Luận văn Đánh giá tình hình quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã Sơn La

Lời nói đầu 1

 

Chương I. Cơ sở khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai 3

I - Đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của đất đai. 3

1. Khái niệm, đặc điểm của đất đai. 3

1.1. Khái niệm về đất đai 3

1.2. Đặc điểm của đất đai 3

1.3. Vai trò và ý nghĩa của đất đai 4

2. Quỹ đất và phân loại đất đai 5

2.1. Khái niệm và phân loại quỹ đất đai 5

2.2. Phân loại đất đai 6

3. Ý nghĩa của việc quy hoạch sử dụng đất đai 6

II- Quản lý Nhà nước vè đất đai và vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai 7

1. Vai trò quản lý Nhà nước về đất đai 7

2. Quy hoạch sử dụng đất đai - nội dung quan trọng của quản lý Nhà nước về đất đai 8

III- Yêu cầu, nội dung quy hoạch sử dụng đất đai 9

1. Mục tiêu, yêu cầu và căn cữ quy hoạch sử dụng đất đai 9

1.1. Mục tiêu quy hoạch sử dụng đất đai 9

1.2. Yêu cầu của việc quy hoạch sử dụng đất đai 10

1.3. Căn cữ của việc quy hoạch sử dụng đất đai 11

2. Nội dung quy hoạch sử dụng đất đai 11

2.1. Quy hoạch sử dụng đất đai theo lãnh thổ 11

2.1.1. Quy hoạch sử dụng đất đai trên phạm vi cả nước: 12

2.1.2. Quy hoạch sử dụng đất đai theo lãnh thổ cấp huyện thị 12

2.1.3. Quy hoạch sử dụng đất đai theo lãnh thổ cấp xã: 13

2.2. Quy hoạch sử dụng đất đai theo mục đích sử dụng 13

2.3. Quy hoạch sử dụng đất đai theo loại hình sản xuất 13

3. Phương pháp và trình tự quá trình quy hoạch sử dụng đất đai 14

3.1. Phương pháp quy hoạch sử dụng đất đai 14

3.1.1. Phương pháp cân đối 14

3.1.2. Các phương pháp toán kinh tế và ứng dụng công nghệ tin học trong quy hoạch sử dụng đất đai 15

3.2. Trình tự của quá trình quy hoạch đất đai 16

3.2.1. Công tác chuẩn bị 17

3.2.2. Điều tra, thu thập thông tin số liệu, tài liệu, số liệu và bản đồ 17

3.2.3. Đánh giá điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi trường. 18

3.2.4. Đánh giá tực trạng phát triển kinh tế xã hội gây áp lực đối với đất đai. 19

3.2.5. Đánh giá tình hình quản lý và hiện trạng sử dụng đất đai 20

3.2.6. Đánh giá tiềm năng đất đai và xác định định hướng sử dụng đất đai 21

3.2.7. Xây dựng phương án quyhoạch sử dụng đất đai. 22

3.2.8. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai và các giải pháp thực hiện. 23

3.2.9. Xây dựng báo cáo tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đai và trình duyệt. 24

IV- Các quan điểm và quy định của Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai. 25

1. Các quan điểm vê quy hoạch sử dụng đất đai. 25

2. Những chính sách và quy định của Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất đai. 25

2.1. Chính sách của Nhà nước đối với công tác quy hoạch sử dụng đất đai 25

2.2. Những quy định của Nhà nước đối với công tác quy hoạch sử dụng đất đai . 26

 

Chương II. Tình hình triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã Sơn la 27

I- Đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của thị xã Sơn la. 27

1. Những đặc điểm điều kiện tự nhiên của thi xã Sơn la. 27

2. Những đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội của thị xã Sơn la. 27

II- Tình hình triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị xã Sơn la 29

1. Những quy định và chính sách của tỉnh về công tác quy hoạch sư dụng đất đai. 29

2. Tình hình triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất tại địa bàn thị xã Sơn la. 30

2.1. Tổng quỹ đất đai của thị xã Sơn la: 30

2.2. Phân loại đất và tình hình sử dụng các loại đất hiện nay. 31

2.3. Tình hình triên khai công tác quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã Sơn la. 37

I- Điều kiện tự nhiên 39

2.4. Hiệu quả của phương án quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã Sơn La thông qua việc sử dụng đất từ năm 1998 đến nay. 41

2.5. Đánh giá về chất lượng của phương án quy hoạch sử dụng đất đai. 44

III- Đánh giá công tác quy hoạch sử dụng đất đai. 44

1. Hiệu quả sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã Sơn La. 44

1.1. Quan điểm đánh giá quy hoạch sử dụng đất đai. 44

1.2. Hiệu quả sử dụng đất đai. 45

1.2.1. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 45

1.2.2. Đất lâm nghiệp. 46

1.2.3. Đất chuyên dùng. 46

1.2.4. Đất đô thị. 46

1.2.5. Đất dân cư nông thôn. 46

1.2.6. Đất chưa sử dụng. 46

1.3. Hiệu quả kinh tế do sử dụng đất đai đem lại. 47

2. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La. 48

2.1. Công tác giao đất, cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất. 48

2.2. Công tác đo đạc và kế hoạch sử dụng đất. 49

2.3. Công tác thanh tra giải quyết đơn kiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai. 49

3. Một số tồn tại trong quán trình triển khai quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn hị xã Sơn La. 50

3.1. Những tồn tại trong quá trình triển khai quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã Sơn La. 50

3.2. Nguyên nhân khách quan. 51

3.3. Những nguyên nhân chủ quan. 51

 

Chương III. Phương hương và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quy hoạch sử dụng đất đai 53

I- Phương hướng sử dụng đất đai trên dịa bàn thị xã Sơn La. 53

II- các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quy hoạch sử dụng đất đai 54

1. Quan điểm của quy hoạch sử dụng đất đai. 54

2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiẹn công tác quy hoạch sử dụng đất đai. 55

2.1. Các giải pháp vĩ mô. 55

2.1.1. Chính sách. 55

2.1.2. Tổ chức thực hiện. 56

2.2. Một số giải pháp cụ thể. 56

2.2.1. Giải pháp về tổ chức thực hiện. 56

2.2.2. Tăng cường công tác quản lý đất đai. 57

2.2.3.Giải pháp đầu tư. 58

2.2.4. Những chính sách và biện pháp phát triển và bảo vệ quỹ đất nông nghiệp. 58

2.2.5. Những biện pháp và chính sách sử dụng đất tiết kiệm 59

2.2.6. Giải pháp về vốn . 60

2.2.7. Giải pháp về thị trường. 61

 

Kết luận và kiến nghị 62

 

Tài liệu tham khảo 64

 

doc64 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 8566 | Lượt tải: 91download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Đánh giá tình hình quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã Sơn La, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá tình hình quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã Sơn la.DOC
Tài liệu liên quan