Giáo án và phân phối chương trình dạy và học tiếng Anh lớp 5

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and write. (L2)

5. Read and write. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2)

 

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

1. Listen and repeat.

2. Listen and write.

3. Let’s chant.

4. Listen and tick. (L1)

5. Read and match. (L2)

5. Read and complete. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2)

 

1. Look, listen and repeat.

2. Point and say.

3. Let’s talk.

 

doc41 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 10/12/2018 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án và phân phối chương trình dạy và học tiếng Anh lớp 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
alk. 90 4. Listen and tick. 5. Look, read and write. 6. Let’s write. 91 Unit 14 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 92 4. Listen and number. 5. Read and write. 6. Let’s play. 93 Unit 14 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 94 4. Read and circle. 5. Read and write. 6. Project 95 Unit 15 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 96 4. Listen and number. 6. Read and write. 5. Let’s write. 97 Unit 15 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 98 4. Listen and tick. 6. Read and write. 5. Let’s sing. 99 Unit 15 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 100 4. Read and complete. 5. Write about you. 6. Project 101 Review 3 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 102 Short story 1. Read the story. Then put the lines in the correct bubbles. 2. Correct the answers. 3. Unscramble these words from the conversation. 4. Complete the conversation between Miu and Mimi. 103-104 Test 3 (Kiểm tra giữa học kì 2) 105 Unit 16 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 106 4. Listen and tick. 5. Look and write. 6. Let’s write. 107 Unit 16 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 108 4. Listen and number. 6. Read and write. 5. Let’s sing. 109 Unit 16 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 110 4. Read and match. 5. Read and write. 6. Project 111 Unit 17 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 112 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Let’s write. 113 Unit 17 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 114 4. Listen and number. 5. Read and complete. 6. Let’s write. 115 Unit 17 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 116 4. Read and match. 5. Read and complete. 6. Project 117 Unit 18 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 118 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Let’s write. 119 Unit 18 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 120 4. Listen and number. 5. Read and match. 6. Let’s sing. 121 Unit 18 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 122 4. Read and complete. 5. Let’s write. 6. Project 123 Unit 19 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 124 4. Listen and tick. 5. Read and write. 6. Let’s write. 125 Unit 19 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 126 4. Listen and number. 5. Look, read and write. 6. Let’s sing. 127 Unit 19 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 128 4. Read and match. 5. Read and complete. 6. Project 129 Unit 20 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 130 4. Listen and tick. 5. Look and write. 6. Let’s write. 131 Unit 20 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 132 4. Listen and number. 6. Read and complete. 5. Let’s play. 133 Unit 20 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 134 4. Read and write. 5. Let’s write. 6. Project 135 Review 4 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 136 Short story 1. Read and listen to the story. 2. Put the words in the correct order. 3. Match the rhyming words 4. Read and write. 137-138 Test 4 (Kiểm tra cuối học kì 2) 139-140 Tổng kết năm học 2. Phân phối chương trình cho kế hoạch 2 tiết/tuần. Số tiết thực dậy: 3 tiết/bài học x 20 bài = 60 tiết Số tiết ôn tập: 1 tiết/bài x 4 bài ôn = 4 tiết Số tiết kiểm tra: 1 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 4 tiết Số tiết dự phòng 2 tiết Tổng số tiết trong một năm học: 70 tiết 1.1 Học kì 1 Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học Ghi chú 1 Unit 1 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 2 Unit 1 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 3 Unit 1 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 4 Unit 2 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 5 Unit 2 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 6 Unit 2 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 7 Unit 3 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 8 Unit 3 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 9 Unit 3 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 10 Unit 4 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 11 Unit 4 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 12 Unit 4 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 13 Unit 5 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 14 Unit 5 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 15 Unit 5 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 16 Review 1 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 17 Test 1 (Kiểm tra giữ học kì 1) 18 Unit 6 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 19 Unit 6 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 20 Unit 6 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s sing. 21 Unit 7 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 22 Unit 7 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 23 Unit 7 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 24 Unit 8 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 25 Unit 8 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 26 Unit 8 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 27 Unit 9 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 28 Unit 9 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 29 Unit 9 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 30 Unit 10 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 31 Unit 10 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 32 Unit 10 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 33 Review 2 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 34 Test 2 (Kiểm tra cuối học kì 1) 35 Tổng kết học kì 1 1.2 Học kì 2 Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học Ghi chú 36 Unit 11 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 37 Unit 11 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 38 Unit 11 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 39 Unit 12 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 40 Unit 12 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 41 Unit 12 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 42 Unit 13 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 43 Unit 13 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 44 Unit 13 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 45 Unit 14 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 46 Unit 14 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 47 Unit 14 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 48 Unit 15 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 49 Unit 15 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 50 Unit 15 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 51 Review 3 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 52 Test 3 (Kiểm tra giữa học kì 2) 53 Unit 16 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 54 Unit 16 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 55 Unit 16 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 56 Unit 17 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 57 Unit 17 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 58 Unit 17 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 59 Unit 18 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 60 Unit 18 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 61 Unit 18 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 62 Unit 19 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 63 Unit 19 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 64 Unit 19 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 65 Unit 20 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 66 Unit 20 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 67 Unit 20 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 68 Review 4 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 69 Test 4 (Kiểm tra cuối học kì 2) 70 Tổng kết năm học 3. Phân phối chương trình cho kế hoạch 3 tiết/tuần. Số tiết thực dậy: 4 tiết/bài học x 20 bài = 80 tiết Số tiết ôn tập: 2 tiết/bài x 4 bài ôn = 8 tiết Số tiết kiểm tra: 2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết Số tiết dự phòng 4 tiết Tổng số tiết trong một năm học: 105 tiết Các chữ viết tắt: Unit = U Lesson = L 1.1 Học kì 1 Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học Ghi chú 1 Làm quen với chương trình và sách giáo khoa mới 2 Unit 1 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 3 Unit 1 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 4 Unit 1 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 5 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and complete. (L2) 5. Read and write. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 6 Unit 2 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 7 Unit 2 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 8 Unit 2 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 9 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and match. (L2) 5. Read and complete. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 10 Unit 3 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 11 Unit 3 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 12 Unit 3 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 13 4. Listen and tick. (L1) 5. Look, read and answer. (L2) 4. Read and complete. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 14 Unit 4 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 15 Unit 4 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 16 Unit 4 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 17 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and tick. (L2) 5. Read and write. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 18 Unit 5 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 19 Unit 5 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 20 Unit 5 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 21 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and complete. (L2) 6. Write about you and your friends. (L2) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 22 4. Read and match. (U1, L3) 4. Read and match. (U2, L3) 4. Read and match. (U4, L3) 4. Read and match. (U5, L3) 23 Review 1 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 24 Short story 1. Read and listen to the story. 2. Complete the conversation. 3. Work in pairs. Have a similar conversation. 4. Match the questions with the answers. 25-26 Test 1 (Kiểm tra giữ học kì 1) 27 Unit 6 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 28 Unit 6 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 29 Unit 6 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s sing. 30 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and match. (L2) 5. Look, read and write. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 31 Unit 7 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 32 Unit 7 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 33 Unit 7 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 34 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and circle. (L2) 6. Write about your school. (L2) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 35 Unit 8 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 36 Unit 8 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 37 Unit 8 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 38 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and write. (L2) 5. Read and write. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 39 Unit 9 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 40 Unit 9 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 41 Unit 9 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 42 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and match. (L2) 5. Read and complete. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 43 Unit 10 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 44 Unit 10 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 45 Unit 10 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 46 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and write. (L2) 6. Write about you. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 47 4. Read and match. (U6, L3) 4. Read and match. (U7, L3) 4. Read and match. (U8, L3) 4. Read and match. (U9, L3) 4. Read and match. (U10, L3) 48 Review 2 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 49 Short story 1. Fill the gaps. Then listen and check. 2. Ask and answer the questions. 3. Number the sentences. Then act out in pairs. 4. Put the words in the correct order. 50-51 Test 2 (Kiểm tra cuối học kì 1) 52 Tổng kết học kì 1 1.2 Học kì 2 Tiết Đơn vị bài học Nội dung dạy học Ghi chú 53 Unit 11 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 54 Unit 11 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 55 Unit 11 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 56 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and complete. (L2) 6. Write about your family. (L2) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 57 Unit 12 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 58 Unit 12 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 59 Unit 12 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 60 4. Listen and tick. (L1) 4. Read and write. (L3) 5. Read again and write the answers. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 61 Unit 13 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 62 Unit 13 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 63 Unit 13 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 64 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and complete. (L2) 6. Write about your bedroom. (L2) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 65 Unit 14 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 66 Unit 14 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 67 Unit 14 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 68 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and write. (L2) 5. Read and write. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 69 Unit 15 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 70 Unit 15 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 71 Unit 15 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 72 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and write. (L2) 5. Write about you. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 73 4. Read and match. (U11, L3) 4. Read and write. (U12, L3) 4. Read and tick. (U13, L3) 4. Read and circle. (U14, L3) 74 Review 3 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 75 Short story 1. Read the story. Put these lines in the correct bubbles. Then listen and check. 2. Correct the answers. 3. Unscramble these words from the conversation. 4. Complete the conversation between Miu and Mimi. 76-77 Test 3 (Kiểm tra giữa học kì 2) 78 Unit 16 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 79 Unit 16 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 80 Unit 16 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 81 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and write. (L2) 5. Read and write (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 82 Unit 17 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 83 Unit 17 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 84 Unit 17 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 85 4. Listen and tick. (L1) 5. Read and complete. (L2) 6. Let’s write. (L2) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 86 Unit 18 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 87 Unit 18 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 88 Unit 18 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 89 4. Listen and tick. (L1) 4. Read and complete. (L3) 5. Let’s write. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 90 Unit 19 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 91 Unit 19 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 92 Unit 19 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 93 4. Listen and tick. (L1) 5. Look, read and write. (L2) 5. Read and complete. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 94 Unit 20 - Lesson 1 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 95 Unit 20 - Lesson 2 1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let’s talk. 96 Unit 20 - Lesson 3 1. Listen and repeat. 2. Listen and write. 3. Let’s chant. 97 4. Listen and tick. (L1) 4. Read and write. (L3) 5. Let’s write. (L3) Hoặc 4. Listen and number. (L2) 98 4. Read and match. (U16, L3) 4. Read and write. (U17, L3) 5. Read and match. (U18, L2) 4. Read and match. (U19, L3) 99 Review 4 1. Listen and tick. 2. Listen and number. 3. Read and complete. 4. Read and match. 5. Look and say. Có thể chọn 1. Listen and tick. hoặc 2. Listen and number. nếu không đủ thời gian. 100 Short story 1. Read and listen to the story. 2. Put the words in the correct order. 3. Match the rhyming words. 4. Read and write. 101-102 Test 4 (Kiểm tra cuối học kì 2) 103-105 Tổng kết năm học Period 1: UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS? Lesson 1: Part 1, 2, 3 A. OVERVIEW. I. Objectives. After the lesson, students are able to: Asking and answering questions about someone’s address. Develop Ss speaking and listening skills. II. Language focus: 1. Pattern: What’s your address? – It’s. 2. Vocab: address, flat, street, tower, lane, village, road, wheel, round, bell III. Resources: Pictures, Puppets, Sts’ book. B. PROCEDURE. Steps Sts’ and T’s activities Language focus Modes Warm up(2’) Chatting: Greeting together. W-Class 1. Vocab 10’ - T follows the steps of presenting new words. - Sts follows T’s instructions. address, flat, street, tower, lane, village, road, wheel, round, bell W-class Individual 2. Look, listen and repeat 8’ - T shows the pictures on the bb and read the dialogues. - Sts look and repeat the dialogues 3 times. - T gives out the pattern - Sts copy the pattern. What’s your address? – It’s. W-class Groups Individual 3. Point and say: 8’ - T follows steps of picture cues. - Sts try to practice using the pattern above. - T corrects speaking. What’s your address? – It’s. W-class Groups Pairs W-class 4. Let’s talk 5’ -T asks some pairs to stand up and practice speaking. - Other Ss observe and say their comments. What’s your address? – It’s. Pairs W-class Home link 2’ - T tells the homelink, Ss take note. - Prepare for new lesson. W-class --------------------------------------------------------------- Grade 5 Period 2: UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS? Lesson 1: Part 4, 5, 6 A. OVERVIEW. I. Objectives. After the lesson, students are able to: Asking and answering questions about someone’s address. Develop Ss speaking and listening skills. II. Language focus: 1. Pattern: What’s your address? – It’s. 2. Vocab: address, flat, street, tower, lane, village, road, wheel, round, bell III. Resources: Pictures, Puppets, Sts’ book. B. PROCEDURE. Steps Sts’ and T’s activities Language focus Modes Warm up: 5’ - Chatting together. - Write vocab W-Class Individual 1. Listen and complete 10’ - T elicits the dialogue. - T reads listening text. - Sts listen and fill the gaps. - Some sts call out the answers. - Others give comments. Key: 1/ 208 2/321 3/ White Street 4/ second floor W-class Individual W-class 2. Read and complete 10’ - T tells the context and completes the sentences. - Give a few seconds for Ss to read and look at the pictures. - Check comprehension and elicit the words to fill the gaps. - Ask Ss do the task. - Check their answers. - Do choral and individual repetition. Key: 1/ from 2/ lives 3/ address 4/ Street W-class Groups W-class 5. Let’s sing 8’ - T sticks the song on the bb, sings and guides ss to sing. Sing the song. W-class Individual W-class Home link:2’ -T tells the homelink, Ss take note. Let’s sing (6p7) W-class --------------------------------------------------------- Grade 5 Period 3: UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS? Lesson 2: Part 1, 2, 3 A. OVERVIEW. I. Objectives. After the lesson, students are able to: Ask and answer about what a village/town/city is like. II. Language focus: 1. Pattern: What’s thelike?- It’s 2. Vocab: like, quiet, crowded, pretty, hometown, small, beautiful, mountain, think, busy, island. III. Resources: Pictures, Puppets, Sts’ book. B. PROCEDURE. Steps Sts’ and T’s activities Language focus Modes Warm up: 3’ - Play “Slap the board” game. Play the game. W-Class Pairs 1. Vocab 10’ - T follows the steps of presenting new words. - Sts follows T’s instructions. like, quiet, crowded, pretty, hometown, small, beautiful, mountain, think, busy, island. W-class Individual 2. Look, listen and repeat 8’ - T shows the pictures on the bb and read the dialogues. - Sts look and repeat the dialogues 3 times. - T gives out the pattern - Sts copy the pattern. What’s thelike?- It’s W-class Groups Individual 3. Point and say 8’ - T follows steps o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an moi Tieng Anh 5 ca nam chuan 4 tiet tuan day du chuan kien thuc nam 20182019_12469849.doc
Tài liệu liên quan