Kế hoạch bài học Toán lớp 2 - Bài: 31 - 5

31

- 5

26

* 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ

5 bằng 6, viết 6, nhớ 1.

*3 trừ 1 bằng 2, viết 2.

.

pdf13 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học Toán lớp 2 - Bài: 31 - 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy Lớp: 2C Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2018 Toán: 31 – 5 31 – 5 = ? Cô giáo có 31 que tính, cô bớt đi 5 que tính. Hỏi cô còn lại bao nhiêu que tính ? 31 - 5 Thứ Năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 Toán 31 – 5 = ? 31 – 5 = 26 Toán: 31 - 5 Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2018 31 – 5 = ? 31 – 5 = 26 3 1 5 - 6 2 * 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6, nhớ 1. *3 trừ 1 bằng 2, viết 2. Toán: 31 - 5 Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2018 . - - . - 22 41 51 8 4 - - 38 3 Bài 1:Tính 61 31 81 7 3 9 2 79 54 Toán: 31 – 5 Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2018 Toán: 31 – 5 Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 51 vµ 4 b) 21 vµ 6 51 7 4 Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2014 21 15 6 4 Toán: 31 - 5 Đàn gà đẻ được 51 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng? 3 Tãm t¾t Đàn gà đẻ: 51 qu¶ trøng Cßn l¹i : ... qu¶ trøng ? Sè qu¶ trøng cßn l¹i lµ. 51 - 6 = 45 (qu¶ trøng) §¸p sè: 45 qu¶ trøng Bµi gi¶i Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2018 Mẹ đã lấy : 6 qu¶ trøng 31 - 5 B A Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2014 To¸n 31 - 5 C D Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2014 To¸n 31 - 5 C B D A Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2014 To¸n 31 - 5 4 §o¹n th¼ng AB c¾t ®o¹n th¼ng CD t¹i ®iÓm nµo? C B O D A Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2014 To¸n Chọn chữ cái đặt trước cách đặt tính đúng: 91 - 8 A. 91 B. 91 C. 91 8 8 8 Chọn chữ cái đặt trước kết quả đúng: 11 – 1 – 9 = A. 3 B. 2 C. 1 - Chọn chữ cái trước kết quả đúng: 51 – 3 = A. 58 B. 47 C. 48 Chọn chữ cái đặt trước kết quả đúng: 71 6 B. 64 A. 65 ; 72 ;C. Ô CỬA BÍ MẬT 2 4 - 1 - 3 5 32140 -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf31 5_12466336.pdf