Kế hoach bài dạy lớp 3 - Trần Thị Thanh Sương - Tuần 27

I. Muc tiêu

- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.

- Báo cáo được một trong ba nội dung ở BT2 ( về học tập, về lao động, về công tác khác)

II. Đồ dùng dạy học :

- Phiếu ghi tên từng bài tập đọc.- Bảng lớp viết nội dung cần báo cáo.

III. Hoạt động dạy học :

 

doc21 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoach bài dạy lớp 3 - Trần Thị Thanh Sương - Tuần 27, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÄNG CUÛA TROØ HTĐB 35’ A – BAØI CUÕ : B – BAØI MÔÙI : 1.Giôùi thieäu baøi : - Giôùi thieäu noäi dung hoïc taäp cuûa tuaàn 27. - GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. 2. Kieåm tra taäp ñoïc: - GV toå chöùc cho HS boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc. - GV yeâu caàu HS thöïc hieän yeâu caàu ñaõ boác thaêm. - GV ñaët caâu hoûi veà ñoaïn hoaëc baøi HS vöøa ñoïc. - GV cho ñieåm. 3.Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu. - GV löu yù: quan saùt kó 6 tranh minh hoaï, ñoïc kó phaàn chöõ trong tranh ñeå hieåu noäi dung truyeän; bieát söû duïng pheùp nhaân hoaù laøm cho caùc con vaät coù haønh ñoäng, suy nghó, caùch noùi naêng nhö ngöôøi. - GV yeâu caàu HS trao ñoåi theo caëp. - GV môøi HS tieáp noái nhau thi keå theo töøng tranh. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. . Hoạt động nối tiếp: 2’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS veà nhaø luyeän keå laïi caâu chuyeän . -HS boác thaêm. -HS thöïc hieän. -HS traû lôøi. -HS ñoïc. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. HS khá, giỏi đọc tương đối lưu loát ( tốc độ khỏang trên 65 tiếng/ phút) ; Kể được tòan bộ câu chuyện. Thứ hai ngày 17 tháng 3 năm 2014 Tập đọc- kể chuyện: OÂN TAÄP GIÖÕA HKII( TIEÁT 2) I. Môc tiªu - Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. - Nhận biết được phép nhân hóa, các cách nhân hóa ( BT 2a/ b). II. Đồ dùng dạy học : - Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc. - Baûng lôùp cheùp baøi thô Em thöông. - 3 tôø phieáu vieát noäi dung BT2. - SGK vaø VBT. III. Hoạt động dạy học : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 1’ 17’’ 17’ A – BAØI CUÕ : B – BAØI MÔÙI : 1.Giôùi thieäu baøi : - GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. 2. Kieåm tra taäp ñoïc: - GV toå chöùc cho HS boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc. - GV yeâu caàu HS thöïc hieän yeâu caàu ñaõ boác thaêm. - GV ñaët caâu hoûi veà ñoaïn hoaëc baøi HS vöøa ñoïc. - GV cho ñieåm. 3.Baøi taäp 2: - GV ñoïc baøi thô Em thöông. - GV yeâu caàu HS ñoïc caùc caâu hoûi. - GV yeâu caàu HS trao ñoåi theo nhoùm. - GV môøi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Hoạt động nối tiếp: 2’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS tieáp tuïc luyeän ñoïc . -HS boác thaêm. -HS thöïc hieän. -HS traû lôøi. Baøi taäp 2: -HS ñoïc. -HS thöïc hieän. -Caùc nhoùm trình baøy. Thứ hai ngày 17 tháng 3 năm 2014 MOÂN : TOAÙN BAØI : CAÙC SOÁ COÙ NAÊM CHÖÕ SOÁ I. Môc tiªu - Biết các hàng: hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm , hàng chục, hàng đơn vị. - Bieát vieát vaø ñoïc caùc soá coù naêm chöõ soá trong tröôøng hôïp ñôn giaûn ( không có chữ số 0 ở giữa ). Làm bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. II. Đồ dùng dạy học : - Baûng phuï keû oâ bieåu dieãn caáu taïo soá. - Caùc maûnh bìa: 10 000, 1000, 100, 10, 1.- Caùc maûnh bìa: 0, 1, 2, , 9. III. Hoạt động dạy học : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 5’ 7’ 7’ 16’ A-BAØI CUÕ : -Gọi 2 HS lên kiểm tra bài, nhận xét, ghi điểm. B-BAØI MÔÙI : Giới thiệu, ghi đề Hoạt động1.Oân taäp veà caùc soá trong phaïm vi 10 000: - GV vieát baûng soá 2316, yeâu caàu HS ñoïc vaø cho bieát soá naøy goàm maáy nghìn, maáy traêm, maáy chuïc, maáy ñôn vò. - Töông töï GV thöïc hieän soá 1000. Hoạt động2.Vieát vaø ñoïc soá coù naêm chöõ soá: - GV vieát baûng soá 10 000, yeâu caàu HS ñoïc. - GV giôùi thieäu: Möôøi nghìn coøn goïi laø moät chuïc nghìn. - GV yeâu caàu HS cho bieát 10 000 goàm maáy chuïc nghìn, maáy nghìn, maáy traêm, maáy chuïc, maáy ñôn vò? - GV treo baûng coù gaén caùc soá vaø yeâu caàu HS cho bieát: + Coù bao nhieâu chuïc nghìn? + Coù bao nhieâu nghìn? + Coù bao nhieâu traêm? + Coù bao nhieâu chuïc? + Coù bao nhieâu ñôn vò? - GV cho HS leân ñieàn soá vaøo oâ troáng. - GV höôùng daãn HS caùch vieát soá: vieát töø traùi sang phaûi. - GV höôùng daãn HS ñoïc soá: Boán möôi hai nghìn ba traêm saùu möôi. - GV cho HS ñoïc laïi. - GV luyeän caùch ñoïc cho HS. Hoạt động3.Thöïc haønh: Baøi 1: - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo VBT vaø ñoïc keát quaû. Baøi 2: - GV yeâu caàu HS nhaän xeùt. - GV yeâu caàu HS vieát soá vaø ñoïc theo maãu. Baøi 3: - GV cho HS laàn löôït ñoïc caùc soá. Baøi 4: - GV cho HS nhaän xeùt quy luaät vieát daõy soá vaø ñieàn tieáp caùc soá vaøo oâ troáng. - GV yeâu caàu HS ñoïc keát quaû. . Hoạt động nối tiếp: 2’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS chuaån bò baøi tieáp theo. - HS lên kiểm tra - HS nhắc lại đề -HS quan saùt vaø traû lôøi. -HS ñoïc. -HS traû lôøi. -HS traû lôøi. -HS thöïc hieän. -HS ñoïc. -HS thöïc hieän. Baøi 1: -HS thöïc hieän. Baøi 2: -HS thöïc hieän. Baøi 3: -HS ñoïc. Baøi 4: -HS thöïc hieän. -HS ñoïc Thöù hai ngaøy 17 thaùng 3 naêm 2014 Đạo đức: TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC (Tiết 2) IMôc tiªu: - Nêu được một vài biểu hiện về tôn trọng thư từ, tài sản của người khác.Biết không được xâm phạm thư từ, tài sản của người khác. Thực hiện tôn trọng thư từ, nhật kí, sách vở, đồ dùng của bạn bè và mọi người. II. Đồ dùng dạy học :- VBT.- Phieáu thaûo luaän nhoùm.- Phieáu hoïc taäp. III. Hoạt động dạy học : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS HTĐB 5’ 1’ 14’ 14’ BAØI CUÕ: -Gọi 2 HS lên kiểm tra bài cũ. Nhận xét, đánh giá, BAØI MÔÙI: GV giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng . Hoạt động: Nhận xét hành vi a.Muïc tieâu: HS coù kó naêng nhaän xeùt nhöõng haønh vi lieân quan ñeán toân troïng thö töø, taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc. b.Caùch tieán haønh: - GV phaùt phieáu giao việc vaø yeâu caàu HS thaûo luaän nhaän xeùt haønh vi ñuùng, haønh vi sai. - GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän. - GV môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy. - GV keát luaän. Hoạt động: Một số hành động thể hiện sự tôn trọng a.Muïc tieâu: HS coù kó naêng thöïc hieän toát moät soá haønh ñoäng theå hieän söï toân troïng thö töø, taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc. b.Caùch tieán haønh: - GV yeâu caàu HS thöïc hieän troø chôi ñoùng vai theo tình huoáng. - GV yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän. - GV môøi caùc nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän. - GV keát luaän. - GV keát luaän chung: Thö töø, taøi saûn cuûa moãi ngöôøi thuoäc veà rieâng hoï, khoâng ai ñöôïc xaâm phaïm. Töï yù boùc, ñoïc thö hoaëc söû duïng taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc laø vieäc khoâng neân laøm. Hoạt động nối tiếp: 1’- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 1hs nhắc lại đề bài Thảo luận với phiếu bài tập nhóm . Các nhóm trình bày Nhân xét , bổ sung . Thực hiện trò chơi đóng vai theo các tình huống . Các nhóm thảo luận . Trình bày kết quả thảo luận . Thöù ba ngaøy 18 thaùng 3 naêm 2014 MOÂN : TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI BAØI : CHIM I. Môc tiªu - Nêu được ích lợi của chim đối với con người. Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ được các bộ phận bên ngòai của chim. II. Đồ dùng dạy học :- Caùc hình trong SGK trang 102, 103.- III. Hoạt động dạy học : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ HTĐB 5’ 1’ 14’ 14’ A – BAØI CUÕ :-Gọi 2 HS lên kiểm tra bài B – BAØI MÔÙI :- GV giôùi thieäu baøi: ghi đề 1.Hoaït ñoäng 1: QUAN SAÙT VAØ THAÛO LUAÄN a.Muïc tieâu: Chæ vaø noùi ñöôïc teân caùc boä phaän cô theå cuûa caùc con chim ñöôïc quan saùt. b. - GV yeâu caàu HS quan saùt hình trang 102, 103 vaø tranh aûnh caùc loaøi chim söu taàm ñöôïc. - GV yeâu caàu nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn thaûo luaän theo gôïi yù. * Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp - GV môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy. - GV yeâu caàu HS ruùt ra ñaëc ñieåm chung cuûa caùc loaøi chim. - GV keát luaän: Chim laø ñoäng vaät coù xöông soáng. Taát caû caùc loaøi chim ñeàu coù loâng vuõ, coù moû, hai caùnh vaø hai chaân. 2.Hoaït ñoäng 2: LAØM VIEÄC VÔÙI CAÙC TRANH AÛNH SÖU TAÀM ÑÖÔÏC a.Muïc tieâu: Giaûi thích ñöôïc taïi sao khoâng neân saên baét, phaù toå chim. b.Caùch tieán haønh:* * Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp - GV yeâu caàu caùc nhoùm tröng baøy boä söu taäp vaø thuyeát minh veà nhöõng loaøi chim söu taàm ñöôïc. - GV keå cho HS nghe caâu chuyeän: Dieät chim seû. - GV toå chöùc cho HS troø chôi “ Baét chöôùc tieáng chim hoùt “Hoạt động nối tiếp: 2’- GV nhaän xeùt tieát hoïc.- HS chuaån bò baøi tieáp theo. - 2 HS lên kiểm tra bài -HS nhắc lại đề -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS lắng nghe -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. HS khá, giỏi biết chim là động vật có xương sống. Tất cả các lòai chim đều có lông vũ, Thöù ba ngaøy 20 thaùng 3 naêm 2012 MOÂN : TOAÙN BAØI : LUYEÄN TAÄP I. Môc tiªu - Biết cách đọc, viết các số có 5 chữ số. Biết thứ tự của các số có 5 chữ số. Biết viết các số tròn nghìn ( Từ 10 000 ñeán 19 000 ) vào dưới mỗi vạch của tia số. II. Đồ dùng dạy học : III. Hoạt động dạy học : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 2’ 1’ 30’ A-BAØI CUÕ : -Gọi HS lên kiểm tra B-BAØI MÔÙI : 1.Giôùi thieäu baøi: Trong tieát toaùn hoâm nay, chuùng ta seõ hoïc baøi Luyeän taäp. 2.Thöïc haønh: Baøi 1: - GV höôùng daãn HS phaân tích maãu. - GV yeâu caàu HS laøm baøi. Baøi 2: - GV höôùng daãn HS vieát soá: Saùu nghìn hai traêm ba möôi taùm. - GV ñoïc cho HS vieát caùc soá coøn laïi. Baøi 3: - GV yeâu caàu HS neâu quy luaät cuûa daõy soá roài ñieàn tieáp vaøo choã chaám. - GV yeâu caàu HS ñoïc keát quaû. Baøi 4: - GV yeâu caàu HS quan saùt hình veõ vaø neâu quy luaät vò trí caùc soá treân hình veõ roài ñieàn tieáp soá thích hôïp vaøo döôùi moãi vaïch. - GV yeâu caàu HS ñoïc keát quaû. Hoạt động nối tiếp: 2’- GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS chuaån bò baøi tieáp theo - HS lên kiểm tra Nhắc lại đề Baøi 1: Lắng nghe Làm bài Baøi 2: Lắng nghe HS đọc, viết số Baøi 3: -HS trả lời Baøi 4: - HS thực hiện yêu cầu. . Thöù ba ngaøy 18 thaùng 3 naêm 2014 Chính tả: BAØI : OÂN TAÄP GIÖÕA HKII( TIEÁT 3) I. Môc tiªu - Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. - Báo cáo được một trong ba nội dung ở BT2 ( về học tập, về lao động, về công tác khác) II. Đồ dùng dạy học : - Phieáu ghi teân töøng baøi taäp ñoïc.- Baûng lôùp vieát noäi dung caàn baùo caùo. III. Hoạt động dạy học : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 1’ 12’ 23’ A – BAØI CUÕ : B – BAØI MÔÙI : 1.Giôùi thieäu baøi : - GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. 2. Kieåm tra taäp ñoïc: - GV toå chöùc cho HS boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc. - GV yeâu caàu HS thöïc hieän yeâu caàu ñaõ boác thaêm. - GV ñaët caâu hoûi veà ñoaïn hoaëc baøi HS vöøa ñoïc. - GV cho ñieåm. 3.Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi maãu baùo caùo ôû Tuaàn 20. - GV hoûi: Yeâu caàu cuûa baùo caùo naøy coù gì khaùc vôùi yeâu caàu cuûa baùo caùo ñaõ ñöôïc hoïc ôû tieát TLV Tuaàn 20? - GV nhaéc HS chuù yù thay lôøi “ Kính göûi “ baèng “ Kính thöa ” - GV yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm. - GV môøi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy baùo caùo. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, boå sung. . Hoạt động nối tiếp: 2’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. -HS boác thaêm. -HS thöïc hieän. -HS traû lôøi. -HS thöïc hieän. -HS traû lôøi. -HS thöïc hieän. -Caùc nhoùm trình baøy. Thöù tư ngaøy 19 thaùng 3 naêm 2014 Tập đọc: OÂN TAÄP GIÖÕA HKII( TIEÁT 4 ) I. Môc tiªu- Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. - Nghe – vieát ñuùng baøi thô Khoùi chieàu. ( tốc độ viết khỏang 65 chữ/ 15 phút) , mắc không quá 5 lỗi trong bài, trình bày sạch sẽ, đúng bài thơ lục bát (BT2). II. Đồ dùng dạy học : - Phieáu ghi teân töøng baøi taäp ñoïc. III Hoạt động dạy học : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 1’ 12’ 23’ A – BAØI CUÕ : B – BAØI MÔÙI : 1.Giôùi thieäu baøi : - GV muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. 2. Kieåm tra taäp ñoïc: - GV toå chöùc cho HS boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc. - GV yeâu caàu HS thöïc hieän yeâu caàu ñaõ boác thaêm. - GV ñaët caâu hoûi veà ñoaïn hoaëc baøi HS vöøa ñoïc. - GV cho ñieåm. 3.Höôùng daãn nghe - vieát: a.Höôùng daãn HS chuaån bò: - GV ñoïc baøi thô Khoùi chieàu. - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi baøi thô. - GV giuùp HS naém noäi dung baøi thô: + Tìm nhöõng caâu thô taû caûnh “ khoùi chieàu “? + Baïn nhoû trong baøi thô noùi gì vôùi khoùi? - GV yeâu caàu HS neâu caùch trình baøy baøi thô luïc baùt. - GV yeâu caàu HS vieát nhöõng töø ngöõ deã vieát sai vaøo nhaùp. b.GV ñoïc baøi cho HS vieát. c.GV chaám ñieåm. loøng. . Hoạt động nối tiếp: 2’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc.- HS tieáp tuïc oân caùc baøi hoïc thuoäc -HS boác thaêm. -HS thöïc hieän. -HS traû lôøi. -HS theo doõi. -HS ñoïc. -HS traû lôøi. -HS neâu. -HS vieát töø khoù. -HS vieát vaøo vôû. HS khá, giỏi viết đúng và đẹp bài CT ( tốc độ viết khỏang 65 chữ/ 15 phút) , Thöù tư ngaøy 19 thaùng 3 naêm 2014 BAØI : CAÙC SOÁ COÙ NAÊM CHÖÕ SOÁ ( TT ) I. Môc tiªu - Biết viết và đọc các số với trường hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là 0 và hiểu được chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng đó của số có năm chữ số. -Biết thứ tự của các số có 5 chữ số và ghép hình. Làm bài 1, bài 2(a. b), Bài 3( a, b), bài 4 II. Đồ dùng dạy học : - SGK vaø VBT. III. Hoạt động dạy học : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 14’ 16’ A-BAØI CUÕ : - Gọi 2 HS lên kiểm tra bài. B-BAØI MÔÙI : Giới thiệu, ghi đề 1.Giôùi thieäu caùc soá coù naêm chöõ soá, trong ñoù bao goàm caû tröôøng hôïp coù chöõ soá 0: - GV yeâu caàu HS quan saùt, nhaän xeùt baûng trong baøi hoïc roài töï vieát soá, ñoïc soá. - GV cho HS thöïc hieän töông töï vôùi caùc doøng coøn laïi. 2.Thöïc haønh: Baøi 1: - GV höôùng daãn HS xem maãu ôû doøng ñaàu tieân roài töï ñoïc soá ôû doøng thöù hai vaø vieát ra theo lôøi ñoïc. - GV yeâu caàu HS phaân tích soá ôû doøng thöù ba. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS quan saùt ñeå phaùt hieän ra quy luaät cuûa daõy soá roài ñieàn tieáp vaøo choã chaám. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi taäp 3: - GV cho HS quan saùt , nhaän xeùt quy luaät töøng daõy soá. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 4: Cho HS chơi trò chơi -Chia lớp thành 2 nhóm lên thi xếp hình. - GV HD , cho HS chơi. - Nhận xét , khen nhóm thắng cuộc. . Hoạt động nối tiếp: 2’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. HS chuaån bò baøi tieáp theo. -2 HS lên KT -HS thöïc hieän. Baøi 1: -HS thöïc hieän. Baøi 2: -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Baøi 3: -HS thöïc hieän. Baøi 4: -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Thöù tư ngaøy 19 thaùng 3 naêm 2014 Luyện từ và câu : OÂN TAÄP GIÖÕA HKII( TIEÁT 5 ) I. Môc tiªu - Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. - Dựa vào báo cáo miệng ở tiết 3, dựa theo mẫu ( SGK) , viết báo cáo về 1 trong 3 nội dung ; Về học tập, về lao động, về công tác khác. II. Đồ dùng dạy học : - Phieáu ghi teân caùc baøi thô. - SGK vaø VBT. III. Hoạt động dạy học : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 1’ 12’ 23’ A – BAØI CUÕ : B – BAØI MÔÙI : 1.Giôùi thieäu baøi : - GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. 2. Kieåm tra HTL: - GV toå chöùc cho HS boác thaêm choïn baøi taäp ñoïc. - GV yeâu caàu HS thöïc hieän yeâu caàu ñaõ boác thaêm. - GV ñaët caâu hoûi veà ñoaïn hoaëc baøi HS vöøa ñoïc. - GV cho ñieåm. 3.Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi vaø maãu baùo caùo. - GV nhaéc HS nhôù noäi dung maãu baùo caùo ñaõ trình baøy trong tieát 3, vieát laïi ñuùng maãu, ñuû thoâng tin, roõ raøng, trình baøy ñeïp. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo VBT. - GV môøi HS ñoïc baøi vieát. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. Hoạt động nối tiếp: 2’ -HS boác thaêm. -HS thöïc hieän. -HS traû lôøi. -HS ñoïc. -HS laøm baøi. -HS ñoïc. - HS tieáp tuïc oân laïi caùc baøi hoïc thuoäc loøng. - Laøm baøi luyeän taäp ôø tieát 8. .. Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 20124 THUÛ COÂNG: LAØM LOÏ HOA GAÉN TÖÔØNG ( tiết 3) I. Môc tiªu Như tiết 1 II. Đồ dùng dạy học : Như tiết 1 - Maãu lọ hoa gắn tường. - Quy trình laøm lọ hoa gắn tường. - Giaáy thuû coâng, thöôùc keû, buùt chì, keùo, hoà daùn. III. Hoạt động dạy học : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ HTĐB 3’ 33’ A- BAØI CUÕ : - kiểm tra đồ dùng HS. B-BAØI MÔÙI : Hoaït ñoäng: HS thöïc haønh laøm lọ hoa gắn tường. - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùc böôùc laøm lọ hoa gắn tường. - GV nhaän xeùt, heä thoáng laïi caùc böôùc laøm lọ hoa gắn tường. *Böôùc 1: Gaáp phaàn giaáy laøm ñeá loï hoa vaø gaáp caùc neáp gaáp caùch ñeàu *Böôùc 2: Taùch phaàn gaáp ñeá loï hoa ra khoûi caùc neáp gaáp laøm thaân loï hoa. *Böôùc 3: Laøm thaønh loï hoa gaén töôøng - GV toå chöùc cho HS thöïc haønh. - GV toå chöùc cho HS trang trí, tröng baøy vaø nhaän xeùt saûn phaåm. - GV ñaùnh giaù saûn phaåm cuûa HS. ++Các em đã biết dùng các loại giấy khác để làm loï hoa gaén töôøng, có như vậy chúng ta mới sử dụng năng lượng tiết kiệm. Hoạt động nối tiếp: 2’ - GV nhaän xeùt söï chuaån bò, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp vaø keát quaû hoïc taäp cuûa HS. - HS chuaån bò baøi cho tieát hoïc sau. -HS thöïc hieän. -HS nhaéc laïi. -HS thöïc haønh. -HS thöïc hieän. HS khéo tay làm được lọ hoa gắn tường cân đối. Lọ hoa trang trí đẹp. Thöù tư ngaøy 20 thaùng 3 naêm 2014 Tập viết: BAØI : OÂN TAÄP GIÖÕA HKII( TIEÁT 6) I. Môc tiªu - Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. - Vieát ñuùng caùc chöõ coù aâm ñaàu, vaàn deã vieát sai trong đoạn văn (BT2) II. Đồ dùng dạy học : - Phieáu ghi teân caùc baøi thô. - 3 phieáu vieát noäi dung BT2. III. Hoạt động dạy học : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 1’ 12’ 23’ A – BAØI CUÕ : B – BAØI MÔÙI : 1.Giôùi thieäu baøi : - GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. 2. Kieåm tra HTL: - GV toå chöùc cho HS boác thaêm choïn baøi HTL. - GV yeâu caàu HS thöïc hieän yeâu caàu ñaõ boác thaêm. - GV ñaët caâu hoûi veà khoå hoaëc baøi HS vöøa ñoïc. - GV cho ñieåm. 3.Baøi taäp 2: - GV neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp. - GV yeâu caàu caû lôùp ñoïc thaàm vaø laøm baøi vaøo VBT. - GV môøi HS leân baûng thi laøm baøi. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng. - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi ñoaïn vaên hoaøn chænh. - GV yeâu caàu HS söûa baøi vaøo VBT. Hoạt động nối tiếp: 2’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS thöû laøm baøi luyeän taäp tieát 9. Chuẩn bị bài tiết chính tả kiểm tra. -HS boác thaêm. -HS thöïc hieän. -HS traû lôøi. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS ñoïc. -HS thöïc hieän. Thöù năm ngaøy 20 thaùng 3 naêm 2013 TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI: THUÙ I. Môc tiªu- Neâu ích lôïi cuûa caùc loaøi thuù đối với con người ø. - Veõ vaø toâ maøu moät loaøi thuù nhaø maø HS öa thích. II. Đồ dùng dạy học :- Caùc hình trong SGK trang 104, 105. - Söu taàm tranh aûnh veà caùc loaøi thuù nhaø.- Giaáy khoå to, buùt maøu, hoà daùn. III. Hoạt động dạy học : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HĐ TROØ HTĐB 5’ 1’ 9’ 9’ 9’ A – BAØI CUÕ : -Gọi 2 HS lên kiểm tra bài B– BAØI MÔÙI : - GV giôùi thieäu baøi: ghi đề. 1.Hoaït ñoäng 1: QUAN SAÙT VAØ THAÛO LUAÄN a.Muïc tieâu: Chæ vaø noùi ñöôïc teân caùc boä phaän cô theå cuûa caùc loaøi thuù nhaø ñöôïc quan saùt . b.Caùch tieán haønh: *Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm - GV yeâu caàu HS quan saùt hình trang 104, 105 vaø caùc hình söu taàm ñöôïc. - GV yeâu caàu nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn thaûo luaän theo gôïi yù. * Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp - GV môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy. - GV yeâu caàu HS lieät keâ nhöõng ñaëc ñieåm chung cuûa thuù. - GV keát luaän: Nhöõng ñoäng vaät coù caùc ñaëc ñieåm nhö coù loâng mao, ñeû con vaø nuoâi con baèng söõa ñöôïc goïi laø thuù hay ñoäng vaät coù vuù. 2.Hoaït ñoäng 2: THAÛO LUAÄN CAÛ LÔÙP a.Muïc tieâu: Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa caùc loaøi thuù nhaø. b.Caùch tieán haønh: - GV ñaët vaán ñeà cho caû lôùp thaûo luaän: + Neâu ích lôïi cuûa vieäc nuoâi caùc loaøi thuù nhaø. + ÔÛ nhaø em naøo coù nuoâi moät vaøi loaøi thuù nhaø? Neáu coù em coù tham gia chaêm soùc hay chaên thaû chuùng khoâng? Em thöôøng cho chuùng aên gì? - GV keát luaän: Lôïn laø vaät nuoâi chính cuûa nöôùc ta. Thòt lôïn laø thöùc aên giaøu chaát dinh döôõng cho con ngöôøi. Phaân lôùn ñöôïc duøng ñeå boùn ruoäng. Traâu, boø ñöôïc duøng ñeå keùo caøy, keùo xe, . Phaân traâu, boø ñöôïc duøng ñeå boùn ruoäng. Boø coøn ñöôïc nuoâi ñeå laáy thòt, laáy söõa. Caùc saûn phaåm cuûa söõa boø nhö bô, pho-maùt cuøng vôùi thòt boø laø nhöõng thöùc aên ngon vaø boå, cung caáp caùc chaát ñaïm, chaát beùo cho cô theå con ngöôøi. 3.Hoaït ñoäng 3: LAØM VIEÄC CAÙ NHAÂN a.Muïc tieâu: Bieát veõ vaø toâ maøu moät con thuù maø HS öa thích. b.Caùch tieán haønh: *Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm - GV yeâu caàu HS laáy giaáy, buùt maøu ñeå veõ moät con thuù nhaø maø caùc em öa thích. - GV löu yù HS ghi chuù teân con vaät vaø caùc boä phaän cuûa con vaät treân hình veõ. *Böôùc 2: Trình baøy - GV yeâu caàu HS giôùi thieäu veà tranh veõ cuûa mình. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù. . Hoạt động nối tiếp: 2’ - 2 HS lên kiểm tra bài -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. HS khá, giỏi biết những động vật có lông mao, đẻ con, nuôi con bằng sữa được gọi thú hay động vật có vú. Nêu được một ví dụ về thú nhà hoặc thứ rừng. Thöù năm ngaøy 20 thaùng 3 naêm 2014 MOÂN : TOAÙN BAØI : LUYEÄN TAÄP I. Môc tiªu - Biết đọc viết các số có năm chữ số (trong năm chữ số đó có chữ số 0).-Biết thứ tự của các số có năm chữ số.Làm tính với số tròn nghìn, tròn trăm. Làm bài 1, bài 2, bài 3, bài 4. II. Đồ dùng dạy học : III. Hoạt động dạy học : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 30’ A- BAØI CUÕ : -Gọi 2 HS lên kiểm tra bài B-BAØI MÔÙI : 1.Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay, chuùng ta hoïc baøi Luyeän taäp. 2.Thöïc haønh: Baøi 1: - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. - GV yeâu caàu HS neâu caùch ñoïc töøng soá vaø thoáng nhaát caùch ñoïc ñuùng. Baøi 2: - GV höôùng daãn HS ñoïc thaønh lôøi caùc doøng chöõ trong baøi. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 3: - GV cho HS quan saùt tia soá vaø maãu ñaõ noái ñeå neâu quy luaät xeáp thöù töï caùc soá coù treân vaïch. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 4: - GV yeâu caàu HS neâu caùch laøm. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. - GV nhaán maïnh: Thöù töï thöïc hieän pheùp tính trong daõy tính raát quan troïng. . Hoạt động nối tiếp: 2’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS chuaån bò baøi tieáp theo. -2 HS lên KT -Nhắc lại đề Baøi 1: -HS thöïc hieän. Baøi 2: -HS thöïc hieän. Baøi 3: -HS thöïc hieän. Baøi 4: -HS neâu. -HS thöïc hieän. Thöù năm ngaøy 20 thaùng 3 naêm 2014 Chính tả: KIỂM TRA ĐỌC I. Môc tiªu - Kiểm tra đọc theo mức đọ cần đạt về kiến thức, kĩ năng giữa HKII ( tốc độ 65 tiếng / phút). II. Đề : Do tổ chuyên môn ra Thöù sáu ngaøy 21 thaùng 3 naêm 2014 Tập làm văn: Kiểm tra viết. I. Môc tiªu -Nhớ viết đúng bài CT ( tốc độ viết khoảng 65 chữ/ 15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài ; Trình bày sạch sẽ, đúng hình thức bài thơ ( hoặc văn xuôi). - Viết được đoạn văn ngắn có nội dung liên quan đến những chủ điểm đã học. II. Đề: Do chuyên môn ra. Thöù sáu ngaøy 21 thaùng 3 naêm 2014 MOÂN : TOAÙN BAØI : SOÁ 100.000 - LUYEÄN TAÄP I. Môc tiªu - Nhaän bieát ñöôïc soá 100 000. - Cuûng coá caùch ñoïc, vieát caùc soá coù naêm chöõ soá. - Cuûng coá veà thöù töï caùc soá coù naêm chöõ soá. - Nhaän bieát ñöôïc soá lieàn sau 99 999 laø 100 000. II. Đồ dùng dạy học : - 10 maûnh bìa, moãi maûnh bìa coù ghi soá 10 000. III. Hoạt động dạy học : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 5’ 14’ 16’ A- BAØI CUÕ : -Gọi 2 HS lên kiểm tra bài B.BAØI MÔÙI : 1.Giôùi thieäu soá 100 000: - GV gaén 7 maûnh bìa coù ghi soá 10 000 leân baûng. - GV yeâu caàu HS cho bieát coù maáy chuïc nghìn. - GV gaén tieáp 1 maûnh bìa coù ghi soá 10 000 ôû doøng ngay phía treân caùc maûnh bìa ñaõ gaén tröôùc vaø cho HS neâu “ Coù taùm chuïc nghìn “, roài ghi soá 80 000 beân phaûi soá 70 000. - GV gaén tieáp 1 maûnh bìa leân nöõa roài tieán haønh töông töï. - GV tieáp tuïc gaén caùc maûnh bìa leân cho ñeán soá 100 000. - GV cho HS ñoïc soá 100 000. - GV cho HS ñoïc laïi daõy soá ghi treân baûng theo hai caùch. 2.Thöïc haønh: Baøi 1: - GV cho HS neâu quy luaät cuûa daõy soá roài ñieàn tieáp caùc soá thích hôïp vaøo choã chaám. Sau ñoù cho HS ñoïc laïi nhieàu laàn. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 2: - GV cho HS quan saùt tia soá ñeå tìm ra quy luaät thöù töï caùc soá treân tia soá, sau ñoù HS töï ñieàn soá vaøo caùc vaïch. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 3: - GV yeâu caàu HS neâu caùch tìm soá lieàn tröôùc, lieàn sau cuûa moät soá. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 4: - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. . Hoạt động nối tiếp: 2’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS laøm baøi taäp trong VBT. - 2 HS lên kiểm tra bài -HS theo doõi. -HS traû lôøi. -HS ñoïc. Baøi 1: -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Baøi 2: -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Baøi 3: -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Baøi 4: -HS thöïc hieän. HOAÏT ÑOÄ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docG.AN 3 -T27.doc
Tài liệu liên quan