baûng con - HS ñoïc caâu - Ñ, g, : 2,5 doøng li - p: 2 doøng li - n, ö, ô, e : 1 doøng li - Daáu huyeàn (\) treân ô - Daáu saéc (/) treân ô - Daáu chaám (.) döôùi e - Khoaûng chöõ caùi o - HS vieát baûng con - Vôû Taäp vieát - HS vieát vôû - Moãi ñoäi 3 HS thi ñua vieát chöõ ñeïp treân baûng lôùp. ................................................................................... Tiết 3: Toán : Luyện tập I. Muïc tieâu - Thuoäc baûng 7 coäng vôùi moät soá. - Bieát thöïc hieän pheùp coäng coù nhôù trong phaïm vi 100 ,daïng 47 + 5 , 47 + 25. - Bieát giaûi baøi toaùn theo toùm taét vôùi moät pheùp coäng. * Ghi chuù: HS khaù,gioûi laøm BT2 (coät 2) , BT4 (doøng 1) , BT5 . II. Chuaån bò GV: SGK. Baûng caøi vaø boä thöïc haønh Toaùn. Baûng phuï, buùt daï. HS: Baûng con, SGK. Vôû baøi taäp. III. Hoaït ñoäng treân lôùp: Hoaït ñoäng dạy Hoaït ñoäng học 1. Khôûi ñoäng 2. Baøi cuõ : 47 + 25 HS chữa bài 1+4 Nhận xét. Chữa bài 3. Baøi môùi Giôùi thieäu: - Ñeå cuûng coá veà daïng toaùn 7 coäng vôùi 1 soá ta laøm luyeän taäp. HD luyeän taäp Baøi 1: - Yeâu caàu HS töï laøm baøi. - Nhận xét Baøi 2:(HS khaù, gioûi coät 2) -Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi. -Yeâu caàu neâu caùch ñaët tính. - Nhận xét Baøi 3: -Giaûi toa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 6 Lop 2_12426435.doc
Tài liệu liên quan