Luận văn Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar

MỤC LỤC

Mở đầu 1

chương I 3

hiệu quả sản xuất kinh doanh và vai trò của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp công nghiệp 3

I. Khái niệm, bản chất và vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. 3

1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 3

2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh 3

3. Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với với doanh nghiệp 3

4. Phân loại hiệu quả kinh doanh 3

4.1. Hiệu qủa kinh tế của doanh nghiệp 3

4.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội 3

II. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3

1. Các nhân tố khách quan (nhân tố bên ngoài doanh nghiệp) 3

1.1. Nhân tố môi trường quốc tế và khu vực 3

1.2. Nhân tố môi trường nền kinh tế quốc dân. 3

1.3. Nhân tố môi trường ngành 3

2. Các nhân tố chủ quan ( nhân tố bên trong doanh nghiệp) 3

2.1. Bộ máy quản trị doanh nghiệp 3

2.2. Lao động tiền lương 3

2.3. Tình hình tài chính của doanh nghiệp 3

2.4. Đặc tính của sản phẩm và công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm 3

2.5. Nguyên vật liệu và công tác tổ chức đảm bảo nguyên vật liệu 3

2.6. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ sản xuất của doanh nghiệp 3

2.7. Môi trường làm việc trong doanh nghiệp 3

2.8 Phương pháp tính toán của doanh nghiệp 3

III. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 3

IV. Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp công nghiệp 3

1. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp 3

1.1. Chỉ tiêu lợi nhuận 3

1.2. Các chỉ tiêu về doanh lợi 3

1.3. Ngoài ra để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh ching của toàn bộ doanh nghiệp ta còn có thể dùng hai chỉ tiêu sau 3

2. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh bộ phận 3

2.1. Hiệu quả sử dụng vốn 3

2.2. Hiệu quả sử dụng lao động 3

Chương II 3

Phân tích và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty VIETSURESTAR 3

I. Quá trình thành lập và phát triển của công ty 3

1. Quá trình thành lập 3

2. Lịch sử phát triển 3

II. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty VietsureStar 3

1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường 3

1.1. Đặc điểm về sản phẩm 3

1.2. Đặc điểm về thị trường 3

2. Đặc điểm về tổ chức nhân sự 3

2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý 3

2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 3

3. Đặc điểm về máy móc thiết bị 3

4. Đặc điểm về tổ chức sản xuất công ty 3

4.1. Quy trình công nghệ sản xuất Starter được mô tả theo sơ đồ sau 3

4.2. Sơ đồ bố trí dây truyền sản xuất 3

5. Đặc điểm về NVL 3

6. Đặc điểm về tài chính 3

III. Phân tích thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty liên doanh VietsureStar 3

1. Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty 3

2. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty VietsureStar 3

IV. Đánh giá tổng hợp về sản xuất kinh doanh của Công ty VietsureStar 3

1. Những kết quả đạt được 3

2. Những tồn tại và khó khăn chủ yếu 3

Chương III 3

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty VIETSURESTAR 3

Giải pháp 1 : Tăng cường hoạt động Marketing

Giải pháp 2: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong xây lắp 3

Giải pháp 3 : Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản trị theo nguyên tắc công bằng và bình đẳng theo tỷ lệ góp vốn 3

Giải pháp 4 : Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn 3

Kết luận 3

Tài liệu tham khảo 3

Mục lục 3

 

doc78 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/08/2013 | Lượt xem: 891 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty Vietsurestar.doc
Tài liệu liên quan