Kế hoạch bài dạy Tuần 17 (chiều) - Lớp 3 - Trường Tiểu Học Phước Thạnh

Toán

Tiết 17

I.Mục tiêu

-Luyện tập tính giá trị biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, có dấu ( ); áp dụng vào điền dấu <, >, =; nhận biết về hình chữ nhật, hình vuông; giải toán có hai phép tính

II. Đồ dùng dạy học: VBT

III.Các hoạt động dạy học

 

doc10 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy Tuần 17 (chiều) - Lớp 3 - Trường Tiểu Học Phước Thạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù hai, ngaøy 9 thaùng 12 naêm 2013 Taäp ñoïc MOÀ COÂI XÖÛ KIEÄN I.Muïc tieâu -Ñoïc troâi chaûy ñöôïc toaøn baøi vaø bieát phaân bieät lôøi daãn chuyeän vôùi lôøi cuûa nhaân vaät -Hieåu ñöôïc noäi dung vaø yù nghóa cuûa caâu chuyeän: Caâu chuyeän ca ngôïi söï thoâng minh, taøi trí maø Moà Coâi ñaõ baûo veä ñöôïc baùc noâng daân thaät thaø II.Ñoà duøng daïy hoïc -Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc. III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Taäp ñoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1)Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: Kieåm tra baøi cuõ 2)Caùc hoaït ñoäng chính a)Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi b)Hoaït ñoäng 2: Luyeän ñoïc °Muïc tieâu: Ñoïc ñuùng. Ngaét, nghæ hôi ñuùng. Hieåu nghóa cuûa caùc töø ngöõ trong baøi *Ñoïc maãu *HD luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø +HD ñoïc töøng caâu +HD ñoïc ñoaïn, giaûi nghóa töø khoù +Yeâu caàu HS luyeän ñoïc theo nhoùm +Thi ñoïc c)Hoaït ñoäng 3: HD tìm hieåu baøi °Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc noäi dung vaø yù nghóa cuûa caâu chuyeän -GV goïi HS ñoïc vaø ñaët caâu hoûi nhö saùch d)Hoaït ñoäng 4: Luyeän ñoïc laïi baøi °Muïc tieâu: Ñoïc troâi chaûy ñöôïc toaøn baøi Yeâu caàu HS luyeän ñoïc theo vai -Yeâu caàu HS ñoïc baøi theo vai -Nhaän xeùt, cho ñieåm HS -HS theo doõi -Moãi HS ñoïc 1 caâu noái tieáp -3HS ñoïc -Ñoïc nhoùm -2 nhoùm ñoïc -HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi -4HS moät nhoùm ñoïc theo vai -2 nhoùm ñoïc IV)Hoaït ñoäng noái tieáp: Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò baøi sau Toaùn TÍNH GIAÙ TRÒ CUÛA BIEÅU THÖÙC (tt) I.Muïc tieâu -Bieát thöïc hieän tính giaù trò cuûa caùc bieåu thöùc ñôn giaûn coù daáu ngoaëc II.Ñoà duøng daïy hoïc -VBT/89 III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1)Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: 2)Caùc hoaït ñoäng chính a)Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi b)Hoaït ñoäng 2:Luyeän taäp-thöïc haønh °Muïc tieâu: HS thöïc haønh tính giaù trò cuûa bieåu thöùc coù daáu ngoaëc *Baøi 1 -Cho HS nhaéc laïi caùch laøm baøi, HS töï laøm baøi -Söûa baøi vaø cho ñieåm HS *Baøi 2: *Baøi 3 -Goïi 1HS ñoïc ñeà baøi -Yeâu caàu HS laøm baøi. - Nhaän xeùt baøi vaø choát yù * Baøi 4 - Choát yù -HS neâu vaø laøm baøi - HS thöïc hieän baøi ngoaøi giaáy nhaùp sau ñoù ñaùnh giaù vaøo baøi Ñ/ S -HS thöïc hieän baøi ngoaøi giaáy nhaùp sau ñoù ñieàn daáu thích hôïp vaøo ( ) - HS ñoïc ñeà baøi - Tìm hieåu baøi - HS laøm baøi caù nhaân - HS trình baøy KQ - Caû lôùp nhaän xeùt IV)Hoaït ñoäng noái tieáp: -Nhaän xeùt tieát hoïc Thöù ba ngaøy 10 thaùng 12 naêm 2013 Toaùn LUYEÄN TAÄP I.Muïc tieâu -Kó naêng thöïc hieän tính giaù trò cuûa bieåu thöùc -Xeáp hình theo maãu -So saùnh giaù trò cuûa bieåu thöùc vôùi moät soá II.Đồ dùng dạy học VBT/ 91 III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1)Hoaït ñoäng khôûi ñoäng. 2)Caùc hoaït ñoäng chính a)Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi b)Hoaït ñoäng 2: HD luyeän taäp °Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá veà. Kó naêng thöïc hieän tính giaù trò cuûa bieåu thöùc. Xeáp hình theo maãu. So saùnh giaù trò cuûa bieåu thöùc vôùi moät soá *Baøi 1 -Yeâu caàu HS neâu caùch laøm baøi, sau ñoù laøm baøi -Söûa baøi vaø cho ñieåm HS *Baøi 2 -Yeâu caàu HS töï laøm baøi, sau ñoù hai HS ngoài caïnh ñoåi vôû ñeå kieåm tra baøi *Baøi 3( doøng 1) -HS ñoïc vaø laøm baøi -Söûa baøi vaø cho ñieåm HS *Baøi 4 -Yeâu caàu HS töï laøm baøi, sau ñoù 2HS ngoài caïnh ñoåi vôû ñeå kieåm tra baøi -Söûa baøi vaø cho ñieåm HS. -Thöïc hieän tính trong ngoaëc tröôùc -4HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm vaøo vôû -Laøm baøi, kieåm tra baøi cuûa baïn -HS laøm baøi vaø so saùnh giaù trò bieåu thöùc -Xeáp ñöôïc hình nhö sau IV)Hoaït ñoäng noái tieáp:Nhaän xeùt tieát hoïc Chính taû Vaàng traêng queâ em I.Muïc tieâu -Viết ñuùng từ khó trong bài Vaàng traêng queâ em II.Ñoà duøng daïy hoïc: SGK, baûng con, vôû, III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1.1.Giôùi thieäu baøi 12.HD vieát chính taû °Muïc tieâu: Viết ñuùng từ khó baøi Vaàng traêng queâ em a)Trao ñoåi veà noäi dung ñoaïn vaên -GV ñoïc ñoaïn vaên. b)HD caùch trình baøy -Trong ñoaïn vaên coù nhöõng daáu naøo ñöôïc söû duïng? c)HD vieát töø khoù -Yeâu caàu HS neâu caùc töø khoù. -Yeâu caàu HS ñoïc laïi caùc töø vöøa tìm ñöôïc. -Theo doõi, chænh söûa loãi cho HS. d)Vieát chính taû e)Soaùt loãi g)Nhận xét -HS nghe -HS neâu -HS neâu -HS viết từ khó - HS caû lôùp laøm vaøo vôû nhaùp. IV.Hoaït ñoäng noái tieáp -Nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò baøi sau Thöù tö ngaøy 11 thaùng 12 naêm 2013 Taäp ñoïc Vaâng traêng queâ em- Anh Ñom Ñoùm I.Muïc tieâu -Böôùc ñaàu bieát ñoïc vôùi gioïng coù bieåu caûm, ngaét nghæ hôi ñuùng caùc caâu vaên. Hieåu noäi dung baøi II.Ñoà duøng daïy hoïc -Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc. III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1) Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: Giôùi thieäu baøi 2) Caùc hoaït ñoäng chính a) Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc Muïc tieâu: Ngaét, nghæ hôi ñuùng. *Ñoïc maãu *HD luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø -GV yeâu caàu HS ñoïc töøng caâu. -Yeâu caàu HS ñoïc phaàn chuù giaûi -Yeâu caàu HS luyeän ñoïc theo nhoùm -Toå chöùc ñoïc theo nhoùm b) Hoaït ñoäng 2: HD tìm hieåu baøi Muïc tieâu: Hieåu noäi dung baøi ñoïc -GV goïi HS ñoïc vaø neâu caâu hoûi nhö saùch giaùo khoa c) Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc laïi Muïc tieâu: Böôùc ñaàu bieát ñoïc vôùi gioïng coù bieåu caûm, ngaét nghæ hôi ñuùng caùc caâu vaên -Toå chöùc thi ñoïc. -Tuyeân döông. -Nghe Theo doõi. -HS ñoïc. -HS ñoïc. -Ñoïc nhoùm -Ñoïc noái tieáp -1HS ñoïc -HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi. - HS thi ñoïc IV) Hoaït ñoäng noái tieáp: - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Veà nhaø ñoïc laïi baøi. Toaùn LUYEÄN TAÄP CHUNG I.Muïc tieâu -Bieát tính giaù trò cuûa bieåu thöùc caû 3 daïng II.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: VBT/ 92 Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1)Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: Kieåm tra 2)Caùc hoaït ñoäng chính a)Hoaït ñoäng 1: HD luyeän taäp °Muïc tieâu: Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc soá cuûa 3 daïng *Baøi 1 -Yeâu caàu HS neâu caùch laøm baøi roài thöïc hieän tính giaù trò cuûa bieåu thöùc -Söûa baøi vaø cho ñieåm HS *Baøi 2: Nhö baøi 1 -Söûa baøi vaø cho ñieåm HS. *Baøi 3 -Cho HS neâu caùch laøm vaø töï laøm baøi *Baøi 4 -Goïi 1HS ñoïc ñeà baøi -Tìm hieåu baøi -Yeâu caàu HS giaûi theo 2 caùch -HS thöïc hieän -Nghe -HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû -HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû -HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû -1HS ñoïc -HS neâu -HS giaûi IV)Hoaït ñoäng noái tieáp: -Nhaän xeùt tieát hoïc. Thuû coâng CAÉT DAÙN CHÖÕ “VUI VEÛ” I.Muïc tieâu -HS bieát vaän duïng kó naêng keû, caét, daùn chöõ ñaõ hoïc ôû caùc baøi tröôùc ñeå caét daùn chöõ VUI VEÛ -Keû, caét, daùn ñöôïc chöõ VUI VEÛ ñuùng quy trình kó thuaät -HS yeâu thích saûn phaåm caét, daùn chöõ II.Ñoà duøng daïy hoïc -Maãu chöõ VUI VEÛ -Tranh quy trình -Giaáy, keùo, hoà, thöôùc, III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1)Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: haùt 2)Caùc hoaït ñoäng chính a)Hoaït ñoäng 1: Quan saùt, nhaän xeùt °Muïc tieâu: HS bieát vaän duïng kó naêng keû, caét, daùn chöõ ñaõ hoïc ôû caùc baøi tröôùc ñeå caét daùn chöõ VUI VEÛ. Keû, caét, daùn ñöôïc chöõ VUI VEÛ ñuùng quy trình kó thuaät -GV giôùi thieäu maãu -GV goïi HS nhaéc laïi caùch keû, caét caùc chöõ V, U, E, I -GV nhaän xeùt vaø cuûng coá caùch keû, caét chöõ b)Hoaït ñoäng 2: GV HD maãu °Muïc tieâu: Keû, caét, daùn ñöôïc chöõ VUI VEÛ ñuùng quy trình kó thuaät *Böôùc 1:Keû, caét caùc chöõ VUI VEÛvaø daáu ? *Böôùc 2: Daùn thaønh chöõ VUI VEÛ -Ñaët tôø giaáy nhaùp leân treân caùc chöõ vöøa daùn, mieát nheï cho caùc chöõ dính phaúng vaøo vôû -GV toå chöùc cho HS taäp keû, caét caùc chöõ caùi vaø daáu ? IV. Hoaït ñoäng noái tieáp: - Nhaän xeùt tieát hoïc Thöù naêm ngaøy 12 thaùng 12 naêm 2013 Chính taû AÂm thanh thaønh phoá I.Muïc tieâu -Vieát ñuùng töø khoù trong baøi AÂm thanh thaønh phoá II.Ñoà duøng daïy hoïc --Baûng con, SGK III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1.1.Giôùi thieäu baøi -Neâu muïc tieâu. 1.2.HD vieát chính taû. °Muïc tieâu: Vieát ñuùng töø khoù trong baøi Ngöôøi lieân laïc nhoû a)Trao ñoåi veà noäi dung baøi vieát -GV ñoïc b)HD caùch trình baøy -Trong ñoaïn thô nhöõng chöõ naøo phaûi vieát hoa? Vì sao? c)HD vieát töø khoù -Yeâu caàu HS neâu caùc töø khoù, deã laãn khi vieát chính taû. -Yeâu caàu HS ñoïc vaø vieát caùc töø vöøa tìm ñöôïc. d)Vieát chính taû e)Soaùt loãi g)Nhaän xeùt -HS ñoïc laïi. -HS neâu. -HS neâu -HS vieát vaøo baûng con -HS vieát. IV. Hoaït ñoäng noái tieáp -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën HS veà nhaø ghi nhôù caùc töø vöøa tìm ñöôïc. Thöù saùu ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2013 Toaùn Tieát 17 I.Muïc tieâu -Luyeän taäp tính giaù trò bieåu thöùc coù caùc pheùp tính coäng, tröø, nhaân, chia, coù daáu ( ); aùp duïng vaøo ñieàn daáu , =; nhaän bieát veà hình chöõ nhaät, hình vuoâng; giaûi toaùn coù hai pheùp tính II. Ñoà duøng daïy hoïc: VBT III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1)Hoaït ñoäng khôûi ñoäng 2)Caùc hoaït ñoäng chính a)Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp- thöïc haønh *Baøi 1: 123+300- 223; 124x2:4; 126+ 420:3; 56x5- 180; ( 890- 790) :2 -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS *Baøi 2 ( , = ) 230 ..100x2; 456: 8 100- 20 120x4 .. 826 : 2 * Baøi 3: Tìm hình vuoâng vaø hình chöõ nhaät ôû xung quanh * Baøi 4: Meï haùi 196 quaû cam, meï bieáu baø soá cam. Hoûi meï coøn laïi bao nhieâu quaû cam? - Nhaän xeùt - HS laøm baøi caù nhaân vaø trình baøy caùch tính - HS ñoïc vaø tìm hieåu baøi - HS laøm baøi caù nhaân vaø trình baøy baøi giaûi ôû baûng lôùp - HS neâu - HS ñoïc vaø laøm baøi. IV)Hoaït ñoäng noái tieáp:-Nhaän xeùt tieát hoïc. -Chuaån bò baøi sau Taäp laøm vaên VIEÁT VEÀ THAØNH THÒ, NOÂNG THOÂN I.Muïc tieâu -Vieát ñöôïc moät böùc thö ngaén khoaûng 10 caâu cho baïn keå veà thaønh thò hoaëc noâng thoân -Trình baøy ñuùng hình thöùc böùc thö nhö baøi taäp ñoïc Thö göûi baø -Vieát thaønh caâu, duøng töø ñuùng II.Ñoà duøng daïy hoïc -Maãu trình baøy cuûa moät böùc thö III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1)Hoaït ñoäng khôûi ñoäng 2)Caùc hoaït ñoäng chính a)Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi b)Hoaït ñoäng 2: HD vieát thö °Muïc tieâu: Vieát ñöôïc moät böùc thö ngaén khoaûng 10 caâu cho baïn keå veà thaønh thò hoaëc noâng thoân. Trình baøy ñuùng hình thöùc böùc thö. Vieát thaønh caâu, duøng töø ñuùng -Goïi 2HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi -Em caàn vieát thö cho ai? -Em vieát thö ñeå keå nhöõng ñieàu em bieát veà thaønh thò hoaëc noâng thoân -HD: Muïc ñích chính vieát thö laø ñeå keå cho baïn veà nhöõng ñieàu em bieát veà thaønh thò hoaëc noâng thoân nhöng em vaãn caàn vieát theo ñuùng hình thöùc moät böùc thö vaø caàn hoûi thaêm tình hình cuûa baïn, tuy nhieân nhöõng noäi dung naøy caàn ngaén goïn, chaân thaønh -Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch trình baøy cuûa moät böùc thö. GV treo baûng phuï coù vieát saün hình thöùc cuûa böùc thö vaø cho HS ñoïc -Goïi 1HS laøm mieäng -Yeâu caàu HS caû lôùp vieát thö -Goïi HS ñoïc baøi -Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS -Nghe -2HS ñoïc -Vieát thö cho baïn -Nghe -1HS khaù trình baøy, HS nhaän xeùt -Thöïc haønh vieát thö -5HS ñoïc thö cuûa mình, caû lôùp nhaän xeùt, boå sung yù kieán cho thö cuûa töøng baïn IV.Hoaït ñoäng noái tieáp: -Nhaän xeùt tieát hoïc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTKBG TUAN 17 chieu.doc
Tài liệu liên quan