Luận văn Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng Máy móc thiết bị tại công ty xây dựng số 1-VINACONCO1

LỜI MỞ ĐẦU 1

 

PHẦN I: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ LÀ NHÂN TỐ CƠ BẢN GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QỦA SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 3

I. Máy móc, thiết bị, hao mòn và khấu hao Máy móc, thiết bị : 3

1.Khái niệm Máy móc, thiết bị : 3

1.1. Theo quan niệm chung: 3

1.2. Theo quan niệm của Triết học: 3

1.3. Theo quan niệm dưới góc độ vốn: 4

1.4. Theo một số quan niệm khác: 4

2. Vai trò của máy móc thiết bị: 4

3. Phân loại Máy móc, thiết bị: 6

3.1. Phân loại theo công dụng: 6

3.2. Phân loại theo kết cấu và cách lắp đặt các đơn vị thiết bị: 7

3.3. Phân loại Máy móc, thiết bị theo mức độ sử dụng: 7

4. Hao mòn và khấu hao Máy móc, thiết bị: 8

4.1. Hao mòn Máy móc, thiết bị : 8

4.2. Khấu hao Máy móc, thiết bị: 10

4.3. Các phương pháp tính khấu hao: 11

II. Nội dung và vai trò của công tác quản lý và sử dụng Máy móc thiết bị : 14

1. Nội dung của công tác quản lý và sử dụng Máy móc thiết bị : 14

1.1. Công tác tổ chức bố trí Máy móc, thiết bị: 14

2.2. Công tác sử dụng Máy móc, thiết bị: 15

2.3. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa Máy móc, thiết bị: 15

2.4. Công tác khấu hao Máy móc, thiết bị: 15

2.5. Công tác đầu tư và đổi mới Máy móc, thiết bị: 16

2. Vai trò của công tác quản lý và sử dụng Máy móc thiết bị: 17

3. Một số quan điểm đánh giá hiệu quả công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị: 18

3.1. Một là: quản lý và sử dụng Máy móc thiết bị theo đúng công dụng: 18

3.2. Hai là: quản lý và sử dụng máy móc thiết bị theo đúng định mức: 19

3.3. Ba là: quản lý và sử dụng Máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm: 19

3.4. Bốn là: quản lý và sử dụng máy móc thiết bị phải nhằm giảm hao mòn hữu hình và vô hình. 19

3.5. Năm là: Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị theo đúng chế độ bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch: 20

3.6. Sáu là: Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị nhằm thực hiện mục tiêu kinh doanh tổng hợp: 20

III. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sử dụng Máy móc thiết bị: 20

1. Nhân tố chất lượng máy móc, thiết bị: 21

2. Nhân tố có liên quan đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: 21

3. Nhân tố thuộc về con người: 22

4. Nhân tố đảm bảo yếu tố đầu vào cho sản xuất: 23

5. Nhân tố cơ sở vật chất kỹ thuật của Doanh nghiệp: 23

6. Nhân tố thuộc về hệ thống trao đổi, xử lý thông tin: 23

7. Nhân tố về điều kiện tự nhiên: 24

IV. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Máy móc thiết bị: 25

1. Các chỉ tiêu phản ánh tình hình sử dụng số lượng máy móc, thiết bị: 25

2. Các chỉ tiêu phản ánh tình hình sử dụng thời gian làm việc của máy móc, thiết bị : 26

3. Chỉ tiêu phản ánh tình hình sử dụng năng lực sản xuất của Máy móc, thiết bị: 27

 

PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-VINACONCO 1, THUỘC TỔNG CÔNG TY VINACONEX 30

I. Một số đặc đIểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của công ty có ảnh hưởng tới công tác quản lý và sử dụng Máy móc thiết bị: 30

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 30

2. Một số đặc điểm kinh tế-kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng tới công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị của công ty. 32

2.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây dựng số 1: 32

2.2. Tính chất và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty: 35

2.3. Tình hình cơ sở vật chất-kỹ thuật của công ty: 37

2.4. Nguồn cung ứng các loại nguyên vật liệu xây dựng: 39

2.5. Đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân viên của công ty: 41

2.6. Thị trường kinh doanh của công ty: 43

2.7. Tình hình tài chính của Công ty: 45

II. Phân tích thực trạng công tác quản lý và sử dụng Máy móc thiết bị ở Công ty xây dựng số 1: 46

1. Thực trạng công tác quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của Công ty: 46

1.1. Hệ thống tổ chức quản lý và sử dụng máy móc thiết bị: 47

1.2. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng máy móc thiết bị về mặt thời gian: 48

1.3. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng Máy móc thiết bị về mặt số lượng: 51

1.4. Phân tích tình hình sử dụng công suất Máy móc, thiết bị: 53

1.5. Phân tích tình hình tính và trích khấu hao máy móc, thiết bị: 55

2. Công tác bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị tại Công ty xây dựng số 1: 57

3. Tình hình đổi mới và kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị của Công ty: 59

4. Phân tích một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị của Công ty: 61

4.1. Hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị theo giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu: 61

4.2. Sức sinh lợi của máy móc, thiết bị: 62

5. Một số kết quả kinh doanh chủ yếu của Công ty: 63

III. Đánh gía chung tình hình quản lý và sử dụng Máy móc thiết bị tại công ty xây dựng số 1. 65

1. Những đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng máy móc thiết bị của Công ty: 65

1.1. Những thành tích đã đạt được: 65

1.2. Những hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị: 67

2. Những nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên đây: 68

2.1. Nguyên nhân khách quan: 68

2.2. Nguyên nhân chủ quan: 70

 

PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1. 72

1. Biện pháp 1: Bố trí hệ thống máy móc, thiết bị một cách hợp lý: 72

2. Biện pháp 2: Nâng cao hệ số thời gian làm việc của máy móc, thiết bị: 78

3. Biện pháp 3: Hoàn thiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa dự phòng theo kế hoạch: 80

4. Biện pháp 4: Tiếp tục đầu tư cải tiến, nâng cao năng lực của máy móc, thiết bị : 84

5. Biện pháp 5: Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ người cán bộ quản lý và người công nhân vận hành máy. 88

 

KẾT LUẬN 92

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

 

MỤC LỤC 94

 

doc97 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 01/07/2013 | Lượt xem: 1885 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng Máy móc thiết bị tại công ty xây dựng số 1-VINACONCO1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng Máy móc thiết bị tại công ty xây dựng số 1-VINACONCO1.DOC
Tài liệu liên quan