Tiểu luận Cổ phần hoá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế

Ề CƯƠNG KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Đề tài : Cổ phần hoá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế

Mở đầu : đặt vấn đề về tính tất yếu của vấn đề cổ phần hoá :

+ Đòi hỏi của lí luận

+ Đòi hỏi của thực tiễn

+ Căn cứ vào chủ trương đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước

Nội dung:

I. Chủ lí luận của nghĩa Marx-Lenin về sở hữu và các thành phần kinh tế

1 Bản chất của sở hữu

2 Vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước

2.1 Bản chất của thành phần kinh tế Nhà nước

2.2 Đặc điểm vai trò của kinh tế Nhà nước :

.Về sở hữu

.Về các ngành kinh tế mũi nhọn

.Về hướng phát triển

II. Doanh nghiệp Nhà Nước thực trạng và vấn đề đặt ra

1 Vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế nước ta hiện nay

2 Thực trạng hoạt động của hệ thống doanh nghiệp Nhà nước

2.1 Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước

2.2 Nguyên nhân của tình trạng trên

2.3 Những vướng mắc cần giải quyết

III. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là giải pháp cơ bản để đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay

1. Các quan điểm về cổ phần hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam

2 Tình trạng cổ phần hoá ở Việt Nam hiện nay

2.1 Bản chất của cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

2.2 Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

2.3 Những giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Kết luận :

Rút ra kết quả chủ yếu của đề án đã đề cập và kiến nghị của cá nhân về vấn đề cổ phần hoá.

 

doc18 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 29/08/2013 | Lượt xem: 1053 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Cổ phần hoá doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kinh tế mà Nhà nước đã đầu tư cho các doanh nghiệp này .Là lực lượng kinh tế vĩ mô các doanh nghiệp Nhà nước phải góp phần tạo ra môi trường ,tiền đề thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp khác ,lôi cuốn cácdoanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác vào quĩ đạo đi lên chủ nghĩa xã hội .Vi phạm hai chức năng trên hệ thống doanh nghiệp Nhà nước chẳng những không góp phần thúc đẩy kinh tế Nhà nước tăng trưởng mà còn làm suy yếu lực lượng kinh tế làm giảm vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước . Vai trò của doanh nghiệp Nhà nước gắn với việc tham gia vào hoạt động kinh tế của Nhà nước .Vai trò này thể hiện trên ba khía cạnh :kinh tế ,chính trị ,xã hội .Nội dung ba vai trò này được thể hiện như sau : - Là công cụ chủ yếu tạo ra sức mạnh vật chất để Nhà nước giữ vững sự ổn định xã hội điều tiết và hướng dẫn nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Mở đường ,hỗ trợ các thành phần kinh tế khác phát triển ,thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nhanh của toàn bộ nền kinh tế . - Đảm nhận các lĩnh vực hoạt động có tính chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội .Cung ứng các hàng hoá và dịch vụ thiết yếu ,nhất là trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng( giao thông , thuỷ lợi ,điện nước ,thông tin liên lạc,v.v..), xã hội ( giáo dục ,y tế ,v.v..) và an ninh ,quốc phòng . - Là lực lượng xung kích tạo ra sự thay đổi cơ cấu kinh tế ,thúc đẩy nhanh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước . - Là lực lượng đối trọng trong cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước ,chống sự phụ thuộc vào nước ngoài về kinh tế trong điều kiện mở của hội nhập với khu vực và thế giới . 2. Thực trạng hoạt động của hệ thống doanh nghiệp Nhà nước 2.1 Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước : 2.1.1 Những thành tựu đạt được: Các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) ở nước ta đã có lịch sử hơn 50 năm phát triển và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong các giai đoạn lịch sử .Trong những năm gần đây thực hiện đường lối đổi mới của Đảng các DNNN đã không ngừng đổi mới ,sắp xếp tổ chức lại .Số doanh nghiệp đã giảm đi nhiều ,từ hơn 12 000 doanh nghiệp nay chỉ còn hơn 5 000 doanh nghiệp nhưng vẫn là một lực lượng kinh tế mạnh ở nước ta hiện nay :năm 1999 các DNNN làm ra 40,2% GDP trên 50% giá trị xuất khẩu,đóng góp 39,25% tổng nộp ngân sách Nhà nước. Từ đầu thập niên 90 Đảng và Nhà nước ta đã thực thi nhiều biện pháp đổi mới cơ chế chính sách để doanh nghiệp tự chủ trong cơ chế thị trường .Từ năm 1991 tới nay Chính phủ đã thực hiện ba đợt sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước. Đợt thứ nhất (1990-1993), đợt thứ hai (1994-1997), đợt thứ ba (1998-nay) trong đó thực hiện việc sáp nhập, giải thể ,phá sản doanh nghiệp Nhà nước yếu kém thua lỗ kéo dài để khu vực Nhà nước có cơ cấu và qui mô hợp lý .Kết quả 3 đợt sắp xếp đổi mới nói trên là tích cực ,hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước được tăng lên và không gây hậu quả xấu cho xã hội .Số doanh nghiệp giảm 55% về số lượng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ do địa phương quản lý. Cơ cấu doanh nghiệp hợp lý hơn có tác động tích cực đến quá trình tích tụ và tập trung vốn ,hình thành và phát triển thêm một số doanh nghiệp mới có công nghệ và trình độ cao hơn ,có sức cạnh tranh tốt hơn .Số doanh nghiệp có vốn từ 1 tỷ đồng trở xuống đã giảm từ gần 50%( năm 1994) xuống còn 18,2% (năm 2000) ;số doanh nghiệp có vốn trên 10 tỷ tăng từ 10% lên 25%; vốn bình quân của một doanh nghiệp tăng từ 3,3 tỷ đồng lên 22 tỷ đồng. Qua sắp xếp lại khu vực doanh nghiệp Nhà nước phát triển cơ bản tương đối ổn định và góp phần quan trọng cho nguồn thu ngân sách Nhà nước . Thực hiện Quyết định số 90/TTg,91/TTg của Thủ tướng Chính phủ và nghị định số39/CP ban hành Điều lệ mẫu và hoạt động của tổng công ty Nhà nước, theo luật doanh nghiệp Nhà nước để năng cao hiệu quả và nhu cầu tập trung phát triển doanh nghiệp vào một số ngành trọng điểm ,then chốt trên cơ sở sắp xếp lại 250 liên hiệp xí nghiệp và tổng công .Sau nhiều lần sáp nhập và chuyển đổi đến nay có 17 tổng công ty 91 và 77 tổng công ty 90 đang hoạt động tập trung vào các ngành then chốt của nền kinh tế .Các tổng công ty Nhà nước có 1 605 công ty thành viên chiếm 28,4% tổng số doanh nghiệp Nhà nước, 65% vốn Nhà nứơc ,61%lao động .Kết quả là : - Các tổng công ty đã chi phối được các ngành các lĩnh vực quản lý then chốt của nền kinh tế. Năm 2000 các tổng công ty đã cung cấp nền kinh tế quốc dân 98% sản lượng điện ,97% sản lượng than ,54% sản lượng xi măng, 52% sản lượng thép ,48% sản lượng giấy ,67% sản lượng thuốc lá ,các ngân hàng ngoại thưong nắm giữ 70%thị phần vốn vay ....Tổng kim ngạch xuất khẩu của 17 tổng công ty 91 năm 2000là 4,7 tỷ USD ,bằng 31,9% tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước . - Cùng với đó Nhà nước tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước . Thành tựu của quá trình này sẽ được đề cập đến ở phần sau .Quá trình thực hiện giao bán và khoán kinh doanh cho thuê những doanh nghiệp Nhà nước có qui mô nhỏ ,thua lỗ kéo dài thông qua việc ban hành Nghị định số 103/1999/NĐ-CP,đến tháng 5-2001 toàn quốc đã thực hiện giao ,bán ,khoán kinh doanh 52 doanh nghiệp Nhà nước có vốn Nhà nước dưới 1 tỷ đồng .Theo báo cáo ,so với trước đây tính chung vốn kinh doanh tăng 67,3%;doanh thu tăng 42,5%,lao động tăng12,8%,nộp ngân sách Nhà nước tăng 44,55 ,thu nhập bình quân của người lao động tăng 38,7%. Trong hơn 10 năm thực hiện đổi mới,sắp xếp ,phát triển DNNNđã có những chuyển biến tích cực giúp DNNN thích ứng và hoạt động hiệu quả trong cơ chế mới .Qua sắp xếp lại số doanh nghiệp giảm mạnh nhưng tổng giá trị tài sản của các vẫn tăng lên và tốc độ phát triển sản xuất bình quân hàng năm trong 10 năm 1992-2000 của khu vực DNNNvẫn duy trì ở mức 11%.Năm 2000 cácDNNN đã đóng góp 39,5%GDP ,39,2%tổng thu ngân sách Nhà nước ,trên 50% kim ngach xuất nhập khẩu của cả nước ,chiếm 98%các dự án liên doanh với nước ngoài .Trong 10 năm (1991-2000) DNNNđã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gần 64 000 tỷ đồng. 2.1.2 Những hạn chế: Bên cạnh những thành tựu to lớn mà DNNN đã đạt được thì cũng còn tồn tại nhiều tồn tại .Hiện nay mặc dù đã qua nhiều lần tổ chức sắp xếp lại ,thực hiện nhiều đổi mới trong cơ chế quản lý ,kể cả những hỗ trợ ,khoanh nợ ,xoá nợ ,cấp vốn bổ sung ,miễn giảm thuế ,cấp tín dụng ưu đãi của Nhà nước nhưng nhìn chung doanh nghiệp Nhà nước còn rất nhiều khó khăn yếu kém :hiệu quả kinh doanh thấp và có xu hướng giảm dần .Năm 1995 một đồng vốn do doanh nghiệp Nhà nước tạo ra được 3,46 đồng doanh thu và 0,19 đồng lợi nhuận ,nhưng tới năm 1998chỉ còn làm được 2,9 đồng Bên cạnh những thành tựu to lớn mà DNNN đã đạt đợc thì cũng còn tồn tại nhiều tồn tại .Hiện nay mặc dù đã qua nhiều lần tổ chức sắp xếp lại ,thực hiện nhiều đổi mới trong cơ chế quản lý ,kể cả những hỗ trợ ,khoanh nợ ,xoá nợ ,cấp vốn bổ sung ,miễn giảm thuế ,cấp tín dụng ưu đãi của Nhà nớc nhng nhìn chung doanh nghiệp Nhà nớc còn rất nhiều khó khăn yếu kém :hiệu quả kinh doanh thấp và có xu hớng giảm dần .Năm 1995 một đồng vốn do doanh nghiệp Nhà nớc tạo ra đợc 3,46 đồng doanh thu và 0,19 đồng lợi nhuận ,nhng tới năm 1998chỉ còn làm đợc 2,9 đồng doanh thu và 0,14 đồng lợi nhuận .Theo đánh giá, số doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả thua lỗ chiếm tới 20% tổng số doanh nghiệp .Nếu tính đủ khấu hao không có sự hỗ trợ của Nhà nớc dới nhiều hình thức thì số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ còn lớn hơn .Số doanh nghiệp còn lại cũng ở trạng thái không ổn định không vững chắc .Công nợ trong các DNNN hiện nay quá lớn .Hiện nay 54,1% giá trị tài sản DNNN hình thành từ vốn vay ,vốn chiếm dụng .nghĩa là doanh nghiệp có 1 đồng thì có 1,2 đông vốn vay và chiếm dụng (theo báo Người lao động ngày 16/2/2001 ).Như vậy thì các doanh nghiệp phải trả lãi nhiều do đó hiệu quả kinh doanh bị giảm liên tục . Những yếu kém còn tồn tại bao gồm: - Đổi mới quản lý Nhà nứoc đối với DNNNchưa đáp ứng được yêu cầu làm rõ và bảo đảm quyền quản lý Nhà nước ,quyền chủ sở hữu của Nhà nước đồng thời tạo điều kiện để DNNNthực sự kinh doanh trong cơ chế thị trường định hưóng xã hội chủ nghĩa. - Trong sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước còn nhiều yếu kém .Nhìn chung việc sắp xếp lại DNNNchủ yếu mới là thu gọn đầu mối về mặt số lượng .Cơ cấu và chất lượng còn nhiều tồn tại .Năm 2000 mới có 40% doanh nghiệp hoạt động thực sự có hiệu quả còn lại 31% chưa có hiệu quả khi lãi ,khi lỗ,và 29% liên tục thua lỗ ; qui mô vốn dưới 5 tỷ đồng chiếm tới59,82% trong đó có 18,2%vốn từ một tỷ đồng trở xuống . -Những tồn tại yếu kém của DNNN còn thể hiện ở những mặt cụ thể như: + Hiệu quả sản xuất kinh doanh ,sức cạnh tranh của DNNN còn thấp ,tốc độ phát triển chưa cao ,không ít doanh nghiệp còn ỷ lại vào sự bao cấp của Nhà nước .Năm 1998 theo đánh giá chung số doanh nghiệp kinh doanh chưa có hiệu quả chiếm khoảng 40%.Đến năm 2000 tỷ lệ nói trên vẫn là trên dưới 40% trong đó số doanh nghiệp bị lỗ liên tục còn tăng lên từ 20% lên 29%.Năm 2000 DNNN đóng góp 39,2% tổng thu ngân sách Nhà nước ,trong đó phần thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ có 13,4% . Năm 2000 một đồng vốn Nhà nước của DNNN làm ra 0.095 đồng lợi nhuận trước thuế ,trong khi 1 đồng vốn của công ty cổ phần được chuyển đổi từ DNNNlàm ra 0,19 đồng . + DNNN qui mô vẫn còn nhỏ ,cơ cấu còn nhiều bất hợp lý ,dàn trải chồng chéo về ngành nghề và tổ chức quản lý . + Công nợ của DNNN ngày càng tăng,đầu tư đổi mới công nghệ chậm ,trình độ công nghệ lạc hậu ,lao động thiếu việc làm và dôi dư còn lớn ,trình độ quản lý còn yếu kém . Tóm lại, các DNNN ở nước ta do yếu tố lịch sử để lại đã và đang đóng góp vai trò to lớn gần như tuyệt đối trong lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, nhưng lại hoạt động kém hiệu quả và phát sinh nhiều tiêu cực. Quá trình chuyển đất nước sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước tất yếu phải đổi mới căn bản DNNN. Đây là mâu thuẫn lớn, song bắt buộc phải kiên quyết đổi mới, phải có giải pháp và bước đi phù hợp với trình độ thực tế cơ sở . III Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là giải pháp cơ bản để đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay 1 Các quan điểm về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước của Đảng cộng sản Việt Nam Cổ phần hoá là quá trình chuyển đổi doanh nghiệp từ chỗ có một chủ sở hữu thành công ty cổ phần có nhiều chủ sở hữu .Cổ phần hóa DNNNlà quá trình chuyển đổi sở hữu Nhà nước thành công ty cổ phần trong đó Nhà nước vẫn giữ tư cách là một cổ đông -vẫn là chủ sở hữu một bộ phận tài sản của doanh nghiệp Cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước. Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương khoá VII đã nêu rõ: Chuyển một số doanh nghiệp quốc doanh có điều kiện thành công ty cổ phấn và thành lập một số công ty quốc doanh cổ phần mới. Phải thí điểm chỉ đạo chặt chẽ rút kinh nghiệm chu đáo trước khi mở rộng trong phạm vi thích hợp. Nghị quyết 10-NQ/ TW ngày 17/3/1995 của bộ chính trị đã nêu: ‘’Thực hiện từng bước vững chắc về tổ chức về cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp không cần nhà nước đầu tư 100% vốn. Tuỳ tính chất loại hình doanh nghiệp mà tiến hành bán tỷ lệ cổ phiếu cho công nhân viên chức làm tại doanh nghiệp để tạo động lực bên trong trực tiếp thúc đẩy phát triển và bán cổ phần cho tổ chức hay cá nhân ngoài quốc doanh’’, Như vậy, nghị quyết của Đảng chỉ ra mục tiêu, đồng thời cũng nêu khái quát hình thức, mức độ và phạm vi thí điểm cổ phần doanh nghiệp nhà nước. Nghị quyết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá IX nhấn mạnh ‘’Đổi mới cơ bản tổ chức và cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện các hình thức cổ phần thích hợp với tổ chức và lĩnh vực sản xuất để thu hút thêm các nguồn vốn, taọ thêm động lực, ngăn chặn tiêu cực, thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả’’ Thực hiện chủ trương của Đảng; Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước. Căn cứ các chủ trương nêu trên, cán bộ ngành đã thông báo đến từng doanh nghiệp để đăng ký thực hiện thí điểm chuyển sang công ty cổ phần. Dựa vào số lượng doanh nghiệp nhà nước đã đăng ký, Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng (naylà Thủ Tướng Chính Phủ) đã có : Quyết định số 203/TC ngày 8/5/1992 chọn 7 doanh nghiệp nhà nước được cổ phần chỉ đạo thí điểm chuyển thành công ty cổ phần. Bộ Tài chính quyết định danh sách 19 doanh nghiệp được các Bộ chỉ đạo chuyển thành công tycổ phần. Tuy có 19 doanh nghiệp nhà nước đăng ký làm thí điểm cổ phần hoá, nhưng trong quá trình xây dựng đề án nhiều giám đốc và tập thể lao động lại xin rút, hoặc không đủ điều kiện để tiến hành cổ phần hoá (tính đến 1/9/1998). Danh sách các doanh nghiệp nhà nước này đã hoàn thành việc chuyển thành công ty cổ phần. 2 Tình trạng cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước hiện nay 2.1 Thực chất của quá trình cổ phần hoá Trong tiến trình chuyển đổi kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, sự đa dạng háo các loại hình thức sở hữu đã trở thành đòi hỏi tất yếu và ngày càng phổ biến trong toàn xã hội. Những thành tựu của công cuộc đổi mới cho phép đông đảo quần chúng công nhân ngày càng rõ hơn rằng: Bên cạnh hình thức sở hữu Nhà nước, các hình thức sở hữu khác ( Tư nhân hay hỗn hợp) nếu được tạo điều kiện thuận lợi cũng phát huy vai trò tích cặc trong đời sống kinh tế. Đồng thời đa dạng hoá các hình thức sở hữu cho phép thực hiện triệt để những nguyên tắc kinh tế,nâng cao quyền tự chủ tài chính và khả năng tự quản kinh doanh sản xuất, nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như đầu óc sáng tạo của người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp . - Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước đã khắc phục được tình trạng vô trách nhiệm, ỷ lại và lãng phí của các thành viên trong doanh nghiệp.Bởi vì những chủ thực sự của doanh nghiệp đều có quyền lợi gắn liền với sự thành bại của doanh nghiệp. - Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đã tháo gỡ khó khăn trong ngân sách Nhà nước và góp phần xây dưng thị trường vốn lành mạnh phong phú. Những năm gần đây, việc đảm bảo nền kinh tế quốc gia vững vàng là một yêu cầu cực kỳ bức thiết, đặc biệt trong hoàn cảnh nền kinh tế không chỉ cần được phân bổ hợp lý, có lợi cho việc tái cơ cấu nền kinh tế quốc dân mà tài sản Nhà nước cũng cần được sử dụng nhằm mang lại hiệu quả đầu tư tối đa. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là giải pháp giúp chính phủ thực hiện được những đòi hỏi thực tiễn trên đây.Tài sản doanh nghiệp Nhà nước nhờ cổ phần hoá thu hồi sẽ được phân bố cho những dự án quốc gia giàu tính khả thi hoặc đầu tư vào những ngành mang lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Hơn nữa các công ty cổ phần dưới quyền điều hành của chủ nhân mới, với động lực mới trong quản lý doanh nghiệp,sức mạnh cạnh tranh không ngừng được củng cố để đảm bảo thu hút vốn cổ phần của các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là phần vốn nhàn rỗi trong xã hội. Điều đó góp phần tích cực cho việc hình thành thị trường chứng khoán, một điều kiện quan trong cho việc vận hành của nền kinh tế thị trường. - Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước tạo động lực mới trong quản lý doanh nghiệp.Cổ phần hóa tác động trực tiếp đến người lao động, gắn trách nhiệm của họ với kết quả sản xuất kinh doanh cảu doanh nghiệp, lợi ích của họ gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp. Ngoài ra cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước làm thay đổi mối quan hệ giữa quyền quản lý và quyền sở hữu tài sản, quan hệ quản lý và quan hệ phân phối ở các công ty cổ phần quyền sở hữu và quyền quản lý được tách biệt rõ ràng, sự can thiệp của các cấp chính quyền tới doanh nghiệp được giảm xuống tới mức thấp nhất bởi nó khẳng định vai trò của hội đồng quản trị-lầ tổ chức thay mặt tất cả các cổ đông, quản lý với tư cách là người chủ thực sự của doanh nghiệp Tóm lại: Với những giải pháp cơ bản như trên, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước thực sự là một giải pháp cần thiết, quan trọng và trọng tâm của cuộc cải cách doanh nghiệp Nhà nước . 2.2 Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam : Từ năm 1954 miền Bắc nước ta bắt đầu khôi phục và phát triển nền kinh tế. Một số ít xí nghiệp của tư sản dân tộc được cải tạo thành công ty cổ phần dưới dạng công -tư hợp doanh với điều kiện Nhà nước lắm quyền quản lý và điều hành sản xuất. Đến cuối những năm 1960 các xí nghiệp này được chuyển thành các xí nghiệp quốc doanh. Còn ở Miền Nam, sau những năm 1975 do tiến hành cải tạo công thương nên đã ra đời nhiều xí nghiệp cổ phần. Từ năm 1980 các xí nghiệp đó chuyển thành các xí nghiệp quốc doanh. Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 ( năm1986) thực hiện chủ trương đổi mới quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. ở nước ta đã xuất hiện một số xí nghiệp công ty cổ phần với quy mô nhỏ bé, trình độ thấp nguồn vốn do các xí nghiệp đóng góp và đang trong giai đoạn sơ khai như: công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản (Seapr odex), xí nghiệp vận tải biển Hải Phòng, các công ty cổ phần trong lĩnh vực ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt các công ty liên doanh nước ngoài và công ty cổ phần tư nhân hoá.Từ năm 1992 tới nay đã thực hiện những giai đoan sau : + Giai đoàn thí điểm (1992 - 1995 ): Trong giai đoạn này Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Thủ tướng Chính phủ ) đã ban hành Quyết định số 202/CT ngày 8/6/1992 về thí điểm chuyển một số DNNN thành công ty cổ phần và Chỉ thị số 84 về việc xúc tiến thực hành thí điểm CPH DNNN và các giải pháp đa dạng hoá hình thức sở hữu đối với các DNNN. Sau 4 năm thực hiện, triển khai quyết định số 202/CT và Chỉ thị số 84 của Thủ tướng Chính phủ (1992 - 1996) đã chuyển được 5 DNNN thành công ty cổ phần Trong số 5 doanh nghiệp nói trên thì có 4 doanh nghiệp thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh và 1 doanh nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Long An. + Giai đoạn mở rộng từ năm 1996 đến nay : Trong giai đoạn này ta có thể tác thành 2 giai đoạn sau: + Giai đoạn từ 5/1996 – 7/1998: Trên cơ sở đánh giá các ưu điểm và tồn tại trong giai đoạn triển khai thí điểm CPH DNNN, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/CP ngày 7/5/1996 về chuyển một số DNNN thành công ty cổ phần. Nghị định đã xác định rõ mục tiêu, đối tượng thực hiện CPH : quy định cụ thể nguyên tắc xác định giá trị doanh nghiệp, chế độ ưu đãi cho người lao động trong DNNN và tổ chức bộ máy giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác CPH DNNN. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các Bộ, các địa phương hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Là giai đầu của thời kì mở rộng công tác CPH từ tháng 5/1996 đến 5/1998 tốc độ CPH đã tăng nhanh hơn. Trong hai năm đã CPH được 25 doanh nghiệp, bằng 5 lần giai đoạn thí điểm. Diện CPH cũng rộng hơn : 3 bộ và 9 tỉnh thành phố có doanh nghiệp CPH. Quy mô doanh nghiệp cũng lớn hơn, có doanh nghiệp vốn trên 120 tỷ đồng, 5 doanh nghiệp có vốn trên 10 tỷ đồng + Giai đoạn từ 7/1998 đến nay : Trên cơ sở đánh giá các ưu thế và hạn chế của Nghị định số 28/CP Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/CP ngày 29/6/1998 về vấn đề CPH DNNN thay thế cho các nghị định trước đây. Đây là một mốc quan trọng trong tiến trình CPH DNNN ở Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá các ưu thế và hạn chế của Nghị định số 28/CP Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/CP ngày 29/6/1998 về vấn đề CPH DNNN thay thế cho các nghị định trước đây. Đây là một mốc quan trọng trong tiến trình CPH DNNN ở Việt Nam. Nghị định này đã xác định rõ và giảm thiểu danh mục ngành nghề Nhà nước cần giữ 100% vốn, Nhà nước nắm giữ cổ phần đặc biệt, cổ phần chi phối, không hạn chế quy mô doanh nghiệp. Do đó chỉ trong 6 tháng đến 31/12/1998 đã CPH được số doanh nghiệp gấp ba lần hai giai đoạn trước đây. Tức là tính đến ngày 31\12\1998 cả nước đã CPH được 120 DNNN. Năm 1999 là năm đạt kết quả cao nhất về công tác CPH: cả nước đã chuyển được 250 DNNN hoặc bộ phận DNNN thành công ty cổ phần, đạt 55,5% chỉ tiêu nhà nước đề ra(450 DN). Như vậy tính đến ngày 31/12/1999 đã có 370 DNNN hoặc bộ phận DNNN thành công ty cổ phần, trong đó có những DN có vốn lớn như Công ty mía đường Lam Sơn có giá trị tài sản 665 tỷ đồng, vốn Nhà nước tại DN là 92,5 tỷ đồng.... Tuy số DNNN đã CPH đạt con số 370 doanh nghiệp (31/12/1999) nhưng so với tổng số DNNN hiện có thì mới chiếm tỷ lệ rất thấp (6,4%) và so với số vốn Nhà nước hiện có tại khu vực DNNN thì mới cổ phần hoá được 1% phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Điều này rõ ràng chưa góp phần hữu hiệu vào việc cơ cấu lại khu vực DNNN trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Hiện nay tính từ năm 1998 đến đầu năm 2002 thì cả nước đã cổ phần hoá trên 800 doanh nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ và thị phần chưa cao trong nền kinh tế quốc dân .Nhưng một số vướng mắc cần giải quyết đặt ra là: -Tốc độ tiến hành cổ phần hoá còn quá chậm trước năm 1999 cổ phần hoá được 116 doanh nghiệp , năm 1999 cổ phần hoá 249 doanh nghiệp ,năm 2000 là 212 doanh nghiệp ,năm 2002 cả nước mới có trên 800 doanh nghiệp chỉ đạt 38% kế hoạch được giao. Nhưng theo đề án sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2002 đến 2005 các bộ ngành địa phương và các tổng công ty 91 phải cổ phần hoákhoảng 2000 DNNN tức là trung bình mỗi năm phải cổ phần hoá500 doanh nghiệp .Nhưng cả năm 2002 cả nước mới cổ phần được 148 doanh nghiệp .Nghĩa là trong 3 năm còn lại trung bình mỗi năm phải có 600 doanh nghiệp được cổ phần hoá . -Việc tiến hành cổ phần hoá không đồng đều giữa các ngành các địa phương . -Nhiều mục tiêu cổ phần hóa chưa đạt như mục tiêu huy động vốn của toàn xã hội vào đầu tư phát triển ;mục tiêu tạo điều kiện để người lao động các doanh nghiệp cổ phần có cổ phần ,được mua cổ phiếu với giá ưu đãi . -Tài sản Nhà nước bị thất thoát nhiều trong quá trình cổ phần hoá do không định giá đúng được tài sản . -Tổ chức Đảng trong công ty cổ phần chưa được đổi mới về chức năng nhiệm vụ ,phương hướng hoạt động nên lúng túng trong sinh hoạt ,chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo của mình . Nguyên nhân của tình trạng này bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và khách quan vì vậy cần có những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng trên 2.3 Một số giải pháp thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam: 2.3.1. Tạo môi trường pháp lý đầy đủ cho việc cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước: Để tạo ra sự thống nhất cao về quan điểm trong toàn xã hội , tạo điều kiện để các ngành, các cấp yên tâm thực hiện và thực hiện đúng, tránh những lệch lạc thiếu xót không cần thiết. Nhà nước cần có một hệ thống pháp quy đầy đủ và đồng bộ hướng dẫn việc thực hiện cổ phần hoá. Việc ban hành các chính sách về cổ phần hoá cần phải được thực hiện sớm, kịp thời và chính xác, tránh việc ban hành vội vàng, sửa đổi nhiều lần gây khó khăn cho việc thực hiện của cấp dưới. 2.3.2. ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, nhất là ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát. Việc ổn định tiền tệ và duy trì sự ổn định đó một cách lâu dài sẽ tạo ra một tâm lý an toàn cho các nhà đầu tư, khuyến khích nhiều thành viên bỏ vốn mua cổ phiếu. Hiện nay lượng vốn nhàn rỗi trong dân tương đối lớn theo ước tính, nên các chính sách tiền tệ ổn định và hợp lý sẽ là một biện pháp để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong mọi thành phần xã hội…thì việc đầu tư mua khi cổ tức lớn hơn lãi suất ngân hàng trong trường hợp tỷ lệ lạm phát thấp cổ phiếu sẽ được ưu tiên nhiều hơn. 2.3.3 Cần sớm hoàn thiện thị trường chứng khoán trong mối quan hệ thị trường vốn, thị trường tiền tệ. Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động mua bán cổ phiếu và trái phiếu. Thị trường chứng khoán cung cấp nguồn vốn dài hạn cho sự phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Thị trường vốn là nơi diễn ra các hoạt động mua bán chứng khoán và ccs giấy ghi nợ trung và dài hạn. Thị trường vốn cung ứng các nguồn vốn nhàn rỗi vào thời gian cho vay trên một năm để đầu tư dài hạn vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trên thực tế ở nước ta hiện nay đã có thị trường chứng khoán .Nhưng hoạt động của nó chưa có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế quốc dân vì vậy chưa phát huy được tính ưu việt của mình Việc hình thành thị trường chứng khoán sẽ tạo điều kiện để mua bán cổ phiếu, thu hút được ngoại tệ thông qua việc bán cổ phiếu cho người nước ngoài. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho Nhà nước quản lý vĩ mô thị trường vốn, đánh giá sự phát triển nền kinh tế và đánh giá khả năng kinh doanh của các doanh nghiệp. 2.3.4. Tạo sự thống nhất trong nhận thức về chủ trương cổ phần hoá. Thứ nhất, cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước không dẫn đến nguy cơ chênh lệch hướng xã hội chủ nghĩa và làm suy yếu kinh tế Nhà nước. Bởi lẽ: Trong cơ cấu kinh tế quốc dân, Nhà nước vẫn nắm giữ các doanh nghiệp thuộc các ngành then chốt, trọng yếu tạo nền tảng cho nền kinh tế quốc dân và sức mạnh của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Xét trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tài sản Nhà nước không bị suy giảm, mà còn có khả năng gia tăng nhờ lợi tức cổ phần của Nhà nước và sự đóng góp ngày càng tăng của các công ty cổ phần làm ăn hiệu quả. Quá trình cổ phần hoá được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, cổ phần hoá không làm ảnh hưởng tới quyền lợi và vị trí của mỗi người trong doanh nghiệp nếu họ thực sự có khả năng và có đóng góp tích cực vào hoạt động của doanh nghiệp. 2.3.5. Tạo sự kích thíc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKC067.doc
Tài liệu liên quan