Giáo án Vật lý 9 đầy đủ cả năm

Tuần 20.Bài 33- Dòng Điện Xoay Chiều

Chương trình : Vật Lí 9 Tiết theo PPCT: 39

I./ mục tiêu cần đạt

1/ Về kiến thức:

Nêu được dấu hiệu chính để phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều.

[Thông hiểu].

• Khi cho cuộn dây kín quay trong từ trường của nam châm (hay cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn) thì ta thấy, hai đèn LED liên tục thay nhau sáng và tắt (nhấp nháy). Đó là vì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng liên tục luân phiên nhau thay đổi chiều. Dòng điện này gọi là dòng điện xoay chiều.

• Dấu hiệu chính để phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều là:

 - Dòng điện một chiều là dòng điện có chiều không đổi.

 - Dòng điện xoay chiều là dòng điện luân phiên đổi chiều.

2/ Về kỹ năng:

- Giải thích môt số hiện tượng liên quan đến dong điện xoay chiều.

3/ Về thái độ:

 -Ham học hỏi, yêu thích môn học, nghiêm túc, cẩn thận

4.Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực thực nghiệm

- Năng lực suy đoán , phân tích, khái quát hóa và rút ra kết luận khoa học

- Năng lực đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề

- Năng lực sáng tạo

- Năng lực đề ra phương án và tiến hành thí nghiệm

 

doc236 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 14/03/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Vật lý 9 đầy đủ cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ài mới Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu t¸c dông cña tõ tr­êng lªn d©y dÉn cã dßng ®iÖn Néi dung vµ môc tiªu ho¹t ®éng cÇn ®¹t Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn I/ T¸c dông cña tõ tr­êng lªn d©y dÉn cã dßng ®iÖn : 1/ ThÝ nghiÖm : 2/ Kết luận: Từ trường tác dụng lên đoạn dây dẫn AB có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Lực đó gọi là lực điện từ -hs t×m hiÓu thÝ nghiÖm . -HS nªu dông cô thÝ nghiÖm vµ c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm. -c¸c nhãm tiÕn hµnh thÝ nghiÖm . Hs b¸o c¸o C1:Khi ®ãng khãa K: AB bÞ hót vµo trong lßng nam ch©m (hoÆc ®Èy ra) Tõ tr­êng ®· t¸c dông lùc lªn d©y dÉn AB khi cã dßng ®iÖn Hs nghe Häc sinh rót ra kÕt luËn -Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu thÝ nghiÖm h×nh 27.1 sgk.Nªu tªn dông cô thÝ nghiÖm ?, c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm -Gi¸o viªn cho c¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm qua s¸t cã hiÖn t­îng g× s¶y ra víi ®o¹n d©y dÉn AB Gi¸o viªn l­u ý : ®o¹n d©y dÉn AB ph¶i ®Æt s©u vµo trong lßng nam ch©m ch÷ U kh«ng ®Ó d©y dÉn ch¹m vµo nam ch©m . Gäi Hs b¸o c¸o kÕt qu¶ Gäi häc sinh tr¶ lêi C1 Gv th«ng b¸o lùc ®ã gäi lµ lùc ®iÖn tõ . ?Qua thÝ nghiÖm trªn em rót ra kÕt luËn g× Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu chiÒu lùc ®iÖn tõ phô thuéc vµo yÕu tè nµo vµ c¸ch x¸c ®Þnh chiÒu cña lùc ®iÖn tõ II/ Chiều của lực điện từ. Quy tắc bàn tay trái 1. ChiÒu cña lùc ®iÖn tõ phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo a) ThÝ nghiÖm: b) Kết luận: Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ 3. Quy tắc bàn tay trái a/ Phát biểu: sgk -Lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra -Hs nªu:§æi chiÒu dßng ®iÖn qua AB th× lùc ®iÖn tõ t¸c dông lªn d©y dÉn AB còng thay ®æi . -Hs lµm thÝ nghiÖm HS : §æi cùc cña nam ch©m Th× chiÒu cña lùc ®iÖn tõ còng thay ®æi . Hs tr¶ lêi -Hs nghe -Häc sinh ®äc qui t¾c : -Hs t×m hiÓu -Häc sinh theo dâi gi¸o viªn h­íng dÉn vËn dông qui t¾c ngay trªn líp . -Hs vËn dông - Cho Hs lµm l¹i thÝ nghiÖm trªn nh­ng ®æi chiÒu dßng ®iÖn - Gäi HS nªu hiÖn t­îng quan s¸t -Cho Hs lµm l¹i thÝ nghiÖm trªn nh­ng ®æi cùc cña nam ch©m -Gäi HS nªu hiÖn t­îng quan s¸t -Qua thÝ nghiÖm cho biÕt chiÒu cña lùc ®iÖn tõ phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo ? -Gv th«ng b¸o vÒ quy t¾c bµn tay tr¸i -Gäi Hs ®äc quy t¾c -Cho Häc sinh t×m hiÓu h×nh vÏ 27.2 ®Ó hiÓu râ quy t¾c -Gi¸o viªn h­íng dÉn cô thÓ c¸ch sö dông quy t¾c ®Ó -Häc sinh vËn dông lµm ngay trªn líp VËn dông quy t¾c ®Ó kiÓm tra chiÒu cña lùc ®iÖn tõ trong thÝ nghiÖm IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 1: VËn dông - cñng cè . C2: trong ®o¹n d©y dÉn AB dßng ®iÖn tõ B ®Õn A Muèn biÕt chiÒu dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn cÇn biÕt chiÒu cña lùc ®iÖn tõ vµ chiÒu cña ®­êng søc tõ . VËn dông quy t¾c bµn tay tr¸i ®Ó x¸c ®Þnh . C3: ®­êng søc tõ cña nam ch©m cã chiÒu ®i tõ d­íi lªn trªn . C¸ nh©n Hs hoµn thµnh C2, C3, C4, vµo vë. HS: Muèn x¸c ®Þnh ®­îc chiÒu ®­êng søc tõ cÇn biÕt chiÒu lùc ®iÖn tõ vµ chiÒu dßng ®iÖn qua d©y dÉn ,råi vËn dông quy t¾c bµn tay tr¸i Häc sinh tù hoµn thµnh C2,C3,C4 cña phÇn vËn dông X¸c ®Þnh chiÒu dßng ®iÖn th× lµm c¸ch nµo ? Muèn x¸c ®Þnh chiÒu ®­êng søc tõ cÇn biÕt nh÷ng g×? 2. H­íng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi vµ lµm bµi tËp SBT §äc cã thÓ em ch­a biÕt Xem tr­íc bµi 28 v- Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ TuÇn 16 .Bài Tập Ch­¬ng tr×nh : VËt LÝ 9 TiÕt theo PPCT: 32 Ngµy so¹n :15/12/2017 Ngµy d¹y : ...............................................9A I./ môc tiªu cÇn ®¹t 1/ Về kiến thức: - Ôn tập kiến thức về na châm điện ,lực điện từ,quy tắc bàn tay phải 2/ Về kỹ năng: - Vận dụng được quy tắc bàn phải để xác định một trong ba yếu tố khi biết hai yếu tố kia.. 3/ Về thái độ: Yêu thích môn học, Cẩn thận, chính xác khi làm thí nghiệm 4.Định hướng phát triển năng lực - Năng lực thực nghiệm - Năng lực suy đoán , phân tích, khái quát hóa và rút ra kết luận khoa học - Năng lực đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề - Năng lực sáng tạo - Năng lực đề ra phương án và tiến hành thí nghiệm II./ chuÈn bÞ giê d¹y GV: - chuÈn bÞ gi¸o ¸n,bảng phụ HS : Ôn tập kiến thức về na châm điện ,lực điện từ,quy tắc bàn tay phải III./ TÔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định tỏ chức 2. KiÓm tra bµi cò : ?Nêu cấu tạo của nam châm điện? tại sao trong nam châm điện dùng lỏi sắt mà không dùng lõi thép? khi ngắt dòng điện thì nam châm điện còn từ tính nữa không? ? nªu quy t¾c bµn tay tr¸i? 3.Bài mới Ho¹t ®éng 1: Giải bài tập 1 Néi dung vµ môc tiªu ho¹t ®éng cÇn ®¹t Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn S N . . N S F F S N + F - HS cả lớp tìm hiểu đề bài - HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở - HS 1 lên bản trình bày bài làm - HS cả lớp theo dõi và nhận xét -Xác định chiều lực điện từ,chiều dòng điện,cực nam châm trong cá hình sau S N . N S F + F - GV hướng dẫn:sử dụng quy tắc bàn tay trái để tìm chiều của một trong ba yếu tố (chiều dòng điện, chiều đường sức từ,chiều của lực điện từ) khi biết hai trong ba yếu tố Ho¹t ®éng 2: Giải bài tập 2 a/ Lực điện từ tác dụng lên đoạn AB hướng lên trên. Lực điện từ tác dụng lên đoạn CD hướng xuống dưới.nên khung dây quay theo chiều kim đồng hồ b/Ta thay đổi chiều đường sức từ hoặc chiều dòng điện trong khung dây thì chiều quay của khung dây sẽ thay đổi. c/ Chiều quay của khung dây không thay đổi. - HS cả lớp tìm hiểu đề bài - HS hoạt động cá nhân làm bài vào vở - HS 1 lên bản trình bày bài làm - HS cả lớp theo dõi và nhận xét Cho khung dây đặt trong từ trường của nam châm như hình vẽ N S B C A D a/ Xác định chiều quay của khung dây b/Muốn khung dây đổi chiều quay ta phải thay đổi yếu tố nào trong cơ cấu trên c/ Khi đồng thời đổi chiều dòng điện và đổi chỗ hai cực từ của nam châm thì chiều quay của khung dây có thay đổi không GV hướng dẫn: Xác định chiều lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB,CDbằng quy tắc bàn tay trái từ đó suy ra chiều quay của khung dây. Ho¹t ®éng 3: h­íng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi vµ lµm bµi tËp SBT Xem tr­íc bµi 28 Iv- Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ TuÇn 17 .Bµi 28. Động Cơ Điện Một Chiều Ch­¬ng tr×nh : VËt LÝ 9 TiÕt theo PPCT: 33 Ngµy so¹n :22/12/2017 Ngµy d¹y :.........................................9A I./ môc tiªu cÇn ®¹t 1/ Về kiến thức: - Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều [Thông hiểu] · Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. · Cấu tạo: Động cơ điện một chiều có hai bộ phận chính là nam châm và khung dây dẫn. Nam châm là bộ phận tạo ra từ trường, thông thường là bộ phận đứng yên, gọi là stato. Khung dây dẫn có dòng điện chạy qua là bộ phận chuyển động, gọi là rôto. Ngoài ra, để khung dây có thể quay liên tục còn phải có bộ góp điện, trong đó các thanh quét C1, C2 đưa dòng điện từ nguồn điện vào khung dây. 2/ Về kỹ năng: - Giải thích được nguyên tắc hoạt động (về mặt tác dụng lực và chuyển hóa năng luợng) của động cơ điện một chiều.Nhận biết và vẽ được đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua. · Khi cho dòng điện đi vào khung dây, bộ phận cổ góp chỉ cho dòng điện chạy vào theo một chiều nhất định, vì khung dây đặt trong từ trường của nam châm nên khung dây chịu tác dụng của lực từ. Lực từ tác dụng lên khung dây luôn theo một chiều nhất định và làm động cơ quay. · Khi động cơ điện một chiều hoạt động thì điện năng được chuyển hoá thành cơ năng 3/ Về thái độ: rÌn tÝnh cÈn thËn khi lµm thÝ nghiÖm 4.Định hướng phát triển năng lực - Năng lực thực nghiệm - Năng lực suy đoán , phân tích, khái quát hóa và rút ra kết luận khoa học - Năng lực đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề - Năng lực sáng tạo - Năng lực đề ra phương án và tiến hành thí nghiệm II./ chuÈn bÞ giê d¹y GV: - chuÈn bÞ gi¸o ¸n,bảng phụ Mçi nhãm : 1 m« h×nh ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã thÓ ho¹t ®éng ®­îc víi nguån ®iÖn 6V. 1 nguån diÖn 6V Gi¸o viªn : vÏ phãng to h×nh 28.2 HS : - Ôn tập kiến thức lực điện từ III./ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1.Ổn định tổ chức 2: KiÓm tra bµi cò : ? ph¸t biÓu qui t¾c bµn tay tr¸i ? 2/ Ch÷a bµi 27.3? 3.Bài mới Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu cÊu t¹o vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu Néi dung vµ môc tiªu ho¹t ®éng cÇn ®¹t Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn I/Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện 1 chiều 1/ Các bộ phận chính cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu - Nam châm - Khung dây dÉn -Bộ góp điện: 2 thanh quét và hai bán khuyên 2/ Hoạt động: Dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây cã dòng điện chạy qua đặt trong từ trường 3/ Kết luận: sgk ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã hai bé phËn chÝnh lµ : Nam ch©m t¹o ra tõ tr­êng (bé phËn ®øng yªn )Gäi lµ stato; khung d©y dÉn cho dßng ®iÖn ch¹y qua (bé phËn quay) gäi lµ r«to -C¸ nh©n häc sinh nghiªn cøu sgk vµ h×nh 28.1 nªu ®­îc c¸c bé phËn chÝnh cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu : -Khung d©y dÉn . -Nam ch©m . -Cæ gãp ®iÖn -Hs ®äc : nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu lµ dùa trªn t¸c dông cña tõ tr­êng lªn khung d©y dÉn cã dßng ®iÖn ch¹y qua ®Æt trong tõ tr­êng . - Hs ®äc vµ tr¶ lêi C1 :Lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB hướng sang trái , Lực điện từ tác dụng lên đoạn dây CD hướng sang phải - Hs: Nªu dù ®o¸n hiÖn t­îng x¶y ra víi khung d©y ë c©u C2 . Häc sinh tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kiÓm tra dù ®o¸n C3 theo nhãm . ®¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ so s¸nh víi dù ®o¸n. Häc sinh nªu kÕt luËn vµ ghi vë . -KQ: Khung d©y quay -Gi¸o viªn ph¸t m« hÝnh cho c¸c nhãm . -Yªu cÇu häc sinh ®äc sgk phÇn 1. ?H·y chØ ra c¸c bé phËn chÝnh cña ®éng c¬ ? Gäi häc sinh ®äc phÇn th«ng b¸o sgk ë phÇn 2 ? Nªu nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña ®éng c¬ ®iÖn 1 chiÒu -Gi¸o viªn th«ng b¸o : trong kü thuËt bé phËn ®øng yªn gäi lµ stato vµ bé phËn quay gäi lµ r«to. -Gäi Hs ®äc vµ tr¶ lêi C1 - T×m hiÓu C2 nªu dù ®o¸n hiÖn t­îng x¶y ra víi khung d©y ? ?CÆp lùc tõ cã t¸c dông g× víi khung d©y ? - Gv cho Hs lµm thÝ nghiÖm kiÓm tra . -Gäi c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ ?Rót ra kÕt luËn qua thÝ nghiÖm . Ho¹t ®éng 2 :T×m hiÓu ®éng c¬ ®iÖn 1 chiÒu trong kÜ thuËt II/Động cơ điện một chiều trong kỹ thuật 1. Cấu tạo:- Stato là một nam châm điện - Rôto là một cuộn dây 2. Kết luận: sgk -Hs quan s¸t h×nh 28.2 -Hs nªu:Stato lµ nam ch©m ®iÖn; R« to lµ cuén d©y -Hs tr¶ lêi - Hs ®äc KÕt luËn - Hs nghe -Gi¸o viªn cho Hs quan s¸t h×nh 28.2 ?Nªu bé phËn chÝnh cña ®éng c¬ trong kÜ thuËt ? ?Nªu sù kh¸c nhau gi÷a ®éng c¬ m« h×nh vµ ®éng c¬ thùc tÕ ? Gäi häc sinh ®äc kÕt luËn sgk. Gv: Ngoµi ra cßn cã ®éng c¬ ®iÖn xoay chiÒu, ®iÖn kÕ khung quay Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu sù biÕn ®æi n¨ng l­îng trong ®éng c¬ ®iÖn III/ Sự biến đổi năng lưọng trong động cơ điện Động cơ điện biến đổi điện năng thành cơ năng Hs hoạt động cá nhân trả lời: §iÖn n¨ng ® c¬ n¨ng ?Khi ho¹t ®éng n¨ng l­îng trong ®éng c¬ ®iÖn chuyÓn hãa nh­ thÕ nµo? IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 1: VËn dông – cñng cè IV. Vận dụng C5: quay theo chiÒu ng­îc chiÒu kim ®ång hå C6:v× nam ch©m vÜnh cöu kh«ng t¹o ra tõ tr­êng m¹nh C7: Häc sinh tr¶ lêi C5,C6,C7 theo cá nhân HS cả lớp làm bài vào vở Tæ chøc cho Hs lÇn l­ît tr¶ lêi c¸c c©u C5,C6,C7. Gäi häc sinh nhËn xÐt kÕt qu¶ . ?Nªu nguyªn t¾c ho¹t ®éng vµ cÊu t¹o cña ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu 2 : H­íng dÉn vÒ nhµ Häc bµi vµ lµm bµi tËp SBT §äc cã thÓ em ch­a biÕt Xem tr­¬c bµi míi Iv- Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TuÇn 17 .Bµi Tập Ch­¬ng tr×nh : VËt LÝ 9 TiÕt theo PPCT: 34 Ngµy so¹n :22/12/2017 Ngµy d¹y :..................... (9B)...........................9A I./ môc tiªu cÇn ®¹t 1/ Về kiến thức: - Ôn tập kiến thức về quy t¾c n¾m bµn tay ph¶i vµ quy t¾c bµn tay tr¸i 2/ Về kỹ năng: - Vận dụng được quy tắc bàn phải vµ quy t¾c bµn tay tr¸i để xác định một trong ba yếu tố khi biết hai yếu tố kia.. 3/ Về thái độ: Yêu thích môn học, Cẩn thận, chính xác khi làm thí nghiệm 4.Định hướng phát triển năng lực - Năng lực đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề - Năng lực sáng tạo II./ chuÈn bÞ giê d¹y GV: - chuÈn bÞ gi¸o ¸n,bảng phụ HS : Ôn tập kiến thức về quy t¾c n¾m bµn tay ph¶i vµ quy t¾c bµn tay tr¸i III./ tiÕn tr×nh giê d¹y 1.Ổn định tổ chức 2: KiÓm tra bµi cò : 3.Bài mới Ho¹t ®éng 1: Giải bài tập 1 Néi dung vµ môc tiªu ho¹t ®éng cÇn ®¹t Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Bµi 1: a, Nam ch©m bÞ hót vµo èng d©y. b, Lóc ®Çu nam ch©m bÞ ®Èy ra xa, sau ®ã nã xoay ®i vµ khi cùc B¾c cña nam ch©m h­íng vÒ ®Çu B cña èng d©y th× nam ch©m bÞ hót vµo ®Çu èng d©y a- Lµm viÖc c¸ nh©n, ®äc vµ nghiªn cøu ®Çu bµi trong SGK, t×m ra vÊn ®Ò cña bµi tËp ®Ó huy ®éng nh÷ng kiÕn thøc cã liªn quan cÇn vËn dông. b-Nh¾c l¹i quy t¾c n¾m tay ph¶i, t­¬ng t¸c gi÷a hai nam ch©m. Lµm viÖc c¸ nh©n ®Ó gi¶i theo c¸c b­íc ®· nªu trong SGK. Sau ®ã trao ®æi trªn líp lêi gi¶i c©u a) vµ b -Dïng m¸y chiÕu (nÕu cã) gióp HS ®äc vµ nghiªn cøu ®Çu bµi ngay trªn mµn ¶nh. Nªu c©u hái: Bµi nµy ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò g×? -ChØ ®Þnh mét, hai HS ®øng lªn nh¾c l¹i quy t¾c n¨m tay ph¶i. -Nh¾c HS tù lùc gi¶i bµi tËp , chØ dïng gîi ý c¸ch gi¶i cña SGK ®Ó ®èi chiÕu c¸ch lµm cña m×nh sau khi ®· gi¶i xong bµi tËp. NÕu thùc sù khã kh¨n míi ®äc gîi ý c¸ch gi¶i cña SGK. -Tæ chøc cho HS trao ®æi trªn líp lêi gi¶i c©u a), c©u b). S¬ bé nhËn xÐt viÖc thùc hiÖn c¸c b­íc gi¶i bµi tËp vËn dông quy t¾c n¾m tay ph¶i. Ho¹t ®éng 2.Gi¶i bµi 2. Bµi 2: F N S F N N S + Lµm viÖc c¸ nh©n, ®äc kü ®Çu bµi, vÏ l¹i h×nh trªn vë bµi tËp, suy luËn ®Ó nhËn thøc vÊn ®Ò cña bµi to¸n, vËn dông quy t¾c bµn tay tr¸i ®Ó gi¶i bµi tËp biÓu diÔn kÕt qu¶ trªn h×nh vÏ. Trao ®æi kÕt qu¶ trªn líp. -Yªu cÇu HS vÏ l¹i h×nh vµo vë bµi tËp, nh¾c l¹i c¸c ký hiÖu vµ cho biÕt ®iÒu g×? LuyÖn c¸ch ®Æt vµ xoay bµn tay tr¸i theo quy t¾c phï hîp víi mçi h×nh vÏ ®Ó t×m lêi gi¶i, biÓu diÔn trªn h×nh vÏ. -ChØ ®Þnh 1 HS lªn gi¶i bµi tËp trªn b¶ng. Nh¾c HS, nÕu thùc sù khã kh¨n míi ®äc gîi ý c¸ch gi¶i cña SGK. -H­íng dÉn HS trao ®æi kÕt qu¶ trªn líp , ch÷a bµi gi¶i trªn b¶ng. -S¬ bé nhËn xÐt viÖc thùc hiÖn c¸c b­íc gi¶i bµi tËp vËn dông quy t¾c bµn tay tr¸i. Ho¹t ®éng 4 Gi¶i bµi 2 b, Quay ng­îc chiÒu kim ®ång hå c, Khi lùc, cã chiÒu ng­îc l¹i. Muèn vËy ph¶i ®æi chiÒu dßng ®iÖn hoÆc ®æi chiÒu ®iÖn tõ tr­êng. Hs gi¶i bµi tËp 3. Hs lªn b¶ng Th¶o luËn chung c¶ líp bµi tËp 3 Söa ch÷a chç sai vµo vë -Yªu cÇu c¸ nh©n gi¶i bµi tËp 3. -Gäi 1 em lªn b¶ng ch÷a bµi -Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh th¶o luËn bµi 3 chung c¶ líp ®Ó ®i ®Õn kÕt qu¶ ®óng . -Gi¸o viªn ®­a ra m« h×nh khung d©y ®Æt trong tõ tr­êng cña nam ch©m gióp häc sinh h×nh dung mÆt ph¼ng khung d©y trong h×nh 30.3 ë vÞ trÝ nµo t­¬ng øng víi khung d©y trong m« h×nh . L­u ý häc sinh khi biÓu diÔn lùc trong h×nh kh«ng gian ,khi biÓu diÔn nªn ghi râ ph­¬ng chiÒu cña lùc ®iÖn tõ Ho¹t ®éng 5: h­íng dÉn vÒ nhµ - Nhí néi dung 2 quy t¾c - Bµi lËp 30 ( SBT) Iv- Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ TuÇn 18 .¤n tËp Tập Ch­¬ng tr×nh : VËt LÝ 9 TiÕt theo PPCT: 35 Ngµy so¹n :29/12/2017 Ngµy d¹y : ....................(9A ) I./ môc tiªu cÇn ®¹t 1/ Về kiến thức: - ¤n tËp vµ hÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc vÒ nam ch©m tõ, lùc tõ,lùc ®iÖn tõ, ®éng c¬ ®iÖn 2/ Về kỹ năng: LuyÖn tËp thªm vµ vËn dông c¸c kiÕn thøc vµo 1 sè tr­êng hîp cô thÓ. 3/ Về thái độ: -Yªu thÝch m«n häc, tÝnh kiªn tr×, trung thùc ,hîp t¸c nhãm. II./ chuÈn bÞ giê d¹y - HS: Tr¶ lêi môc I trang 105,106. - GV: 1 sè c©u hái tr¾c nghiÖm. III./ tiÕn tr×nh giê d¹y Ho¹t ®éng 1: Tr×nh bµy vµ trao ®æi kÕt qu¶ ®· chuÈn bÞ. Néi dung vµ môc tiªu ho¹t ®éng cÇn ®¹t Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn I. Tù kiÓm tra. 1. Lùc tõ. Kim nam ch©m 2. C 3. minh ho¹ trªn h×nh vÏ F -c¸c tõ cÇn ®iÒn:...tr¸i ....®­êng søc tõ .....ngãn tay gi÷a ........ngãn tay c¸i cho·i ra 900 ... 4. D. 5. + C¶m øng xoay chiÒu. + Sè ®­êng søc tõ xuyªn qua tiÕt diÖn S cña cuén d©y...................... 6. Treo thanh nam ch©m b»ng 1 sîi d©y chØ mÒm ë chÝnh gi÷a ®Ó cho thanh nam ch©m n»m ngang. §Çu quay vÒ h­íng B¾c ®Þa lý lµ cùc B¾c cña thanh nam ch©m. 7. a) N¾m bµn tay ph¶i råi ®Æt sao cho 4 ngãn tay h­íng theo chiÒu dßng ®iÖn ch¹y qua c¸c vßng d©y th× ngãn tay caÝ cho·i ra chØ chiÒu ®­êng søc tõ trong lßng èng d©y . b) 8.- Gièng nhau: Cã 2 bé phËn chÝnh lµ nam ch©m vµ cuén d©y dÉn. - Kh¸c: Mét lo¹i cã r«to lµ cuén d©y, 1 lo¹i cã r«to lµ nam ch©m. Tõ c©u 1 ®Õn c©u 9 a) Tõng HS tr×nh bµy c©u tr¶ lêi ®· chuÈn bÞ ®èi víi mçi HS cña phÇn Tù kiÓm tra theo yªu cÇu cña GV. b) Ph¸t biÓu, trao ®æi, th¶o luËn víi c¶ líp ®Ó cã c©u tr¶ lêi cÇn ®¹t ®­îc ®èi víi phÇn Tù kiÓm tra - KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ tr¶ lêi phÇn tù kiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng kiÕn thøc mµ HS ch­a v÷ng. - §Ò nghÞ mét hay hai HS tr×nh bµy tr­íc líp c©u tr¶ lêi ®· chuÈn bÞ cña phÇn Tù kiÓm tra. - Dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó cho HS trao ®æi th¶o luËn nh÷ng c©u liªn quan ®Õn kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng mµ HS ch­a v÷ng vµ kh¼ng ®Þnh c©u tr¶ lêi cÇn cã Ho¹t ®éng2: LuyÖn tËp vËn dông mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n. 10.Lùc tõ h­íng tõ ngoµi vµo. trong vu«ng gãc mÆt ph¼ng h×nh vÏ. a) C¸ nh©n lÇn l­ît tÝm c©u tr¶ lêi cho c¸c c©u hái tõ 10 b) Tham gia th¶o luËn chung ë líp vÒ lêi gi¶i cña c©u hái -GV treo b¶ng phô vÏ h×nh 39.2 cho HS quan s¸t .Y/c x¸c ®Þnh chiÒu cña lùc ®iÖn tõ t¸c dông lªn ®iÓm N cña d©y dÉn . -Dµnh cho HS 3 phót chuÈn bÞ, sau ®ã th¶o luËn chung ë líp 2 phót. ?X¸c ®Þnh chiÒu ®­êng søc tõ qua d©y dÉn? ?¸p dông quy t¾c nµo ®Ó x¸c ®Þnh l­îc ®iÖn tõ t¸c dông lªn d©y dÉn ? Ho¹t ®éng 5: h­íng dÉn vÒ nhµ ¤n tËp toµn bé ch­¬ng. Iv- Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ TuÇn 19.Bài 31- Hiện Tượng Cảm ứng Điện Từ Ch­¬ng tr×nh : VËt LÝ 9 TiÕt theo PPCT: 37 Ngµy so¹n :5/1/2018 Ngµy d¹y : ....................(9A ) I./ môc tiªu cÇn ®¹t 1/ Về kiến thức: Mô tả được thí nghiệm hoặc nêu được ví dụ về hiện tượng cảm ứng điện từ. [Thông hiểu]. Thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ: · Thí nghiệm 1: Hai đèn LED mắc song song ngược chiều vào hai đầu của một cuộn dây dẫn và một thanh nam châm vĩnh cửu. N S Giữ ống dây cố định, đưa nhanh thanh nam châm lại gần cuộn dây (hoặc cố định thanh nam châm đưa ống dây lại gần thanh nam châm) ta thấy đèn LED thứ nhất sáng và đèn thứ hai không sáng. Khi thanh nam châm đứng yên trong lòng cuộn dây ta thấy cả hai đèn không sáng. Kéo nhanh thanh nam châm ra khỏi cuộn dây (hoặc kéo ông dây ra khỏi nam châm) ta thấy đèn LED thứ hai sáng còn đèn thứ nhất không sáng. Như vậy, trong cuộn dây xuất hiện dòng điện và có chiều thay đổi. · Thí nghiệm 2: Trong thí nghiệm 1 ta thay thanh nam châm bằng một nam châm điện. Trong khi đóng mạch điện của nam châm điện ta thấy đèn 1 sáng lên đến khi dòng điện đã ổn định thì nó tắt, đèn 2 không sáng. Ngắt mạch điện của nam châm điện thì đèn 2 sáng lên rồi sau đó tắt hẳn, đèn 1 không sáng. Như vậy, trong cuộn dây xuất hiện dòng điện và có chiều thay đổi. · Dòng điện xuất hiện khi nam châm chuyển động tương đối với ống dây, hoặc khi đóng ngắt mạch điện của nam châm điện gọi là dòng điện cảm ứng và hiện tượng xuất hiện xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ 2/ Về kỹ năng: Tiến hành các thí nghiệm,quan sát rút ra nhận xét và kết luận . 3/ Về thái độ: -Yªu thÝch m«n häc vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế. 4.Định hướng phát triển năng lực - Năng lực thực nghiệm - Năng lực suy đoán , phân tích, khái quát hóa và rút ra kết luận khoa học - Năng lực đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề - Năng lực sáng tạo - Năng lực đề ra phương án và tiến hành thí nghiệm II./ chuÈn bÞ giê d¹y + Gi¸o viªn : -1 ®inam« xe ®¹p cã l¾p bãng ®Ìn . -1 ®inam« xe ®¹p ®· bãc mét phÇn vá ngoµi ®ñ nh×n thÊy nam ch©m vµ cuén d©y ë trong . + §èi víi mçi nhãm häc sinh : -1 cuén d©y cã g¾n bãng ®Ìn LED hoÆc cã thÓ thay b»ng mét ®iÖn kÕ chøng minh ( ®iÖn kÕ nh¹y ). -1 thanh nam ch©m cã trôc quay vu«ng gãc víi thanh . -1 nam ch©m ®iÖn vµ 2 pin 1,5V . III./ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định tổ chức bài mới Ho¹t ®éng 1:Tæ chøc t×nh huèng häc tËp - Ta ®· biÕt muèn t¹o ra dßng ®iÖn ph¶i dïng pin hoÆc ¾c qui. Em cã biÕt tr­êng hîp nµo mµ ta kh«ng dïng nguån ®iÖn lµ pin hoÆc ¾c qui mµ vÉn t¹o ra dßng ®iÖn ®­îc kh«ng? Gv: Gîi ý. Xe ®¹p cã bé phËn nµo ®· lµm cho bãng ®Ìn xe ph¸t s¸ng. - Trong b×nh ®iÖn xe ®¹p gäi lµ ®i na m« xe ®¹p - ®ã lµ 1 m¸y ph¸t ®iÖn ®¬n gi¶n. Nã cã nh÷ng bé phËn nµo, ho¹t ®éng ra sao ®Ó t¹o ra dßng ®iÖn à bµi míi Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña ®i na m« xe ®¹p Néi dung vµ môc tiªu ho¹t ®éng cÇn ®¹t Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn I. CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña ®inam« ë xe ®¹p: - §inam«: + Mét nam ch©m. + Cuén d©y cã thÓ quay quay Hs quan s¸t -häc sinh nªu cÊu t¹o -nam ch©m quay g©y ra dòng điện. Gi¸o viªn cho Hs quan s¸t H 31.1 ?H·y nªu c¸c bé phËn chÝnh cña ®inam« ? ?H·y dù ®o¸n xem bé phËn nµo g©y ra dòng điện ? Ho¹t ®éng 3:T×m hiÓu c¸ch dïng nam ch©m ®Ó t¹o ra dßng ®iÖn II. Dïng nam ch©m ®Ó t¹o ra dßng ®iÖn: 1. Dïng nam ch©m vÜnh cöu: ThÝ nghiÖm 1: C1: Dßng ®iÖn xuÊt hiÖn trong cuén d©y dÉn kÝn ë tr­êng hîp: Di chuyÓn nam ch©m l¹i gÇn hoÆc ra xa cuén d©y. C2: Trong cuén d©y xuÊt hiÖn dßng ®iÖn nÕu ®­a cuén d©y l¹i gÇn hoÆc ra sa nam chËm * NhËn xÐt 1: Dßng ®iÖn xuÊt hiÖn trong cuén d©y dÉn kÝn khi ta ®­a 1 cùc nam ch©m l¹i gÇn hay ra xa 1 ®Çu cuén d©y ®ã hoÆc ng­îc l¹i. 2. Dïng nam ch©m ®iÖn. ThÝ nghiÖm 2. C3: Trong khi ®ãng m¹ch ®iÖn cña nam ch©m ®iÖn th× mét ®Ìn LED s¸ng, ng¾t m¹ch ®iÖn cña nam ch©m ®iÖn th× ®Ìn LED 2 s¸ng. * NhËn xÐt 2: Dßng ®iÖn xuÊt hiÖn ë cuén d©y dÉn kÝn trong thêi gian ®ãng vµ ng¾t m¹ch cña nam ch©m ®iÖn, nghÜa lµ trong thêi gian dßng ®iÖn cña nam ch©m ®iÖn biÕn thiªn -häc sinh nghiªn cøu C1 nªu dông cô thÝ nghiÖm . -C¸c nhãm lµm thÝ nghiÖm tr¶ lêi C1 -Hs nªu:khi ®­a nam ch©m ra xa hoÆc l¹i gÇn cuén d©y th× xuÊt hiÖn dßng ®iÖn trong cuén d©y . -Hs ®äc -Hs lµm thÝ nghiÖm -Hs tr¶ lêi -Hs tr¶ lêi -c¸c nhãm th¶o luËn lµm thÝ nghiÖm vµ tr¶ lêi C3 -Hs nghe C3:khi ®ãng hoÆc më khãa K th× ®Ìn LED s¸ng + I thay ®æi . + tõ tr­êng cña nam ch©m ®iÖn thay ®æi . -khi ®ãng hoÆc ng¾t m¹ch ®iÖn th× tõ tr­êng cña nam ch©m ®iÖn thay ®æi trong cuén d©y kÝn xuÊt hiÖn dao ®éng . -Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu C1 ?H·y nªu dông cô cÇn thiÕt ®Ó lµm thÝ nghiÖm ? -Gi¸o viªn cho hs lµm thÝ nghiÖm tr¶ lêi c©u hái C1 -Gi¸o viªn l­u ý häc sinh m¹ch cuén d©y ph¶i ®­îc nèi kÝn. -Gäi tõng nhãm nªu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. -Gäi 1 häc sinh ®äc C2 ,nªu dù ®o¸n kÕt qu¶ thÝ nghiÖm . -Yªu cÇu häc sinh lµm thÝ nghiÖm. -Gäi Hs tr¶ lêi C2 ?Dßng ®iÖn xuÊt hiÖn khi nµo ? -Yªu cÇu häc sinh tiÕn hµnh th¶o luËn theo nhãm lµm thÝ nghiÖm 2 -Gi¸o viªn : chó ý häc sinh lâi s¾t cña nam ch©m ®iÖn ®­a s©u vµo trong lßng cuén d©y . ?H·y tr¶ lêi c©u hái C3 ? ?Khi ®ãng hoÆc më khãa K th× I cã thay ®æi kh«ng ?Tõ tr­êng cña nam ch©m cã thay ®æi kh«ng ? ?Khi nµo trong cuén d©y kÝn xuÊt hiÖn dßng ®iÖn ë thÝ nghiÖm 2? Ho¹t ®éng4: T×m hiÓu ®iÒu kiÖn xuÊt hiÖn dßng ®iÖn c¶m øng vµ hÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ III. HiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ: - Dßng ®iÖn xuÊt hiÖn nh­ tªn gäi lµ dßng ®iÖn c¶m øng. - HiÖn t­îng xuÊt hiÖn dßng ®iÖn c¶m øng gäi lµ hiÖn t­îng c¶m øng ®iÖn tõ -Häc sinh ®äc th«ng b¸o sgk. -kh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao an_12319839.doc
Tài liệu liên quan