Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3

1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3

1.1.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3

1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4

1.1.2.1. Vai trò kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4

1.1.2.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4

1.2. Chi phí sản xuất và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 5

1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 5

1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 5

1.2.1.2. Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất 6

1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 8

1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 9

1.2.2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm xây lắp 9

1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 9

1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10

1.3. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11

1.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11

1.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 11

1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12

1.3.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng 13

1.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp (theo phương pháp kê khai thường xuyên) 15

1.3.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15

1.3.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 18

1.3.5.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công 20

1.3.5.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 26

1.3.5.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 30

1.3.5.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 32

1.4. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 34

1.4.1. Đối tượng tính giá thành trong kỳ 34

1.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 35

1.4.2.1. Phương pháp đánh giá theo chi phí thực tế phát sinh 35

1.4.2.2. Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành của sản phẩm 35

1.4.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở theo giá trị dự toán 36

1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 36

1.4.3.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp theo đơn đặt hàng 37

1.4.3.2. Phương pháp định mức 37

1.4.3.3. Phương pháp tính giá thành thực tế 38

1.4.3.4. Phương pháp tổng cộng chi phí 39

1.4.4. Kế toán giá thành sản phẩm 39

1.5. Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 40

1.5.1. Hình thức kế toán 40

1.5.1.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 41

1.5.1.2.Hình thức kế toán Nhật ký Sổ Cái 42

1.5.1.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 43

1.5.1.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 45

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 47

2.1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 47

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 47

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49

2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49

2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 50

2.1.2.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty 52

2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 56

2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 56

2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty 56

2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty 56

2.2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 56

2.2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 57

2.2.2. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75

2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75

2.2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75

2.2.3. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 88

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 92

3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92

3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92

3.2.1. Những ưu điểm 92

3.2.2. Những mặt hạn chế 93

3.2.2.1. Về quá trình luân chuyển chứng từ 93

3.2.2.2. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 94

3.2.2.3. Về hệ thống sổ sách 94

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 96

3.3.1. Một số giải pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 96

3.3.2. Về công tác luân chuyển chứng từ 96

3.3.3. Về công tác hạch toán 96

3.3.4. Về sổ sách kế toán 99

KẾT LUẬN 103

 

doc120 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1119 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ồ 13: Sơ đồ ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Chứng từ gốc Sổ (thẻ ) kế toán chi tiết Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Bảng tổng hợp chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu kiểm tra Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc kế toán lập chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào chứng từ ghi sổ để vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào sổ cái. Các chứng từ gốc sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào các sổ (thẻ) kế toán chi tiết. - Cuối tháng phải khoá sổ, tính số phát sinh bên nợ, bên có và số dư của các TK trên sổ cái để từ đó lập bảng cân đối số phát sinh. - Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính. 1.5.1.4. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ - Các nguyên tắc cơ bản. + Tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bên có của các TK kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối ứng nợ. + Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian về việc hệ thống hoá các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế. + Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết. + Sử dụng các mẫu sổ in sẵn, các quan hệ đối ứng tài khoản, chỉ tiêu quản lý kinh tế tài chính và lập báo cáo tài chính. Sơ đồ 14: Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán nhật ký chứng từ. Chứng từ gốc và các bảng phân bổ Thẻ, sổ kế toán chi tiết Bảng kê Nhật ký chứng từ Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu kiểm tra Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc ghi trực tiếp vào các nhật ký chứng từ hoặc bảng kê, sổ chi tiết có liên quan. Cuối tháng đối chiếu số liệu trên các nhật ký chứng từ với các sổ kế toán chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các nhật ký chứng từ ghi trực tiếp vào sổ cái. Số liệu tổng cộng trong sổ cái và một số chỉ tiêu chi tiết trong nhật ký chứng từ, bảng kê và các bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY DỰNG 2.1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Cuối thập kỷ 60, khi cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang đi vào giai đoạn ác liệt nhất, Đảng và Nhà nước ta đã hoạch định chiến lược xây dựng nhất là xây dựng các Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng để ngay sau khi thống nhất nước nhà, nhân dân ta có thể bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng kiến thiết đất nước. Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng được hình thành và phát triển qua một thời gian dài. Đầu tiên, Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng là một xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng trực thuộc Công ty vận tải và xếp dỡ đường thuỷ nội địa. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nền kinh tế thị trường có nhiều biến động, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, đất nước, càng ngày nhu cầu xây dựng, kiến thiết nhà cửa, công trình ngày càng cao, đội lớn mạnh dần. Để phù hợp với quá trình phát triển không ngừng của đất nước, đội đã chuyển cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng năm 1999. Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng được thành lập theo quyết định số 100/1999/QĐ - BGTVT ngày 11/01/1999 của Bộ giao thông vận tải trên cơ sở làễpí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng thuộc Công ty vận tải và xếp dỡ đường thuỷ nội địa. Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng là Doanh nghiệp Nhà nước. Tên Công ty hiện nay: Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng. Trụ sở Công ty: Đường Hoàng Diệu - phường Thanh Bình - thị xã Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình Điện thoại liên hệ: 030.874 805 Fax: 030.873 215 Giấy phép đăng ký kinh doanh: 055669 ngày 27/02/1999 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp. Có tài khoản số: 710A - 01523 - Ngân hàng công thương Ninh Bình 7301 - 0231 - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Ninh Bình Mã số thuế: 2700243273 Các ngành nghề kinh doanh : - Sản xuất vật liệu xây dựng. - Xây dựng công trình công nghiệp - Xây dựng công trình dân dụng. - Xây dựng công trình giao thông. - San lấp mặt bằng. - Vận chuyển hàng hoá bằng ô tô và xếp dỡ hàng. Kinh doanh dịch vụ khác. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã thi công và bàn giao nhiều công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp... có giá trị cao, đúng tiến độ. Công ty đã tham gia xây dựng nhiều công trình quan trọng như công trình Trụ sở công an Phường Tân Thành, công trình Cảng vụ II... Các công trình là sản phẩm của Công ty đã được các chủ đầu tư, tư vấn trong và ngoài nước đánh giá cao , đặc biệt trong lĩnh vực tổng thầu, dự án tư vấn đầu tư xây dựng, dịch vụ đất đai, giải phóng mặt bằng... Công ty ngày càng có uy tín trên thị trường, đóng góp một phần không nhỏ cho quá trình phát triển không ngừng của nền kinh tế, cho ngân sách Nhà nước, nâng cao đời sống người lao động. 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng. Do đặc thù của nghành xây dựng cơ bản là nghành sản xuất độc lập, có đặc thù riêng về mặt sản xuất. Do vậy phải có tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với đặc thù của nghành cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Lực lượng lao động của công ty được tổ chức thành các đội công trình, mỗi đội có thể phân thành các tổ sản xuất theo yêu cầu thi công thực tế tuỳ thuộc vào nhu cầu sản xuất và đúng theo quy định của pháp luật nhằm đưa lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cao. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội công ty đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất. Công ty có thể theo dõi được chính xác đầy đủ chi phí bỏ ra cho từng công trình, hạng mục công trình. 2.1.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng Sơ đồ 15: Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất xây lắp Mua vật tư, bố trí nhân công Nghiệm thu bàn giao công trình Thanh toán Tổ chức thi công XL CT Nhận thầu Lập kế hoạch thi công Do đặc thù của ngành xây dựng cơ bản và của sản phẩm xây lắp nên quy trình công nghệ của công ty có đặc điểm sau: Sản xuất liên tục trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, mỗi công trình đều có dự toán thiết kế riêng và thi công ở các địa điểm khác nhau. Do vậy quy trình công nghệ ở các địa điểm thường khác nhau: Giai đoạn thiết kế, giai đoạn san nền, giải quyết mặt bằng thi công,… Mỗi giai đoạn đều tiêu hao NVL, hao phí nhân công là khác nhau. Khi nhận thầu một công trình do công ty tìm kiếm, công ty nhận khoán tổ chức thi công, chủ động cung ứng vật tư, nhân công, đảm bảo đúng tiến độ thi công. Đồng thời công ty phải tổ chức đúng tiến độ ghi chép ban đầu và luân chuyển chứng từ nhằm phản ánh đầy đủ khách quan, chính xác mọi hoạt động kinh doanh phát sinh. Tất cả các chứng từ phải đảm bảo đúng chế độ chính sách và kỷ luật tài chính. Công ty lập kế hoạch về vật tư, nhân công, cuối kỳ kiểm kê khối lượng xây lắp dở dang. 2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Bộ máy quản lý được sắp xếp bố trí một cách lôgic khoa học, tạo điều kiện cho Công ty quản lý chặt chẽ các mặt kinh tế kỹ thuật ở từng đội, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh liên tục, đem lại hiệu quả cao. Sơ đồ 16: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty gồm: Phó giám đốc kỹ thuật thi công Kế toán trưởng Giám đốc Phó giám đốc kế hoạch Phòng Kế hoạch thi công Phòng kỹ thuật thi công Các đội thi công Phòng tài chính kế toán Phòng hành chính Mỗi một phòng ban có chức năng riêng biệt, song đều có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc trong quản lý và điều hành công việc. *Giám đốc công ty: Do công ty bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức, điều hành mọi hoạt động của công ty, đồng thời là người đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của công ty trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật. * Phòng tài chính kế toán: Có nhiệm vụ tham mưu tài chính cho Giám đốc, phản ánh chung thực tình hình tài chính của Công ty, tổ chức giám sát, phân tích các hoạt động kinh tế đó giúp Giám đốc nắm bắt tình hình tài chính cụ thể của Công ty và xây dựng về quy chế phân cấp công tác tài chính kế toán của Công ty. * Phòng tổ chức lao động - tiền lương - hành chính - y tế: có nhiệm vụ tham mưu cho cấp Đảng uỷ và Giám đốc Công ty về các lĩnh vực như xây dựng phương án mô hình tổ chức sản xuất, công tác quản lý cán bộ, quản lý lao động tiền lương, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. * Phòng kế hoạch: Có chức năng nghiên cứu sự phát triển của thị trường, đề ra hướng sản xuất, vạch ra các kế hoạch cụ thể cho sự sản xuất và mục tiêu phát triển của toàn công ty. * Phòng kỹ thuật thi công: có trách nhiệm giám sát chất lượng, an toàn, tiến độ thi công các công trình của toàn Công ty, tham gia nghiên cứu, tính toán các công trình đấu thầu, chủ trì xem xét các sáng kiến cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức hướng dẫn đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng với các đơn vị trực thuộc. 2.1.2.4 Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty Công ty cổ phần SXVLXD và XD là một Công ty có quy mô sản xuất lớn, có địa bàn hoạt động rộng với nhiều đơn vị trực thuộc. Để có thể tổ chức bộ máy kế toán cho phù hợp với sự phân cấp quản lý tài chính của Công ty, ban lãnh đạo cùng với phòng tài chính kế toán lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán nửa tập trung nửa phân tán. Tiến hành công các kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ và kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá vật liệu xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh . Đứng đầu kế toán Công ty là kế toán trưởng, Phòng kế toán Công ty được đặt dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng. Các bộ phận kế toán của đội đều đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của trưởng phòng kế toán các đội. Đối với các đội, đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập hạn chế. Bộ phận này có nhiệm vụ thu thập xử lý các chứng từ ban đầu sau đó tổ chức hạch toán chi tết tổng hợp và lập báo định kỳ gửi về phòng kế toán của Công ty theo quy định. Kế toán Công ty kiểm tra và duyệt báo cáo quyết toán để làm căn cứ hạch toán tổng hợp toàn Công ty. Đối với các đội, kế toán là một bộ phận trực thuộc kế toán Công ty. Bộ phận này hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng công trình. Cuối tháng gửi số liệu đã hạch toán về phòng kế toán Công ty. Kế toán ở đội xây dựng chỉ phải phân bổ các chi phí tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) cho từng người. Đứng đầu kế toán Công ty là kế toán trưởng. Phòng kế toán Công ty được đặt dưới sự chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của kế toán trưởng. Các bộ phận kế toán của đội đều đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của trưởng phòng kế toán các đội. + Kế toán trưởng: Có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn và kiểm tra toàn bộ công tác kế toán trong Công ty. Tổ chức lập báo cáo theo yêu cầu của tổ chức quản lý, tổ chức nhân viên phân công trách nhiệm cho từng người. Giúp Giám đốc Công ty chấp hành các chính sách chế độ về quản lý sử dụng tài sản, chấp hành kỷ luật và chế độ lao động, tiền lương, tín dụng và các chính sách tài chính. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, cấp trên và Nhà nước về các thông tin kế toán. + Kế toán tổng hợp: Làm nhiệm vụ tổng hợp chi phí, tính giá thành, kết chuyển lãi lỗ, kiểm tra báo cáo tài chính các đơn vị, kiểm tra sổ sách, đôn đốc việc lập báo cáo, xử lý các bút toán chưa đúng. + Kế toán doanh thu: Xác định doanh thu của đơn vị từng quý. + Kế toán vật tư: Có nhiệm vụ tổng hợp các chứng từ để ghi sổ về vật liệu để hạch toán và máy lên báo cáo. Cuối kỳ kiểm tra số liệu, đối chiếu, kiểm kê vật liệu, công cụ dụng cụ. + Thủ quỹ: Quản lý tiền mặt dựa trên chứng từ hợp lệ để ghi sổ.. + Kế toán theo dõi công nợ với khách hàng: kiểm tra, đối chiếu sổ sách với các đơn vị tiến hành nhập số liệu phát sinh hàng tháng về công nợ với khách hàng để cuối kỳ lên báo cáo. Sơ đồ 17: Sơ đồ bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán vật tư thủ quỹ Kế toán doanh thu Kế toán tổng hợp Kế toán theo dõi công nợ Bộ phận kế toán các đội, các đội, Ban chủ nhiệm công trình Chế độ kế toán đang áp dụng: Hệ thống tài khoản kế toán là bộ phận quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống chế độ kế toán DN. Hiện nay công ty cổ phần SXVLXD&XD đã và đang áp dụng hệ thống TK kế tóan theo QĐ 1141 – TC/QĐ/CĐ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm do Bộ tài chính phát hành thống nhất áp dụng trong cả nước từ ngày 1/11/1995. Để tổ chức lựa chọn, vận dụng hình thức kế toán phù hợp các DN phải căn cứ vào hệ thống TK kế toán chủ yếu, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán cũng như điều kiện trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật tính toán, xử lý thông tin. Từ đó các DN sẽ lựa chọn, vận dụng hình thức kế toán và tổ chức hệ thống sổ kế toán nhằm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và nâng cao hiệu quả công tác kế toán . Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 1/1 đến ngày 31/12. Đơn vị tiền tệ sử dụng : VNĐ Hình thức sổ kế toán: công ty áp dụng hình thức nhật ký chứng từ *. Các loại sổ sách áp dụng Theo hình thức tổ chức sổ Nhật ký chứng từ, kế toán phải sử dụng các loại sổ sách sau để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Nhật ký chứng từ: có 10 Nhật ký chứng từ, từ nhật ký chứng từ số 1 đến Nhật ký chứng từ số 10 Bảng kê: có 10 bảng kê từ bảng kê số 1 đến bảng kê số 11 (không có bảng kê số 7) Sổ Cái Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết *. Trình tự ghi sổ kế toán Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc đã được kiểm tra kế toán lấy số liệu ghi trực tiếp vào các Nhật ký chứng từ hoặc bảng kê và sổ chi tiết có liên quan. Đối với các Nhật ký chứng từ được ghi căn cứ vào các bảng kê, sổ chi tiết thì hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán vào các bảng kê, sổ chi tiết, cuối tháng chuyển số liệu tổng cộng của bảng kê, sổ chi tiết vào Nhật ký chứng từ. Đối với các loại chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc mang tính phân bổ thì các chứng từ gốc trước hết phải được tập hợp và phân loại trong các bảng phân bổ sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào các bảng kê và Nhật ký chứng từ có liên quan. Cuối tháng, kế toán khoá sổ, cộng số liệu trên các Nhật ký chứng từ, kiểm tra, đối chiếu số liệu trên các Nhật ký chứng từ với các sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng trên Nhật ký chứng từ ghi trực tiếp vào sổ Cái. Số liệu tổng cộng ở sổ Cái và một số chỉ tiêu trên Nhật ký chứng từ, bảng kê, sổ chi tiết, bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo kế toán. Ta có thể thể hiện trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chứng từ trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo sơ đồ sau: Sơ đồ 18: Sơ đồ trình tự ghi sổ tại Công ty Chứng từ chi phí, giá thành Bảng phân bổ số 1, số 3 Bảng kê số 6 Bảng kê số 4 Nhật ký chứng từ số 7 Thẻ tính giá thành sản phẩm, công trình Sổ Cái tài khoản 621, 622, 623, 627, 154 Báo cáo kế toán Phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ. Phương pháp kế toán TSCĐ: tuân thủ theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam theo quyết định 206/2003QĐ - BTC ngày 12/12/2003 về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng( tuyến tính). Phương pháp kế toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên. 2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và Xây dựng 2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty. Công ty cổ phần SXVLXD&XD là DN đặc thù nên chi phí sản xuất được tập hợp cho từng sản phẩm đơn lẻ. 2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất tại công ty Công ty cổ phần SXVLXD&XD là DNXL nên chi phí sản xuất được phân làm 4 loại: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sử dụng máy thi công Chi phí sản xuất chung 2.2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng. Xuất phát từ đặc điểm riêng của ngành xây dựng và của các sản phẩm xây lắp là có qui trình sản xuất phức tạp, thời gian xây dựng lâu dài, sản phẩm sản xuất ra là đơn chiếc và có qui mô lớn lại cố định tại thời điểm, nơi sản xuất cũng là nơi tiêu thụ ... cho nên để đáp ứng được nhu cầu của công tác quản lý, công tác kế toán đối tượng tập hợp chi phí sản xuất được Công ty xác định là từng công trình, hạng mục công trình, nhóm hạng mục công trình hay một bộ phận của hạng mục công trình, tùy theo đặc điểm, thời gian thi công mỗi công trình. Chi phí sản xuất được tập hợp theo khoản mục giá thành. Hiện nay Công ty tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp theo khoản mục sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sử dụng máy thi công - Chi phí sản xuất chung Trong đó chi phí sản xuất chung bao gồm: + Chi phí nhân viên quản lý đội + Chi phí khấu hao máy móc thiết bị + Chi phí dụng cụ sản xuất + Chi phí dụng cụ mua ngoài + Chi phí bằng tiền khác 2.2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty a. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Tại công ty cổ phần SXVLXD&XD chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí cấu thành nên sản phẩm xây lắp ( chiếm khoảng 55 đến 80% tuỳ theo nhóm hay loại kết cấu công trình). Chi phí nguyên vật liệu bao gồm toàn bộ giá trị nguyên liệu, vật liệu cần thiết để tạo ra sản phẩm hoàn thành. Công ty sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu với tính năng, công dụng khác nhau như: xi măng, cát, đá dăm, sắt, thép, gạch, đá cẩm thạch, gỗ, tôn úp nóc, trần nhựa, tấm thạch cao,đinh vít, sơn, ventonit,...và được chia thành: - Nguyên vật liệu chính (xi măng, cát, gạch, vôi, sắt,....) - Vật liệu phụ (đinh vít, sơn,..) Ngoài ra còn có các loại vật liệu luân chuyển như : ván, gỗ, giàn giáo tham gia phục vụ xây dựng công trình. Đây là loại vật liệu được sử dụng lâu dài và tham gia vào nhiều công trình nên cuối tháng Công ty thường phân bổ giá trị của nó cho từng công trình theo công thức sau: = Do công ty cổ phần SXVLXD&XD có qui mô lớn, số lượng chủng loại vật tư nhiều lại biến động thường xuyên nên Công ty đã sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán giá trị của hàng tồn kho. Giá trị vật liệu tại công ty khi mua về nhập kho hoặc chuyển ngay đến công trình được xác định theo công thức: Giá trị vật liệu = Giá mua (chưa có VAT) + chi phí thu mua Vì vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho nhiều lần khác nhau với các nguồn cung cấp khác nhau tại những thời điểm khác nhau. Do đó khi xuất kho vật liệu, công cụ dụng cụ cho xây dựng kế toán phải xác định được giá thực tế xuất kho theo phương pháp tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ thực tế xuất kho đã đăng ký. Tại công ty cổ phần SXVLXD&XD kế toán áp dụng phương pháp giá thực tế đích danh để tính giá xuất vật liệu, công cụ dụng cụ. Do áp dụng phương pháp tính giá này nên vật liệu nhập kho theo giá nào thì khi xuất kho sẽ được ghi theo đúng giá đó. Trong quá trình theo dõi vật liệu kế toán phải chi tiết vật liệu xuất dùng cho từng công trình trên phiếu xuất kho, bảng kê chứng từ hoá đơn mua vật liệu cho từng công trình nhằm phục vụ cho việc tính giá thành cho từng công trình được chính xác Trường hợp những nguyên vật liệu còn trong kho, khi các đội làm đơn đề nghị xuất kho được giám đốc ký duyệt kế toán căn cứ vào “giấy xin lĩnh vật tư” đã được ký duyệt để viết phiếu xuất kho theo yêu cầu và giao cho người nhận. Phiếu xuất kho được lập nhằm theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong công ty, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính gía thành sản phẩm đồng thời kiểm tra việc sử dụng cũng như thực hiện định mức tiêu hao vật tư. Biểu 1: Phiếu xuất kho CÔNG TY CỔ PHẦN SXVLXD&XD PHIẾU XUẤT KHO Ngày 08 tháng 12 năm 2003 Mẫu số: 02 VT QĐ1141 - TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của BTC số 16 Họ tên người nhận: Đỗ Hữu Dũng Bộ phận: Đội xây dựng 1 Lý do xuất kho: xuất để xây dựng công trình HOÀ BÌNH Xuất tại kho: STT Tên,nhãn hiệu, qui cách vật tư Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá thành tiền Yêu cầu Thực xuất (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 2 Xi măng PC30 Xi măng trắng VLCBP VLCBT Tấn Tấn 15 10 15 10 691.000 1.460.000 10.365.000 14.600.000 Tổng cộng 24.965.000 Xuất, ngày 08 tháng 01 năm 2003 Người ghi sổ Người nhận Thủ kho (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Sau khi xuất kho theo phiếu xuất kho thủ kho tiến hành vào thẻ kho ở cột xuất rồi tính ngay ra số tồn kho. Thẻ kho dùng để theo dõi số nhập - xuất - tồn của từng loại vật tư ở từng kho và làm căn cứ để xác định trách nhiệm vật chất của thủ kho. Sau khi xuất vật liệu đầy đủ thủ kho ghi phiếu xuất kho về mặt số lượng rồi yêu cầu người nhận ký vào phiếu xuất kho sau đó cũng ký phiếu xuất kho rồi chuyển về cho bộ phận kế toán để kế toán theo dõi chi tiết sự biến động của vật tư tại công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Kế toán nhận được phiếu xuất kho do thủ kho chuyển đến thì tiến hành ghi đơn giá cho từng loại vật tư và tính toán để ghi vào cột thành tiền cho từng phiếu xuất kho, tiến hành ghi định khoản cho từng phiếu xuất kho rồi vào sổ chi tiết cho từng loại vật tư. Trường hợp vật liệu mua và chuyển trực tiếp đến công trình mà không qua kho thì hợp đồng kinh tế và hoá đơn mua hàng sẽ được chuyển đến phòng kế toán đội. Định kỳ năm đến mười ngày kế toán đội tập hợp chứng từ để chuyển lên phòng kế toán công ty. Cuối tháng kế toán tập hợp chứng từ, phân loại chứng từ theo từng công trình, hạng mục công trình và phản ánh vào “ Bảng kê chứng từ cho TK 621" Biểu 2: BẢNG KÊ CHỨNG TỪ Ghi nợ TK 621 Tháng 12 năm 2003 Công trình: Hoà Bình Đơn vị đảm nhận : Đội xây dựng 1 STT Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Ghi có TK 621 SH NT 1 2 3 4 5 6 HĐ05 HĐ07 HĐ12 HĐ19 HĐ20 PXK02 3/12 4/12 4/12 4/12 4/12 8/12 Mua cát mịn ML0.7-1.4 xuất trực tiếp cho công trình Mua đá dăm xuất trực tiếp cho công trình Mua xi măng xuất trực tiếp cho công trình Mua vôi xuất trực tiếp cho công trình Mua sắt +thép tròn xuất trực tiếp cho công trình Xuất xi măng cho xây dựng trực tiếp công trình ………………………. 331 331 331 331 331 152 …. 92.700.000 106.700.000 27.603.640 2.031.425 46.990.277 24.965.000 Tổng cộng nợ TK621 956.937.836 Kết chuyển chi phí NVLTT 956.837.956 Ngày31 tháng 12 năm 2003 Người lập (ký,ghi rõ họ tên) Trên cơ sở của số liệu bảng kê chứng từ cho tài khoản 621 và những chứng từ có liên quan kế toán vào bảng kê số 4 để tập hợp số liệu theo bên Nợ của tài khoản 621 đối ứng với bên Có của các tài khoản liên quan. Số liệu trên bảng kê số 4 được tập hợp để vào Nhật ký chứng từ số 7 để tổng hợp số liệu theo bên Có của tài khoản 621 cho toàn Công ty. Từ đó, kế toán chuyển nhật ký chứng từ số 7 cho kế toán tổng hợp để kế toán tổng hợp vào sổ Cái cho tài khoản 621 vào cuối tháng theo yêu cầu. Biểu 3: Công ty cổ phần SXVLXD&XD SỔ CÁI Tài khoản 621 - Chi phí NVL trực tiếp Tháng 12 năm 2003 Số dư đầu năm Nợ Có Ngày, tháng, năm bắt đầu ghi sổ: 31/12/ 2003 Các TK ghi Có đối ứng Nợ với TK 621 Tháng 1 ... Tháng 12 Cộng (1) ... (13) (14) 152 331 477.765.269 23.386.578.155 Cộng phát sinh Nợ 23.864.343.384 Tổng phát sinh Có 23.864.343.384 Số dư Nợ cuối tháng Có Ngày 31 tháng12 năm 2003 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) b. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Trong khoản mục giá thành chi phí nhân công trực tiếp chiếm một tỷ trọng không nhỏ, do đó việc hạch toán khoản mục chi phí này một cách chính xác là yêu cầu cần thiết của kế toán. Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm: - Lương chính, lương phụ, phụ cấp lương của công nhân trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm kể cả lương của công nhân thời vụ. -Tiền lương chính của công nhân vận chuyển trong thi công công trình, công nhân bảo dưỡng, dọn dẹp, tháo ghép cốp pha, công nhân khuân vác. Công nhân của công ty chủ yếu là lao động trong biên chế. Nhưng mỗi tháng Công ty có thuê nhiều lao động thời vụ nhằm đáp ứng thời hạn hoàn thành công trình trong giai đoạn công trình cần gấp rút hoàn thành. Công ty áp dụng hình thức lương khoán gọn công trình cho các đội sản xuất, các đội sản xuất, nghĩa là khối lượng công việc được giao cho tổ sản xuất. Tổ trưởng phải chịu trách nhiệm đôn đốc lao động trong tổ, thực hiện thi công phần việc được giao, đảm bảo dúng tiến độ thi công công trình, và đúng yêu cầu kỹ thuật đồng thời kiểm tra tình hình lao động của từng cá nhân trong tổ. Khi khối lượng công việc hoàn thành, tổ trưởng cùng đội trưởng và kỹ thuật viên ch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng.doc
Tài liệu liên quan