Luận án Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Trà Vinh tới năm 2015

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ Trang

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠ CẤU VÀ 4

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

1.1. Một số khái niệm 4

1.1.1. Cơ cấu 4

1.1.2. Cơ cấu kinh tế 4

1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế 6

1.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 6

1.2.2. Đặc trưng cơ cấu kinh tế 9

1.2.3. Các yếu tố cơbản của cơ cấu kinh tế 10

1.2.4. Một số yêu cầu khách quanđể xây dựng một cơ cấu 14

kinh tế tối ưu

1.2.5. Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển 15

kinh tế

1.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu 18

kinh tế

1.2.7. Vai trò và nhiệm vụ của nhà nước trong quá trình 21

chuyển dịch cơ cấu kinh tế

1.3. Các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên thế giới 23

1.4. Nhận xét và những bài học kinh nghiệmcó thể ứng dụng vào 32

quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

1.4.1. Nhận xét 32

1.4.2. Bài học kinh nghiệm 32

1.4.3. Bài học chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Tiền Giang 33

(Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long)

Tóm tắt chương 1 35

CHƯƠNG 2-THỰC TRẠNG CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH 38

TỈNH TRÀ VINH GIAI ĐOẠN 1996 – 2005

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội ảnh hưởng đến chuyển dịch 38

cơ cấu kinh tế

2.2 Thành tựu phát triển kinh tế của cả nước giai đoạn 2001-2005 46

2.3. Thực trạng cơ cấu kinh tế giai đoạn 1996-2005 48

2.3.1. Tăng trưởng và cơ cấu kinh tế 48

2.3.2. Cơ cấu giá trị sản xuất 52

2.3.3. Phân tích, đánh giá cơ cấu các ngành kinh tế 55

2.3.3.1. Ngành nông lâm nghiệp (Khu vực I) 55

2.3.3.2. Ngành công nghiệp xây dựng (Khu vực II) 83

2.3.3.3. Ngành dịch vụ (Khu vực III) 89

Tóm tắt chương 2 97

CHƯƠNG 3- PHƯƠNG HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU 99

KINH TẾ NGÀNH TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2015

3.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến chuyển dịch 99

cơ cấu kinh tế tỉnh Trà Vinh

3.1.1. Bối cảnh quốc tế 99

3.1.2. Bối cảnh trong nước 101

3.1.3. Đánh giá thuận lợi và khó khăn của tỉnh Trà Vinh 103

3.2. Quan điểm phát triển kinh tế xã hội đến năm 2015 105

3.3. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2015

106

3.4. Chuyển dịch cơ cấukinh tế 108

3.5. Chuyển dịch cơ cấu cácngành kinh tế 114

3.5.1. Chuyển dịch cơ cấu ngành nông lâm ngư nghiệp

(khu vực I) 114

3.5.2. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp xây dựng

(khu vực II) 132

3.5.3. Chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ (khu vực III) 141

3.6 . Một số giải pháp chung 148

3.6.1. Giải pháp về vốn đầu tư 149

3.6.2. Giải pháp về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 151

3.6.3. Giải pháp về thị trường, tiêu thụ sản phẩm 152

3.6.4. Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ 154

3.6.5. Giải pháp về phát triểnkinh tế nhiều thành phần 156

3.7. Kiến nghị 157

3.7.1. Đối với trung ương 157

3.7.2. Đối với địa phương 158

Tóm tắt chương 3 158

KẾT LUẬN 163

Danh mục các công trình công bố của tác giả

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

pdf199 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 08/08/2013 | Lượt xem: 1540 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Trà Vinh tới năm 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Trà Vinh tới năm 2015.pdf
Tài liệu liên quan