Luận văn Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex

MỤC LỤC

Trang

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 3

1.1. Vai trũ của hoạt động xuất nhập khẩu trong nền kinh tế thị trường. 3

1.2. Đặc điểm của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá 4

1.2.1. Đặc điểm chung 4

1.2.2. Các phương thức kinh doanh xuất nhập khẩu 5

1.2.3. Phương thức thanh toán quốc tế trong xuất nhập khẩu. 6

1.2.4. Những phương tiện thanh toán quốc tế trong xuất nhập khẩu 11

1.2.5. Phạm vi, thời điểm xác định hàng xuất nhập khẩu 12

1.2.6. Giá cả và tiền tệ sử dụng trong xuất nhập khẩu 13

1.3. Nội dung kế toán xuất khẩu 16

1.3.1. Nhiệm vụ kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu 16

1.3.2. Các quy định chung về kế toán hoạt động kinh doanh xuất khẩu. 17

1.3.3. Kế toán nghiệp vụ mua hàng xuất khẩu 19

1.3.3.1. Các phương thức mua hàng xuất khẩu 19

1.3.3.2. Các phương thức thanh toán trong nghiệp vụ mua hàng xuất khẩu 20

1.3.3.3. Kế toán nghiệp vụ thu mua hàng xuất khẩu 20

1.3.4. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá 25

1.3.4.1. Kế toán xuất khẩu hàng hoá trực tiếp 25

1.3.4.2. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu uỷ thác 28

1.4. Nội dung kế toán hàng nhập khẩu. 31

1.4.1. Nhiệm vụ kế toán hàng nhập khẩu 31

1.4.2. Phương pháp xác định giá thực tế của hàng nhập khẩu 31

1.4.3. Nhập khẩu hàng hoá trực tiếp 32

1.5. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 37

1.6. So sánh giữa kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế về công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu. 37

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX 40

2.1. Tổng quan về công ty xuất nhập khẩu INTIMEX. 40

2.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty xuất nhập khẩu Intimex 40

2.1.2.Chức năng nhiệm vụ của Công ty 42

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 43

2.1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty 46

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 46

2.1.4.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 49

2.2. Thực tế công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu intimex 51

2.2.1. Những vấn đề chung về công tác quản lý và kế toán hàng xuất khẩu tại Intimex 51

2.2.1.1 Phương thức thanh toán 51

2.2.1.3 Phương thức tính giá vốn hàng xuất khẩu 52

2.2.1.4 Phương pháp tính giá hàng xuất khẩu 52

2.2.1.5 Phương pháp hạch toán tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá 53

2.2.2. Kế toỏn quỏ trỡnh mua hàng xuất khẩu 53

2.2.2.1 Các phương thức mua hàng xuất khẩu và thanh toán mua hàng xuất khẩu 53

2.2.2.2. Chứng từ sử dụng trong mua hàng xuất khẩu 53

2.2.2.3. Hệ thống tài khoản sử dụng 54

2.2.2.4. Trỡnh tự kế toỏn và ghi sổ kế toỏn 54

2.2.3 Kế toỏn quỏ trỡnh xuất khẩu hàng hoỏ 68

2.2.3.1. Kế toán xuất khẩu hàng hoá trực tiếp 68

2.2.3.2. Kế toán xuất khẩu hàng hoá uỷ thác 78

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX 86

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex 86

3.1.1. Ưu điểm 86

3.1.1.1. Về cụng tỏc quản lý 86

3.1.2. Hạn chế 90

3.1.2.1. Về cụng tỏc quản lý 90

3.1.2.2. Về công tác kế toán 90

3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện và nguyên tắc hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng xuất khẩu 91

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện. 91

3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện 92

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển Hàng xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex . 92

3.3.1. Về hệ thống tài khoản. 92

3.3.2. Về hệ thống sổ sách. 93

3.3.3. Về chênh lệch tỷ giá 96

3.3.4.Về chiết khấu thương mại 98

3.3.5. Về việc xử lý hàng bỏn bị trả lại 99

3.4. Hoàn thiện về cụng tỏc quản lý 100

KẾT LUẬN 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO 102

 

docChia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 08/03/2014 | Lượt xem: 2958 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc337.doc
Tài liệu liên quan