Tài liệu phân phối chương trình THCS môn: Tin học 9

1,2 Bài 7 Câu lệnh lặp

3, 4 Bài TH 5 Sử dụng lệnh lặp For - do

5, 6 Bài 8 Lặp với số lần chưa biết trước

7, 8 Bài TH 6 Sử dụng lệnh lặp While - do

9, 10 Bài tập

11 Kiểm tra lý thuyết (1 tiết)

12->15 Bài 11 Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra

16 Bài tập

17 Kiểm tra học kì I

 18 Bài 11 Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra

0 0 Hoàn thành chương trình HKI

 

doc5 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu phân phối chương trình THCS môn: Tin học 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TRƯỜNG THCS HÒA CHUNG TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN: TIN HỌC 9 ( Áp dụng cho trường THCS Hòa Chung năm học 2017 – 2018) Cao Bằng, tháng 8 năm 2017 LỚP 8 Cả năm : 37 tuần x 1 tiết/ tuần = 35 tiết Học kì I : 19 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết Học kì II : 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 17 tiết HỌC KỲ I Tuần Tiết Bài Nội dung 1, 2 1, 2 Bài 1 Máy tính và chương trình máy tính 3, 4 3, 4 Bài 2 Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình 5, 6 5, 6 Bài TH 1 Làm quen với Turbo Pascal 7, 8 7, 8 Bài 3 Chương trình máy tính và dữ liệu 9, 10 9, 10 Bài TH 2 Viết chương trình để tính toán 11 11 Bài tập 12 12 Kiểm tra (1 tiết) 13, 14 13, 14 Bài 4 Sử dụng biến trong chương trình 15 15 Bài TH 3 Khai báo và sử dụng biến 16 16 Ôn tập 17 17 Kiểm tra học kì I 18 18 Bài TH 3 Khai báo và sử dụng biến 19 0 0 Hoàn thành chương trình HKI HỌC KỲ II Tuần Tiết Bài Nội dung 20, 21 19, 20 Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out 22, 23, 24, 25 21-> 24 Bài 5 Từ bài toán đến chương trình 26, 27 25, 26 Bài tập 28, 29 27, 28 Bài 6 Câu lệnh điều kiện 30, 31 29, 30 Bài TH 4 Sử dụng lệnh điều kiện If then 32, 33 31, 32 Kiểm tra thực hành (1 tiết) 34 33 Ôn tập 35 34 Kiểm tra học kì II 36 35 Ôn tập 37 0 0 Hoàn Thành chương trình HK II LỚP 9 Cả năm : 37 tuần x 1 tiết/ tuần = 35 tiết Học kì I : 19 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết Học kì II : 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 17 tiết HỌC KỲ I Tuần Tiết Bài Nội dung 1, 2 1,2 Bài 7 Câu lệnh lặp 3, 4 3, 4 Bài TH 5 Sử dụng lệnh lặp For - do 5, 6 5, 6 Bài 8 Lặp với số lần chưa biết trước 7, 8 7, 8 Bài TH 6 Sử dụng lệnh lặp While - do 9, 10 9, 10 Bài tập 11 11 Kiểm tra lý thuyết (1 tiết) 12, 13, 14, 15 12->15 Bài 11 Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra 16 16 Bài tập 17 17 Kiểm tra học kì I 18 18 Bài 11 Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra 19 0 0 Hoàn thành chương trình HKI HỌC KỲ II Tuần Tiết Bài Nội dung 20 19 Bài 11 Giải toán và vẽ hình phẳng với GeoGebra 21, 22 20, 21 Bài 9 Làm việc với dãy số 23, 24 22, 23 Bài TH 7 Xử lý dãy số trong chương trình 25 -> 27 24 -> 26 Bài tập 28 27 Kiểm tra thực hành (1 tiết) 29 - > 32 28 ->31 Bài 12 Vẽ hình không gian với GeoGebra 33 32 Thực hành tổng hợp 34 33 Ôn tập 35 34 Kiểm tra học kì II 36 35 Thực hành tổng hợp 37 0 0 Hoàn thành chương trình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docppct Tin 9 2017-2018.doc
Tài liệu liên quan