Tư liệu câu hỏi trắc nghiệm sinh 10

Câu 7 - Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất là:

a. Bảo vệ nhân

b. Là nơi chứa đựng tất cả thông tin di truyền của tế bào

c. Là nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào

d. Là nơi thực hiện troa đổi chất trực tiếp của tế bào với môi trường.

Câu 8 -Trong tế bào sống có?

1.Ribôxôm 5.Các ỉnton

2.Sự tổng hợp ATP 6.DNA pôlimeraza

3.Màng tế bào 7.Sự quang hợp

4.Màng nhân 8.Ti thể

Những yếu tố nào có thể có trong cả tế bào của sinh vật chưa có nhân hoàn chỉnh (procaryotae) và sinh vật có nhân hoàn chỉnh( eucaryotae)?

a.1, 2, 3, 6, 7 b.1, 2,3, 5, 7, 8

c.1, 3, 4, 7 d.1, 3, 5, 6

e.2, 3, 7, 8

 

doc28 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 14/05/2013 | Lượt xem: 6593 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư liệu câu hỏi trắc nghiệm sinh 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tế bào nhân chuẩn. Câu 1 - Đặc tính không thuộc về thể Gôngi: a. Nằm gần nhân tế bào. b. Bao gồm một chồng túi dẹp. c. Không có liên hệ gì với d. Thường phóng thích các mạng lưới nội chất nhám. bóng màng nhỏ. Câu 2 - Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ tới lớn: thể Gôngi, túi màng , bộ máy Gôngi túi màng, thể Gôngi, bộ máy Gôngi thể Gôngi, bộ máy Gôngi, túi màng bộ máy Gôngi,thể Gôngi, túi màn Câu 3 - Chức năng của bộ máy Gôngi: a . Chế biến. b . Phá vỡ. c . Chuyển đổi năng lượng. d . Nâng đỡ. Câu 4 - Trong tế bào thể Gôngi có vai trò: a.Giúp tổng hợp prôtêin cho tế bào b.Giúp hoạt động bài tiết của tế bào c.Ôxi hoá chất hữu cơ tạo năng lượng cho hoạt động sống của tế bào d.Giúp trao đổi chất giữa tế bào và chất nhân e.Giúp dự trữ chất dinh dưỡng cho tế bào. Câu 5- Chức năng của bộ Gôngi: a.Tiếp nhận các túi được chuyển đến từ lưới nội chất, hoàn thiện thêm cấu trúc, kết đặc chúng và tạo nên các túi mới,những túi này sẽ đi vào bào tương hay ra màng tế bào. b. Quang hợp. c. Sử dụng hệ thống enzim thuỷ phân để phân huỷ các hợp chất hữu cơ phức tạp thành các đơn phân. d. Tạo nên thôi vô sắc nhờ đố mà nhiễm sắc thể có thể phân li về các cực của tế bào. e. Nơi xãy ra quá trình tổng hợp prôtêin. ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 Đáp án c b a b a Nội dung 9 : Câu hỏi trắc nghiệm về ti thể của tế bào nhân chuẩn. Câu 1- Ti thể có cấu trúc màng kép gấp nếp tạo ra những mấu lồi ngăn ti thể thành xoang trong và xoang ngoài. a. Đúng . b. Sai. Câu 2 - Để thưc hiện chức năng là trạm năng lượng của tế bào ,ti thể có cấu trúc như thế nào? a. Có màng kép với màng trong ăn sâu vào ti thể. b. Có các ribôxôm và hệ gen là DNA vòng kép. c. Có chứa hệ enzim hô hấp bám ở các mấu lồi. d. Cả a và c. Câu 3 - Trong cơ thể người loại tế bào nào có nhiều ti thể nhất? a. Hồng cầu. b. Tế bào cơ tim. c. Tế bào gan. d. Tế bào biểu bì. Câu 4 - Ti thể có khả năng tự nhân đôi là do ti thể có chứa: a. Axit Nuclêic. b. Ribôxôm riêng. c. Enzim hô hấp. d. Prôtêin riêng. Câu 5 - Enzim hô hấp nằm ở vị trí nào trong ti thể? a. Chất nền. b. Xoang ngoài. c. Màng ngoài . d. Màng trong. Câu 6 - Dẫn liệu nào dưới đây chứng tỏ vi khuẩn có nguồn gốc từ vi khuẩn? a.Được bao bọc bởi màng kép, màng trong ăn sâu tạo mấu lồi. b.Có chứa nhiều enzim biến đổi năng lượng. c.Có chứa DNA , enzim và ribôxôm riêng. d.Có thể tách ra sống độc lập với tế bào. Câu 7- Người ta ví ti thể như là trạm năng lượng của tế bào , vậy nó có cấu trúc như thế nào để đảm bảo thực hiện chức năng đó? a. Chứa hệ enzim hô hấp đóng vai trò quan trọng trong trao đổi chất. b. Chứa ribôxôm chuyên chở các enzim từ các cấu trúc khác của tế bào. c. Có cấu trúc màng kép màng trong ăn sâu vào khoang ti thể. d. Có hẳn một hệ gen chứa trong DNA và ribôxôm riêng. ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 Đáp án b a b a d c a .Nội dung 10: Câu hỏi trắc nghiệm về lục lạp của tế bào nhân chuẩn. Câu 1- Lá của cây trồng ngoài sáng có nhiều lục lạp hơn cây cùng loài trồng trong bóng râm. a. Đúng b. Sai. Câu 2 - Màng lục lạp khác với màng ti thể ở chổ nó là màng đơn trơn nhẵn ,trên màng không đính các enzim hô hấp mà đính các enzim pha sáng quang hợp. a. Đúng. b.Sai. Câu 3 - Ti thể và lục lạp đều có khả năng tư nhân đôi. a. Đúng. b. Sai. Câu 4 - Ti thể và lục lạp đều được xem là trạm năng lượng của tế bào. a. Đúng . b. Sai. Câu 5 - Các enzim tham gia vào pha tối quang hợp nằm ở thành phần nào của lục lạp. a. Màng lục lạp. b. Tilacoit. c. Màng nối giữa các hạt Grana. d. Chất nền. Câu 6 - Loại cây nào tế bào lá có chứa nhiều lục lạp nhất? a. Cây chịu bóng. b. Cây chịu sáng. c. Cây ưu bóng. d. Cây ưu sáng. Câu 7 - Nhận định nào sau đây là SAI: a. Ti thể và lục lạp đều có khẳ năng hấp thụ ánh sáng. b. Ti thể và lục lạp đều có khẳ năng tự nhân đôi. c. Ti thể và lục lạp đều có khẳ năng cung cấp năng lượng cho tế bào. d. Ti thể và lục lạp đều có màng kép bao bọc. Câu 8 - Sự giống nhau giữa hai bào quan ti thể và lục lạp thể hiện ở chỗ chúng đều có cấu tạo màng và có chứa: a. DNA vòng các ribôxôm và hệ enzim đặc thù. b. DNA vòng , chất nền (stroma) và các hạt nhỏ (grana) c.Các ribôxôm , hệ enzim, hệ sắc tố. Câu 9 - Nơi chứa DNA trong tế bào thực vật: a. Nhân b. Nhân và diệp lục c. Nhân và ti thể d. Nhân , ti thể và diệp lục Câu 10 - Nơi thực hiện chức năng chuyển đổi năng lượng trong tế bào thực vật: a . Ti thể b . Diệp lục c . Dịch trong suốt d . Tất cả các nơi trên. ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án a b a a d d a a d d Nội dung 11 & 12: Câu hỏi trắc nghiệm về lizôxôm và peroxixôm của tế bào nhân chuẩn. Câu 1 - Nếu tế bào là một thành phố hoạt động, thì lizôxôm là: a. Trung tâm diều khiển b. Hàng rào kiểm soát c. Nhà máy tạo nguyên liệu d. Nhà máy tạo năng lượng Câu 2 - Bào quan tế bào có một đơn vị bao bọc: a. Nhân b.Lục lạp c. Ti thể d. Lizôxôm Câu 3 - Bào quan có bao với hai màng đơn vị: a.Lizôxôm b. Perôxixôm c. Ti thể c. Thể Gôngi Câu 4 - Các libôxôm ban đầu (sơ cấp) được tạo ra ở nơi nào trong tế bào được kể ra sau đây? a. Tế bào chất b. Nhân c. Thể gôngi d.Trung tâm tế bào Câu 5 - Bào quan nào thực hiện chức năng phá vỡ: a.Mạng nội chất nhám b.Lizôxôm. c.Dịch trong suốt d.Mạng nội chất trơn Câu 6 - Bào quan nào là nhà máy biến đổi năng lượng ở tế bào? a.Ti thể b.Lizôxôm c.Nhân d.Thể Gôngi ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án a d c a b a Nội dung 13 : Câu hỏi trắc nghiệm về không bào của tế bào nhân chuẩn. \Câu 1 - Không bào phát triển ở: a.Tế bào động vật b.Tế bào thực vật trưởng thành c.Tể bào động vật và tế bào thực vật còn non d.Tế bào động vật và tế bào thực vật bậc thấp e.Tế bào động vật và tế bào thực vật Câu 2 - Cấu trúc chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật là: a.Màng xenlulo,ty thể ,lạp thể b.Màng xenlulo,không bào c.Màng xenlulo,lạp thể d.Không bào,lạp thể e.Lạp thể,màng nguyên sinh. Câu 3- Không bào thường gặp ở : a. Tế bào động vật bậc cao. b. Tế bào động vật và thực vật bậc thấp. c. Tế bào chưa có nhân. d. Vi khuẩn. e. Tế bào thực vật trưởng thành. ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 Đáp án b c e Nội dung 14: Câu hỏi trắc nghiệm về trung thể của tế bào nhân chuẩn. Câu 1 - Cũng giống như nhân con ,trung tử biến mất khi tế bào phân chia. a. Đúng. b. Sai. Câu 2 - Ở tế bào thực vật, có trung thể nhưng không có trung tử. a. Đúng . b. Sai. Câu 3 - Chức năng của trung thể là tạo thành thoi vô sắc trong quá trình phân chia tế bào. a. Đúng . b. Sai. Câu 4 - Trong tế bào động vật, trung thể có vai trò: a. Dự trữ chất dinh dưỡng cho tế bào . b. Giúp hoạt động bài tiết của tế bào. c. Tham gia vận chuyển chất trong tế bào. d. Tham gia vào việc hình thành thoi vô sắc trong quá trình phân bào. Câu 5 - Trung thể là bào quan hình thành nên thoi vô sắc ,vậy nó đươc cấu tạo bởi: a. Hệ thống sợi trung gian bền chặt . b. DNA kết hợp với prôtêin Histon. c. Các hạt ribôxôm. d. Hệ vi ống. Câu 6 : Để thoi vô sắc thực sự hữu ích ,trung thể phải nằm ở đâu là thích hợp nhất. a. Mặt trong của màng tế bào. b. Trên lố nhân. c. Trong nhân của tế bào. d. Gần nhân tế bào. Câu 8- Trung thể đống vai trò quan trọng trong: a. Quá trình sinh tổng hợp prôtêin. b. Quá trình sinh tổng hợp prôtêin. c. Hình thoi vô sắc . d. Quá trình tiêu hoá trong tế bào. e. Quá trình hô hấp tế bào. Câu 9 - Trung thể có mặt ở: a. Tế bào động vật. b. Tất cả tế bào động vật và thực vật. c. Trong tế bào động vật và một số tế bào thực vật bậc thấp. d. Trong ti thể. e. Tất cả đều sai. Câu 10 - Mỗi trung thể được cấu tạo từ : a. Hai trung tử có cấu hình trụ đứng thẳng góc với nhau. b. Hai trung tử có cấu hình trụ đứng song với nhau với . c. Hai trung cầu nằm cạnh nhân. d. Các sợi dây tơ vô sắc . e. DNA và histon. ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án b a a d d d c c a Nội dung 16: Câu hỏi trắc nghiệm về bộ khung của tế bào nhân chuẩn. Câu 1 - Để có hình dạng ổn định ,ở tế bào nhân sơ có thành peptidoglican,còn ở tế bào nhân chuẩn có hệ thống vi sợi và sợi trung gian. a.Đúng. b. Sai. Câu 2 - Ở tế bào nhân chuẩn , khung tế bào giúp cố cố định vị trí các bào quan. a. Đúng . b. Sai. Câu 3 - Bộ khung tế bào được hình thành chủ yếu từ: a. Lưới nội chất, sợi trung gian, vi ống . b. Sợi trung gian, vi ống, vi sợi. c. Sợi trung gian ,màng sinh chất lưới nội chất. d. Lưới nội chất, vi ống, vi sợi. Câu 4 - Bộ khung tế bào có vai trò gì? a. Định hướng mọi hoạt động trao đổi chất. b. Bảo vệ tế bào. c. Nơi dự trữ các hạt ribôxôm. d. Duy trì hình dạng tế bào. Câu 5 - Nếu bộ khung tế bào nhân chuẩn không có sợi trung gian thì tế bào sẽ: a. Không duy trì được hình dạng. b. Không tạo nên được thoi vô sắc. c. Giảm tính bền vững. d. Giảm khích thước tế bào. Câu 6 - Các loại sợi nào dưới đây thâm gia hình thành nên bộ xương trong của tế bào? Tubulin, lignin, kinesin Ống siêu vi ,mýoin,sợi siêu vi Keratin,myosin,kinesin Sợi siêu vi,sợi trung gian ,ống siêu vi Actin ,myosin,sợi trung gian Câu 7 - Chức năng của bộ xương tế bào: a. Chế biến. b. Phá vỡ. c. Chuyển đổi năng lượng. d. Giúp sự di chuyển của các bào quan. Câu 8 - Bào quan không có màng bao bọc trong tế bào: a. Lizôxôm. b. Bộ xương tế bào. c. Không bào . c. Mạng nội chất. ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án a a b d c d d b Nội dung 17: Câu hỏi trắc nghiệm về màng sinh chất của tế bào. Câu 1- Dấu hiệu đặc trưng nhất chứng tỏ màng sinh chất có cấu trúc khảm là lớp kép phốtpholipit được khảm bởi các chuỗi hiđratcacbon. a.Đúng . b. Sai. Câu 2- Sở dĩ màng sinh chất có thể biến đổi hình dạng được là do các phân tử cấu tạo nên nó có khả năng di chuyển bên trong lớp màng. a. Đúng . b. Sai. Câu 3 - Lipit và prôtêin là hai thành phần chủ yếu của màng sinh chất. a. Đúng. b. Sai. Câu 4 - Để đảm bảo cho cấu trúc màng bền vững ,các đầu kị nước của lớp kép phôtpholipit có xu hướng liên kết với nhau bằng liên kết kị nước rất bền chặt. a. Đúng. b.Sai. Câu 5 - Tầng kép phôtpholipit đảm nhận chức năng vận chuyển các chất tiếp nhận và truyền đạt thông tin từ bên ngoài vào trong tế bào. a.Đúng . b. Sai. Câu 6 - Thành phần nhiều nhất trong một màng là? a.Prôtêin và phôtpholipit b.Xenlulôvàphôtpholipit c.Glycogien và phôtpholipit d.Vitamin hoà tan trong lipit và phôtpholipit. Câu 7 -Kiểu lipid được tìm thấy trong các màng tế bào là? a.Phôtpholipit b.Glycolipit b.Cholesterol d.Cả ba kiểu trên Câu 8 -Các phân tử phospholipid trong các màng sinh học sắp xếp thành? a.Lớp đơn phôtpholipit b.Lớp đôi phôtpholipit c.Lớp đơn protêin d.Lớp đôi pôtêin Câu 9 -Lớp đôi phospholipid của các màng tế bào? a.Thấm dễ dàng mọi phân tử tích điện và các ion b.Không thể thấm tự do các phân tử tích điện và các ion c.Thấm chọn lọc các phân tử tích điện và các ion d.Thấm tự do các ion nhưng không thấm các phần tử tích điện. Câu 10 - Lớp đôi phôtpholipit của màng nguyên sinh chất có bề dày khoảng? a. 8 Å b.25 Å c.43 Å d.58 Å Câu 11 - Cấu trúc của màng tế bào? a.Các protein bị kẹp giữa hai lớp phospholipid b.Phôtpholipit bị kẹp giữa hai lớp prôtêin c.Các protein ít nhiều nằm xen trong hai lớp phospholipid d.Lớp prôtêin nằm phủ trên lớp đôi Câu 12 - Màng nguyên sinh chất: a.Là kiểu màng duy nhất của tế bào có cấu trúc thể khảm. b.Có cấu trúc thể khảm như các kiểu màng khác trong tế bào. c. Có cấu trúc thể khảm như màng của lizôxôm hay thể Gôngi. d. Có cấu trúc thể khảm như màng của ti thể, lục lạp hay nhân. Câu 13 - Màng nguyên sinh chất : a. Có tính đối xứng b. Thấm tự do các phân tử nước c. Thấm tự do các ion d. Là một lớp đôi phốtpholipit Câu 14 - Tính chất không phải của màng sinh chất: a.Thấm tự do các phân tử nước b.Thấm tự do các phân tử nước c.Thấm tự do các ion d.Cho phép sự khuếch tán của nướ từ tế bào này sang tế bào khác. Câu 15 - Phần thích nước của phân tử phốtpholipít: Được tạo bởi 1 phân tử axít béo Được tạo bởi 2 phân tử axits béo Chứa một phân tử phốt pho Chứa 2 nguyên tố phốtpho Câu 16 - Phân tử phốtpholipítcủa màng tế bào gồm: Hai đầu thích nước Hai đầu kị nước Một đầu thích nước và một đuôi đơn kị nước Hai vùng tối và một vùng sáng dưới kính hiển vi điện tử Câu 17 - Lớp phốtpholipit là thành phần cấu trúc căn bản của: a. Màng nguyên sinh chất b.Màng ti thể c. Màng lục lạp d. Tất cả các màng trên Câu 18 - Thuật ngữ chỉ tính chất của màng tế bào: a. Màng căn bản b. Màng đơn vị c. Thể khảm lỏng d. Lớp đôi phốtpholipit Câu 19- Đặc tính không phải của màng tế bào: Thể khảm Các phân tử prôtêin bị giữ chặt trong màng Không cân xứng Lớp đôi phốtpholipit Câu 20 - Màng sinh chất không có đặc tính nào dưới đây: a. Khảm prôtêin c. Cân xứng b. Lỏng d. Thấm chọn lọc Câu 21 - Đặc tính không thuộc về màng sinh chất: Thấm tự do các phân tử nước Thấm tự do các ion hoà tan trong nước Có chứa nhiều loại prôtêin Không cân xứng Câu 22 -Cấu trúc nhỏ nhất mà ta có thể thấy dưới kính hiển vi quang học thông thường? a.Màng nguyên sinh chất b.Màng ti thể c.Bộ xương tế bào d.Nhân tế bào Câu 23 - Đặc tính thường gặp ở các prôtêin nằm xen trong các màng tế bào: a. Cân xứng b. Đơn cực c. Lưỡng cực d. Không di chuyển e. Là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào Câu 24 - Màng sinh chất được cấu tạo bởi: a. Các phân tử prôtêin b.Các phân tử lipit c. Các phân tử prôtêin và lipit e. Các phân tử lipit và axít nuclêic Câu 25 - Prôtêin tổng hợp ở lưới nội chất có hạt được vận chuyển đến nơi nào trong tế bào được kể ra sau đây? a.Lizôxôm b.Dịch trong suốt của tế bào c.Ti thể d.Lạp thể e.Thể gôngi Câu 26 - Màng sinh chất có vai trò: Ngăn cách tế bào chất với môi trường ngoài Bảo vệ khối sinh chất của tế bào. Thực hiện sự trao đổi chất với môi trường . Cả b và c . e. Cả a, b và c. Câu 27 - Thành phần hoá học cơ bản của màng nguyên sinh là: a.Prôtêin b.Lipit c.Lipit và gluxit d.Prôtêin và lipit e.Prôtêin và gluxit Câu 28 - Chức năng của màng tế bào là: a.Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường xung.quanh b.Bảo vệ khối sinh chất và các thành phần bên trong tế bào. c.Tham gia quá trình phân bào d. a và b đúng e. a,b và c đúng Câu 29 - Thành phần hoá học cơ bản của màng nguyên sinh là: a.Prôtêin b.Lipit c.Gluxit d.a và b đúng e. a,b và c đúng Câu 30 - Màng tế bào cơ bản : a. Gồm hai lớp ,phía trên các lỗ nhỏ. b. Gồm 3 lớp: lớp trong và lớp ngoài là prôtêin, lớp giữa là lipit. c. Có cấu tạo chính là xenlulô. d. Cấu tạo chính là một lớp lipit kép được xen kẽ bởi bởi những phân tử prôtêin, ngoài ra còn lượng Cacbon hydrat e. Các phân tử lipit xen kẽ đều đặn với các phân tử prôtêin. ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 - 10 b a a a b a d b b c 11- 20 c b b e c d d c b c 21 - 30 b d c c e d d d d d Nội dung 18: Câu hỏi trắc nghiệm về các cấu trúc ngoài màng sinh chất của tế bào nhân chuẩn. Câu 1 - Thành tế bào có chức năng ổn định hình dạng tế bào. a. Đúng. b. Sai. Câu 2 - Thành tế bào có tính thấm chọn lọc . a. Đúng. b.Sai. Câu 3 - Các tế bào thực vật có thể nối với nhau nhờ cấu nối sinh chất. a. Đúng. b.Sai. Câu 4 - Thành tế bào thực vật có thành phần hoá học đặc trưng là kitin chứ không phải peptidoglican như vi khuẩn. a. Đúng. b.Sai. Câu 5 - Xenlulolà thành phần hoá học của thành tế bào: a. Động vật và thực vật. b. Động vật và vi khuẩn. c. Thực vật và một số nấm. d. Thực vật và một số động vật. Câu 6 - Thành tế bào có chức năng là: a. Cho các chất đi qua một cách có chọn lọc. b. Dấu hiệu nhận biết giữa các tế bào. c. Nơi định vị các enzim theo trình tự nhất định. d. Ổn định hình dạng tế bào. Câu 7 - Hai tế bào nằm cạnh nhau thông thương bỡi: a. Cầu nối hoá học b. Cầu nối hydrogen c. Cầu nối kị nước d. Cầu liên bào Câu 8 - Vách tế bào thực vật có chức năng: Khung cứng bảo vệ tế bào Trong sự phân hoá tế bào Nối liền hai tế bào cạnh nhau Tất cả các chức năng tế bào Câu 9 - Bào quan không có ở tế bào động vật: a. Màng b. Vách pectin - xenlulo c.Ti thể d. Trung thể Câu 10 - Bào quan nào không liên quan trực tiếp tới sự nâng đỡ hay vận chuyển? a.Vi sợi b.Vi ống b.Lizôxôm d.Vách tế bào ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án a b a b c d d d b b Nội dung 19 : Câu trắc nghiệm về sự vận chuyển các chất qua màng của tế bào. Câu 1 - Hiện tựợng các phân tử từ nơi có nồng độ cao di chuyển đền nơi có nồng độ thấp gọi là hiện tượng khuếch tán. a. Đúng. b. Sai. Câu 2 - Phân tử càng lớn thì tốc độ khuếch tán càng cao. a. Đúng. b. Sai. Câu 3 - Hiện tưọng bạch cầu "ăn" tế bào là hiện tượng thực bào. a. Đúng. b. Sai. Câu 4 - Dung dịch đẳng trương (so với tế bào) là dung dịch: a. Có nồng độ các chất hoà tan bằng với nồng độ các chất hoà tan trong tế bào. b. Có nồng độ các chất hoà tan cao hơn nồng độ các chất hoà . tan trong tế bào. c. Có nồng độ các chất hoà tan thấp hơn nồng độ các chất hoà tan trong tế bào. Câu 5 - Dung dịch ưu trương là dung dịch? a.Có nồng độ các chất hoà tan cao b.Có áp suất thẩm thấu cao c.Có thế nước thấp d.Tất cả các phát biểu trên đều đúng Câu 6 -Tế bào để mất nước trong môi trường nào? a.Nước tinh khiết b.Ưu trương c.Nhược trương d.Đẳng trương Câu 7 - Tế bào nào sẽ bị vỡ trong môi trường ưu trương? a.Tế bào hồng cầu b.Tế bào động vật còn nhân c.Tế bào thực vật d.Không có tế bào nào bị vỡ Câu 8 -Nước có thể qua màng tế bào hồng huyết cầu,nhưng sacaroz thi không.Sự thẩm thấu làm tế bào hồng huyết cầu nhăn nheo khi được ngâm trong môi trường nào? a.Sacaroz ưu trương b.Sacaroz nhược trương c.Nước tinh khiết d.Tế bào hồng cầu không nhăn nheo trong các môi trường trên Câu 9- Nước và urê có thể qua màng tế bào hồng huyết cầu .Sự thẩm thấu làm tế bào hồng huyết cầu nhăn nheo khi được ngâm trong môi trường nào? a.Urê ưu trương b.Urê nhược trương c.Nước tinh khiết d.Tế bào hồng cầu không nhăn nheo trong các môi trường trên. Câu 10 - Trong môi trường đẳng trương: Không có sự di chuyển của nước qua màng tế bào b.Nước ra khỏi tế bào c.Nước vào tế bào d.Nước vào hay ra khỏi tế bào ở cùng tốc độ Câu 11 - Trong môi trường ưu trương, tế bào sẽ : a.Thu nước b.Mất nước c.Không có sự trao đổi nước qua màng d.Nước vào hay ra khỏi tế bào ở cùng tốc độ Câu 12 - Trong dung dịch đẳng trương ,tế bào thực vât: a.Mềm yếu b.Nhăn nheo c.Trương nước d.Co nguyên sinh Câu 13 - Trong dung dịch ưu trương ,tế bào thực vật a.Nhăn nheo b.Co nguyên sinh c.Mềm yếu d.Trương nước Câu 14 - Trong dung dịch đẳng trương, hồng huyết cầu: a.Có hình thể bình thường b.Bị vỡ c.Nhăn nheo d.Trương nước Câu 15 - Trong dung dịch ưu trương,hồng huyết cầu: a. Có hình thể bình thường b. Bị vỡ c.Nhăn nheo d.Trương nước Câu 16 - Thẩm thấu là: Sự vận chuyển thụ động của nước qua màng tế bào. Sự vận chuyển hoạt động của nước qua màng tế bào. Sự vận chuyển hoạt động của ion qua màng tế bào. Sự vận chuyển thụ động của ion qua màng tế bào. Câu 17 - Màng nguyên sinh chất có thể thấm tự do: Nước b. Khí ôxi c. Cácbon điôxít d. Tất cả các phân tử nhiều Câu 18 - Màng nguyên sinh chất có thể thấm tự do: a. Nước b. Ion canxi b. Ion kali d. Ion clo Câu 19 - Nước được tế bào thực vật hấp thu theo cơ chế : a. Hoạt động b. Thụ động b. Hoạt động và thụ động d. Hoạt động hay thụ động tuỳ theo trạng thái sinh lý của tế bào. Câu 20 - Nước qua các màng tế bào theo cơ chế : a.Thụ động b. Khuếch tán dễ c. Hoạt động c. Xuất bào và nhập bào Câu 21 - Một ion : Có thể tự do qua màng tế bào. Không thể tự do qua màng như nước. Luôn luôn được vận chuyển theo cơ chế hoạt động. Luôn luôn được vận chuyển theo cơ chế thụ động. Câu 22 - Các ion qua màng tế bào theo cơ chế (hoặc theo các cơ chế): a. Thụ động. b. Khuếch tándễ c. Khuếch tán dễ và hoạt động. c. Xuất bào và nhập bào Câu 23 - Bằng cách nào thể chuyển một ion qua màng? a. Thụ động b. Hoạt động c. Hoạt động và thụ động d. Thẩm thấu Câu 24 - Trong sự khuếch tán , một chất di chuyển qua màng tế bào: Theo khuynh hướng nồng độ. Ngược với khuynh hướng nồng độ. Theo khuynh hướng nồng độ nhờ sự thuỷ phân ATP Ngược với khuynh hướng nồng độ nhờ sự thuỷ phân ATP Câu 25 - Sự vận chuyển các đại phân tử qua màng được thực hiên nhờ: a. Sự thẩm thấu. b. Sự khuếch tán. c. Sự vận chuyển hoạt động d. Hiện tượng xuất bào và nhập bào. Câu 26 - Các bóng màng trong tế bào dung hợp với màng nguyên sinh chất trong một quá trình gọi là: a. Xuất bào b. Nhập bào c. Vận chuyển hoạt động d. Sự vận chuyển thụ động . Câu 27 - Các bóng nhỏ chứa các phân tử lớn hay vi khuẩn ngoài tế bào dược chuyển vào trong tế bào , và sau đó phân tử lớn hay vi khuẩn sẽ đươc tiêu hoá bởi hiện tượng: a.Ẩm bào b. Thực bào c. Dung hợp d. Xuất bào Câu 28 - Các bóng nhỏ chứa các chất lỏng và các chất hoà tan ngoài tế bào dược chuyển vào trong tế bào , và sau đó phân tử lớn hay vi khuẩn sẽ đươc tiêu hoá bởi hiện tượng: a.Ẩm bào b. Thực bào c. Dung hợp d. Xuất bào Câu 29 - Thực bào là hiện tượng: Chất rắn lọt vào trong màng và được đưa vào trong tế bào chất. Chất lỏng lọt vào trong màng và được đưa vào trong tế bào chất. Chuyển nước qua màng Chuyển một ion qua màng Câu30- Ẩm bào là hiện tượng: : a. Chất rắn lọt vào trong màng và được đưa vào trong tế bào chất. . b. Chất lỏng lọt vào trong màng và được đưa vào trong tế bào chất. c. Chuyển nước qua màng d. Chuyển một ion qua màng Câu 31 - Giữa các màng của ti thể Gôngi và màng nguyên sinh chất có thể xãy ra hiện tượng: a. Thực bào b. Ẩm bào c. Nhập bào d. Dung hợp Câu 32- Điểm khác nhau giữa hai hiện tượng xuất bào và nhập bào là: Sự thành lập các bóng màng Sự dung hợp các màng Hướng vận chuyển của các bóng màng Sự vận chuyển của các bóng màng Câu 33- Sự tiết nước mắt từ tế bào tuyến lệ được thực hiện bởi hiện tượng: a. Xuất bào b. Nhập bào c. Thực bào d. Ẩm bào Câu 34 -Sự vận chuyển các chất qua màng tế bào được thực hiện bằng hình thức : a. Kuếch tán đi qua màng theo chiều từ nơi có nồng độ ao đến nơi có nồng độ thấp. b. Nhờ chất vận chuyển trung gian để đi qua màng từ nơi có nôngđộcao đến nơi có nồng độ thấp. c.Đi từ nơi nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao nhờ các hất vận chuyển. d. a và b đúng. e. a, b và c đều đúng. Câu 35 - Sự trao đổi khí qua màng tế bào diễn ra nhờ: Có sự chênh lệch về áp suất Có sự chênh lệch về nồng độ Sự biến dạng của màng tế bào. Khả năng hoạt tải của màng tế bào Hai trong số các câu trên. Câu 36 - Màng tế bào có các đặc tính : a.Tính thấm có chọn lọc b. Khả năng hoạt tải c. Khả năng biến dạng . d. Chỉ có a và c . e. Cả a , b và c. Câu 37 - Tính thấm có chọn lọc của màng có ý nghĩa: 1 .Chỉ cho một số chất xác định từ ngoài vào tế bào. 2.Cho tế bào trao đổi chất được với môi trường. 3. Bảo vệ tế bào. 4. Không cho những chất độc đi vào tế bào. 5.Cho một các chất từ trong tế bào đi ra ngoài Câu trả lời đúng là: a. 1 , 2 ,3 ,4. b. 2 ,3 ,4, 5. c. 1 ,3 ,4, 5. d. 1 ,2, 4, 5. e. 1 ,2, 3, 4, 5. Câu 38 - Khả năng hoạt tải là hiện tượng : Các chất đi vào tế bào thuận chiều chênh lệch nông độ. Các chất đi vào tế bào tuân theo sự chênh lệch áp suất. Vận chuyển các chất vào tế bào ngược chiều nồng độ Vận chuyển chủ động các chất vào tế bào e.Cả c và d đều đúng Câu 39 - Tế sống có thể lấy các chất từ môi trường ngoài nhờ: a. Sự khuếch tán của các chất b.Sự thẩm thấu của các chất . c. Khả năng hoạt tải của màng d.Khả năng biến dạng của màng. e. Tất cả đều đúng. Câu 40 - Các chất có kích thước lớn đi vào tế bào nhờ: Chúng có khả năng khuếch tán Chúng có khả năng thẩm thấu. Khả năng hoạt tải của màng Khả năng biến dạng của màng. e.Khả năng chọn lọc của màng. Câu 41 - Sự biến dạng của màng tế bào (trừ tế bào thực vật) có ý nghĩa: a . Thay đổi hình dạng của tế bào. Giúp tế bào lấy một số chất có kích thước lớn. Làm cho tế bào có kích thước lớn. Thay đổi thể tích của tế bào. Thay đổi áp suất nội bào lên màng. Câu 42- Hiện tượng khuếch tán các chất từ ngoài môi trường vào tế bào diễn ra khi: 1. Nồng độ các chất bên ngoài tế bào cao hởn trong màng tế bào 2.Các chất được hoà tan trong dung môi. 3.Có sự chênh lệch về áp suất ngoài và trong tế bào Câu trả lời đúng là: a. 1, 2. b. 2 ,3. c. 1 ,3. e. 1, 2,3. e. Tất cả đều sai. Câu 43- Ôxi trao đổi qua màng tế bào được thực hiện theo : a. Sự vận chuyển qua màng. b. Cơ chế thẩm thấu. b.Cơ chế thẩm tách. c. Cơ chế ẩm bào. e. Cơ chế thực bào. Câu 44 - Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng vận chuyển chủ động. a. Ngâm rau sống với nuớc muối rau nhanh bị héo . b. Tại ống thận glucô trong ống nước tiểu được thu hồi về máu. c. Khi xào rau mỡ sẽ di vào tế bào. d.Ngâm rau muống chẻvào nước ,sợi rau cong lên. Câu 45- Sự tiết chất nhầy được mô tả ở nhận định nào sau dây? a. Sự di chuyển các phân tử hướng đến vùng có nồng độ thấp. b. Sự khuếch tán của nước qua màng. c.Các chất được ấn sâu vào m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCâu hỏi trắc nghiệm sinh 10.doc
Tài liệu liên quan