Giáo án Tuần 18 - Lớp II

Tiết 4: Thủ công

GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE ( TIẾT 2)

I. Mục tiêu:

- HS biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông biển báo cấm đỗ xe.

- HS KN gấp, cắt, dán được biển báo trên. Có kĩ năng gấp biển báo tương đối đẹp(HS năng khiếu)

- HS có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.

II. Đồ dùng: - hình mẫu.- Quy trình.- Dụng cụ: giấy, keo, kéo.

III. Các hoạt động dạy học

 

doc14 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tuần 18 - Lớp II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 18 Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014. Sáng: TiÕt1: TiÕng ViÖt ¤n tËp ®äc - häc thuéc lßng(tiÕt 1) I. Môc tiªu: - RÌn kÜ n¨ng ®äc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì 1( tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút HS), (HS năng khiếu tốc độ đọc trên 40 tiếng / phút). thuộc 2 đoạn thơ đã học. - Biết ngắt nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; hiểu ý chính của đoạn đã đọc. Biết tìm đúng từ chỉ sự vật trong câu; biết viết bản tự thuật theo mẫu đã học. - Cã ý thøc «n tËp. II. §å dïng d¹y häc: GV: B¶ng nhãm, phiÕu ghi c¸c bµi tËp ®äc. HS : VBT III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: A. KTBC: 5’ -Goïi 3 em ñoïc baøi “Gaø tæ teâ vôùi gaø” vaø TLCH -Gaø con bieát noùi chuyeän voùi gaø meï töø khi naøo? - GV nhận xét- ĐG. B. Bµi míi H§1: Giôùi thieäu baøi: 1 – 2’ H§2: OÂn luyeän ñoïc & HTL:15’ * RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ hiÓu néi dung bµi -Goïi HS leân baûng boác thaêm baøi taäp ñoïc. - GV nhận xét- ĐG. H§3:Tìm töø chæ söï vaät trong caâu ñaõ cho:6’ * Cñng cè vÒ tõ chØ sù vËt -Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø ñoïc caâu vaên ñeà baøi cho.- Y/c HS gaïch chaân töø chæ söï vaät - Cho HS nhaän xeùt H§4: Vieát baûn töï thuaät theo maãu:10’ *Gióp HS b­íc ®Çu cã kÜ n¨ng tr×nh bµy v¨n b¶n. -Goïi hoïc sinh neâu yeâu caàu . -Goïi moät soá em ñoïc baøi Töï thuaät. -Nhaän xeùt, cho ñieåm. C:Cuûng coá- dÆn dß:2’ - NhËn xÐt tiÕt häc -3 em ñoïc baøi vaø TLCH. -HS tr¶ lêi. - 7-8 em boác thaêm. -Ñoïc 1 ñoaïn hoaëc caû baøi theo phiÕu. -1 em ñoïc. -Lôùp laøm baøi, 1 HS lµm BN. -Nhaän xeùt, boå sung. -1 em neâu yeâu caàu - Caû lôùp laøm baøi. -Moät soá em ñoïc laïi baøi. -Nhaän xeùt, boå sung. TiÕt 2: TiÕng ViÖt «n tËp ®äc - häc thuéc lßng(TiÕt 2) I. Môc tiªu: - RÌn kÜ n¨ng ®äc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đã học ở học kì 1( tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút HS), (HS năng khiếu tốc độ đọc trên 40 tiếng / phút) ; thuộc 2 đoạn thơ đã học.Cã kÜ n¨ng sö dông dÊu chÊm. - Biết ngắtt nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; hiểu ý chính của đoạn đã đọc. BiÕt ®Æt c©u tù giíi thiÖu vÒ m×nh vµ ng­êi kh¸c. - Cã ý thøc «n tËp. II. §å dïng d¹y häc: GV: B¶ng phô, phiÕu ghi c¸c bµi tËp ®äc HS : VBT III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: A.æn ®Þnh tæ chøc líp: 2’ B. Bµi míi: H§1: Giôùi thieäu baøi: 1- 2’ H§2: OÂn luyeän ñoïc & HTL:15’ * RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ hiÓu néi dung bµi -Goïi HS leân baûng boác thaêm baøi taäp ñoïc. - GV nhận xét- ĐG. H§3: §Æt c©u tù giíi thiÖu :10’ * RÌn kÜ n¨ng ®Æt c©u vµ nãi. -Goïi hoïc sinh ñoïc ñeà baøi -Yeâu caàu 1 em laøm maãu. - Cho HS th¶o luËn c¸c t×nh huèng cßn l¹i. - Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - GV nhËn xÐt. H§4:¤n luyÖn vÒ dÊu chÊm:10’ * RÌn kÜ n¨ng sö dông dÊu c©u vµ cã kÜ n¨ng viÕt ®óng -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. -Yeâu caàu hoïc sinh töï laøm baøi. - Gäi HS nhËn xÐt - GV nhËn xÐt – chèt. C: Cñng cè – dÆn dß:2’ - NhËn xÐt tiÕt häc. DÆn HS tiÕp tôc «n luyÖn - 7-8 em boác thaêm. -Ñoïc 1 ñoaïn hoaëc caû baøi theo phiÕu. - 3 HS ®äc. - HS lµm mÉu - HS lµm viÖc theo nhãm ®«i. - HS tr¶ lêi. - HS nhËn xÐt. - 1 HS ®äc - HS lµm VBT – 1 HS lµm b¶ng phô. - HS nhËn xÐt. - HS nghe TiÕt 3: To¸n ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN I Môc tiªu: - Biết tự giải được các bài toán bằng 1 phép tính cộng hoặc trừ, trong đó có các bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị. - Rèn cách trình bày bài giải của toán có lời văn. - Giáo dục HS yêu thích môn học B. §å dïng d¹y häc: GV: Phiếu BT 4, BN. HS: VBT III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: A. Kiểm tra bài cũ :5’ - GV treo tờ lịch tháng 4 - HS QS - GV hỏi 5 - 6 HS về các ngày trong tờ lịch - HS nghe và TL - Yªu cÇu HS tìm xem các ngày đó là thứ mấy? - GV nhËn xÐt. B. Bài mới H§1: Giíi thiÖu bài :2’ H§2: LuyÖn tËp:30’ Bµi 1 (VBT/92) * Cñng cè cho HS vÒ bµi to¸n nhiÒu h¬n. - Gọi HS đọc đề toán - 2 HS đọc đề toán. cả lớp đọc thầm đề toán - Yªu cÇu HS tự tóm tắt đề toán - GV ch÷a bµi Bµi 2 (VBT/92) * Cñng cè cho Hs vÒ bµi to¸n Ýt h¬n. - Gọi HS đọc đề toán - 2 HS đọc đề toán. cả lớp đọc thầm đề toán - Yªu cÇu HS tự tóm tắt đề toán - GV ch÷a bµi Bµi 3: (VBT/92) * Cñng cè cho Hs vÒ bµi to¸n lµm b»ng mét phÐp tÝnh céng. - Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm viÕt tiÕp c©u. - Cho HS lµm bµi - GV chÊm - ch÷a bµi Bµi 4 (VBT/ 92): Dµnh cho HS đã HT * RÌn cho HS kÜ n¨ng tÝnh nhanh - HS tù lµm bµi vµo VBT - GV ch÷a bµi C. Củng cố - dặn dò :2’ - GV nhËn xÐt tiết học . - HS QS - HS nghe và TL - HS nh¾c l¹i - 1 HS ®äc - HS TT. - HS lµm bµi – 1 HS lµm BN - 1 HS ®äc - HS tr¶ lêi. - HS lµm bµi - HS thùc hiÖn - HS lµm VBT – 1 HS lµm b¶ng nhãm - Cho HS ®äc bµi lµm – HS th¶o luËn theo nhãm. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. Tiết 4: Mĩ thuật Đ/C Khanh dạy Thứ ba ngày 30 tháng 12 năm 2014 Sáng: TiÕt 1: TiÕng ViÖt «n tËp ®äc - häc thuéc lßng(TiÕt 5) I. Môc tiªu: - Rèn kĩ năng đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đó học ở học kì 1( tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút HS), (HS năng khiếu tốc độ đọc trên 40 tiếng / phút) ; thuộc 2 đoạn thơ đó học.Có kĩ năng sử dụng mục lục sách. Có kĩ năng viết đẹp chính xác. - Biết ngắt nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ; hiểu ý chính của đoạn đó đọc. - Có ý thức ôn tập. II. §å dïng d¹y häc: GV: B¶ng phô, phiÕu ghi c¸c bµi tËp ®äc HS : SGK III. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: A.æn ®Þnh tæ chøc líp (1-2’) B. Bµi míi H§1: Giôùi thieäu baøi. H§2: OÂn luyeän ñoïc & HTL.(12-13’) * RÌn kÜ n¨ng ®äc vµ hiÓu néi dung bµi -Goïi HS leân baûng boác thaêm baøi taäp ñoïc. - GV nhận xét- ĐG. H§3:¤n luyeän veà töø chæ hoaït ñoäng vaø ñaët caâu vôùi töø chæ hoaït ñoäng.(10’) * Cñng cè vÒ tõ chØ ho¹t ®éng vµ kÜ n¨ng ®Æt c©u. - Yeâu caàu HS goïi teân hoaït ñoäng ñöôïc veõ trong tranh. - Yeâu caàu HS ñaët caâu vôùi töø taäp theå duïc. - Yeâu caàu HS töï ñaët caâu vôùi caùc töø khaùc vieát vaøo Vôû baøi taäp. - Goïi moät soá HS ñoïc baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. H§4: Luyeän kó naêng noùi lôøi môøi, lôøi ñeà nghò (10’) * RÌn kÜ n¨ng nãi ®óng - Goïi 3 HS ñoïc 3 tình huoáng trong baøi. - Yeâu caàu HS noùi lôøi cuûa em trong tình huoáng 1. - Yeâu caàu HS suy nghó vaø noùi lôøi cuûa em trong caùc tình huoáng coøn laïi. Goïi moät soá HS ñoïc baøi laøm cuûa mình. C: Cuûng coá - Daën dò Nhaän xeùt tieát hoïc. - 7- 8 em bèc th¨m. - HS ®äc bµi m×nh bèc ®­îc. -Laøm baøi caù nhaân. - HS ñoïc baøi, baïn nhaän xeùt. - 3 HS ñoïc thaønh tieáng. Caû lôùp ñoïc thaàm theo. - HS phaùt bieåu. - HS nãi, nhaän xeùt. Tiết 2: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: - HS củng cố về đặt tính, tính phép tính cộng, trừ và tính giá trị của biểu thức số, bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng. - HS có KN cộng, trừ nhẩm, viết nhanh và áp dụng trong giải toán. - HS có ý thức ôn tập tốt. II. Đồ dùng: GV: BN HS: BC, vở. III. Các hoạt động dạy học: A. KTBC: (3-5’) - Cho HS nêu cách đặt tính, tính cộng, trừ. - GV nhận xét - đánh giá. B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài:3’ HĐ2: HD HS làm bài tập:28’ Bài 1 : SGK/90 * Rèn kĩ năng đặt tính và tính - Cho HS làm bài. - Nhận xét - sửa chữa. Bài 2: SGK/90 *Củng cố cách tính giá trị biểu thức - Cho HS đọc y/c. - Cho HS làm bài. - GV - HS n/x - chữa. Bài 3 : SGK/90. * Củng cố bài toán về ít hơn - Cho HS làm. - GV nhận xét - chữa. Bài 4 : SGK/90. Dành cho HS đã HT. *Bước đầu nhận biết về tính chất giao hoán. - Cho HS làm - GV nhận xét - chốt. Bài 5: SGK/90. Dành cho HS đã HT * Củng cố về đơn vị đo thời gian - Cho HS làm miệng. - GV nhận xét - chốt. C: Củng cố - dặn dò:2’ - GV nhận xét - dặn dò. - HS trả lời. - HS làm bàivào BC - mỗi tổ 2 phép tính. - 1 HS đọc. - HS nối tiếp nhau nêu cách làm và KQ. - HS làm +1 HS làm bảng nhóm. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS nối tiếp nhau nêu Tiết 3: Luyện viết chữ đẹp. LUYỆN VIẾT : BÀI 18 I. Mục tiêu: - HS biết cách viết chữ hoa đã học và cách viết từ ứng dụng: Chí Linh, Hải Dương, Kiếp Bạc, Hà Nội. - Rèn KN viết đúng và đẹp cho HS. - Rèn tính kiên trì cẩn thận cho HS. II. Chuẩn bị: GV: Chữ mẫu HS: Vở LV. III. Các hoạt động dạy – học: HĐ1: Giới thiệu bài – ghi tên:2’ HĐ2: HD chữ hoa: 6’ - Cho HS qs nhắc chữ hoa đã học: về độ cao, rộng, cấu tạo - Từ ứng dụng cho HS nêu: + Giúp HS hiểu nghĩa hai cụm từ. + Về nét nối, khoảng cách các chữ , độ cao các con chữ. HĐ3: Luyện viết:24’ - GV nêu y/c viết. - GV theo dõi, uốn nắn những HS viết chưa chuẩn. - GV quan sát – nhận xét – đánh giá. - GV nhận xét. C: Củng cố:2’ - Nhận xét tiết học. - HS trả lời, quan sát. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS nghe. - HS viết vào vở LV. - HS nghe. Tiết 4: Thủ công GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE ( TIẾT 2) I. Mục tiêu: - HS biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông biển báo cấm đỗ xe. - HS KN gấp, cắt, dán được biển báo trên. Có kĩ năng gấp biển báo tương đối đẹp(HS năng khiếu) - HS có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. II. Đồ dùng: - hình mẫu.- Quy trình.- Dụng cụ: giấy, keo, kéo... III. Các hoạt động dạy học A. KTBC(3 - 5’) - Nêu cấu tạo của biển báo giao thông cấm đỗ xe ? - Nêu quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe ? => GV nhận xét - đánh giá. B. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài. HĐ2: Thực hành(20’) * Rèn kĩ năng gấp cắt biển báo - Gọi HS nêu lại các bước gấp. => Nhận xét - đánh giá. - Cho HS thực hành. - GV quan sát giúp đỡ HS làm. HĐ3: Nhận xét - đánh giá(5-6’) - GV cho HS trưng bày SP. => Nhận xét - đánh giá. C: Củng cố - dặn dò (1-2’) - GV nhận xét - đánh giá tiết học. - 2 HS trả lời - HS nhận xét - đánh giá. - 1 HS làm mẫu - HS quan sát. - HS thực hành làm - mỗi em làm 1 biển báo. - HS trưng bày - quan sát chéo SP. - 3 - 5 HS trưng bày trước lớp. Chiều: Tiết 1: Tiếng việt tăng PHÂN BIỆT: L/N LUYỆN VIẾT BÀI: CÒ VÀ VẠC I. Mục tiêu. - HS viết đúng đẹp đoạn 1 bài: Cò và Vạc - HS có khả năng viết đúng đẹp và phân biệt được l/n. - HS có ý thức rèn chữ viết thường xuyên. II. Đồ dùng dạy học: GV:Một số chữ mẫu. HS: BC, vở. III. Các hoạt động dạy học: HĐ1: Giới thiệu bài- ghi tên. (1-2’) HĐ3: HD HS phân biệt: l/n.(12’) -Bài 1 . Điền vào chỗ trống: Bài 79/22. Sách Tiếng Việt nâng cao lớp 2. Gv treo bảng phụ viết sẵn bài tập - Gọi HS nêu yêu cầu - Tæ chøc cho HS lµm bµi tËp cá nhân - NhËn xÐt, chèt l¹i b. Tìm từ: - Có tiếng lên - Có tiếng nên GV nhận xét- chốt. HĐ3: Hướng dẫn HS viết bài.(20’) - GV đọc đoạn viết. - Cho HS tìm hiểu nội dung và nêu nhận xét về cách trình bày. - Cho HS luyện viết tiếng khó. - GV nhận xét- sửa chữa. - GV đọc cho HS viết bài. HĐ4: Kiểm tra đánh giá:5’ - GV nhận xét - chữa. C: Củng cố- dặn dò.(1-2’) - Gv nhận xét tiết học. - HS nhắc lại tên bài. - HS trả lời miệng. - HS nối tiếp nhau nêu.( 1 số HS đặt được câu và giải thích từ.) - HS nghe - HS nghe - 1; 2 HS đọc lại. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS nêu một số chữ khó và cấu tạo của một số chữ. - HS viết bảng con. - HS nghe - viết. - HS nghe. - HS nghe. Điều chỉnh – Bổ sung: Tiết 2: Toán tăng LUYỆN GIẢI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN, ÍT HƠN. I. Mục tiêu: - HS củng cố, thực hành các dạng toán trên. - HS có KN tính đúng, nhanh các dạng toán trên. - HS có ý thức tự giác học tập. II. Đồ dùng: GV: Bảng phụ chép bài tập. III. Các hoạt động dạy – học: A. KTBC : 5’ - Cho HS nêu lại cách xác định dạng toán nhiều hơn và ít hơn. - GV nhận xét –chốt B. Bài mới : HĐ1 : Giới thiệu bài : 1 – 2’ HĐ2 : Hướng dẫn HS hoàn thành BT :8’ - GV nêu các bài tập cần hoàn thiện. - Cho HS làm bài – GV theo dõi, giúp đỡ, nhắc nhở HĐ3:Phụ đạo HS chưa HT - Bồi dưỡng HS đã HT:18’ - Gv cho thêm 1 số BT cho HS : Bài 1 : An có 12 viên bi, Bình có nhiều hơn An 9 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi? Cho HS làm bài. Gv chữa bài – nhận xét. Bài 2: D ũng có 38 viên phấn, Dũng có nhiều hơn Hùng 9 viên phấn. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên phấn? - Cho HS làm bài (GV tiến hành như B1) Bài 3 : Sợi dây thứ nhất dài 45 cm, sợi dây thứ hai ngắn hơn sợi dây thứ nhất 17 cm. Hỏi: A, Sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng- ti- mét? B, Cả hai sợi dây dài bao nhiêu cm? - Cho HS làm bài. - GV chữa bài : Chốt HS nêu cách làm khi tìm cả hai. Bài 4 : Dành cho HS đã HT. Có ba thúng xoài. Thúng thứ nhất ít hơn thúng thứ hai 6 quả, thúng thứ ba nhiều hơn thúng thứ hai 5 quả, thúng thứ nhất có 12 quả. Hỏi: a. Thúng thứ hai có bao nhiêu quả? b. Thúng thứ ba có bao nhiêu quả ? - Cho HS làm bài. (GV hướng dẫn HS cách tính) – Cho HS TL - GV chữa bài. C: Củng cố - dặn dò:2’ - GV nhận xét – dặn dò. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS nghe. - HS tự làm bài vào vở. + HS: - Làm BT Toán. (Gv hướng dẫn) - 2 HS đọc bài toán- lớp đọc thầm tìm cách giải - 1 HS lên bảng – lớp làm vở . - HS làm phần a và b. - HS TL theo nhóm đôi tìm cách làm. - HS trả lời và giải thích. Tiết 3: Tiếng Việt. ÔN TẬP ĐỌC - HỌC THUỘC LÒNG ...( TIẾT 6) I. Mục tiêu: - Rèn kĩ năng đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đó học ở học kì 1( tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút HS), (HS năng khiếu tốc độ đọc trên 40 tiếng / phút) ; thuộc 2 đoạn thơ đó học. HS có KN kể theo tranh, viết nhắn tin. - HS củng cố lại cách đọc và ND 1 số bài TĐ - HTL đã học và cách kể theo tranh và viết nhắn tin. - HS có ý thức ôn tập tốt. II. Đồ dùng: Phiếu ghi bài tập đọc. III. Các hoạt động dạy - học: A.Ổn định tổ chức lớp (1-2’) B. Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài, ghi bài :2’ HĐ2: Hướng dẫn HS làm bài tập :32’ Bài 1: - Luyện đọc. * Rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài - Gọi HS lên bảng bố thăm bài tập đọc. - GV nhận xét – đánh giá. Bài 2: * Rèn kĩ năng nói đúng, nhanh - Cho HS đọc yêu cầu. - Cho HS thảo luận. => Nhận xét - chốt. Bài 3: *Củng cố kĩ năng viết tin nhắn - Cho HS đọc yêu cầu. - Cho HS làm bài. => GV n/x - chữa. C: Củng cố - dặn dò.(1-2’) - GV cho HS nêu KT tiết học. - GV dặn dò. - HS nối tiếp nhau lên bốc phiếu đọc- kết hợp nêu ND bài đọc. - 2 HS đọc. - HS thảo luận trong nhóm. - Đại diện trình bày. - HS đọc XĐ yêu cầu và cách làm. - HS làm bài vào VBT- 1 số HS đọc bài làm. - 2HS nêu. Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2014. Sáng: Tiết 1: Tiếng Việt: ÔN TẬP ĐỌC - HỌC THUỘC LÒNG....(TIẾT7) I. Mục tiêu : - Rèn kĩ năng đọc đúng rõ ràng , trôi chảy bài TĐ đó học ở học kì 1( tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút HS), (HS năng khiếu tốc độ đọc trên 40 tiếng / phút) ; thuộc 2 đoạn thơ đó học. HS có KN dùng từ chỉ đặc điểm đúng. - HS biết đọc đúng các bài TĐ - HTL và biết đựơc các từ chỉ đặc điểm của người và vật, cách viết bưu thiếp. - HS có ý thức ôn tập tốt. II. Đồ dùng: Phiếu ghi các bài TĐ - HTL. III. Các hoạt động dạy - học : A.Ổn định tổ chức lớp (1-2’) B. Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài:2’ HĐ2: HD HS làm BT:32’ Bài 1: Kiểm tra TĐ - HTL. * Rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài - Gọi HS lên bốc thăm các bài TĐ - HTL để đọc và nêu ND bài. Bài 2: * Củng cố cho HS về cách tìm từ chỉ đặc điểm - Cho HS đọc và XĐ yêu cầu. - Cho HS làm bài. => Nhận xét - đánh giá. Bài 3: * Rèn kĩ năng viết bưu thiếp - Cho HS đọc yêu cầu. - HD HS XĐ yêu cầu . - Cho HS làm bài. => GV nhận xét - chữa. C: Củng cố - dặn dò:2’ - Cho HS nêu ND cơ bản của tiết học. - 6 - 7 HS nối tiếp nhau. - 2 HS đọc. - HS thảo luận cặp đôi - đại diện nêu. - 2 HS nêu. - HS làm vào vở BT. Tiết 2:Toán CHỮA BÀI KIỂM TRA. I. Mục tiêu: - Giúp HS nắm chắc được những kiến thức và biết khắc phục những lỗi mình mắc phải. - Có KN trình bày bài KT tốt hơn. - Có ý thức học tập. II. Đồ dùng: HS: Bài KT III. Các hoạt động dạy học: HĐ1: Chữa bài KT:15’ - GV trả lại bài KT. - Y/c HS xem bài của mình và nêu những lỗi mắc phải trong bài. - Cho HS chữa lại những bài mà nhiều HS mắc lỗi. - GV chốt. HĐ2: Hướng dẫn HS thực hiện 1 số BT :17’ - GV nêu 1 số bài tương tự dạng bài KT. - Cho HS làm bài - GV chữa bài - chốt. C: Củng cố: 2’ - Nhận xét tiết học. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS chữa bài và ghi nhớ. - HS làm bài. Tiết 3:Tiếng Việt CHỮA BÀI KIỂM TRA: PHẦN ĐỌC THẦM LÀM BT VÀ CHÍNH TẢ I. Mục tiêu: - Giúp HS nắm chắc được những kiến thức và biết khắc phục những lỗi mình mắc phải. - Có KN trình bày bài KT tốt hơn. - Có ý thức học tập. II. Đồ dùng: HS: Bài KT III. Các hoạt động dạy học: HĐ1: Chữa bài KT:15’ - GV trả lại bài KT. - Y/c HS xem bài của mình và nêu những lỗi mắc phải trong bài. - Cho HS chữa lại những bài mà nhiều HS mắc lỗi. - GV chốt. HĐ2: Hướng dẫn HS thực hiện 1 số BT :17’ - GV nêu 1 số bài tương tự dạng bài KT. - Cho HS làm bài - GV chữa bài - chốt. C: Củng cố: 2’ - Nhận xét tiết học. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS chữa bài và ghi nhớ. - HS làm bài. Tiết 4: Âm nhạc Đ/C Hoa dạy Chiều: Tiết 1:Tiếng Việt CHỮA BÀI KIỂM TRA: PHẦN TẬP LÀM VĂN I. Mục tiêu: - Giúp HS nắm chắc được những kiến thức và biết khắc phục những lỗi mình mắc phải. - Có KN trình bày bài KT tốt hơn. - Có ý thức học tập. II. Đồ dùng: HS: Bài KT III. Các hoạt động dạy học: HĐ1: Chữa bài KT:15’ - GV trả lại bài KT. - Y/c HS xem bài của mình và nêu những lỗi mắc phải trong bài. - Cho HS chữa lại những bài mà nhiều HS mắc lỗi: + Cách sắp xếp câu. + Lỗi dùng từ. + Lỗi chính tả. - GV chốt. HĐ2: Hướng dẫn HS thực hiện 1 số BT có dạng như đè văn đã viết:17’ - GV nêu 1 số bài tương tự dạng bài KT: Viết đoạn văn kể về một người thân. - Cho HS làm bài: Đều là dạng bà kể, tả về người. - GV chữa bài - chốt. C: Củng cố: 2’ - Nhận xét tiết học. - HS nối tiếp nhau nêu. - HS chữa bài và ghi nhớ. - HS nêu. - HS làm bài. Tiết 2 + 3: Đ/C Kim dạy Ban giám hiệu duyệt, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 18.doc
Tài liệu liên quan