Lịch báo giảng Lớp ghép 2+3

Kể ch Ông Mạnh thắng thần.

Tập đọc Mùa xuân đến

L.T việt LĐ: Mùa xuân đến

Toán Bảng nhân 4

L.Toán Luyện tập:Bảng nhân 4

Toán Luyện tập(tg 100)

L.Toán Luyện tập(tg 8,9)

LTVC Từ ngữ về thời tiết .Đặt .

Tập viết Chữ hoa Q

THCHD Luyện viết bài 20

Chính tả (n-v) Mưa bóng mây

 

doc37 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lịch báo giảng Lớp ghép 2+3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 - LỚP GHÉP 2+3 (Từ ngày tháng năm 2016 đến ngày tháng năm 2016) Ngày Buổi Tiết Trình độ 1(Lớp 2) Trình độ 2(Lớp 3) Môn Tên bài dạy Môn Tên bài dạy 2---- Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 3 Tập đọc Sự tích cây vũ sữa Toán Luyện tập(tg 56) 4 Tập đọc Sự tích cây vũ sữa L.Toán Luyện tập(tg 45 ,46) 5 L.TViệt Luyện đọc :Sự tích cây ... Tập đọc Nắng phương Nam Chiều 1 Toán Số bị trừ TĐ - KC Nắng phương Nam 2 L.Toán Luyện tập:Số bị trừ L.TViệt Luyện đọc :Nắng phương 3 THCHD Luyện đọc :Điện thoại THCHD L.ch tả:(n-v)Nắng phương 3---- Sáng 1 2 3 Chính tả Sự tích cây vũ sữa Toán So sánh số lớn gấp mấy lần số bé 4 L.TViệt L.ch tả:(n-v)Sự tích cây .. L.Toán Luyện tập :So sánh số lớn Chiều 1 Toán 13 trừ đi một số 13 - 5 Chính tả (n-v)Chiều tren sông ... 2 L.Toán Luyện tập:13 trừ đi một... L.TViệt Luyện đọc:Luôn nghĩ ... 3 4---- Sáng 1 Kể ch Sự tích cây vũ sữa Toán Luyện tập(tg 58) 2 3 4 Tập đọc Mẹ 5 L.T việt Luyện đọc :Mẹ L.Toán Luyện tập(tg 47) Chiều 1 Toán 33 – 5(tg 58) Tập đọc Cảnh đẹp non sông 2 3 L.Toán Luyện tập : 33 – 5(tg 47) L.TViệt Luyện đọc:Cảnh đẹp non.. 5---- Sáng 1 Toán 53 – 15 (tg59) LTVC Ôn về từ chỉ hoạt động ... 2 L.Toán Luyện tập:53 – 15(tg 48) Chính tả (n-v) Cảnh đẹp non sông 3 LTVC Từ ngữ về tình cảm... Toán Bảng chia 8 4 Tập viết Chữ hoa K L.Toán Luyện tập:Bảng chia 8 Chiều 1 2 3 THCHD Luyện viết bài 12 THCHD Luyện viết bài 12 6---- Sáng 1 Chính tả (n-v) Mẹ TLV Nói ,viết về cảnh đẹp ... 2 TLàm văn Gọi điện Tập viết Ôn chữ hoa H 3 Toán Luyện tập(tg 60) L.T việt Luyện ch tả :Cảnh đẹp .. 4 L.T việt Luyện tập :Từ ngữ về ... Toán Luyện tập(tg 60) 5 GDTT Sinh hoạt lớp GDTT Sinh hoạt lớp LỊCH BÁO GIẢNG - TUÀN 13 - LỚP GHÉP 2+3 (Từ ngày tháng năm 2016 đến ngày tháng năm 2016) Ngày Buổi Tiết Trình độ 1(Lớp 2) Trình độ 2(Lớp 3) Môn Tên bài dạy Môn Tên bài dạy 2---- Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 3 Tập đọc Bông hoa niềm vui Toán So sánh số bé bằng một ... 4 Tập đọc Bông hoa niềm vui L.Toán Luyện tập:So sánh số bé ... 5 L.TViệt Luyện đọc :Bông hoa ... Tập đọc Người con của Tây Nguyên Chiều 1 Toán 14 trừ đi một số 14 - 8 TĐ- KC Người con của Tây Nguyên 2 L.Toán Luyện tập:14 trừ đi một .. L.TViệt Luyện đọc :Người con của.. 3 THCHD Luyện đọc :Há miệng chờ sung THCHD L.ch tả:(n-v):Người con ... 3---- Sáng 1 2 3 Chính tả Bông hoa niềm vui Toán Luyện tập(tg 62) 4 L.TViệt L.ch tả:(n-v)Bông hoa... L.Toán Luyện tập (tg 50) Chiều 1 Toán 34 – 8 ( trg 62 ) Chính tả (n-v)Đêm trăng trên Hồ tây 2 L.Toán Luyện tập:34 – 8 (trg 50) L.TViệt Luyện đọc:Vàm cỏ Đông 3 4---- Sáng 1 Kể ch Bông hoa niềm vui Toán Bảng nhân 9 2 3 4 Tập đọc Quà của bố 5 L.T việt Luyện đọc :Quà của bố L.Toán Luyện tập:Bảng nhân 9 Chiều 1 Toán 54 – 18 ( trg 63 ) Tập đọc Cửa Tùng 2 3 L.Toán Luyện tập:54 – 18( tg 51) L.TViệt Luyện đọc: 5---- Sáng 1 Toán Luyện tập (tg 64) LTVC Mở rông vốn từ :Từ địa ... 2 L.Toán Luyện tập (tg 51,52) Chính tả (n-v)Vàm cỏ Đông 3 LTVC MRVT:Từ ngữ về công... Toán Luyện tập(tg 64) 4 Tập viết Chữ hoa L L.Toán Luyện tập(tg 52) Chiều 1 2 3 THCHD Luyện viết bài 13 THCHD Luyện viết bài 13 6---- Sáng 1 Chính tả (n-v) Quà của bố TLV Viết thư 2 TLàm văn Kể về gia đình Tập viết Ôn chữ hoa 3 Toán 15,16,17,18,trừ đi một số L.T việt Luyện ch tả :Vàm cỏ Đông 4 L.T việt Luyện tập :Từ ngữ về... Toán Gam (tg 65) 5 GDTT Sinh hoạt lớp GDTT Sinh hoạt lớp LỊCH BÁO GIẢNG - TUÀN 14 - LỚP GHÉP 2+3 (Từ ngày tháng năm 2016 đến ngày tháng năm 2016) Ngày Buổi Tiết Trình độ 1(Lớp 2) Trình độ 2(Lớp 3) Môn Tên bài dạy Môn Tên bài dạy 2---- Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 3 Tập đọc Câu chuyện bó đũa Toán Luyện tập(tg 67) 4 Tập đọc Câu chuyện bó đũa L.Toán Luyện tập(tg 53) 5 L.TViệt L Đ :Câu chuyện bó đũa Tập đọc Người liên lạc nhỏ Chiều 1 Toán 55 – 8 ,56 - 8, 37 – 8 ... TĐ- KC Người liên lạc nhỏ 2 L.Toán Luyện tập:55 – 8 ,56 - 7, L.TViệt Luyện đọc :Người liên lạc... 3 THCHD Luyện đọc :Tiếng võng... THCHD L.ch tả:(n-v):Người liên ... 3---- Sáng 1 2 3 Chính tả (N-V)Câu chuyện bó đũa Toán Bảng chia 9 (tg 68) 4 L.TViệt L.ch tả:(n-v)Câu chuyện.. L.Toán Luyện tập: Bảng chia 9 Chiều 1 Toán 65 – 38 ; 46 – 17;... Chính tả (n-v)Người liên lạc nhỏ 2 L.Toán Luyện tập:65 – 38 ;.... L.TViệt Luyện đọc:Một trường ... 3 4---- Sáng 1 Kể ch Câu chuyện bó đũa Toán Luyện tập (tg 69) 2 3 4 Tập đọc Nhắn tin 5 L.T việt Luyện đọc :Nhắn tin L.Toán Luyện tập(tg 55) Chiều 1 Toán Luyện tập(tg 68) Tập đọc Nhớ Việt Bắc 2 3 L.Toán Luyện tập (tg 54) L.TViệt Luyện đọc: Nhớ Việt Bắc 5---- Sáng 1 Toán Bảng trừ (tg 69) LTVC Ôn về từ chỉ đặc điểm 2 L.Toán Luyện tập:Bảng trừ(tg55) Chính tả (n-v) Nhớ Việt Bắc 3 LTVC Từ ngữ về tình cảm gia ... Toán Chia số có 2 chữ số cho... 4 Tập viết Chữ hoa M L.Toán Luyện tập:Chia số có ... Chiều 1 2 3 THCHD Luyện viết bài 14 THCHD Luyện viết bài 14 6---- Sáng 1 Chính tả (n-v) Tiếng võng kêu TLV Giới thiệu hoạt động 2 TLàm văn Quan sát và trả lời câu ... Tập viết Ôn chữ hoa K 3 Toán Luyện tập chung (tg 70) L.T việt Luyện ch tả:Bài tập10 (tg55 4 L.T việt Luyện tập :Từ ngữ về ... Toán Chia số có 2 chữ số cho... 5 GDTT Sinh hoạt lớp GDTT Sinh hoạt lớp LỊCH BÁO GIẢNG - TUÀN 15 - LỚP GHÉP 2+3 (Từ ngày tháng năm 2016 đến ngày tháng năm 2016) Ngày Buổi Tiết Trình độ 1(Lớp 2) Trình độ 2(Lớp 3) Môn Tên bài dạy Môn Tên bài dạy 2---- Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 3 Tập đọc Hai anh em Toán Chia số có 3 chữ số cho ... 4 Tập đọc Hai anh em L.Toán Luyện tập: Chia số có 3 5 L.TViệt L Đ :Hai anh em Tập đọc Hũ bạc của người cha Chiều 1 Toán 100 trừ đi một số TĐ- KC Hũ bạc của người cha 2 L.Toán Luyện tập:100 trừ đi ... L.TViệt Luyện đọc :Hũ bạc của ... 3 THCHD Luyện đọc :Bán chó THCHD L.ch tả:(n-v):Hũ bạc của ... 3---- Sáng 1 2 3 Chính tả (N-V)Hai anh em Toán Chia số có 3 chữ số cho ... 4 L.TViệt L.ch tả:(n-v):Hai anh em L.Toán Luyện tập: Chia số có 3 chữ Chiều 1 Toán Tìm số trừ Chính tả (n-v)Hũ bạc của người cha 2 L.Toán Luyện tập:Tìm số trừ L.TViệt Luyện đọc:Nhà bố ở 3 4---- Sáng 1 Kể ch Hai anh em Toán Giới thiệu bảng nhân 2 3 4 Tập đọc Bé Hoa 5 L.T việt Luyện đọc :Bé Hoa L.Toán Luyện tập:Giới thiệu bảng Chiều 1 Toán Đường thẳng Tập đọc Nhà rông ở Tây nguyên 2 3 L.Toán Luyện tập:Đường thẳng L.TViệt Luyện đọc: Nhà rông ở ... 5---- Sáng 1 Toán Luyện tập (tg 74) LTVC Từ ngữ về các dân tộc ... 2 L.Toán Luyện tập (tg 59 ) Chính tả (n-v) Nhà rông ở Tây ... 3 LTVC Từ chỉ đặc điểm .Kiểu câu Ai thế nào ? Toán Giới thiệu bảng chia 4 Tập viết Chữ hoa N L.Toán Luyện tập:Giới thiệu bảng Chiều 1 2 3 THCHD Luyện viết bài 15 THCHD Luyện viết bài 15 6---- Sáng 1 Chính tả (n-v) Bé Hoa TLV Giới thiệu tổ em 2 TLàm văn Chia vui .Kể về anh em Tập viết Ôn chữ hoa L 3 Toán Luyện tập chung (tg 75) L.T việt Luyện ch tả:Nhà rông ở ... 4 L.T việt Luyện tập :Kể về anh em Toán Luyện tập (tg 76) 5 GDTT Sinh hoạt lớp GDTT Sinh hoạt lớp LỊCH BÁO GIẢNG - TUÀN 16 - LỚP GHÉP 2+3 (Từ ngày tháng năm 2016 đến ngày tháng năm 2016) Ngày Buổi Tiết Trình độ 1(Lớp 2) Trình độ 2(Lớp 3) Môn Tên bài dạy Môn Tên bài dạy 2---- Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 3 Tập đọc Con chó nhà hàng xóm Toán Luyện tập chung (tg 77) 4 Tập đọc Con chó nhà hàng xóm L.Toán Luyện tập chung (tg61) 5 L.TViệt L Đ :Con chó nhà hàng... Tập đọc Đôi bạn Chiều 1 Toán Ngày giờ TĐ- KC Đôi bạn 2 L.Toán Luyện tập:Ngày giờ L.TViệt Luyện đọc :Đôi bạn 3 THCHD LĐ :Đàn gà mới nở THCHD L.ch tả:(n-v):Đôi bạn 3---- Sáng 1 2 3 Chính tả (N-V)Con chó nhà hàng.. Toán Làm quen với biểu thức 4 L.TViệt L.ch tả:(n-v):Con chó nhà L.Toán Luyện tập: Làm quen với ... Chiều 1 Toán Thực hành xem đồng hồ Chính tả (n-v)Đôi bạn 2 L.Toán Luyện tập:Thực hành... L.TViệt Luyện đọc:Ba điều ước 3 4---- Sáng 1 Kể ch Con chó nhà hàng xóm Toán Tính giá trị biểu thức 2 3 4 Tập đọc Thời gian biểu 5 L.T việt LĐ: :Thời gian biểu L.Toán Luyện tập:Tính giá trị biểu Chiều 1 Toán Ngày tháng Tập đọc Về thăm quê ngoại 2 3 L.Toán Luyện tập:Ngày tháng L.TViệt Luyện đọc:Về thăm quê ... 5---- Sáng 1 Toán Thực hành xem lịch LTVC Từ ngữ về thành thị 2 L.Toán Luyện tập:Thực hành ... Chính tả (n-v) Về thăm quê ngoại 3 LTVC Từ về vật nuôi .Kiểu câu. Toán Tính giá trị biểu thức 4 Tập viết Chữ hoa O L.Toán Luyện tập:Tính giá trị biểu Chiều 1 2 3 THCHD Luyện viết bài 16 THCHD Luyện viết bài 16 6---- Sáng 1 Chính tả (n-v) Trâu ơi TLV Nói về thành thị nông thôn 2 TLàm văn Khen ngợi .Kể ngắn về... Tập viết Ôn chữ hoa M 3 Toán Luyện tập chung (tg81) L.T việt Luyện ch tả:Về thăm quê... 4 L.T việt Luyện tập :Kể ngắn về ... Toán Luyện tập (tg 81) 5 GDTT Sinh hoạt lớp GDTT Sinh hoạt lớp LỊCH BÁO GIẢNG - TUÀN 17 - LỚP GHÉP 2+3 (Từ ngày tháng năm 2016 đến ngày tháng năm 2016) Ngày Buổi Tiết Trình độ 1(Lớp 2) Trình độ 2(Lớp 3) Môn Tên bài dạy Môn Tên bài dạy 2---- Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 3 Tập đọc Tìm ngọc Toán Tính giá trị biểu thức 4 Tập đọc Tìm ngọc L.Toán Luyện tập:Tính giá trị biểu.. 5 L.TViệt L Đ :Tìm ngọc Tập đọc Mồ Côi xử kiện Chiều 1 Toán Ôn tập về phép cộng và... TĐ- KC Mồ Côi xử kiện 2 L.Toán Luyện tập:Ôn tập về ... L.TViệt Luyện đọc :Mồ Côi xử kiện 3 THCHD LĐ :Thêm sừng cho ngựa THCHD L.ch tả:Bài tập 3,4(tg64,65) 3---- Sáng 1 2 3 Chính tả (N-V)Tìm ngọc Toán Luyện tập(tg 82) 4 L.TViệt L.ch tả:(n-v):Tìm ngọc L.Toán Luyện tập(tg65) Chiều 1 Toán Ôn tập về phép cộng và... Chính tả (n-v) Vầng trăng quê em 2 L.Toán Luyện tập:Ôn tập về ... L.TViệt Luyện đọc:Âm thanh thành 3 4---- Sáng 1 Kể ch Tìm ngọc Toán Luyện tập chung (trg 83) 2 3 4 Tập đọc Gà tỉ tê với gà 5 L.T việt LĐ:Gà tỉ tê với gà L.Toán Luyện tập chung (trg 66) Chiều 1 Toán Ôn tập về phép cộng và... Tập đọc Anh Đom Đóm 2 3 L.Toán Luyện tập:Ôn tập về... L.TViệt Luyện đọc:Anh Đom Đóm 5---- Sáng 1 Toán Ôn tập về hình học LTVC Ôn tập từ chỉ đặc điểm 2 L.Toán Luyện tập:Ôn tập về hình Chính tả (n-v) Âm thanh thành phố 3 LTVC Từ ngữ về vất nuôi Toán Hình chữ nhật 4 Tập viết Chữ hoa Ô ,Ơ L.Toán Luyện tập:Hình chữ nhật Chiều 1 2 3 THCHD Luyện viết bài 17 THCHD Luyện viết bài 17 6---- Sáng 1 Chính tả (n-v) Gà tỉ tê với gà TLV Viết về thành thị ,nông thôn 2 TLàm văn Ngạc nhiên ,thích thú ... Tập viết Ôn chữ hoa N 3 Toán Ôn tập về đo lường L.T việt Luyện ch tả:Bài tập 9,10 4 L.T việt Luyện tập :Từ ngữ về... Toán Hình vuông (tg 85) 5 GDTT Sinh hoạt lớp GDTT Sinh hoạt lớp LỊCH BÁO GIẢNG - TUÀN 18 - LỚP GHÉP 2+3 (Từ ngày tháng năm 2017 đến ngày tháng năm 2017) Ngày Buổi Tiết Trình độ 1(Lớp 2) Trình độ 2(Lớp 3) Môn Tên bài dạy Môn Tên bài dạy 3---- Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 3 Tiếng việt Ôn tập (tiết1 ) Toán Chu vi hình chữ nhật 4 Tiếng việt Ôn tập (tiết 2) L.Toán Luyện tập:Chu vi hình 5 L.TViệt Ôn tập (tiết 1) Tiếng việt Ôn tập (tiết1 ) Chiều 1 Toán Ôn tập về giải toán Tiếng việt Ôn tập (tiết 2) 2 L.Toán Luyện tập:Ôn tập về ... L.TViệt Ôn tập (tiết 1) 3 THCHD Ôn tập (tiết 2) THCHD Ôn tập (tiết 2) 4---- Sáng 1 2 3 Tiếng việt Ôn tập (tiết 3 ) Toán Chu vi hình vuông 4 L.TViệt Ôn tập (tiết 3) L.Toán Luyện tập:Chu vi hình Chiều 1 Toán Luyện tập chung (tg88) Tiếng việt Ôn tập (tiết 3) 2 L.Toán Luyện tậpchung (tg 69) L.TViệt Ôn tập (tiết 3 ) 3 5---- Sáng 1 Tiếng việt Ôn tập (tiết 4) Toán Luyện tập (trg 89) 2 3 4 Tiếng việt Ôn tập (tiết 5 ) 5 L.T việt Ôn tập (tiết 4) L.Toán Luyện tập (trg 70) Chiều 1 Toán Luyện tập chung (tg89) Tiếng việt Ôn tập (tiết 4) 2 3 L.Toán Luyện tập chung (tg 70) L.TViệt Ôn tập (tiết 4 ) 6---- Sáng 1 Toán Luyện tập chung (tg90) Tiếng việt Ôn tập (tiết 5) 2 L.Toán Luyện tập chung (tg 71) Tiếng việt Ôn tập (tiết 6) 3 Tiếng việt Ôn tập (tiết 6 ) Toán Luyện tập chung (tg90) 4 Tiếng việt Ôn tập (tiết 7 ) L.Toán Luyệntập chung (tg70,71) Chiều 1 2 3 THCHD Ôn tập (tiết 5 ) THCHD Ôn tập (tiết 5) 7---- Sáng 1 Tiếng việt Kiểm tra 2 Tiếng việt Kiểm tra Tiếng việt Kiểm tra 3 Toán Kiểm tra L.T việt Kiểm tra 4 L.T việt Ôn tập Toán Kiểm tra 5 GDTT Sinh hoạt lớp GDTT Sinh hoạt lớp LỊCH BÁO GIẢNG - TUÀN 19 - LỚP GHÉP 2+3 (Từ ngày tháng năm 2017 đến ngày tháng năm 2017) Ngày Buổi Tiết Trình độ 1(Lớp 2) Trình độ 2(Lớp 3) Môn Tên bài dạy Môn Tên bài dạy 2---- Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 3 Tập đọc Chuyện bốn mùa Toán Các số có bốn chữ số 4 Tập đọc Chuyện bốn mùa L.Toán Luyện tập:Các số có bốn 5 L.TViệt L Đ :Chuyện bốn mùa Tập đọc Hai Bà Trưng Chiều 1 Toán Tổng của nhiều số TĐ- KC Hai Bà Trưng 2 L.Toán Luyện tập:Tổng của ... L.TViệt Luyện đọc :Hai Bà Trưng 3 THCHD LĐ :Lá thư nhầm địa chỉ THCHD L.ch tả:Hai Bà Trưng 3---- Sáng 1 2 3 Chính tả (v - n) Chuyện bốn mùa Toán Luyện tập(tg 94) 4 L.TViệt L.ch tả:(n-v):Chuyện bốn L.Toán Luyện tập(tg65) Chiều 1 Toán Phép nhân Chính tả (n-v) Hai Bà Trưng 2 L.Toán Luyện tập:Phép nhân L.TViệt Luyện đọc:Bộ đội về làng 3 4---- Sáng 1 Kể ch Chuyện bốn mùa Toán Các số có bốn chữ số 2 3 4 Tập đọc Thư trung thu 5 L.T việt LĐ: Thư trung thu L.Toán Luyện tập :Các số có bốn Chiều 1 Toán Thừa số - tích Tập đọc Báo cáo kết quả tháng thi... 2 3 L.Toán Luyện tập:Thừa số - tích L.TViệt Luyện đọc:Báo cáo kết ... 5---- Sáng 1 Toán Bảng nhân 2 LTVC Nhân hoa .Ôn cách đặt và .. 2 L.Toán Luyện tập:Bảng nhân 2 Chính tả (n-v) Trần Bình Trọng 3 LTVC Từ ngữ về các mùa ... Toán Các số có bốn chữ số 4 Tập viết Chữ hoa P L.Toán Luyện tập:Các số có bốn Chiều 1 2 3 THCHD Luyện viết bài 19 THCHD Luyện viết bài 19 6---- Sáng 1 Chính tả (n-v) Thư trung thu TLV Nghe kể :Chàng tra làng ... 2 TLàm văn Đáp lời chào ,lời tự giới... Tập viết Ôn chữ hoa 3 Toán Luyện tập(tg 96) L.T việt Luyện ch tả: 4 L.T việt L.c.tả :Lá thư nhầm địa... Toán Số 10 000 - Luyện tập 5 GDTT Sinh hoạt lớp GDTT Sinh hoạt lớp LỊCH BÁO GIẢNG - TUÀN 20 - LỚP GHÉP 2+3A5 (Từ ngày tháng năm 2017 đến ngày tháng năm 2017) Ngày Buổi Tiết Trình độ 1(Lớp 2) Trình độ 2(Lớp 3) Môn Tên bài dạy Môn Tên bài dạy 2---- Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 3 Tập đọc Ông Mạnh thắng thần gió Toán Điểm ở giữa –Trung điểm... 4 Tập đọc Ông Mạnh thắng thần gió L.Toán Luyện tập:Điểm ở giữa ... 5 L.TViệt L Đ :Ông Mạnh thắng ... Tập đọc Ở lại với chiến khu Chiều 1 Toán Bảng nhân 3 TĐ- KC Ở lại với chiến khu 2 L.Toán Luyện tập:Bảng nhân 3 L.TViệt Luyện đọc :Ở lại với chiến 3 THCHD LĐ : Mùa nước nổi THCHD L.ch tả:Ở lại với chiến khu 3---- Sáng 1 2 3 Chính tả (v - n) Gió Toán Luyện tập(tg 99) 4 L.TViệt L.ch tả:(n-v):Ông Mạnh... L.Toán Luyện tập(tg 7) Chiều 1 Toán Luyện tập(tg 98) Chính tả (n-v) Ở lại với chiến khu 2 L.Toán Luyện tập(tg 7) L.TViệt LĐ :Trên đường mòn Hồ ... 3 4---- Sáng 1 Kể ch Ông Mạnh thắng thần... Toán So sánh các số trong phạm.. 2 3 4 Tập đọc Mùa xuân đến 5 L.T việt LĐ: Mùa xuân đến L.Toán Luyện tập :So sánh các số .. Chiều 1 Toán Bảng nhân 4 Tập đọc Chú ở bên Bác Hồ 2 3 L.Toán Luyện tập:Bảng nhân 4 L.TViệt Luyện đọc:Chú ở bên Bác... 5---- Sáng 1 Toán Luyện tập(tg 100) LTVC Từ ngữ về Tổ Quốc .Dấu... 2 L.Toán Luyện tập(tg 8,9) Chính tả (n-v) Trên đường mòn Hồ .. 3 LTVC Từ ngữ về thời tiết .Đặt .. Toán Luyện tập(tg 101) 4 Tập viết Chữ hoa Q L.Toán Luyện tập(tg 8,9) Chiều 1 2 3 THCHD Luyện viết bài 20 THCHD Luyện viết bài 20 6---- Sáng 1 Chính tả (n-v) Mưa bóng mây TLV Báo cáo hoạt động 2 TLàm văn Tả ngắn về bốn mùa Tập viết Ôn chữ hoa N 3 Toán Bảng nhân 5 L.T việt Luyện ch tả:Trên đường... 4 L.T việt L.c.tả :Mùa xuân đến Toán Phép cộng các số trong ... 5 GDTT Sinh hoạt lớp GDTT Sinh hoạt lớp LỊCH BÁO GIẢNG - TUÀN 21 - LỚP GHÉP 2+3A5 (Từ ngày tháng năm 2017 đến ngày tháng năm 2017) Ngày Buổi Tiết Trình độ 1(Lớp 2) Trình độ 2(Lớp 3) Môn Tên bài dạy Môn Tên bài dạy 2---- Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 3 Tập đọc Chim sơn ca và bông ... Toán Luyện tập(tg 103) 4 Tập đọc Chim sơn ca và bông ... L.Toán Luyện tập(tg 10) 5 L.TViệt L Đ :Chim sơn ca và ... Tập đọc Ông tổ nghề thêu Chiều 1 Toán Luyện tập(tg 102) TĐ- KC Ông tổ nghề thêu 2 L.Toán Luyện tập(tg 10) L.TViệt Luyện đọc :Ông tổ nghề ... 3 THCHD LĐ :Thông báo của thư ... THCHD L.ch tả:Ông tổ nghề thêu 3---- Sáng 1 2 3 Chính tả (v - n) Chim sơn ca và ... Toán Phép trừ các số trong ... 4 L.TViệt L.ch tả:(n-v):Chim sơn ... L.Toán Luyện tập :Phép trừ các số.. Chiều 1 Toán Đường gấp khúc – Độ ... Chính tả (n-v) Ông tổ nghề thêu 2 L.Toán Luyện tập:Đường gấp... L.TViệt LĐ :Người trí thức yêu ... 3 4---- Sáng 1 Kể ch Chim sơn ca và bông ... Toán Luyện tập(tg 105) 2 3 4 Tập đọc Vè chim 5 L.T việt LĐ: Vè chim L.Toán Luyện tập(tg 11) Chiều 1 Toán Luyện tập(tg 104) Tập đọc Bàn tay cô giáo 2 3 L.Toán Luyện tập(tg 11,12) L.TViệt Luyện đọc:Bàn tay cô giáo 5---- Sáng 1 Toán Luyện tập chung (trg105) LTVC Nhân hóa .Ôn cách đặt và... 2 L.Toán Luyện tập chung (trg12..) Chính tả (n-v)Bàn tay cô giáo 3 LTVC Từ ngữ về chim chóc Toán Luyện tập chung (trg106) 4 Tập viết Chữ hoa R L.Toán Luyện tập chung (trg12) Chiều 1 2 3 THCHD Luyện viết bài 21 THCHD Luyện viết bài 21 6---- Sáng 1 Chính tả (n-v) Sân chim TLV Nói về trí thức ... 2 TLàm văn Đáp lời cảm ơn.Tả ngắn.. Tập viết Ôn chữ hoa O , Ô , Ơ 3 Toán Luyện tập chung (trg105) L.T việt Luyện ch tả:Ông trời bật ... 4 L.T việt L.c.tả :Vè chim Toán Tháng - Năm 5 GDTT Sinh hoạt lớp GDTT Sinh hoạt lớp LỊCH BÁO GIẢNG - TUÀN 22 - LỚP GHÉP 2+3A5 (Từ ngày tháng năm 2017 đến ngày tháng năm 2017) Ngày Buổi Tiết Trình độ 1(Lớp 2) Trình độ 2(Lớp 3) Môn Tên bài dạy Môn Tên bài dạy 2---- Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 3 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm ... Toán Luyện tập(tg 109) 4 Tập đọc Một trí khôn hơn trăm ... L.Toán Luyện tập(tg 14) 5 L.TViệt L Đ :Một trí khôn hơn ... Tập đọc Nhà bác học và bà cụ Chiều 1 Toán Ôn tập TĐ- KC Nhà bác học và bà cụ 2 L.Toán Ôn tập L.TViệt Luyện đọc :Nhà bác học... 3 THCHD LĐ :Chim rừng tây... THCHD L.ch tả:Nhà bác học và bà... 3---- Sáng 1 2 3 Chính tả (v - n) Một trí khôn hơn... Toán Hình tròn tâm đường kính... 4 L.TViệt L.ch tả:(n-v):Một trí ... L.Toán Luyện tập :Hình tròn tâm ... Chiều 1 Toán Phép chia Chính tả (n-v) Ê – đi - xơn 2 L.Toán Luyện tập:Phép chia L.TViệt LĐ :Chiếc máy bơm 3 4---- Sáng 1 Kể ch Một trí khôn hơn trăm ... Toán Ôn tập 2 3 4 Tập đọc Cò và Cuốc 5 L.T việt LĐ: Cò và Cuốc L.Toán Ôn tập Chiều 1 Toán Bảng chia 2 Tập đọc Cái cầu 2 3 L.Toán Luyện tập:Bảng chia 2 L.TViệt Luyện đọc:Cái cầu 5---- Sáng 1 Toán Một phần hai LTVC Từ ngữ về sáng tạo .Dấu ... 2 L.Toán Luyện tập:Một phần hai Chính tả (n-v)Một nhà thông thái 3 LTVC Từ ngữ về loài chim... Toán Nhân số có 4 chữ số với ... 4 Tập viết Chữ hoa S L.Toán Luyện tập:Nhân số có 4 ... Chiều 1 2 3 THCHD Luyện viết bài 22 THCHD Luyện viết bài 22 6---- Sáng 1 Chính tả (n-v) Cò và Cuốc TLV Nói viết về người lao động.. 2 TLàm văn Đáp lời xin lỗi .Tả ngắn... Tập viết Ôn chữ hoa P 3 Toán Luyện tập(tg 111) L.T việt Luyện ch tả:Chiếc máy ... 4 L.T việt L.c.tả :Cò và Cuốc Toán Luyện tập(tg 114) 5 GDTT Sinh hoạt lớp GDTT Sinh hoạt lớp LỊCH BÁO GIẢNG - TUÀN 23 - LỚP GHÉP 2+3A5 (Từ ngày tháng năm 2017 đến ngày tháng năm 2017) Ngày Buổi Tiết Trình độ 1(Lớp 2) Trình độ 2(Lớp 3) Môn Tên bài dạy Môn Tên bài dạy 2---- Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 3 Tập đọc Bác sĩ sói Toán Nhân số có 4 chữ số với ... 4 Tập đọc Bác sĩ sói L.Toán Luyện tập:Nhân số có 4 chữ 5 L.TViệt L Đ :Bác sĩ sói Tập đọc Nhà ảo thuật Chiều 1 Toán Số bị chia - số chia ... TĐ- KC Nhà ảo thuật 2 L.Toán Luyện tập:Số bị chia ... L.TViệt Luyện đọc :Nhà ảo thuật 3 THCHD LĐ :Sư tử xuất quân THCHD L.ch tả:Nhà ảo thuật 3---- Sáng 1 2 3 Chính tả (v - n) Bác sĩ sói Toán Luyện tập(tg 116) 4 L.TViệt L.ch tả:(n-v):Bác sĩ sói L.Toán Luyện tập(tg 19) Chiều 1 Toán Bảng chia 3 Chính tả (n-v) Nghe nhạc 2 L.Toán Luyện tập:Bảng chia 3 L.TViệt LĐ :Em vẽ Bác Hồ 3 4---- Sáng 1 Kể ch Bác sĩ sói Toán Chia số có 4 chữ số với ... 2 3 4 Tập đọc Nội quy đạo khỉ 5 L.T việt LĐ: Nội quy đạo khỉ L.Toán Luyện tập:Chia số có 4 ... Chiều 1 Toán Một phần ba Tập đọc Chương trình xiếc đặc sắc 2 3 L.Toán Luyện tập:Một phần ba L.TViệt Luyện đọc:Chương trình... 5---- Sáng 1 Toán Luyện tập(tg 115) LTVC Nhân hóa ôn cách đặt và ... 2 L.Toán Luyện tập(tg 21) Chính tả (n-v)Người sáng tác Quôc... 3 LTVC Từ ngữ về muông thú... Toán Chia số có 4 chữ 4 Tập viết Chữ hoa T L.Toán Luyện tập:Chia số có 4 chữ Chiều 1 2 3 THCHD Luyện viết bài 23 THCHD Luyện viết bài 23 6---- Sáng 1 Chính tả (n-v) Ngày hội đua voi... TLV Kể về một người trí thức 2 TLàm văn Đáp lời khảng định ... Tập viết Ôn chữ hoa Q 3 Toán Tìm một thừa số của ... L.T việt Luyện ch tả:Em vẽ Bác Hồ 4 L.T việt L.c.tả :Nội quy đạo khỉ Toán Chia số có 4 chữ số cho ... 5 GDTT Sinh hoạt lớp GDTT Sinh hoạt lớp LỊCH BÁO GIẢNG - TUÀN 24 - LỚP GHÉP 2+3A5 (Từ ngày tháng năm 2017 đến ngày tháng năm 2017) Ngày Buổi Tiết Trình độ 1(Lớp 2) Trình độ 2(Lớp 3) Môn Tên bài dạy Môn Tên bài dạy 2---- Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 3 Tập đọc Quả tim khỉ Toán Luyện tập(tg 120) 4 Tập đọc Quả tim khỉ L.Toán Luyện tập(tg 22) 5 L.TViệt L Đ :Quả tim khỉ Tập đọc Đối đáp với vua Chiều 1 Toán Luyện tập(tg 117) TĐ- KC Đối đáp với vua 2 L.Toán Luyện tập(tg 22,23) L.TViệt Luyện đọc :Đối đáp với vua 3 THCHD LĐ :Gấu trắng là chúa ... THCHD L.ch tả:Đối đáp với vua 3---- Sáng 1 2 3 Chính tả (v - n) Quả tim khỉ Toán Luyện tập chung(tg 120) 4 L.TViệt L.ch tả:Quả tim khỉ L.Toán Luyện tập chung (tg 23) Chiều 1 Toán Bảng chia 4 Chính tả (n-v) Đối đáp với vua 2 L.Toán Luyện tập:Bảng chia 4 L.TViệt LĐ :Mặt trời mọc ở đằng ... 3 4---- Sáng 1 Kể ch Quả tim khỉ Toán Làm quen với chữ số La Mã 2 3 4 Tập đọc Voi nhà 5 L.T việt LĐ: Voi nhà L.Toán Luyện tập:Làm quen với ... Chiều 1 Toán Một phần tư Tập đọc Tiếng đàn 2 3 L.Toán Luyện tập:Một phần tư L.TViệt Luyện đọc:Tiếng đàn 5---- Sáng 1 Toán Luyện tập(tg 120) LTVC Từ ngữ về nghệ thuật 2 L.Toán Luyện tập(tg 25) Chính tả (n-v)Tiếng đàn 3 LTVC Từ ngữ về loài thú .Dấu... Toán Luyện tập(tg 122) 4 Tập viết Chữ hoa U , Ư L.Toán Luyện tập(tg 24) Chiều 1 2 3 THCHD Luyện viết bài 24 THCHD Luyện viết bài 24 6---- Sáng 1 Chính tả (n-v) Voi nhà TLV Nghe – kể :Người bán quạt... 2 TLàm văn Đáp lời phụ định ... Tập viết Ôn chữ hoa R 3 Toán Bảng chia 5 L.T việt Luyện ch tả:Tiếng đàn 4 L.T việt L.c.tả :Voi nhà Toán Thực hành xem đồng hồ 5 GDTT Sinh hoạt lớp GDTT Sinh hoạt lớp LỊCH BÁO GIẢNG - TUÀN 25 - LỚP GHÉP 2+3A5 (Từ ngày tháng năm 2017 đến ngày tháng năm 2017) Ngày Buổi Tiết Trình độ 1(Lớp 2) Trình độ 2(Lớp 3) Môn Tên bài dạy Môn Tên bài dạy 2---- Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 2 3 Tập đọc Sơn Tinh Thủy Tinh Toán Thực hành xem đồng hồ 4 Tập đọc Sơn Tinh Thủy Tinh L.Toán Luyện tập:Thực hành xem ... 5 L.TViệt L Đ :Sơn Tinh Thủy Tinh Tập đọc Hội vật Chiều 1 Toán Một phần năm TĐ- KC Hội vật 2 L.Toán Luyện tập :Một phần năm L.TViệt Luyện đọc :Hội vật 3 THCHD LĐ :Dự báo thời tiết THCHD L.ch tả:Hội vật 3---- Sáng 1 2 3 Chính tả (v - n) Sơn Tinh Thủy ... Toán Bài toán có liên quan đến ... 4 L.TViệt L.ch tả:Sơn Tinh Thủy... L.Toán Luy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 5 Lop 2_12453914.doc
Tài liệu liên quan