Kế hoach bài dạy lớp 3 - Năm học: 2014 – 2015 - Tuần 4

I: Mục tiêu

 - Nêu được một số việc cần làm để gữ gìn, bảo vệ cơ quan tuần hoàn.

 - Biết được tại sao không nên luyện tập và lao động quá sức.

 - Có ý thức giữ gìn và bảo vệ cơ quan tuàn hoàn

II: Đồ dùng dạy – học:

 Sách giáo khoa, nôi dung trò chơi “Nếu .thì”.

III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

1. KT bµi cò:

-Nªu tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan tuÇn hoµn

 

doc23 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoach bài dạy lớp 3 - Năm học: 2014 – 2015 - Tuần 4, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. - Thi ®äc tríc líp 1HS ®äc l¹i yªu cÇu Hs lËp nhãm ph©n vai vµ tËp kÓ chuyÖn trong nhãm. TËp kÓ theo tõng lêi nh©n vËt. Hs ghi bµi Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: - Biết làm tính cộng, trừ các số có 3 chữ số, cách tính nhân, chia trong bảng đã học. - Biết giải toán có lời văn (Liên quan đến so sánh 2 số hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị) - Bồi dưỡng kĩ năng tính toán cho HS. II. Các hoạt động dạy học: GV HS Kiểm tra Bài mới : a, Giới thiệu bài B, Giảng nội dung * Bài 1 : Yêu cầu HS làm bài ra nháp sau đó lên bảng chữa. - Gọi HS nhận xét. - Gv nhận xét chốt bài làm đúng. Củng cố về phép cộng, phép trừ có nhớ. * Bìa 2 : Tìm x - Yêu cầu HS làm bài ra bảng con. - GV nhận xét chốt bài làm đúng. * Bài 3, 4 Yêu cầu HS làm vào vở GV thu bài chấm gọi HS lên chữa. - Gv nhËn xÐt cñng cè c¸ch lµm . 3. Cñng cè – DÆn dß : NhËn xÐt tiÕt häc dÆn dß HS. HS lµm bµi ra nh¸p 3 HS lªn b¶ng ch÷ bµi d­íi líp ®æi vë kiÓm tra cho nhau. - HS lµm bµi ra b¶ng con. a, 5 x 9 + 27 = 45 + 27 = 72 b , 80 : 2 – 13 = 40 – 13 = 27 Bµi gi¶i Thïng thø hai cã nhiÒu h¬n thïng thø nhÊt sè lÝt dÇu lµ : 160 – 125 = 35 ( l ) §¸p sè : 35 l dÇu Buổi chiều Mĩ thuật (Giáo viên chuyên soạn giảng) HDTH Toán LUYỆN BÀI TẬP I/ Mục tiêu: giúp HS -Biết làm tính cộng, trừ các số có ba chữ số, tính nhân, chia trong bảng đã học. -Biết giải toán có lời văn(liên quan đến so sánh hai số hơn, kém nhau một số đơn vị. - GDHS cẩn thận khi làm bài. II/Đồ dùng dạy học: 1/ GV: Nội dung bài học 2/ HS: VBT toán III:Các hoạt động dạy học 1. KTbài cũ: : 2/ Dạy bài mới: Giáo viên Học sinh HĐ1: giới thiệu Nêu mục tiêu, ghi đề HĐ2: hướng dẫn luyện tập * Bài 1: Bài yêu cầu chúng ta làm gì? GV gọi HS nêu cách tính * Bài 2: GV Yêu cầu HS nhắc cách tìm thừa số chưa biết, số bị chia chưa biết * Bài 3: Trong biểu thức có phép tính nhân, chia, cộng trừ ta thực hiện như thế nào? . Y/c HS nêu rõ cách làm * Bài 4: Bài toán cho biết gì? Y/c chúng ta tìm gì? . GV sửa bài nhận xét * Bài 5: . Hình em vẽ giống cây gì? . Hình “cây thông” gồm những hình nào ghép lại? HĐ 3: Củng cố – dặn dò: Ôn luyện kĩ, tiết sau kiểm tra Nhận xét tiết học Đặt tính rồi tính: Gọi 3 HS lên bảng; lớp làm vào VBT - Đọc yêu cầu - 3 HS lên bảng - Lớp làm VBT - HS đọc đề - Học sinh trả lời : Nhân chia trước, cộng trừ sau -HS làm vào VBT -Đổi vở sửa bài - HS đọc đề -HS trả lời -HS làm VBT chấm NX -Thực hành vẽ hình theo mẫu - Hình vẽ giống cây thông - 2 tam giác, 1 hình vuông Học sinh về nhà học bài HDTH Tiếng Việt Ôn luyện từ và câu I- Mục tiêu: - Tìm được các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn. - Nhận biết được các từ chỉ sự vật so sánh . - Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn và viết hoa đúng chữ đầu câu - Giáo dục HS chăm học II- Chuẩn bị: - GV: bảng phụ - HS: vở bài tập III- Hoạt động dạy học: GV HS 1. Kiểm tra. 2. Bài mới: a, Giới thiệu bài b, Giảng nội dung * Hướng dẫn HS làm bài tâp. Bài 1 : Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập. - Tổ chức cho HS hoạt động cá nhân dùng bút chì gạch chân các hình ảnh so sánh có trong câu thơ, câu văn. Gọi 1HS làm bài trên bảng lớp. - Gọi HS nhận xét. - GV nhận xét chốt bài làm đúng. Bài 2 : Gọi HS đọc yêu cầu bài tập cho HS làm bài ra nháp – GV phát bảng nhóm cho 1HS làm. - GV cùng HS nhận xét chốt bài làm đúng. Bài 3 : Yêu cầu HS làm bài vào vở GV thu bài chấm gọi HS lên chữa. - GV cùng HS nhận xét kết luận bài làm đúng. 3. Củng cố dặn dò : Nhắc lại nội dung bài dặn hs chuẩn bị bài sau. - 1HS đọc to yêu cầu và nội dung bài tập. - HS thực hiện theo yêu cầu dùng bút chì gạch chân các hình ảnh so sánh. - 1HS đọc to yêu cầu bài tập làm bài ra nháp ghi lại từ chỉ sự vật sso sánh. - HS làm bài ra bảng nhóm lên gắn bài. - HS làm bài vào vở. - 1HS chữa bài trên bảng. Thể dục ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI: THI XẾP HÌNH I. Mục tiêu - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải, quay trái. - Đi đúng theo vạch kẻ thẳng, thân người giữ thăng bằng. - Biết cách chơi và chơi tương đối chủ động “Thi xếp hàng” II. Địa điểm – phương tiện: III. Hoạt động dạy và học Gv HS Phần mở đầu: 5phút - Tập hợp lớp. - Giáo viên phổ biến yêu cầu nội dung tiết học. - Cho HS khởi động 2. Phần cơ bản:20phút - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, đi theo vạch kẻ thẳng, - Cho cả lớp ôn lại một lượt sau đó chia theo tổ để HS tập luyện. - Quan sát và đánh giá việc tập luyện của các tổ. + Trò chơi: Thi xếp hình - Hướng dẫn cách chơi – cho HS chơi thử. Cho HS chơi thi đua giữa các tổ – GV đánh giá nhận xét. 3. Phần kết thúc: Tập chung HS lại Nhận xét buổi tập luyện. - Tập chung theo tổ - Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, chạy nhẹ. - Cả lớp ôn theo sự điều khiển của giáo viên. - Các tổ tập luyện dưới sự diều khiển của tổ trưởng và lớp trưởng. - HS quan sát – một tổ chơi thử. - Cả lớp quan sát. - HS tham gia chơi theo tổ. - Thi đua giữa các tổ Thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2014 Toán KIỂM TRA BÀI SỐ 1 I. Mục tiêu - Kiểm tra kỹ năng thực hiện phép cộng, phép trừcác số có 3 chữ số (có nhớ một lần.) - Khả năng nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị dạng (1/2, 1/3, 1/4, 1/5) - Giải được bài toán có một phép tính.Biết tính độ dài đường gấp khúc ( trong phậm vi các số đã học ). II. Đồ dùng dạy và học: GV : Đề kiểm tra HS : Giấy kiểm tra II. Hoạt động dạy và học 1. Kiểm tra : Giấy bút của HS. 2. Hướng dẫn làm bài. * Hoạt động 1 : GV chép đề GV chép đề lên bảng - Đọc soát lại đề. - Bài 1. Đặt tính rồi tính (4 điểm) 327 + 416 561 - 244 462 - 354 728 - 456 - Bài 2 (1điểm) Khoảnh vào 1/3 số tam giác ở hình sau. (2 điểm) - Bài 3: Mỗi hộp cốc có 3 cái cốc. Hỏi 8 hộp cốc như thế có thể có bao nhiêu cái cốc. - Bài 4: A: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD (2 điểm). 35cm 40cm B: Đường gấp khúc ABCD có độ dài là mấy mét? Dành 1 điểm cho bài trình bày sạch đẹp. * Hoạt động 2 : HS chép đề và làm bài. - GV theo dõi nhắc nhở HS làm bài. * Hoạt động 3 : Thu bài - Gv thu bài về nhà chấm nhắc nhở HS. Chính tả( Nghe – viết ) NGƯỜI MẸ I- Mục tiêu: -Nghe viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức văn xuôi. - Học sinh biết cách trình bày bài đẹp, điền đúng bài tập ( 2 )phần a/b và bài tập 3 phần a. - Giáo dục HS luôn có ý thức giữ ginf sách vở sạch đẹp. II- Chuẩn bị: - GV: Giáo viên chép bài lên bảng, bảng phụ - HS: Vở, , vở bài tập, bút, bảng con III- Hoạt động dạy học: GV HS Kiểm tra Bài mới : a,giới thiệu b,Giảng nôi dung * Hoạt động 1 : Hướng đẫn HS nghe viết. - GV đọc mẫu bài viết - Gọi 1 HS đọc laị - Hướng dẫn HS viết từ khó. - Đọc cho hs viết bài - Thu bài chấm cho HS làm bài tập * Hoạt động 2 :Hướng dẫn làm bài tập - Cho HS làm bài tập 2 và bài tâp 3 phần a Gọi HS chữa bài - GV cùng HS nhận xét kết luận bài làm đúng. 3. Củng cố – Dặn dò : Nhận xét bài viết dặn dò HS -1 HS đọc lại đoạn viết. - HS luyện viết từ khó ra bảng con : Thần Chết, Thần Đêm Tối, giành lại, HS nghe và viết bài vào vở. - HS làm bài - 3 hs lên bảng chữa bài. Tập viết ÔN CHỮ HOA C I. Mục tiêu. - Viết đúng, đẹp chữ viết hoa C ( 1dòng) và câu ứng dụngL, N ( 1 dòng ); viết đúng tên riêng Cửu Long ( 1dòng ) và câu ứng dụng: Công cha ...trong nguồn chảy ra (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. - Viết đều nét, đúng khoảng cách giữa các chữ trong từng cụm từ. - Rèn cho HS tính cẩn thận trong học tập. II. Đồ dùng. - Mẫu chữ viết hoa C, L - Tên riêng và câu ứng dụng. - Vở tập viết. III. Hoạt động dạy – học. GV HS 1. KiÓm tra : Yªu cÇu HS viÕt b¶ng con ch÷ Bè H¹, BÇu. -NhËn xÐt söa ch÷a cho HS. 2. Bµi míi : a, Giíi thiÖu bµi b, Gi¶ng néi dung * Ho¹t ®éng 1 : H­íng dÉn viÕt trªn b¶ng con. - HD HS luyÖn viÕt ch÷ hoa C, S, N- GV viÕt mÉu nh¾c l¹i c¸ch viÕt. - NhËn xÐt söa ch÷a cho HS -HD HS luyÖn viÕt tõ øng dông Cöu Long Giîi thiÖu cho HS biÕt Cöu Long lµ dßng s«ng lín nhÊt n­íc ta, ch¶y qua nhiÒu tØnh ë Nam Bé - NhËn xÐt söa ch÷a cho HS - HD HS luyÖn viÕt c©u øng dông – GV viÕt mÉu trªn b¶ng líp gäi 1HS lªn b¶ng viÕt yªu cÇu HS d­íi líp viÕt ra nh¸p. - NhËn xÐt söa ch÷a chom HS. - Gióp HS hiÓu néi dung c©u ca dao * Ho¹t ®éng 2 : H­íng dÉn viÕt vµo vë tËp viÕt. - Nªu yªu cÇu : - ViÕt ch÷ C 1dßng - ViÕt c¸c ch÷ L,N 1 dßng - ViÕt tªn riªng Cöu Long 2 dßng - ViÕt c©u ca dao 2 lÇn * Ho¹t ®éng 3 : ChÊm ch÷a bµi. - Thu mét sè bµi chÊm nhËn xÐt vÒ ch÷ viÕt vµ c¸ch tr×nh bµy bµi. 3. Cñng cè dÆn dß : NhËn xÐt tiÕt häc dÆn HS viÕt bµi ë nhµ. - HS viÕt vµo b¶ng con ch÷ Bè H¹, BÇu - HS viÕt c¸c ch÷ ;C, S, N trªn b¶ng con. - HS viÕt b¶ng con tõ Cöu Long. - 1HS lªn b¶ng viÕt HS díi líp viÕt ra nh¸p. - HS thùc hµnh viÕt bµi vµo vë theo h­íng dÉn cña GV. Đạo đức GIỮ LỜI HỨA (TIẾT 2) I. Mục tiêu: - Học sinh có thái độ tôn trọng, đồng tình với người biết giữ lời hứa và không đồng tính với những người không biết giữ lới hứa. - Có hành vi: giữ lời hứa với mọi người trong cuộc sống hàng ngày. biết xin lỗi khi thất hứa và không tái phạm. - Giúp HS có nhận thức và thái độ đúng về việc giữ lời hứa. II. Đồ dùng dạy - học: -Bảng phụ ghi nội dung hoạt động 2. II. Các hoạt động dạy và học 1/ Kiểm tra : 2 HS trả lời câu hỏi Em hiểu thế nào là giữ lời hứa? - Hãy kể về một tấm gương biết giữ lời hứa với bạn bè trong lớp, trong trường ? 2/ Bài mới Giới thiệu: Tiết trước các em đã học bài “giữ lời hứa”. Tiết này chúng ta sẽ luyện tập để khắc sâu hơn kiến thức đã học . Luyện tập: Hoạt động 1: Làm bài tập 4/7 (Sách bài tập ) Câu a, d: đúng b, c: sai Hoạt động 2: Bài tập 5/7 GV chia lớp thành 4 nhóm GV yêu cầu cả lớp thảo luận: . Em có đồng tình với cách ứng xử của nhóm vừa trình bày không? Vì sao? . Em có cách giải quyết nào tốt hơn không? GV: em cần xin lỗi bạn , giải thích lí do và khuyện bạn không nên làm điều sai trái Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến Bài tập 6 GV phát thẻ màu theo quy ước: Đỏ: đồng tình Xanh: không đồng tình Trắng: lưỡng lự GV: giữ lời hứa là thực hiện đúng điều đã nói, đã hứa. Biết giữ lời hứa sẽ được mọi người tin cậy, tôn trọng -Thảo luận nhóm 2. Đọc yêu cầu HS thảo luận - đóng vai Từng nhóm thể hiện trước lớp HS nêu ý kiến cá nhân Đọc yêu cầu HS bày tỏ ý kiến – giải thích lí do Củng cố – dặn dò Thực hiện giữ lời hứa với mọi người Sưu tầm, trao đổi với các bạn về câu chuyện, tấm gương biết giữ lời hứa Buổi chiều HDTH Toán ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN VÀ XEM ĐỒNG HỒ I. Mục tiêu - Biết giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn. - Biết xem đồng hồ giờ hơn và giờ kém. - Bồi dưỡng cho HS về kĩ năng giải toán có lời văn. II. Đồ dùng dạy học : GV : Phấn màu III. Hoạt động dạy học Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra 2. Hướng dẫn làm bài tập Bài 1:Gọi HS đọc bài tâp Hướng dẫn HS cách giải Yêu cầu HS giải bài toán ra nháp Gọi 1HS lên chữa GV cùng HS nhận xét kết luận bài làm đúng củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn hơn Bài 2:Hướng dẫn cách làm tương tự bài 1 Yêu cầu HS làm bài vào vở GV phát bảng nhóm cho !hs làm GV cùng HS nhận xét củng cố về cách giải bài toán về ít hơn Bai 3: YC HS trả lời miệng GV nhận xét củng cố cách xem đồng hồ giờ hơn , giờkém . 3 củng cố dặn dò: GV nhắc lại nội dung tiết học – Dặn dò HS về chuẩn bị bài sau 2HS đọc to bài toán cả lớp đọc thầm theo 1HS chữa bài dưới lớp đỏi vở kiểm tra cho nhau Bài giải Buổi chiều cửa hàng bán được là: 525 - 135 = 390 (kg) Đáp số: 390 (kg) HS làm bài vào vở HS làm bài vào bảng nhóm lên gắn bài trên bảng -HS quan sát mô hình đồng hồ. Tự nhiên xã hội VỆ SINH CƠ QUAN TUẦN HOÀN I: Mục tiêu - Nêu được một số việc cần làm để gữ gìn, bảo vệ cơ quan tuần hoàn. - Biết được tại sao không nên luyện tập và lao động quá sức. - Có ý thức giữ gìn và bảo vệ cơ quan tuàn hoàn II: Đồ dùng dạy – học: Sách giáo khoa, nôi dung trò chơi “Nếu ....thì”. III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc KT bµi cò: -Nªu tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan tuÇn hoµn Hoaït ñoäng thaày Hoaït ñoäng troø Bµi míi : a.gt b. ND bµi *H§1:Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng -GV cho hs ch¬i trß ch¬i Ph¶n x¹ nhanh -GV h« 2-3 lÇn nhanh ? C¸c em thÊy tim m×nh nh­ thÒ nµo? -Gäi 5 em lªn nh¶y d©y ? Em thÊy tim m×nh ntn so víi lóc ngåi kh«ng? -KL: gv kl * H§2:Th¶o luËn nhãm -GV ph¸t phiÕu -GV nx -KL:gv kl 3. Cñng cè – DÆn dß: GV nx giê häc VÒ häc bµi -Hs ch¬i -HS tr¶ lêi -5 em lªn nh¶y -HS tr¶ lêi -HS th¶o luËn nhãm -§¹i diÖn nhãm tr¶ lêi -HS ®äc l¹i Thứ tư ngày 10 tháng 9 năm 2014 Tập đọc ÔNG NGOẠI I/ Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch. Biết đọc đúng các kiểu câu; bước đầu phân biệt được lời người dẫn chuyện với lời nhân vật. - Hiểu ND: Ông hết lòng chăm lo cho cháu, cháu mãi biết ơn ông- người thầy đầu tiên của cháu trước ngưỡng cửa trường tiểu học .( trả lời được các CH trong sgk) II/ Đồ dùng: GV: ND HS: sgk III/ Các hoạt động dạy - học: 1/ Kiểm tra bài cũ: 3 HS Đọc bài Người mẹ - trả lời câu hỏi 2/ Dạy bài mới: a, Hoạt động 1: Giới thiệu b, Hoạt động 2: Luyện đọc * GV đọc bài * Hướng dẫn luyện đọc và giải nghĩa từ - GV chia đoạn: Đoạn 1: đến hè phố Đoạn 2: thế nào Đoạn 3: sau này Đoạn 4: còn lại - Đặt câu với từ: loang lổ c, Hoạt động 3: Tìm hiểu bài: - Thành phố sắp vào thu có gì đẹp? - Ông ngoại: giúp bạn nhỏ chuẩn bị đi học như thế nào? - Tìm một hình ảnh đẹp đẽ mà em thích nhất trong đoạn ông dẫn cháu đến thăm trường - Vì sao bạn nhỏ gọi ông ngoại là người thầy đầu tiên? d, Hoạt động 4: Luyện đọc lại GV đọc lại đoạn 1, 2 - Hướng dẫn HS cách ngắt nhịp đúng e, Hoạt động 5: Củng cố , dặn dò: - Tình cảm của hai ông cháu trong bài như thế nào? - Dặn dò: Tiếp tục luyện đọc - HS quan sát tranh - Đọc nối tiếp từng câu (2 lượt) - HS luyện đọc từ khó - Đọc nối tiếp từng đoạn - Tìm hiểu nghĩa của từ loang lổ - Nhóm 2 HS thảo luận - Đọc từng đoạn trong nhóm - Đọc đồng thanh cả bài - Đọc thầm đoạn 1 Không khí mát dịu, trời xanh ngắt trên cao... - Đọc đoạn 2: (2 HS) Ông dẫn đi mua vở, chọn bút, dán nhãn, pha mực.. - Đọc đoạn 3 HS tự do phát biểu ý kiến cá nhân - Đọc đoạn 4 Ông dạy bạn những chữ đầu tiên, ông là người đầu tiên dẫn bạn đi học... - 4 - 5 HS đọc đoạn 1, 2 - 2 HS đọc toàn bài 2, 3 HS nói Toán BẢNG NHÂN 6 I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Bước đầu thuộc lòng bảng nhân 6. - Vận dụng trong giải toán có phép nhân. - BT cần làm: 1, 2, 3. II/ Đồ dùng: GV + HS: Các tấm bìa, mỗi tấm có 6 chấm tròn III/ Các hoạt động dạy - học: 1/ Kiểm tra bài cũ: - Nhận xét bài kiểm tra - Viết phép nhân tương ứng: 2 + 2 + 2 + 2 5 + 5 + 5 2/ Dạy bài mới: Giáo viên Học sinh a, Hoạt động 1: Giới thiệu: b, Hướng dẫn thành lập bảng nhân 6 * Gắn 1 tấm bìa có 6 chấm tròn: - Có mấy chấm tròn? - 6 chấm tròn được lấy mấy lần? GV: 6 được lấy 1 lần ta có: 6 x 1 = 6 * Gắn tiếp 2 tấm bìa, 3 tấm bìa để có: 6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 - GV tổ chức cho HS học thuộc lòng bảng nhân 6 - GV xoá dần kết quả c, Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành * Bài 1/19 * Bài 2/19 . Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? . Mỗi thùng có mấy lít dầu? . Muốn biết 5 thùng có bao nhiêu lít ta làm thế nào? 1 thùng : 6 l 5 thùng: .. ?l * Bài 3/19 Số đầu tiên trong dãy số này là số nào? Tiếp sau số 6 là số nào? 6 cộng thêm mấy để = 12. GV: Mỗi số đều bằng số đứng trước nó cộng thêm 6 c, Củng cố, dặn dò: Học thuộc bảng nhân 6 6 1 lần HS tự tìm kết quả của các phép nhân còn lại bằng cách cộng thêm 6 đơn vị ở mỗi phép tính - Cá nhân đọc nỗi tiếp - Từng tổ đọc - Cả lớp đồng thanh - HS luyện đọc thuộc - Thi đua giữa các cá nhân và các nhóm - Đọc yêu cầu - Tự làm bài - Đổi chéo vở sửa bài - HS đọc đề 6 lít Lấy số lít 1 thùng x 5 1 HS lên bảng - lớp làm bài vào vở - Đọc yêu cầu - HS tự làm bài Luyện từ và câu MỞ RỘNG VÔN TỪ: GIA ĐÌNH ÔN TẬP CÂU: AI LÀ GÌ ? I. Mục tiêu : Tìm được một số từ chỉ gộp những người trong gia đình ( BT1 ). Xếp được các thành ngữ, tục ngữ vào nhóm thích hợp ( BT 2 ) - Đặt được câu theo mẫu Ai là gì? ( BT 3 a/b/c ) II. Hoạt động dạy học GV HS 1. Kiểm tra 2 Bài mới : a, Giới thiệu bài b,Giảng nội dung * Hoạt động 1 : Hướng dẫn làm bài tập Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu - Gv giúp HS hiểu thế nào là từ chỉ gộp. - Tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm.GV phát bảng nhóm cho các nhóm- Yêu cầu các nhóm thảo luận và làm bài. - Gv và HS nhận xét chốt bài làm đúng. Bài 2 : Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập. Yêu cầu HS làm bài vào vở – GV phát bảng nhóm cho 1HS làm. - Gọi một số HS đọc bài làm trong vở. - GV cùng HS nhận xét kết luận bài làm đúng. Bài 3 : Gv giúp HS nắm vững yêu cầu của bài. - Gọi 1HS làm mẫu. - Yêu cầu HS làm bài trong vở bài tập. - GV nhận xét – sửa chữa cho HS. * Hoạt động 2 : Củng cố – Dặn dò Nhắc lại nội dung bài – Dặn HS chuẩn bị bài sau. - 2HS đọc yêu cầu bài tập - Hoạt động theo nhóm 4 . Các nhóm thảo luận và ghi nhanh các từ chỉ gộp những người trong gia đình. - Đại diện các nhóm lên gắn bài trên bảng. - HS đọc yêu cầu và làm bài vào vở. - HS làm bài ra bảng nhốm lên gắn bảng. - HS làm mẫu - HS mở vở bài tập và làm bài. - Lần lượt HS đọc bài làm của mình trước lớp. Tự nhiên và xã hội HOẠT ĐỘNG TUẦN HOÀN I/Mục tiêu: -HS biết tim luôn dập để bơm máu đi khắp cơ thể. nếu tim ngừng đập máu không lưu thông dược trong các mạch máu, cơ thể sẽ chết. * Chỉ và nói đường đi của máu trong sơ đồ vòng tuần hoàn lớn, vòng tuần hoàn nhỏ. -GD hs vận dụng vào thực tế II/Đồ dùng: GV: sơ đồ HS: sgk III/Các hoạt động dạy học: GV HS 1. kt bài cũ: ?Kể tên các bp của cq tuần hoàn 2. Bài mới: a.GT b.ND bài *HĐ1:Thực hành -YC hs áp tai vào ngực bạn đếm nhịp đập của tim trong 1 phút -Đặt ngón trỏ.....nhịp mạch trong 1 phút -YC hs trả lời câu hỏi T16 -KL: Giáo viên kết luận *HĐ2: Làm việc với sgk -YC hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi T17 -GV nx *HĐ3:Trò chơi ghép chữ vào hình -GV cho hs chơi trò chơi -GVnx 3. Củng cố - Dặn dò: GV nx giờ học Về ôn bài HS trả lời -HS thực hành cặp 2 -HS trả lời -HS quan sát- trả lời -HS chơi Thủ công GẤP CON ẾCH ( Tiết 2) I/ Mục tiêu: - HS biết cách gấp con ếch - Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp tương đối thẳng , phẳng. - Hứng thú với giờ học gấp hình II/ Đồ dùng dạy học -GV: Bài mẫu, tranh quy trình gấp con ếch -HS: Giấy màu, kéo, bút vẽ... III/ Các hoạt động dạy - học: 1/ Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài: gấp tàu thuỷ 2 ống khói 2/ Dạy bài mới: GV HS *HĐ3: -GV treo tranh quy trình -GVnx -GV hd lại 1 lần *HĐ4:HS thực hành – trưng bày sản phẩm -GV cho hs thực hành -GV quan sát hs – HD hs yếu -GV nx- đánh giá 3. Củng cố – dặn dò: GV nx giờ học -Chuẩn bị giờ sau -Hs quan sát -HSnêu lại các bước gấp -HS quan sát -HS thực hành -HS trưng bày sản phẩm -HS tự đánh giá Thứ năm ngày 11 tháng 9 năm 2014 Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân 6 và vận dụng được trông tính giá trị biểu thức, trong giải toán - Bồi dưỡng kĩ năng tính toán cho HS. II/ Đồ dùng: - GV: Viết trước bài 4 , 5/20 HS: sgk III/ Các hoạt động dạy và học: 1/ Kiểm tra bài cũ: - Đọc bảng nhân 6 - Hỏi kết quả về 1 phép nhân bất kỳ trong bảng 2/ Bài mới: Giáo viên Học sinh a, Họat động1: Giới thiệu Nêu mục tiêu b, Hoạt động 2: Luyện tập - Thực hành * Bài 1/20 GV yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc kết quả của bài tập 1 . Em có nhận xét gì về kết quả, các thừa số, thứ tự các thừa số trong phép nhân: 6 x 2; 2 x 6 = ? Tiến hành tương tự với phần b cột 2, 3 * Bài 2/20: . Khi thực hiện tính giá trị biểu thức có phép nhân và cộng ta làm thế nào? * Bài 4/20 Mỗi số trong dãy số này bằng số đứng ngay trước nó cộng với mấy? - GV sửa bài * Bài 3/20: giải bài toán . Bài toán cho biết gì? hỏi gì? . Muốn tính số vở của 4 HS mua ta làm như thế nào? 1 HS : 6 quyển 4 HS: ....... ? GV sửa bài - Nhận xét * Bài 5/20 Hình em vừa xếp có mấy hình vuông, mấy hình tam giác? c, Củng cố - dặn dò: - Đọc bảng nhân 6 - Học kĩ bảng nhân 6 - Đọc yêu cầu - HS đọc nối tiếp kết quả - Làm vào vở - Đổi chéo vở kiểm tra - Kết quả = 12 - Thừa số giống nhau, thứ tự khác nhau - Thực hiện nhân trước. Lấy kết quả của phép nhân cộng với số kia 3 HS lên bảng Lớp làm bảng con - Đọc yêu cầu 6 HS tự làm vào SGK Đọc đề - Lấy số vở của 1 HS nhân với 4 HS làm vở - 1 HS lên bảng Đọc yêu cầu - HS tự xếp hình - 4 hình tam giác - 1 hình vuông Thể dục (Giáo viên chuyên soạn giảng) Ngoại ngữ (Gv chuyên soạn giảng) Chính tả: (Nghe viết) ÔNG NGOẠI I. Mục tiêu: - Nghe viết đúng bài chính tả trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. -Tìm và viết đúng 2 – 3 tiếng có vần oay ( BT2 ). - Làm đúng bài tập 3/a. - Giáo dục HS luôn có ý thức tự rèn chữ, giữ vở sạch đẹp. II. Đồ dùng dạy học: III. Hoạt động dạy và học GV HS Kiểm tra Bài mới: a, Giới thiệu bài b,Giảng nội dung * Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết + Đọc mẫu đoạn viết. - Gọi 1 HS đọc lại - Đoạn văn gồm mấy câu? - Những chữ nào trong bài được viết hoa? - Tìm những tiếng, những từ được viết bằng l và tr? - Hướng dẫn viết từ khó. Nhận xét sửa chữa cho HS. + Đọc cho HS viết bài + Thu bài chấm * Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập. Yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập. Gv cùng HS nhận xét kết luận bài làm đúng. 3. Củng cố – Dặn dò: Nhận xét tiết học nhắc HS về nhầ tự rèn viết. - HS nghe - 1HS ®äc l¹i ®o¹n viÕt. - HS tr¶ lêi - V¾ng lÆng, ng«i tr­êng, lang thang, loang læ,trong trÎo. - ViÕt c¸c tõ : ng«i tr­êng, v¾ng lÆng, trong, trÎo, loang læ, lang thang vµo b¶ng con. - HS viÕt bµi vµo vë - Lµm bµi trong vë bµi tËp. - Ch÷a bµi trªn b¶ng. Thứ sáu ngày 12 tháng 9 năm 2014 Toán NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ (không nhớ) I: Mục tiêu: - Biết thực hành nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ). - Vận dụng để giải toán có một phép nhân. II. Đồ dùng dạy – học: Phấn màu bảng phụ; III.Các hoạt động dạy học: GV HS Kiểm tra Bài mới : a, Giới thiệu b, Giảng nội dung * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hiện phép nhân. GV viết ví dụ lên bảng : 12 x 4 = Yêu cầu HS tìm kết quả của phép nhân. Hướng dẫn HS cách đặt tính rồi tính Gọi 1HS lên bảng tính yêu cầu dưới lớp làm ra nháp. x4 ___ 48 Gv lưu ý cho HS cách đạt tính và cách tính. Nêu tiếp ví dụ cho HS thực hành đặt tính rồi tính. * Hoạt động 2 : Thực hành Bài 1: Yêu cầu HS làm vào SGK sau đó gọi HS lên bảng chữa. Gv cùng HS nhận xét củng cố cách làm. Bài 2 : Yêu cầu HS làm vào vở gọi 2 HS lên bản làm. GV nhận xét củng cố cách làm. Bài 3 : Gọi HS đọc bài toán GV nêu câu hỏi hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán. Yêu cầu HS giải bài toán vào vở – GV thu bài chấm gọi HS lên chữa. GV nhận xét chốt bài làm đúng. 3. Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học dặn dò HS. HS nêu cách tìm tích : 12 + 12+ 12 + 12 = 48 Vậy : 12 x 4 = 48 HS thực hiên phép tính rồi nêu cách tính. Vài HS nhắc lại cách tính HS thực hiện tiếp phép tính : 23 x 3 HS dùng bút chì làm vào SGK 3 HS lên bảng chữa. HS làm bài vào vở. 2 HS đọc bài toán Cả lớp giải bài toán vào vở. Bài giải 4 hộp như thế có số bút chì màu là: 12 x 4 = 48 ( bút chì ) Đáp số: 48 bút chì màu 1 HS chữa bài Âm nhạc (Gv chuyên soạn giảng) Ngoại ngữ (Gv chuyên soạn giảng) Tập làm văn. NGHE KỂ: DẠI GÌ MÀ ĐỔI - ĐIỀN VÀO GIẤY TỞ IN SẴN. I. Mục tiêu - Nghe kể lại được câu chuyện “Dại gì mà đổi( BT 1 ). - Điền đúng nội dung vào mẫu điện báo. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa truyện”Dại gì mà đổi”. - Mẫu điện báo phô tô. III/ Các hoạt động dạy - học : 1/ Kiểm tra bài cũ: 2 HS Làm lại bài tập 1 và 2 tiết tập làm văn vào tuần 3 2/ Dạy bài mới: *Gtb:Ghi bảng *Hd làm bài tập BT1 :hd nêu y/c bài và các câu hỏi gợi ý Gv kể lần 1 Gv kể lần 2 Ghi những gợi ý lên bảng Truyện này đáng buồn cười ở chỗ nào ? YC HS kể chuỵen Bình chọn hs kể hay nhất ,đúng nhất BT2; HD nêu y/c -GV hd hs nắm tình huống -GV quan sát- nx * Cuûng coá :Goïi hs ñoïc laïi baøi ñieän baùo bt2 -Chuaån bò baøi sau -Hs nhaéc laïi Caû lôùp quan saùt tranh vaø ñoïc thaàm -HS nghe Hs traû lôøi Hs khaù keå -5-6 hs keå -HS nghe -HS lµm mÉu -HS lµm vë Caû lôùp ñoïc thaàm Buổi chiều Toán NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ I: Mục tiêu: - Biết thực hành nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (không nhớ). - Vận dụng để giải toán có một phép nhân. II. Đồ dùng dạy – học: Phấn màu bảng phụ; III.Các hoạt động dạy học: GV HS Kiểm tra Bài mới : a, Giới thiệu b, Giảng nội dung * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS thực hiện phép nhân. * Hoạt động 2 : Thực hành Bài 1: Yêu cầu HS làm vào VBT sau đó gọi HS lên bảng chữa. Gv cùng HS nhận xét củng cố cách làm. Bài 2 : Yêu cầu HS làm vào vở gọi 2 HS lên bản làm. GV nhận xét củng cố cách làm. Bài 3 : Gọi HS đọc bài toán GV nêu câu hỏi hướng dẫn HS tìm hiểu bài toán. Yêu cầu HS giải bài toán vào vở – GV thu bài chấm gọi HS lên chữa. GV nhận xét chốt bài làm đúng. 3. Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học dặn dò HS. HS thực hiên phép tính rồi nêu cách tính. Vài HS nhắc lại cách tính HS thực hiện tiếp phép tính : 22 x 3 HS dùng bút chì làm vào SGK 3 HS lên bảng chữa.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 4.doc
Tài liệu liên quan