Bài giảng 12 đôi thần kinh sọ

PHÂN NHÁNH ĐOẠN NGOÀI SỌ:

TK TAI SAU

TK CƠ NHỊ THÂN

NHÁNH LƯỠI

ĐÁM RỐI TK

MANG TAI

12 ĐÔI THẦN KINH SỌ

TK X

TK IX

(CẢM GIÁC 1/3 SAU LƯỠI)

TK V

(CẢM GIÁC BẢN THỂ)

TK VII

(CẢM GIÁC 2/3 TRƯỚC LƯỠI)

 

ppt41 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 14/09/2021 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng 12 đôi thần kinh sọ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BS. LÊ QUANG TUYỀNBỘ MÔN GIẢI PHẪU 12 ĐÔI THẦN KINH SỌIIITHAÀN KINH KHÖÙU GIAÙCTHAÀN KINH THÒ GIAÙCIIITHAÀN KINH VAÄN NHAÕNIVTHAÀN KINH ROØNG ROÏCVTHAÀN KINH SINH BAVITHAÀN KINH V.N. NGOAØIVIITHAÀN KINH MAËTVII’THAÀN KINH TRUNG GIANVIIITHAÀN KINH TÑ – OÁC TAIIXTHAÀN KINH THIEÄT HAÀUXTHAÀN KINH LANG THANGXITHAÀN KINH PHUÏXIITHAÀN KINH HAÏ THIEÄT12 ĐÔI THẦN KINH SỌNguyeân uûy höTK. roøng roïcNguyeân uûy hö : beân haõm maøng tuûy treânNguyeân uøy thaätNguyeân uûy thaät : nhaân roøng roïc trong trung naõoNguyeân uûy thaät : nôi chöùa caùc thaân neuron nguyeân uûyNguyeân uûy hö : nôi xuaát hieän treân beà maët naõo12 ĐÔI THẦN KINH SỌ12 ĐÔI THẦN KINH SỌNieâm maïc khöùu giaùcCaùc sôïi khöùu giaùcMaûnh saøngHaønh khöùudaõi khöùuNguyeân uûy thaät : TB Tk nieâm maïc khöùuNguyeân uûy hö : haønh khöùu12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY KHỨU GIÁC( I)Nguyeân uûy thaät : taàng haïch voõng maïcNguyeân uûy hö : theå goái ngoaøi + loài naõo TTheå goái ngoaøiVoõng maïcCaùc teá baùo taàng haïch voõng maïc12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY THỊ GIÁC( II)Tk. Tieàn ñình – oác taiTk. Maët 12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI(VIII)NU thaät phaàn tieàn ñình: Haïch TÑNU thaät phaàn oác tai: haïch xoaén oácNU hö : raõnh haønh - caàu12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY TIỀN ĐÌNH- ỐC TAI(VIII)12 ĐÔI THẦN KINH SỌNU thaät: nhaân vaän nhaõn , vaän nhaõn phuïNU hö : raõnh trong truï Ñaïi naõoNhaân vaän nhaõn vaø vaän nhaõn phuïTk. IIIIIINU thaät: nhaân roøng roïcNU hö : 2 beân haõm maøng tuûy treânIVNhaân roøng roïcTk. IVNU thaät: nhaân vaän nhaõn ngoøaiNU hö : raõnh haønh caàuVINhaân vaän nhaõn ngoaøiTk. VI12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY VẬN NHÃN( III)- DÂY RÒNG RỌC( IV)- DÂY VẬN NHÃN NGOÀI(VI)Cô öùc ñoøn chuûmCô thangTk. phuïReã soïReå gaiNU hö : raõnh beân sau Haønh naõoNU thaät: 1/3 döôùi nhaân hoaøi nghi, N gai Tk phuï12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY PHỤ(XI)NU hö : raõnh beân tröôùc haønh naõoNU thaät: nhaân haï thieätQuai coå12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY HẠ THIỆT( XII)C1C2C3RỄ DƯỚIREÃ TREÂNQUAI CỔ THẦN KINH HẠ THIỆT NHAÙNH NOÁI NHAÙNH CÔ GIAÙP MOÙNG NHAÙNH CÔ THAÂN TREÂNVAI MOÙNG NHAÙNH CÔ ÖÙC MOÙNG NHAÙNH CÔ ÖÙC GIAÙP NHAÙNH THAÂN DÖÔÙI CÔ VAI MOÙNG12 ĐÔI THẦN KINH SỌ12 ĐÔI THẦN KINH SỌNU thaät: Haïch sinh baNU hö : maët tröôùc beân caàu naõoTk. VPHAÀN CAÛM GIAÙCNU thaät: nhaân vaän ñoäng Tk sinh ba ôû caàu naõoPHAÀN VAÄN ÑOÄNGTk. V1Tk. V2Tk. V312 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY TAM THOA( V)Haïch sinh baTk. V3Tk. V2Tk. V1Tk. IVTk. IIITk. traùnTk. Treân oå maét Tk. Treân roøng roïc Tk. leäTk. Muõi miTk. Saøng sauTk. Saøng tröôùcTk. Döôùi RR12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY MẮT( V1)Tk sinh baHaïch sinh baTk V1Tk V3Tk V2Khe oå maét treânLoã baàu duïcLoã troønTk. Goø maù Nhaùnh noái Tk. Leä Tk huyeät raêng treân sauTk. Döôùi oå maét Tk huyeät raêng treân giöõaTk huyeät raêng treân tröôùcCaùc nhaùnh taänHaïch chaân böôùm - KC12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY HÀM TRÊN( V2)Tk VPhaân nhaùnh tröôùcTk. maù Phaân nhaùnh tröôùc : vaän ñoäng chínhPhaân nhaùnh sauTk tai – thaùi döôngTk huyeät raêng döôùiTk haøm moùngTk löôõiThöøng nhóPhaân nhaùnh sau : caûm giaùc chính12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY HÀM DƯỚI( V3)V 1V 2V 312 ĐÔI THẦN KINH SỌCẢM GIÁC CỦA DÂY TAM THOANU thaät: Haïch goáiNU hö : raõnh haønh caàuPHAÀN CAÛM GIAÙC (VII’)NU thaät: - Nhaân Tk maët ( nhoùm treân vaø nhoùm döôùi) - Nhaân boït treân ôû caàu naõoPHAÀN VAÄN ÑOÄNG (VII)12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY MẶT( VII)- DÂY TRUNG GIAN (VII’)NHÂN THẦN KINH MẶT12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY MẶT( VII)- DÂY TRUNG GIAN (VII’)12 ĐÔI THẦN KINH SỌ1- ĐOẠN TRONG SỌ12 ĐÔI THẦN KINH SỌ2- ĐOẠN TRONG XƯƠNG ĐÁa- ĐOẠN MÊ ĐẠOb- ĐOẠN MÊ NHĨHẠCH GỐI12 ĐÔI THẦN KINH SỌc- ĐOẠN CHỦM12 ĐÔI THẦN KINH SỌ3- ĐOẠN NGOÀI SỌ12 ĐÔI THẦN KINH SỌPHÂN NHÁNH ĐOẠN TRONG XƯƠNG ĐÁPHÂN NHÁNH ĐOẠN NGOÀI SỌ:TK TAI SAUTK CƠ NHỊ THÂN NHÁNH LƯỠIĐÁM RỐI TKMANG TAI 12 ĐÔI THẦN KINH SỌThe Zebra Bears Many Curves12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY MẶT( VII)- DÂY TRUNG GIAN (VII’)NBTVIIÑtÑsHCBKVCgmTk.LTLTNHDTk.LTDHTDLHDH12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY MẶT( VII)- DÂY TRUNG GIAN (VII’)Maët leäch veà phía khoâng lieätTraøo thöùc aên do yeáu cô voøng mieängKhoù nhai, khoù nuoátKhoâ mieäng12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY MẶT( VII)- DÂY TRUNG GIAN (VII’)NU thaät: Haïch treân vaø döôùiNU hö : raõnh beân sau Haønh naõoPHAÀN CAÛM GIAÙCNU thaät: 1/3 treân nhaân hoaøi nghi, nhaân thaàn kinh thieät haàu, nhaân boït döôùi.PHAÀN VAÄN ÑOÄNGX+TT caûnhTMT12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY THIỆT HẦU(IX)12 ĐÔI THẦN KINH SỌ1- NHÁNH CƠ VÙNG HẦU2- NHÁNH NỐI TK X3- NHÁNH NHĨ4- NHÁNH CẢNH NHĨ12 ĐÔI THẦN KINH SỌTK XTK IXTK VTK VIITK LƯỠI12 ĐÔI THẦN KINH SỌTK VII(CẢM GIÁC 2/3 TRƯỚC LƯỠI)TK V(CẢM GIÁC BẢN THỂ)TK IX(CẢM GIÁC 1/3 SAU LƯỠI)TK XNU thaät: Haïch treân vaø döôùiNU hö : raõnh beân sau Haønh naõoPHAÀN CAÛM GIAÙCNU thaät: 1/3 giöõa nhaân hoaøi nghi, Nhaân löng thaàn kinh lang thang.PHAÀN VAÄN ÑOÄNG12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY LANG THANG(X)TK LANG THANG : ÑOÁI GIAO CAÛMÑrTQT.LT tNh.GNh.HTNh.VòHaïch taïng12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY LANG THANG(X)Tk. Quaëc ngöôïc TQ PTk. Quaëc ngöôïc TQ T12 ĐÔI THẦN KINH SỌDÂY LANG THANG(X)NHÁNH QUẶT NHƯỢC THANH QUẢN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_12_doi_than_kinh_so.ppt