Luận án Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

Trang

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 5

1.1. Các công trình khoa học trong nước liên quan đến đề tàiluận án 5

1.2. Các công trình khoa học nước ngoài có liên quan đến đề tài

luận án và những đánh giá 11

Chương 2. BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU ĐOÀN BỘ

ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN

NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 21

2.1. Khái quát về tiểu đoàn và đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội

chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay 21

2.2. Bản lĩnh chính trị và một số vấn đề chủ yếu về nâng cao bản

lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực

Quân đội nhân dân Lào hiện nay 41

Chương 3. BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VÀ NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH

TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU ĐOÀN BỘ ĐỘI CHỦ LỰC

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC

TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 72

3.1. Thực trạng bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn

bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay 72

3.2. Nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn, bộ

đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay -

thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm 85

Chương 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG

CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU

ĐOÀN BỘ ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI

ĐOẠN HIỆN NAY 107

4.1. Dự báo những nhân tố tác động và phương hướng nâng cao

bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ

lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay 107

4.2. Những giải pháp chủ yếu nâng cao bản lĩnh chính trị cho

đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân

Lào giai đoạn hiện nay 116

KẾT LUẬN 156

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 158

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 159

pdf178 trang | Chia sẻ: lavie11 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhà nước, gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức người cán bộ trong điều kiện và môi trường mới. V.I.Lênin chỉ rõ: Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi điều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ mấu trên chiến trường, lòng tin vào một cuộc chiến tranh chính nghĩa, sự giác ngộ rằng cần phải hy sinh đời mình cho hạnh phúc của những người anh em là yếu tố nâng cao tin thần của binh sĩ và làm cho họ chịu đựng khó khăn chưa từng thấy [9, tr.147]. Theo bài trưng cầu ý kiến chỉ ra “đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực quan tâm đến những biến đổi phức tạp của tình hình thế giới chiếm đến 77,3%, quan tâm đến tính chất và quy mô của các cuộc chiến tranh hiện nay chiếm 56,7%, quan tâm đến thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước chiếm 77,8%, quan tâm đến cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy Nhà nước chiếm 99%, quan tâm đến sức mạnh chiến đấu của quân đội chiếm 98,1%, quan tâm đến chính sách của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với cán bộ 87,2%” [Phụ lục 01]. Khả năng rèn luyện, giác ngộ về chính trị tư tưởng, rèn luyện ý chí của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực được thể hiện ở lòng nhiệt tình cách mạng, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ XHCN; kiên định với mục tiêu con đường XHCN, con đường mà Đảng và nhân dân các bộ 78 tộc Lào đã lựa chọn; luôn tin tưởng và nhất trí cao với đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, đơn vị; có ý thức phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng của Đảng, nghị quyết của cấp ủy Đảng, có lối sống lành mạnh, sống có lý tưởng có kỷ luật. Trong thực tiễn chứng minh qua khảo sát thực tế huấn luyện chính trị từ năm 2010 - 2013, cho thấy “năm 2010 chiếm 90%, năm 2012 chiếm 98%, năm 2013 chiếm 100%” [Phụ lục 04] và “rèn luyện, giác ngộ về chính trị tư tưởng và rèn luyện ý chí chiếm 88,4%” [Phụ lục 01]. Đồng thời chất lượng của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực nhiều đơn vị có chuyển biến tích cực về chính trị vững vàng - tư tưởng ổn định thể hiện “vững mạnh toàn diện năm 2010 chiếm 30%, năm 2011 chiếm 30,6%, năm 2012 chiếm 40,1%, năm 2013 chiếm 48,2%; khá về chính trị năm 2010 chiếm 47,2%, năm 2011 chiếm 60,1%, năm 2012 chiếm 68,2%, năm 2013 chiếm 87,3%; yếu kém về chính trị năm 2010 chiếm 20,1%, năm 2011 chiếm 19,2%, năm 2012 chiếm 10,1%, năm 2013 chiếm 6,5% và bị kỷ luật quân đội năm 2010 chiếm 2,8%, năm 2011 chiếm 0,4%, năm 2012 chiếm 0,6%, năm 2013 chiếm 0,5%” [Phụ lục 03]. Trong thực tiễn chứng minh theo khảo sát trong thời gian từ 2010 - 2013 “vi phạm kỷ luật của quân đội năm 2010 có 1%, năm 2011 có 0,7%, năm 2012 có 0,5%, năm 2013 0,3%” [Phụ lục 06]. Đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực đã phát huy truyền thống cách mạng, anh dũng bộ đội “Lào-Ít-xa-la”, biết chịu đựng hy sinh, gian khổ, kiên nhẫn, cần cù, chất phác, việc khó khăn nguy hiểm mấy cũng không sợ, nhất định làm cho kỳ được. Đó là truyền thống, đạo đức, tác phong tốt, phải luôn được giữ vững và phát triển. Thực tiễn đã chứng minh trải qua hơn 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo Đảng NDCM Lào, sự nuôi dưỡng của nhân dân, lời khen của Tổ quốc đã trở thành lời thề danh dự đối với đội ngũ CBTĐ chủ lực trong đấu tranh cách mạng, cũng như trong xây dựng hòa bình hiện nay. 79 Sáu là, nhìn chung đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực đã làm chủ cảm xúc, có sự tự tin, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm theo đuổi chân lý. Đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực đã làm chủ cảm xúc, có đủ khả năng trong đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Đồng thời, biết tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ, phát huy dân chủ rộng rãi trong Đảng và toàn xã hội cũng như toàn đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những người vi phạm khi được phát hiện. Phát huy một cách tích cực dư luận xã hội, đặc biệt là các phương tiện thông tin đại chúng trong việc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của đội ngũ cán bộ. Trước tình hình chính trị thế giới biến động hết sức phức tạp đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào vẫn còn tin vào sự lãnh đạo, chủ trương đường lối, nhất là công cuộc đổi mới do Đảng NDCM Lào khởi xướng; tin vào sức mạnh theo điều tra “khả năng làm chủ cảm xúc, sự tự tin, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm và dám theo đuổi chân lý chiếm 71,5%” [Phụ lục 01]. Trong điều kiện hiện nay khi mà hàng ngày, hàng giờ người cán bộ, đảng viên phải đối mặt với nhiều vấn đề mới của cơ chế và tác động của những điều kiện trong và ngoài nước nhưng đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực ngăn chặn được sự cám dỗ về vật chất của cơ chế thị trường, cơ chế mở; trước sự phá hoại của kẻ thù thông qua chiến lược "diễn biến hoà bình" những tham vọng về địa vị, quyền lợi, những toán tính lợi ích. Nhưng đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực vẫn quán triệt sâu sắc quan điểm đó, mỗi cán bộ ở từng cương vị công tác của mình rất nghiêm chỉnh và sáng tạo trong thực hiện nghị quyết của cấp uỷ Đảng, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Cay-xỏi Phôm-vi-hản, không hoang mang, dao động trước khó khăn, không giấu giếm khuyết điểm, sai lầm mà dám thẳng thắn thừa nhận sai lầm, khuyết điểm để tự sửa chữa, không ngừng đổi mới để phát triển. Đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực đã tích cực tổ chức cho đơn vị tham gia xây dựng kinh tế và lao động sản xuất làm ra nhiều của cải vật chất cho xã hội 80 và tự giải quyết một phần các nhu cầu của quân đội, góp phần giảm bớt khó khăn, đóng góp của nhân dân. Đến nay, nhiều đơn vị có khả năng tự lực tự cường chính bản thân mình trở thành đơn vị điển hình trong sản xuất phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 3.1.2. Hạn chế, khuyết điểm Một là, một số CBTĐ bộ đội chủ lực chưa tích cực học hỏi, làm chủ kiến thức mọi mặt; khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chưa cao. Trong khi, phần lớn CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào, có ý thức tự giác, tích cực tu dưỡng rèn luyện phấn đấu, thực sự trở thành tấm gương tiêu biểu về phẩm chất, năng lực. Bên cạnh đó vẫn còn một số CBTĐ chưa ý thức đầy đủ về vị trí, trách nhiệm của mình, chưa quan tâm đến học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất và năng lực công tác. Khi gặp khó khăn thì dao động, chùn bước, thoái thác nhiệm vụ, làm việc cầm chừng, thiếu trách nhiệm, chưa gương mẫu trong lời nói việc làm, thiếu nỗ lực phấn đấu vươn lên. Có CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào cho rằng mình là Thủ trưởng về quân sự, đứng đầu đơn vị, vì vậy họ thiếu tôn trọng ý kiến đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, ít lắng nghe dư luận, không biết tự điều chỉnh thái độ, hành vi của mình cho phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của tập thể, của cấp dưới. Vì vậy, so với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ QĐND Lào và nhiệm vụ tiểu đoàn bộ đội chủ lực trong tình hình mới, một số cán bộ vẫn còn bộc lộ hẫng hụt, yếu kém về năng lực lãnh đạo, chỉ huy và quản lý đơn vị. Đại hội VIII của Đảng NDCM Lào chỉ ra khả năng lãnh đạo của cấp ủy các cấp, chưa ngang tầm với nhiệm vụ chính trị, sự thái hóa biến chất về chính trị và đạo đức của cán bộ có nơi tăng lên, xây dựng đơn vị VMTD không đạt được mục đích đã đề ra.... Ha là, vẫn còn một số CBTĐ bộ đội chủ lực nhận thức chưa sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của cách mạng. 81 Đây chính là khuyết điểm đáng lo ngại trong bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào giai đọan hiện nay. Hơn sáu mươi năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, bản chất giai cấp công nhân của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào luôn được giữ vững và phát triển. Điều đó đã giúp cho QĐND Lào tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, sự tác động của tình hình thế giới ảnh hưởng đến một số cán bộ, họ nghi ngờ chủ nghĩa Mác - Lênin, nghi ngờ CNXH, nghi ngờ cả chính mình. Và từ nghi ngờ đến thay đổi quan điểm, lập trường, chê bai CNXH và ca tụng chủ nghĩa tư bản. Họ không hiểu rằng, những bước lùi tạm thời của CNXH trong hai thập kỷ qua không phải là dấu chấm hết của xu thế thời đại, của trào lưu lịch sử, của tương lai nhân loại. Với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm thực hiện "phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù, trong một bộ phận CBTĐ bộ đội chủ lực, ở những mức độ nhất định, đã xuất hiện tư tưởng, tâm lý sao nhãng chính trị, dao động niềm tin, lối sống thực dụng Những hiện tượng này đã và đang gây tác hại không nhỏ đến bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp bộ đội “Lào-Ít-xa- la”, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong giai đoạn cách mạng mới thể hiện trong bài trưng cầu ý kiến đáng lo ngại của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào “không cần thiết phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Cay-xỏn Phôm- vi-hản chiếm đến 30%, không có ý nghĩa thiết thực chiếm 6,9%, khó trả lời chiếm 2,1%” [Phụ lục 01]. Ba là, có một số CBTĐ chưa thực sự kiên định, vũng vàng với mục tiêu, lý tưởng, con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn Nhìn nhận một cách nghiêm túc thì bản lĩnh chính trị của một số CBTĐ bộ đội chủ lực còn nhiều bất cập, chưa thực sự kiên định, vững vàng với mục tiêu, lý tưởng, con đường cách mạng của Đảng, chưa theo kịp sự 82 phát triển của thực tiến cách mạng, thực tiễn xây dựng quân đội trong thời kỳ mới. Biểu hiện của những bất cập đó là ở niềm tin đối với con đường đi lên CNXH của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào chưa được củng cố vững chắc; khả năng phát triển, xử lý, giải quyết các tình huống chính trị, tư tưởng còn thiếu nhạy bén, sắc sảo. Thực tiễn có một số CBTĐ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ huy của mình đã vi phạm kỷ luật quân đội nghiêm trọng, vi phạm pháp luật ngàng càng tăng, chưa chủ động đấu tranh có hiệu quả đối với các quan điểm thù địch, sai trái để bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội... Hiện nay, có cán bộ thiếu tích cực, nỗ lực phấn đấu vì sự phồn vinh của đất nước, sự thắng lợi của chế độ XHCN, đã giúp cho họ vượt qua được cái tầm thường trong đời sống thường nhật để có cống hiến, góp phần xứng đáng cho, Tổ quốc, nhân dân. Thể hiện “không tin tưởng vào thắng lợi chiếm đến 20,1% và khó trả lời chiếm đến 7%” [Phụ lục 01]. Những hạn chế đó có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT, đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong giai đoạn hiện nay, theo trưng cầu ý kiến cho rằng “nhận thức không sâu sắc nền tảng tư tưởng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng về CNXH chiếm đến 15,2%, khó trả lời 0,5%” [Phụ lục 01]. Bốn là, một bộ phận CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào chưa tích cực rèn luyện về chính trị tư tưởng, ý chí, quyết tâm chiến đấu chưa cao. Một số ít CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào chưa tích cực rèn luyện về chính trị tư tưởng, ý chí, suy thoái về đạo đức lối sống biểu hiện đặc trưng nhất là tệ tham nhũng quan liêu. Đứng trước những tác động tiêu cực từ mặt trái cơ chế thị trường và âm mưu phá hoại của kẻ thù, một số CBTĐ bộ đội chủ lực Quân đội nhân dân Lào tỏ ra thiếu bản lĩnh, thiếu lý trí và sự tỉnh táo trong làm chủ hành vi đạo đức của bản thân, sa ngã, biến chất về đạo đức, lối sống. Bị chủ nghĩa cá nhân lôi cuốn, họ bất chấp pháp luật nhà 83 nước, kỷ luật quân đội, chỉ lo vun vén bản thân, làm tổn hại đến lợi ích của tập thể, làm suy giảm uy tín của đội ngũ cán bộ. Có người sống buông thả, không chú ý giữ gìn danh dự bản thân. Có những CBTĐ trước đây dũng cảm hiên ngang đối mặt với quân thù nhưng ngày nay lại thiếu dũng khí đấu tranh với những sai lầm của bản thân, thậm chí hèn nhát, khuất phục trước những cám dỗ của cuộc sống, có tư tưởng “xả hơi”, hưởng lạc. Một số CBTĐ bộ đội chủ lực coi vị trí của mình như một cái cầu thang để thăng quan phát tài. Họ chạy chức chạy quyền, lợi dụng chức vụ và cương vị công tác để tham ô, hà lạm công quỹ, nhận hối lộ, làm giàu bất chính diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Họ không quan tâm đến đời sống của anh em đơn vị, nhân dân mà chỉ lo đến lợi ích của riêng mình, thích ăn chơi, chạy theo lối sống phương tây thực tế cho thấy “cán bộ đánh số năm 2010 chiếm 9,1%, năm 2011 chiếm 10,3%, năm 2012 chiếm 12,6%, năm 2013 chiếm 14,3%” [Phụ lục 06]. Qua thực tiễn những vụ án về kinh tế - xã hội, ma túy vừa qua càng cho thấy rõ thêm sự tham nhũng lộng hành của một số cán bộ nhất là cán bộ tiểu đoàn trong đơn vị đóng quân trong thủ đô, thành phố và giáp biên giới có chức có quyền đã vi phạm đến bản chất của Đảng. Đảng NDCM Lào đã nhận định: trong nhiều năm qua sự suy thoái về đạo đức lối sống, đặc biệt nạn tham nhũng và tệ quan liêu đã trở thành quốc nạn, là một nguy cơ lớn đối với Tổ quốc; các tệ nạn trong xã hội xuất hiện nhiều hình thức có xu thế ra tăng. Năm là, một số CBTĐ bộ đội chủ lực chưa yên tâm với nhiệm vụ, động cơ phấn đấu chưa tốt, sức chịu đựng khó khăn, gian khổ chưa cao. Xác định nhiệm vụ và động cơ phấn đấu, sức chịu đựng khó khăn trong thời gian qua, bên cạnh những mặt đã làm được nhưng vẫn còn những hạn chế. Một số ít CBTĐ bộ đội chủ lực chưa yên tâm với nhiệm vụ và động cơ phấn đấu, sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai chưa cao. Bên cạnh đó là những bất cập trong thực hiện chính sách cán bộ đã không khuyến khích được đội ngũ 84 cán bộ phát huy tối đa tính tự giác, tự rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị “trong thực thi chính sách của Đảng đúng và phù hợp sẽ dẫn tới cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cần nhận thấy một thực tế còn không ít CBTĐ bộ đội chủ lực trong các đơn vị hiện nay làm việc thiếu tích cực. Điều đó thể hiện ở chỗ: nhiều cán bộ, bảo thủ trong cách nghĩ, cách làm, thiếu sự năng động, sáng tạo và đổi mới; cách làm việc không đổi mới, thập chí hiện tượng quan liêu năng nề, hành chính hóa, không thạo việc, tác phong chậm chạp, rườm rà, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm còn phổ biến... dẫn đến sự trì trệ về phương thức hoạt động lãnh đạo, chỉ huy và quản lý khi quần chúng kêu ca về tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của không ít cán bộ trong giải quyết công việc, lợi ích của quần chúng bị tổn hại. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì đơn vị sẽ không được lòng dân và cán bộ sẽ ngày càng xa quần chúng. Và điều này đã đi ngược lại với phương châm xây dựng một nền hành chính phát triển, hiện đại của một Nhà nước pháp quyền XHCN "của dân, do dân, vì dân". Trong khi phần lớn CBTĐ bộ đội chủ lực gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống thì một bộ phận cán bộ có chức, có quyền, bằng con đường phi pháp giàu lên nhanh chóng, gây nên sự bất bình chính đáng trong quần chúng, đồng thời tạo ra kẽ hở để các thế lực thù địch cơ hội lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc kích động chống phá Đảng. Sáu là, khả năng làm chủ cảm xúc của một số CBTĐ chưa cao; sự tự tin, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm có lúc, có nơi còn hạn chế. Hiện nay một số và có lúc cán bộ nhất là đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào còn thiếu hăng hái, chưa thực sự dám nghĩ, dám làm trong công việc và dám chịu trách nhiệm thể hiện: thiếu tư duy mới, ý tưởng mới nảy sinh trong quá trình nhận thức còn hạn chế, hình thành trên cơ sở tri thức khoa học và động cơ vì nước, vì dân còn yếu kém. Đáng lo ngại là một số CBTĐ bộ đội chủ lực không biết chấp nhận khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, sợ hiểm nguy, tính toán thiệt hơn, không dám sẵn sàng đảm nhiệm những công việc 85 mới nảy sinh. Có một số cán bộ không nhỏ, thiếu sự dũng cảm thể hiện, cái đúng không dám làm, không dám bảo vệ, không dám khen thưởng, cái sai không dám kiên quyết đấu tranh, không dám từ bỏ, tìm cách lảng tránh những vấn đề phức tạp, đắm chìm trong tư tưởng chỉ biết hưởng thụ, ăn ngon, sống trong nơi mát lạnh, không thích đi nơi thiếu thốn, không bám sát đơn vị cơ sở. Không ít cán bộ chưa thật sự phát huy được vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống; chưa thực sự năng động sáng tạo, dám chịu trách nhiệm; chưa có phong cách làm việc dân chủ “nói đi đôi với làm”, gần gũi quần chúng, bám sát thực tiễn, cơ sở. 3.2. NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU ĐOÀN, BỘ ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM 3.2.1. Thực trạng nâng cao bản lĩnh chính trị 3.2.1.1. Những ưu điểm * Về nội dung nâng cao bản lĩnh chính trị Một là, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ trí tuệ và ý thức chính trị, tư tưởng và tình cảm cách mạng của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực. Hồ Chí Minh đòi hỏi: “Phải tăng cường công tác chính trị, luôn luôn nâng cao trình độ chính trị và giác ngộ giai cấp của bộ đội ta; phải bảo đảm sự chấp hành chính sách của Đảng và Chính phủ” [27, tr.14]. Trình độ trí tuệ của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực được quan tâm thể hiện Đảng NDCM Lào đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX năm 2011 “phải đột phá mạnh mẽ về việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là việc xây dựng và đào tạo nâng cao trình độ kiến thức, năng lực về mọi mặt của cán bộ đi đối với nhu cầu phát triển hiện nay”. Nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào, Đảng ủy các cấp đã không ngừng nâng cao trình độ tinh nhuệ về chính trị và trình độ kỹ thuật, chiến thuật, trình độ tác chiến. Đồng thời, từng bước hiện đại quân đội phù hợp với khả năng thực tế của đất 86 nước và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Công tác huấn luyện trong thời bình, trước hết là huấn luyện đội ngũ cán bộ tốt, tinh thông về trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, cả trong huấn luyện và trong cuộc sống sinh hoạt phải thực sự là tấm gương cho cấp dưới và chiến sĩ noi theo. Theo trưng cầu ý kiến thực tế cho rằng “đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực nội dung giáo dục về trình độ trí thức cần thiết chiếm đến 85,3%” [Phụ lục 01]. Trình độ tri thức chính trị và tư tưởng gồm cả học vấn chính trị và kinh nghiệm chính trị của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực được nâng lên. Trong bối cảnh hiện nay các thế lực phản động, thù địch đang tìm mọi cách chống phá cách mạng Lào, thì việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị nói chung và xây dựng cán bộ nói riêng càng có ý nghĩa quan trọng theo trưng cầu y kiến “đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực tri thức chính trị và tư tưởng là nội dung rất cần thiết chiếm đến 86,4%” [Phụ lục 01]. Theo Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng NDCM Lào toàn quân lần thứ VI khẳng định đội ngũ cán bộ trong quân đội đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đơn vị, bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp thích hợp, có hiệu quả gắn liền với đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, kỷ luật, kỷ cương Nhà nước, nhiệm vụ quân đội, có quyết tâm cao vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hai là, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch, lành mạnh cho đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực. Đảng ủy, chỉ huy các cấp, mọi cơ quan, nhất là người Thủ trưởng về chính trị đảm nhiệm CTĐ, CTCT không ngừng chăm lo giáo dục về đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh. Vì vậy, đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào luôn có khả năng chịu dựng khó khăn, gian khổ, thử thách. Bất luận trong hoàn cảnh nào, đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực cũng luôn một 87 lòng trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; luôn giương cao ngọn cờ bách chiến, bách thắng, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, của giai cấp, của dân tộc. Đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội “Lào- Ít-xa-la”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Cay-xỏi Phôm-vi-hản. Các thế hệ CBTĐ bộ đội chủ lực thấy được vinh dự và tự hào, trách nhiệm và nghĩa vụ là những người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; được Đảng, Nhà nước và nhân dân dày công giáo dục, nuôi dưỡng và rèn luyện, giao trọng trách nặng nề nhưng đầy vẻ vang. Đảng ủy, chỉ huy các cấp đã kiên quyết đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, xa rời quần chúng; kiên quyết phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, hoặc “nói nhiều làm ít”, “nói mà không làm”, “nói một đường làm một nẻo”, thậm chí chỉ thụ động, ngồi chờ, ỷ lại, sợ trách nhiệm. Ba là, đã chú trọng nâng cao kiến thức toàn diện cho đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực. Các hình thức bồi dưỡng kiến thức toàn diện được cấp ủy, Thủ trưởng về quân sự và chính trị viên ở các tiểu toàn áp dụng rất phong phú, đa dạng như: đề ra chỉ tiêu, hình thức, biện pháp trong nghị quyết nhiệm kỳ, thường kỳ của đảng bộ, chi bộ về xây dựng đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực QĐND Lào; phân công cụ thể cán bộ phụ trách các mặt công tác, các đơn vị, định kỳ có đánh giá, rút kinh nghiệm và lấy kết quả đó làm cơ sở đánh giá cán bộ và cơ sở để đề nghị đề bạt, bổ nhiệm, đi học... Những năm qua, tuy kế hoạch, nội dung, biện pháp của việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực không phải là kế hoạch học tập, riêng rẽ, mà luôn gắn với nghị quyết của cấp ủy, hoặc nghị quyết lãnh đạo; kế hoạch CTĐ, CTCT hàng năm và hàng quý, hàng tháng của chính trị viên tiểu đoàn. Nội dung được đề cặp liên quan đến xây dựng bản lĩnh chính 88 trị của đội ngũ CBTĐ cũng đa dạng, tuy không đề cặp thẳng vào việc xây dựng bản lĩnh chính trị, nhưng thực chất là nhằm vào xây dựng đội ngũ CBTĐ có phẩm chất chính trị tốt, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, đạo đức Cay-xỏi Phổm-vi-hản, nắm vững và thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, quy định của đơn vị; có ý chí, nghị lực cao, biết vượt qua khó khăn, thử thách, khả năng độc lập, sáng tạo trong chỉ huy, lãnh đạo và quản lý đơn vị. Bốn là, đã chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao Theo định hướng của Bộ Quốc phòng QĐND Lào, cán bộ sĩ quan sau khi tốt nghiệp phải xuống cơ sở thực hiện “3 xây” của đại hội IX của Đảng NDCM Lào đề ra nhằm rèn luyện trong thực tiễn và biết vận dụng lý luận vào trong thực tiễn. Dưới ánh sáng Nghị quyết đại hội IX của Đảng NDCM Lào phong trào xuống cơ sở đang sôi nổi dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ quốc phòng đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực đã và đang thực hiện “3 xây” trong nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vẫn hết sức quan trọng. Cùng với đó, Đảng ủy thường xuyên chăm lo cán bộ về việc nâng cao chất lượng đào tạo - huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực có kinh nghiệm đảm nhiệm chức vụ, có tuổi chức vụ đảm nhiệm cấp tiểu đoàn “1 năm chiếm 2%, 2 năm chiếm 13%, 3 năm chiếm 22,4%, 4 năm chiếm 21%, 5 năm chiếm 13%, 6 năm chiếm 25%, 7 năm chiếm 3%, 8 năm chiếm 0,5, 9 năm chiếm 0,1%” [Phụ lục 07]. Để bảo đảm cho việc lãnh đạo hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy các cấp thường xuyên định hướng chỉ đạo, các tổ chức quân chúng tích cực tham gia, Thủ trưởng về chính trị chính trị viên trực tiếp đảm nhiệm giáo dục đội ngũ CBTĐ bộ đội chủ lực trong đơn vị nhận thức đúng đắn giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên đổi mới nội dung, hình 89 thức, biện pháp giáo dục nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Đảng ủy thường xuyên chăm lo việc nâng cao chất lượng đào tạo - huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tầm quan trọng việc “đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện chiếm đến 79,4%” [Phụ lục 01], đội ngũ CBTĐ được bồi dưỡng về năng lực làm chủ kỹ, chiến thuật cấp phân đội, làm chủ vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật của đơn vị; phương pháp, tác phong công tác khoa học, khả năng, nâng cao việc học tập trình độ, kỹ năng chỉ huy, trình độ huấn luyện tác chiến, nghệ thuật quân sự. * Về hình thức, biện pháp nâng cao Thứ nhất, tổ chức học tập lý luận chính trị ở đơn vị được tiến hành thường xuyên, đúng quy định. Đây là một hình thức phổ biến và cực kỳ quan trọng trong nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ CBTĐ, được tiến hành ở các đơn vị nằm trong kế hoạch hàng năm, đồng thời được quy định thống nhất toàn quân Đại hội IX của Đảng NDCM Lào nhấn mạnh: “củng cố giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ có đạo đức cách mạng, có tinh thần phục vụ Tổ quốc, nhân dân, khuyến khích kịp thời mặt tích cực và hạn chế mặt khuyết điểm yếu kém”. Đảng ủy các cấp luôn luôn coi trọng có kế hoạch theo chương trình này nhằm đội ngũ CBTĐ có thể lĩnh hội một cách hệ thống những quan điểm t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftv_ban_linh_chinh_tri_cua_doi_ngu_can_bo_tieu_doan_5989_1916290.pdf
Tài liệu liên quan