Phân phối chương trình lớp 4 cả năm - Mô hình VNEN

Bài 9C (2t) Nói lên mong muốn của mình Tiết 1: HĐCB

Tiết 2:HĐTH

Bài10A (3t) Ôn tập 1 Tiết 1: HĐ 1,2

Tiết 2:HĐ 3,4,5

Tiết 3:HĐ 6,7,8

Bài 10B (2t) Ôn tập 2 Tiết 1: HĐ 1,2

Tiết 2:HĐ 3,4,5,6

Bài 10C (3t) Ôn tập 3 Tiết 1: HĐ1,2

Tiết 2:HĐ 3,4

Tiết 2:HĐ 5,6

Bài11A (3t) Có chí thì nên Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5

Tiết 2:HĐCB 6,7 & HĐTH 1

Tiết 3:HĐTH 2,3

Bài 11B (3t) Bền gan vững chí Tiết 1: HĐCB

Tiết 2:HĐTH 1,2

Tiết 3:HĐTH 3,4,5,

 

doc22 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân phối chương trình lớp 4 cả năm - Mô hình VNEN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 2: HĐTH 2,3,4,5,6 110 111 Bài 71(2T) So sánh hai phân số khác mẫu số Tiết 1: HĐCB Tiết 2: HĐTH 112 113 Bài 72(2 T) Em đã học được những gì Tiết 1: HĐTH 1,2,3 Tiết 2: HĐTH 4,5 114 Bài 73(1T) Phép cộng phân số 115 116 Bài 74(2T) Phép cộng phân số ( tiếp theo) Tiết 1: HĐCB & HĐTH 1 Tiết 2: HĐTH 2,3,4 117 Bài 75(1T) Phép trừ phân số 118 119 Bài 76(2T) Phép trừ phân số ( tiếp theo) Tiết 1: HĐCB & HĐTH 1a,b Tiết 2: HĐTH 1c, 2,3 120 121 Bài 77(2T) Em đã học được những gì Tiết 1: HĐTH 1,2,3 Tiết 2: HĐTH 4,5 122 123 Bài 78(2T) Phép nhân phân số Tiết 1: HĐCB & HĐTH 1 Tiết 2: HĐTH 2,3,4,5 124 Bài 79(1T) Luyện tập 125 126 Bài 780(2T) Tìm phân số của một số Tiết 1: HĐCB Tiết 2: HĐTH 127 128 Bài 81(2T) Phép chia phân số Tiết 1: HĐCB & HĐTH 1 Tiết 2: HĐTH 2,3,4,5 129 Bài 82(1T) Luyện tập 130 131 Bài 83(2T) Luyện tập chung Tiết 1: HĐTH 1,2 Tiết 2: HĐTH 3,4,5 132 Bài 84(1T) Luyện tập chung 133 Bài 85(1T) Em đã học được những gì 134 Bài 86(1T) Hình thoi 135 136 Bài 87(2T) Diện tích hình thoi Tiết 1: HĐCB Tiết 2: HĐTH 137 138 Bài 88(2T) Em ôn lại những gì đã học Tiết 1: HĐTH 1,2 Tiết 2: HĐTH 3,4 139 Bài 89(1T) Giới thiệu về tỉ số 140 141 Bài 90(2T) Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó Tiết 1: HĐCB Tiết 2: HĐTH 142 Bài 91(1T) Luyện tập 143 Bai 92(1T) Luyện tập chung 144 145 Bài 93(2T) Tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó Tiết 1: HĐCB Tiết 2: HĐTH 146 147 Bài 94(2T) Luyện tập Tiết 1: HĐTH 1,2,3 Tiết 2: HĐTH 4,5 148 149 Bài 95(2T) Luyện tập chung Tiết 1: HĐTH 1,2,3,4a Tiết 2: HĐTH 4b,5,6,7 150 Bài 96(1T) Tỉ lệ bản đồ 151 152 Bài 97(2T) Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ Tiết 1: HĐCB Tiết 2: HĐTH 153 154 Bài 98(2T) Thực hành Tiết 1: HĐCB Tiết 2: HĐTH 155 156 157 Bài 99(3T) Ôn tập về số tự nhiên Tiết 1: HĐTH 1,2,3,4,5 Tiết 2: HĐTH 6,7,8,9,10 Tiết3: HĐTH 11,12,13,14 158 159 160 Bài 100(3T) Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên Tiết 1: HĐTH 1,2,3,4,5 Tiết 2: HĐTH 6,7,8,9,10 Tiết3: HĐTH 11,12,13,14 161 Bài 101(1T) Ôn tập về biểu đồ 162 Bài 102(1T) Ôn tập về phân số 163 164 Bài 103(2T) Ôn tập về các phép tính với phân số Tiết 1: HĐTH 1,2,3 Tiết 2: HĐTH 4,5,6 165 166 Bài 104(2T) Ôn tập về phép tính với các phân số (tiếp theo) Tiết 1: HĐTH 1,2,3 Tiết 2: HĐTH 4,5,6 167 Bài 105(1T) Ôn tập về đại lượng 168 169 Bài 106(2T) Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) Tiết 1: HĐTH 1,2,3 Tiết 2: HĐTH 4,5,6 170 171 Bài 107(2T) Ôn tập về hình học Tiết 1: HĐTH 1,2,3,4 Tiết 2: HĐTH 5,6,7 172 108(1T) Ôn tập về tìm số trung bình cộng 173 Bài 109(1T) Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 174 Bài 110(1T) Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỷ số của hai số đó. 175 176 Bài 111(2T) Em ôn lại những gì đã học Tiết 1: HĐTH 1,2,3,4 Tiết 2: HĐTH 5,6,7,8 177 178 Bài 112(1T) Em đã học được những gì ? Tiết 1: HĐTH 1,2,3 Tiết 2: HĐTH 4,5,6 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* LỊCH SỬ Mỗi tuần 1 tiết, cả năm 35 tiết Học kì I: 18 tuần Tiết thứ Bài Tên bài Nội dung HĐ 1 Môn Lịch sử và Địa lí Tiết 1:HĐCB 1,2,3,4 2 Làm quen với bản đồ Tiết 1: HĐCB 3 Bài1(3T) Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN) Tiết 1: HĐCB 1,2 ,3 4 Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN) Tiết 2: HĐCB 4,5 5 Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN) Tiết 3: HĐTH 6 Bài 2 (3T) Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938) (ti Tiết 1: HĐCB 1, 2,3 7 Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938) Tiết 2: HĐCB 4,5,6 8 Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938) Tiết 3: HĐTH 9 Phiếu kiểm tra 1 10 Bài 3 (2T) Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009) ( thế kỉ XVI – XVIII) Tiết 1: HĐCB 11 Buổi đầu độc lập ( Từ năm 938 đến năm 1009) ( thế kỉ XVI – XVIII) Tiết 2: HĐTH 12 Bài 4 (3T) Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226) Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 13 Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226) Tiết 2: HĐCB 6,7,8,9 14 Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226) Tiết 3: HĐTH 15 Bài 5 (3T) Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400) Tiết 1: HĐCB 1,2,3 16 Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400) Tiết 2: HĐCB 4,5,6 17 Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400) Tiết 3: HĐTH 18 Lịch sử địa phương Học kì II : 17 tuần Tiết thứ Bài Tên bài Nội dung HĐ 19 Bài 6 (2T) Nhà Hồ (Từ năm 1400 đền năm 1407) Tiết 1: HĐCB 20 Nhà Hồ (Từ năm 1400 đền năm 1407) Tiết 2: HĐTH 21 Bài 7 (2T) Chiến thắng Chi Lăng và nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (thế kỉ XV) Tiết 1: HĐCB 22 Chiến thắng Chi Lăng và nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (thế kỉ XV) Tiết 2: HĐTH 23 Bài 8 (2T) Trường học, văn thơ, khoa học thời Hậu Lê Tiết 1: HĐCB 1,2,3 24 Bài 8: Trường học, văn thơ, khoa học thời Hậu Lê Tiết 2: HĐCB 4,5 &HĐTH 25 Phiếu kiểm tra 2 (1tiết) 26 Bài 9 (3T) Trịnh - Nguyễn phân tranh, Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị ( thế kỉ XVI - XVIII) Tiết 1: HĐCB 1,2,3 27 Trịnh - Nguyễn phân tranh, Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị ( thế kỉ XVI - XVIII) Tiết 2: HĐCB 4,5,6 28 Trịnh -Nguyễn phân tranh, Công cuộc khẩn hoang và sự phát triển của thành thị ( thế kỉ XVI - XVIII) Tiết 3: HĐTH 29 Bài10 (3T) Phong trào Tây sơn và Vương triều Tây Sơn (1771 – 1802) Tiết 1: HĐCB 1,2,3 30 Phong trào Tây Sơn và Vương triều Tây Sơn (1771 – 1802) Tiết 2: HĐCB 4,5,6 31 Phong trào Tây Sơn và Vương triều Tây Sơn (1771 – 1802) Tiết 3: HĐTH 32 Bài11 (2T) Buổi đầu thời Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858) Tiết 1: HĐCB 33 Buổi đầu thời Nguyễn (từ năm 1802 đến năm 1858) Tiết 2: HĐTH 34 Phiếu kiểm tra 3 35 Bài12 (1T) Lịch sử địa phương ĐỊA LÍ 4 Mỗi tuần 1 tiết. Cả năm 35 tiết Học kì I : 18 tuần Tiết thứ Bài Tên bài Nội dung HĐ 1 Môn Lịch sử và Địa lí Tiết 2:HĐCB 5,6 &HĐTH 2 Làm quen với bản đồ Tiết 2:HĐTH 3 Bài1 (3T) Dãy Hoàng Liên Sơn Tiết 1: HĐCB1,2,3,4 4 Dãy Hoàng Liên Sơn Tiết 2:HĐCB 5,6,7,8 5 Dãy Hoàng Liên Sơn Tiết 3: HĐTH 6 Bài 2 (2T) Trung du Bắc Bộ Tiết 1: HĐCB 7 Trung du Bắc Bộ Tiết 2:HĐTH 8 Bài 3 (3T) Tây Nguyên Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 9 Tây Nguyên Tiết 2:HĐCB 5,6,7,8,9 10 Tây Nguyên Tiết 3: HĐTH 11 Bài 4 (2T) Hoạt động sản xuát của người dân ở Tây Nguyên Tiết 1: HĐCB1,2,3,4,5,6 12 Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên Tiết 2:HĐTH 13 Bài 5 (2T) Đồng bằng Bắc Bộ Tiết 1: HĐCB 14 Đồng bằng Bắc Bộ Tiết 2:HĐTH 15 Bài 6 (2T) Hoạt động sản xuát của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 16 Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ Tiết 2:HĐ 5,6 & HĐTH 17 Phiếu kiểm tra 1 (1tiết) 18 Ôn tập Học kì II : 17 tuần Tiết thứ Bài Tên bài Nội dung HĐ 19 Bài 7 (2T) Thủ đô Hà Nội Tiết 1: HĐCB 20 Thủ đô Hà Nội Tiết 2:HĐTH 21 Bài 8 (2T) Đồng bằng Nam Bộ Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5,6 22 Đồng bằng Nam Bộ Tiết 2:HĐ 7,8 & HĐTH 23 Bài 9 (2T) Hoạt động sản xuất của người dâ ở đồng bằng Nam Bộ Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 24 Hoạt động sản xuất của người dâ ở đồng bằng Nam Bộ Tiết 2:HĐ 6,7 &HĐTH 25 Bài 10(2T) Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ Tiết 1: HĐCB 26 Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ Tiết 2:HĐTH 27 Bài 11(3T) Dải đồng Bằng duyên hải miền Trung Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 28 Dải đồng bằng duyên hải miền Trung Tiết 2:HĐCB 5,6,7,8 29 Dải đồng bằng duyên hải miền Trung Tiết 3: HĐTH 30 Bài 12 (T) Thành phố Huế và thành phố Đà Nắng Tiết 1: HĐCB 31 Thành phố Huế và thành phố Đà Nắng Tiết 2:HĐTH 32 Phiếu kiểm tra 2 (1tiết) 33 Bài 13 (2T) Biển, đảo và quần đảo Tiết 1: HĐCB 34 Biển, đảo và quần đảo Tiết 2:HĐTH 35 Phiếu kiểm tra 3 (1tiết) MÔN KHOA HỌC (Mỗi tuần 2 tiết x 35 tuần = 70 tiết) Tiết Bài Tờn bài Nội dung HĐ 1 Bài1 (1T) Con người cần gì để sống ? 2, 3 Bài 2 (2T) Cơ thể người trao đổi chất như thế nào ? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 4 Bài 3 (1T) Các chất dinh dưỡng nào có trong thức ăn của con người. 5, 6, 7 Bài 4 Các chất dinh dưỡng có vai trò gì? Tiết 1: HĐCB 1,2,3 Tiết 2:HĐCB 4,5 Tiết .3:HĐTH 8, 9 Bài 5 (2T) Bạn ăn như thế nào để đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 10 Bài 6 (1T) Cần ăn thức ăn chứa chất đạm,chất béo như thế nào để cơ thể khoẻ mạnh? 11, 12 Bài7 (2T) Bạn có biết các bệnh về dinh dưỡng? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 13, 14 Bài 8: (2T) Sử dụng thức ăn sạch sẽ và an toàn phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 15 Bài9 (1T) Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh? 16 Bài10 (1T) Ăn uống thế nào khi bị bệnh ? 17 Bài11 (1T) Phòng tránh tai nạn đuối nước 18, 19 Bài12 (2T) Nước có những tính chất gì? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 20, 21 Bài13 (2T) Sự chuyển thể của nước. Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 Tiết 2:HĐ CB 5,6 & HĐTH 22, 23 Bài 14 (2T) Vì sao chúng ta phải tiết kiệm nước ? Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 Tiết 2:HĐCB 5,6 & HĐTH 24, 25, 26 Bài 15 (3T) Nguồn nước quang ta sạch hay ô nhiễm ? Cần làm gì để bảo vệ nguồn nước ? Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 Tiết 2:HĐCB 5,6,7 Tiết 3:HĐTH 27 Bài 16 (1T) Một số cách làm sạch nước 28, 29 Bài 17 (2T) Không khí có ở đâu và có tính chất gì ? Tiết 1: HĐCB1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 & HĐTH 30, 31, 32 Bài 18 (3T) Không khí gồm những thành phần nào ? Chúng có vai trò gì đối với sự cháy và sự sống ? Tiết 1: HĐCB 1,2,3 Tiết 2:HĐ 4,5,6 Tiết 3:HĐTH 33, 34 (2T) Ôn tập và kiểm tra học kì 1 Tiết 1: HĐ 1,2,3,4 Tiết 2:HĐ 5 35, 36 Bài 19 (2T) Gió bão Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 Tiết 2:HĐCB 5 & HĐTH 37, 38 Bài20 (2T) Không khí bị ô nhiễm bảo vệ bầu không khí trong sạch Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 39, 40 Bài 21 (2T) Âm thanh Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 41, 42 Bài22 (2T) Âm thanh trong cuộc sống. Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 43, 44, 45 Bài 23 (3T) Ánh sáng và bóng tối Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6,7,8 Tiết 3:HĐTH 46, 47 Bài 24 (2T) Anh sáng cần cho sự sống Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 48, 49 Bài 25 (2T) Anh sáng và việc bảo vệ đôi mắt Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 50, 51, 52 Bài 26 (3T) Nóng lạnh và nhiệt độ Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 Tiết 2:HĐCB 5,6,7,8 Tiết 3:HĐTH 53, 54 Bài 27 (2T) Những vật nào dẫn nhiệt tốt ? Những vật nào dẫn nhiệt kém ? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 55 Bài 28 (1T) Các nguồn nhiệt. 56. 57 Bài 29 (2T) Nhiệt cần cho sự sống. Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 58 Phiếu kiểm tra (1T) Chúng em đã học được những gì từ chủ đề vật chất và năng lượng. 59, 60 Bài 30 (2T) Thực vật cần gì để sống, chúng có nhu cầu về nước như thế nào ? Tiết 1: HĐCB 1,2,3 Tiết 2:HĐCB 4 & HĐTH 61, 62, 63 Bài 31 (3T) Nhu cầu về không khí , chất khoáng và sự trao đổi chất của thực vật, Tiết 1: HĐCB 1,2 Tiết 2:HĐCB 3,4 Tiết 3:HĐTH 64, 65, 66 Bài 32 (3T) Động vật trao đổi chất như thế nào ? Tiết 1: HĐCB 1,2 Tiết 2:HĐCB 3,4,5 Tiết 3:HĐTH 67, 68 Bài 33 (2T) Chuỗi thức ăn trong tự nhiên Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 69,70 (2T) Ôn tập và kiểm tra cuối năm Tiết 1: HĐ 1, 2,3 Tiết 2:HĐ 4,5 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 ( Mçi tuÇn 8 tiÕt x 35 tuÇn = 280 tiÕt Học kì I (18 tuần) Tuần Tiết thứ Bài (số tiết) Tên bài học 1 1, 2, 3 Bài 1A (3t) Thương người như thể thương thân Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 & HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4,5 4, 5, 6 Bài 1B (3t) Thương người người thương Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5,6,7 Tiết 2:HĐCB 8,9 Tiết 3:HĐTH 3,4,5 7, 8 Bài 1C (2t) Làm người nhân ái Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 2 9, 10, 11 Bài 2A (3t) Bênh vực kẻ yếu Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 & HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4,5 12, 13, 14 Bài 2B (3t) Cha ông nhân hậu tuyệt vời Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6,7,8 & HĐTH 1 Tiết 3:HĐTH 2,3 15, 16, Bài 2C (2t) Đáng yêu hay đáng ghét Tiết 1: HĐCB&HĐTH 1,2 Tiết 2:HĐTH 3,4,5 3 17, 18, 19 Bài 3A (3t) Thông cảm và chia sẻ Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 & HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4 20, 21, 22 Bài 3B (3t) Cho và nhận Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 & HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5,6 23, 24 Bài 3C (2t) Nhân hậu - Đoàn kết Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 4 25, 26, 27 Bài 4A (3t) Làm người chính trực Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 & HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4 28, 29 30 Bài 4B (3t) Con người Việt Nam Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5,6 Tiết 2:HĐCB 7 & HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4,5,6 31, 32 Bài 4C (2t) Người con hiếu thảo Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 5 33, 34 35 Bài 5A (3t) Làm người trung thực, dũng cảm Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5 36, 37, 38 Bài 5B(3t) Đừng vội tin những lời ngọt ngào Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2,3,4 Tiết 3:HĐTH 5,6,7 39, 40 Bài 5C (2t) Ở hiền gặp lành Tiết 1: HĐCB 1,2,3 Tiết 2:HĐCB 4 &HĐTH 6 41, 42, 43 Bài 6A (3t) Dũng cảm nhận lỗi Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 & HĐTH 2,3 Tiết 3:HĐTH 1,4 44, 45, 46 Bài 6B (3t) Không nên nói dối Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4,5 47, 48 Bài 6C (2t) Trung thực – Tự trọng Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 7 49, 50, 51 Bài 7A (3t) Ước mơ của anh chiến sĩ Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 & HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4,5 52, 53, 54 Bài 7B (3t) Thế giới ước mơ Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 & HĐTH 1,2,3,4,5 Tiết 3:HĐTH 6 55, 56 Bài 7C (2t) Bạn mơ ước điều gì? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 8 57, 58, 59 Bài 8A (3t) Bạn sẽ làm gì nếu có phép lạ Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 & HĐTH 1 Tiết 3:HĐTH 2,3 60, 61, 62 Bài 8B (3t) Ước mơ giản dị Tiết 1: HĐCB Tiết 2: HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5,6 63, 64 Bài 8C (2t) Thời gian không gian Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 9 65, 66, 67 Bài 9A (3t) Những điều em mơ ước Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4,5 68, 69, 70 Bài 9B (3t) Hãy biết ước mơ Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1 Tiết 3:HĐTH 2,3 71, 72 Bài 9C (2t) Nói lên mong muốn của mình Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 10 73, 74, 75 Bài10A (3t) Ôn tập 1 Tiết 1: HĐ 1,2 Tiết 2:HĐ 3,4,5 Tiết 3:HĐ 6,7,8 76, 77 Bài 10B (2t) Ôn tập 2 Tiết 1: HĐ 1,2 Tiết 2:HĐ 3,4,5,6 78, 79, 80 Bài 10C (3t) Ôn tập 3 Tiết 1: HĐ1,2 Tiết 2:HĐ 3,4 Tiết 2:HĐ 5,6 11 81, 82, 83 Bài11A (3t) Có chí thì nên Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6,7 & HĐTH 1 Tiết 3:HĐTH 2,3 84, 85, 86 Bài 11B (3t) Bền gan vững chí Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4,5, 87, 88 Bài 11C (2t) Cần cù, siêng năng Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 12 89, 90, 91 Bài 12A (3t) Những con người giàu nghị lực Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2,3,4 Tiết 3:HĐTH 5,6 92, 93, 94 Bài 12B (3t) Khổ luyện thành tài Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5,6 Tiết 2:HĐ7&HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4,5 95, 96 Bài 12C (2t) Những vẻ đẹp đi cùng năm tháng Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 13 97, 98, 99 Bài 13A (3t) Vượt lên thử thách Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5,6,7 Tiết 2:HĐCB 8 & HDTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5,6 100, 101, 102 Bài 13B (3t) Kiên trì và nhẫn nại Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5,6, Tiết 2:HĐCB 7 & HDTH 1 Tiết 3:HĐTH 2,3,4 103, 104 Bài 13C (2t) Mỗi câu chuyên nói với chúng ta điều gì ? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 14 105, 106, 107 Bài 14A (3t) Món quà tuổi thơ Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐ 4,5,6 108, 109, 110 Bài 14B (3t) Búp bê của ai? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5,6 111, 112 Bài 14C (2t) Đồ vật quanh em Tiết 1: HĐCB 1,2&HĐTH 3,4,5 Tiết 2:HĐCB 3,4&HĐTH 1,2 15 113, 114, 115 Bài 15A (3t) Cánh diều tuổi thơ Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐ 3,4,5,6 116, 117, 118 Bài 15B (3t) Con tìm về với mẹ Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5 119, 120 Bài 15C (2t) Quan sát đồ vật Tiết 1: HĐCB&HĐTH 1 Tiết 2:HĐTH 2,3,4 16 121, 122, 123 Bài 16A (3t) Trò chơi Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4,5,6 124, 125, 126 Bài 16B (3t) Trò chơi, lễ hội ở quê hương Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6&HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5,6 127, 128 Bài 16C (2t) Đồ chơi của em Tiết 1: HĐCB&HĐTH 1,2,3,4 Tiết 2:HĐTH 5 17 129, 130, 131 Bài 17A (3t) Rất nhiều mặt trăng Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5,6 Tiết 2:HĐCB 7&HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5,6 132, 133, 134 Bài 17B (3t) Một phát minh nho nhỏ Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4 Tiết 2:HĐCB 5 &HĐTH 1 Tiết 3:HĐTH 2,3,4,5,6 135, 136 Bài 17C (2t) Ai làm gì ? Tiết 1: HĐCB&HĐTH 1,2 Tiết 2:HĐTH 3,4,5 18 137, 138, 139 Bài 18A (3t) Ôn tập 1 Tiết 1: HĐ 1,2,3 Tiết 2:HĐ 4,5 Tiết 3:HĐ 6,7 140, 141, 142 Bài 18B (3t) Ôn tập 2 Tiết 1: HĐ 1,2 Tiết 2:HĐ 3,4,5 Tiết 3:HĐ 6,7 143, 144 Bài 18C (2t) Ôn tập 3 Tiết 1: HĐ 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐ 6,7,8 Học kì I (17 tuần) Tuần Tiết thứ Bài (số tiết) Tên bài học Nội dung HĐ 19 145, 146, 147 Bài 19A (3t) Sức mạnh của con người Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 &HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4 148, 149, 150 Bài 19B (3t) Cổ tích về loài người Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐ 4,5,6,7 151, 152 Bài 19C (2t) Tài năng của con người Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 &HĐTH 1,2,3 20 153, 154, 155 Bài 20A (3t) Chuyện về những người tài giỏi Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH1,2,3,4 Tiết 3:HĐTH 5,6 156, 157, 158 Bài 20B (3t) Niềm tự hào Việt Nam Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH1,2,3 Tiết 3:HĐTH4,5 159, 160 Bài 20C (2t) Giới thiệu quê hương Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 21 161, 162, 163 Bài 21A (3t) Những người dân ưu tú Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 &HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4 164, 165, 166 Bài 21B(3t) Đất nước đổi thay Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH3,4,5 167, 168 Bài 21C (2t) Từ ngữ về sức khỏe Tiết 1: HĐCB&HĐTH 1,2 Tiết 2:HĐTH 3,4,5,6,7 22 169, 170, 171 Bài 22A (3t) Hương vị hấp dẫn Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6,7 &HĐTH 1 Tiết 3:HĐTH 2,3,4,5 172, 173, 174 Bài 22B (3t) Thế giới sắc màu Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6,7 &HĐTH 1 Tiết 3:HĐTH 2,3,4,5 175, 176 Bài 22C (2t) Từ ngữ về cái đẹp Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 23 177, 178, 179 Bài 23A (3t) Thế giới hoa và quả Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5,6 Tiết 2:HĐCB 7 &HĐTH 1 Tiết 3:HĐTH 2,3,4 180, 181, 182 Bài 23B (3t) Những trái tim yêu thương Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5,6 Tiết 2:HĐCB 7 &HĐTH 1 Tiết 3:HĐTH 2,3 183, 184 Bài 23C (2t) Vẻ đẹp tâm hồn Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 24 185, 186, 187 Bài 24A (3t) Sức sáng tạo kì diệu Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 &HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4,5 188, 189, 190 Bài 24B (3t) Vẻ đẹp của lao động Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1 Tiết 3:HĐTH 2 191, 192 Bài 24C (2t) Làm đẹp cuộc sống Tiết 1: HĐCB 1,2 Tiết 2:HĐCB 3&HĐTH 1,2,3,4 25 193, 194, 195 Bài 25A (3t) Bảo vệ lẽ phải Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6,7 &HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4,5 196, 197, 198 Bài 25B (3t) Trong đạn bom vẫn yêu đời Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4 199, 200 Bài 25C (2t) Từ ngữ về lòng dũng cảm Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 26 201, 202, 203 Bài 26A (3t) Dũng cảm chống thiên tai Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2,3,4 Tiết 3:HĐTH 5,6 204, 205, 206 Bài 26B (3t) Thiếu nhi dũng cảm Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 &HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5,6 207, 208 Bài 26C (2t) Gan vàng dạ sắt Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 27 209, 210, 211 Bài 27A (3t) Bảo vệ chân lí Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5,6 Tiết 2:HĐCB 7 &HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5,6 212, 213, 214 Bài 27B (3t) Sức mạnh của tình mẫu tử Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐ 3 215, 216 Bài 27C (2t) Nói điều em mong muốn Tiết 1: HĐCB&HĐTH 1,2,3,4 Tiết 2:HĐTH 5,6,7,8 28 217, 218, 219 Bài 28A (3t) Ôn tập 1 Tiết 1: HĐ 1,2 Tiết 2:HĐ 3,4 Tiết 3:HĐ 5,6,7 220, 221 Bài 28B (2t) Ôn tập 2 Tiết 1: HĐ 1,2,3,4 Tiết 2:HĐ 5,6,7 222, 223, 224 Bài 28C (2t) Ôn tập 3 Tiết 1: HĐ 1,2,3 Tiết 2:HĐ 4,5 Tiết 3:HĐ 6,7 29 225, 226, 227 Bài 29A (3t) Quà tặng của thiên nhiên Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5,6 Tiết 2:HĐCB 7 &HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5 228, 229, 230 Bài 29B (3t) Có nơi nào sáng hơn đất nước em Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6 &HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4,5 231, 232 Bài 29C (2t) Trái đất có gì lạ ? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 30 233, 234, 235 Bài 30A (3t) Vòng quanh trai đất Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5,6 236, 237, 238 Bài 30B (3t) Dòng sông mặc áo Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4 239, 240 Bài 30C (2t) Nói về cảm xúc của em Tiết 1: HĐCB&HĐTH 1,2,3,4 Tiết 2:HĐTH 5,6 31 241, 242, 243 Bài 31A (3t) Vẻ đẹp Ăng-co Vát Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5,6 Tiết 2:HĐCB 7 &HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5 244, 245, 246 Bài 31B (3t) Vẻ đẹp làng quê Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐ 4,5 247, 248 Bài 31C (2t) Em thích con vật nào ? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 32 249, 250, 251 Bài 32A (3t) Cuộc sống mến yêu Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5 252, 253, 254 Bài 32B (3t) Khát vọng sống Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5,6 Tiết 2:HĐCB 7 &HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3,4,5 255, 256 Bài 32C (2t) Nghệ sĩ múa của rừng xanh Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 33 257, 258, 259 Bài 33A (3t) Lạc quan yêu đời Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6,7,8,9,10 Tiết 3:HĐTH 260, 261, 262 Bài 33B (3t) Ai là người lạc quan, yêu đời ? Tiết 1: HĐCB 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐCB 6,7&HĐTH 3 Tiết 3:HĐTH 1,2 263, 264 Bài 33C (2t) Các con vật quanh ta Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 34 265, 266, 267 Bài 34A (3t) Tiếng cười là liều thuốc bổ Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2,3 Tiết 3:HĐTH 4,5 268, 269, 270 Bài 34B (3t) Ai là người vui tính ? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 1,2 Tiết 3:HĐTH 3 271, 272 Bài 34C (2t) Bạn thích đọc báo nào ? Tiết 1: HĐCB Tiết 2:HĐTH 35 273, 274, 275 Bài 35A (3t) Ôn tập 1 Tiết 1: HĐ 1,2 Tiết 2:HĐ 3,4 Tiết 3:HĐ 5,6 276, 277, 278 Bài 35B (3t) Ôn tập 2 Tiết 1: HĐ 1,2,3,4,5 Tiết 2:HĐ 6,7 Tiết 3:HĐ 8 279, 280 Bài 35C (2t) Ôn tập 3 Tiết 1: HĐ 1,2,3 Tiết 2:HĐ 4,5 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* ¢m nh¹c Mçi tuÇn 1 tiÕt. C¶ n¨m 35 tiết Tuần Bài Tªn bµi d¹y 1 Bài 1 ¤n tËp 3 bµi h¸t vµ kÝ hiÖu ghi nh¹c ®· häc ë líp 3 2 Bài 2 Häc h¸t bµi : Em yªu hoµ b×nh. (nh¹c vµ lêi : NguyÔn §øc Toµn) 3 Bài 3 - ¤n tËp bµi h¸t : Em yªu hoµ b×nh. - Bµi tËp cao ®é vµ tiÕt tÊu. 4 Bài 4 - Häc h¸t : Bµi B¹n ¬i l¾ng nghe. (D©n ca Ba – na , s­u tÇm ,dÞch lêi: T« Ngäc Thanh) - KÓ chuyÖn ©m nh¹c TiÕng h¸t §µo ThÞ HuÖ. 5 Bài 5 - ¤n tËp bµi h¸t : B¹n ¬i l¾ng nghe. - Giíi thiÖu h×nh nèt tr¾ng. - Bµi tËp tiÕt tÊu. 6 Bài 6 - TËp ®äc nh¹c : T§N Sè 1 - Giíi thiÖu mét vµi nhac cô d©n téc. 7 Bài 7 - ¤n tËp 2 bµi h¸t : Em yªu hßa b×nh vµ b¹n ¬i l¾ng nghe. - ¤n T§N sè 1. 8 Bài 8 - Häc bµi h¸t : Trªn ngùa ta phi nhanh. (nh¹c vµ lêi phong nh·) 9 Bài 9 - ¤n tËp bµi h¸t trªn ngùa ta phi nhanh. - TËp ®äc nh¹c T§N sè 2. 10 Bài 10 - Häc h¸t: Bµi: Kh¨n quµng th¾m m·i vai em. (nh¹c vµ lêi : Ng« Ngäc B¸u) 11 Bài 11 - ¤n tËp bµi h¸t Kh¨n quµng th¾m m·i vai em. - TËp ®äc nh¹c : T§N sè3. 12 Bài 12 - häc h¸t bµi : Cß l¶ ( D©n ca ®ång b»ng B¾c Bé) 13 Bài 13 Ôn tËp bµi h¸t : Cß l¶. TËp ®äc nh¹c : T§N sè 4. 14 Bài 14 - ¤n tËp 3 bµi h¸t : Trªn ngùa ta phi nhanh, Kh¨n quµng th¾m m·i vai em, cß l¶. - Nghe nh¹c 15 Bài 15 Häc bµi h¸t tù chän dµnh cho ®Þa ph­¬ng tù chän hoÆc bµi h¸t trong phÇn phôc lôc. 16 Bài 16 - ¤n tËp 3 bµi h¸t. 17 Bài 17 - ¤n tËp 2 bµi : T§N 18 Bài 18 - TËp biÓu diÔn. 19 Bài 19 - Học hát: Bài Chúc mừng (nhạc Nga,lời Việt:Hoàng Lân) - Một số hình thức trình bày bài hát. 20 Bài 20 - Ôn tập bài hát:Chúc mừng - Tập đọc nhạc:TĐN số năm 21 Bài 21 - Học hát: bài Bàn tay mẹ. (Nhạc:Bùi Đình Thảo – lời:Tạ Hữu Yên) 22 Bài 22 - Ôn tập bài hát:Bàn tay mẹ - Tập đọc nhạc:Số 6 23 Bài 23 - Học hát: Bài chim sáo (Dân ca Khơ Me (Nam Bộ),sưu tầm: Đặng Nguyễn) 24 Bài 24 - Ôn tập bài hát:Chim Sáo - Ôn TĐN số 5,số 6 25 Bài 25 - Ôn tập 3 bài hát:Chúc mừng, Bàn tay mẹ và Chim sáo - Nghe nhạc 26 Bài 26 - Học hát :Bài Chú voi con ở Bản Đôn (Nhạc và lời : Phạm Tuyên) 27 Bài 27 - Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn - Tập đọc nhạc: TĐN số 7 28 Bài 28 - Học hát :Bài Thiếu nhi thế giới liên hoan (Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước) 29 Bài 29 - Ôn tập bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan - Tập đọc nhạc: Số 6 30 Bài 30 - Ôn tập 2 bài hát:Chú voi con ở Bản Đôn Và Thiêú nhi thê giới liên hoan 31 Bài 31 - Ôn tập 2 bài TĐN số 7 và số 8 32 Bài 32 - Học bài hát tự chọn : Dành cho địa phương tự chọn 33 Bài 33 - Ôn tập 3 bài hát 34 Bài 34 - Ôn tập 2 bài :TĐN 35 - Tập biểu diễn *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* MÔN KĨ THUẬT Mçi tuÇn 1 tiÕt. C¶ n¨m 35 tiết Tuần Bài Tên bài 1 Bài 1 (2T) Vật liệu cắt và dụng cụ cắt, khâu, thêu 2 Vật liệu cắt và dụng cụ cắt, khâu, thêu 3 Bài 2 (1T) Cắt vải theo đườn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhan phoi chuong trinh VNEN lop 4 ca nam (1).doc