Kiểm tra định kỳ học kì 1 năm học: 2017 – 2018 môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Lục Sĩ Thành B

2)Đọc hiểu : (6 điểm)

 - Nối từ: (1 điểm)

 - Nối câu: (5 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 23/11/2018 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra định kỳ học kì 1 năm học: 2017 – 2018 môn Toán lớp 1 - Trường tiểu học Lục Sĩ Thành B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ tên HS : Lớp: 1/ Trường Tiểu học Lục Sĩ Thành B KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ 1 Năm học: 2017 –2018 Môn: TOÁN - Thời gian: 30 phút Điểm số: (.) Nhận xét: GT: .. . GK: . I/ KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm): 1) Đọc thành tiếng: - Đọc âm: d, th, gi, h, kh, v, gh, x. - Đọc vần: öu, em, ieâng, uoâi - Đọc từ: khen ngôïi, baïn thaân, traùi cam, ñieåm möôøi. - Đọc câu: Nhöõng boâng caûi nôû roä nhuoäm vaøng caû caùnh ñoàng. Treân trôøi, böôùm bay löôïng töøng ñaøn. 2)Đọc hiểu : (6 điểm) - Nối từ: (1 điểm) bay löôïn Soùng voã Chuoàn chuoàn rì raøo Nối câu: (5 điểm) nghe lôøi thaày coâ giaùo. Nhaø toâi, ai Cuõng sieâng naêng ñaõ ñi qua coù nhieàu haït boø laáy söõa Côn baõo Nhaø beù nuoâi Traùi cam Beù luoân luoân II/ KIỂM TRA VIẾT: ( 10 điểm) Nhìn chép : ( 7 điểm) Trình bày :( 1 điểm) Khi ñi em hoûi Khi veà em chaøo Mieäng em chuùm chím Meï coù yeâu khoâng naøo? 2/ Bài tập: (2 điểm) a/ Điền vần eng hay iêng ? (1 điểm) cái k .ʼ., củ r ..ˋ.. b/ Điền tiếng muỗi hay mèo : (1 điểm) con .. ; con . Họ tên HS : Lớp: 1/ Trường Tiểu học Lục Sĩ Thành B KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ 1 Năm học: 2017 – 2018 Môn: TOÁN - Thời gian: 30 phút Điểm số: (.) Nhận xét: GT: .. . GK: . Đề bài: Câu1: (M 1) Viết số thích hợp vào ô trống (1 điểm) Câu 2: Viết các số sau (M 2)( 1 điểm) ba: .............................. năm: ........................... bảy: ............................ mười :.......................... Câu 3: (M 2)Tính ( 1 điểm) + .......... .......... Bài 4: (M 2)Tính (1 điểm) 6 + 3 = .. 9 – 2 – 3 = Câu 5: (M 1) Hình ? (1 điểm) Hình ....................... Hình ................... Câu 6: (M 3) Số ? 6 + ....... = 8 5 – ......... = 4 Câu 7: (M 3)Điền dấu > ,< , = vào ô trống: (1 điểm ) 10 1 + 4 ; 3 + 4 7 Câu 8: (M 4)Điền số và dấu ( +, - ) vào ô trống (1 điểm) 4 = 9 8 = 6 Câu 9: (M 3)Viết phép tính thích hợp (1 điểm ) Câu 10: (M 4) Viết phép tính thích hợp (1 điểm )     Có : 9 quả cam Cho : 6 quả cam Còn : .... quả cam? Đáp án TIẾNG VIỆT - LỚP 1 2)Đọc hiểu : (6 điểm) - Nối từ: (1 điểm) bay löôïn Soùng voã Chuoàn chuoàn rì raøo Nối câu: (5 điểm) nghe lôøi thaày coâ giaùo. Nhaø toâi, ai Cuõng sieâng naêng ñaõ ñi qua coù nhieàu haït boø laáy söõa Côn baõo Nhaø beù nuoâi Traùi cam Beù luoân luoân 2/ Bài tập: (2 điểm) a/ Điền vần eng hay iêng ? (1 điểm) cái kẻng, củ riềng b/ Điền tiếng muỗi hay mèo : (1 điểm) con muỗi ; chú mèo Đáp án TOÁN LỚP 1 Câu1: (M 1) Viết số thích hợp vào ô trống (1 điểm) 9 7 5 Câu 2: Viết các số sau (M 2)( 1 điểm) ba: ..........3.................. năm: ...........5................ bảy: ..........7................. mười :...........10............... Câu 3: (M 2)Tính ( 1 điểm) + 3 1 0 Bài 4: (M 2)Tính (1 điểm) 6 + 3 = 9 9 – 2 – 3 =10 Câu 5: (M 1) Hình ? (1 điểm) Hình vuông Hình tròn Câu 6: (M 3) Số ? 6 + 2 = 8 5 – 1 = 4 Câu 7: (M 3)Điền dấu > ,< , = vào ô trống: (1 điểm ) > = 10 1 + 4 ; 3 + 4 7 Câu 8: (M 4)Điền số và dấu ( +, - ) vào ô trống (1 điểm) 4 + 5 = 9 8 - 2 = 6 Câu 9: (M 3)Viết phép tính thích hợp (1 điểm ) 6 + 4 = 10 Câu 10: (M 4) Viết phép tính thích hợp (1 điểm )     Có : 9 quả cam Cho : 6 quả cam Còn : .... quả cam? 9 - 6 = 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDef thi HKI TOAN TIENG VIET_12338478.doc
Tài liệu liên quan