Luận văn Công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất và dịch vụ thương mại Đông Á

mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

* TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1

Chương 1: 4

Cơ sở lý luận chung về tiền lương 4

1.1- Cơ sở lý luận chung về tiền lương trong doanh nghiệp 4

1.1.1- Bản chất của tiền lương 4

1.1.2- Chức năng của tiền lương 6

1.2- Chính sách tiền lương trong Doanh nghiệp Nhà nước 8

1.2.1- Cách xây dựng một cơ cấu tổ chức quản lý tiền lương 8

1.2.2- Các cách trả lương 10

1.3- Các hình thức trả lương. 12

1.3.1- Trả lương theo thời gian. 12

1.3.2- Trả lương theo sản phẩm. 14

1.4- Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp. 23

1.4.1- Quỹ Bảo hiểm xã hội: 25

1.4.2- Quỹ BHYT: 25

CHƯƠNG 2: 27

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á 27

2.1- Giới thiệu chung về Công ty. 27

2.1.1- Sự hình thành và phát triển 27

2.1.2- Chức năng và nhiệm vụ: 28

2.1.3- Bộ máy tổ chức: 28

2.1.4- Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 31

2.2- Thực trạng công tác tổ chức quản lý quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất và dịch vụ thương mại Đông Á. 34

2.2.1- Tổ chức công tác quản lý tiền lương tại công ty 34

2.2.2- Phương pháp trả lương 38

2.3- Các khoản trích theo lương 47

2.3.1- Quỹ bảo hiểm xã hội. 47

2.3.2- Quỹ bảo hiểm y tế . 48

2.3.3- Quỹ kinh phí công đoàn. 48

2.3.4- Quỹ dự phòng 48

2.4- Những đánh giá chung về hinh thức trả lương cán bộ công nhân viên tại Công ty Sản xuất và dịch vụ thương mại Đông Á. 49

2.4.1- Mức thu nhập của cán bộ công nhân viên. 50

2.4.2- Ảnh hưởng của nó đối với hạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và người lao động. 51

CHƯƠNG 3. 53

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY. 53

3.1- Phương hướng phát triển của Công ty: 53

3.2- Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý quỹ tiền lương tại Công ty: 53

KẾT LUẬN. 61

 

doc63 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1201 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Công tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất và dịch vụ thương mại Đông Á, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất và dịch vụ thương mại đông á.doc
Tài liệu liên quan