Bài giảng Tâm lí khách hàng - Chương 5: Hành vi mua hàng của tổ chức - Nguyễn Ngọc Long

Quy trình mua hàng

đánh giá

lựa chọn

• So sánh các hồ sơ: đánh giá

các lợi thế và bất lợi

• Thẩm tra tính chính xác: Nhận

dạng các rủi ro và ưu thế của

từng nhà cung cấp tiềm năng

như khả năng cung cấp, tiến độ

cấp hàng

• đánh giá các yếu tố phụ trội:

Chính sách chiết khấu, khuyến

mại, thưởng

Quy trình mua hàng

Mua hàng

• Quyết định mua hàng: Thống

nhất quyết định mua hàng với

các phòng ban và cá nhân liên

quan.

• Yêu cầu các hỗ trợ: Cung ứng,

kho bãi, tài chính, thẩm định các

tiêu chí kỹ thuật.Quy trình mua hàng

đánh giá

sau mua hàng

• Sự thỏa mãn của tổ chức:

Tổng hợp ý kiến của các cá

nhân và phòng ban sử dụng

hoặc có liên quan

• Tiếp tục so sánh: So sánh với

các nhà cung cấp khác trước

đó, so sánh với các nhà cung

cấp khác.

Các cá nhân liên quan

• Các cá nhân tham gia vào quá trình mua hàng

của tổ chức:

 Người sử dụng: Người sẽ dùng sản phẩm

 Người khởi xướng: Người đề nghị mua hàng

 Những người ảnh hưởng: Những người liên

quan nhất định

 Người giao dịch: Người liên lạc (Tiếp tân)

 Những người quyết định: Yêu cầu về các tính

chất sản phẩm cần mua

 Những người duyệt: Những người có thẩm

quyền cao nhất

 

pdf6 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 24/09/2021 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tâm lí khách hàng - Chương 5: Hành vi mua hàng của tổ chức - Nguyễn Ngọc Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 5 – Hành vi mua hàng Các khái nim ca t chc T chc: Là mt thc th ñưc cp phép Các khái nim hot ñng nhm to ra, mua hoc bán các sn phm hoc các dch v nhm mc ñích li Quy trình mua hàng ca t chc nhun hoc phi li nhun Các cá nhân tham gia vào vic mua hàng Các nhân t nh hưng ñn vic mua hàng Các khái nim Các khái nim Mua hàng t chc: Là mt quá trình ra Mc ñích mua hàng ca t chc: quyt ñnh ca t chc mà qua ñó nhu cu Mua ñ s dng mua sn phm, dch v ñưc thit lp ñ nhn dng, ñánh giá và la chn gia các Mua ñ bán thương hiu và nhà cung cp khác nhau Mua ñ làm nguyên liu sn xut Mc ñích khác (Hàng khuyn mi, quà tng, phn thưng, trưng bày) Các khái nim Các khái nim ðc trưng mua hàng ca t chc: ðc trưng mua hàng ca t chc: • Ngưi mua chuyên nghip và mua hàng theo nhng quy trình, chính sách chun • Nhu cu sn phm và dch v hàng doanh nghip ðC TRƯNG • S lưng ngưi mua ít • Mc tiêu và các tiêu chun ñưc công b (tiêu chun ðC TRƯNG QUY TRÌNH • Thưng mua vi s lưng ln ñánh giá nhà cung cp, cht lưng sn phm) TH TRƯNG • Nhiu cá nhân, b phn quyt ñnh hay gây nh hưng • Mua bán da trên ñàm phán và ñu thu • Mua hàng qua mng ngày càng ph bin • ðc tính k thut và các ñc tính sn phm ñưc chú trng • Bán hàng trc tip và chui cung ng rt quan trng ðC TRƯNG • Là nguyên liu thô hoc bán thành phm • Qung cáo và truyn thông tp trung vào vic tuyên SP & DV ðC TRƯNG truyn các thông tin k thut • Áp lc ln v thi gian giao hàng, h tr k thut, năng MARKETING lc tài chính và dch v sau bán hàng • Chào giá cnh tranh vi các nhà cung cp khác Các khái nim Các khái nim Các tình hung to nên vic mua hàng Các tình hung to nên vic mua hàng Mua lp li: Mua theo các tiêu chí ñã ñưc thng nht Mua lp li Mua lp li Mua mi Mua lp li có ñiu chnh: Mua hàng có có ñiu chnh ñiu chnh các ñc tính Mua ln ñu: Có nhu cu mi v mt loi sn phm ðánh giá ít ðánh giá nhiu Quy trình mua hàng Quy trình mua hàng • Mua lp li • Ngun thông tin: Ngưi bán Nhn dng nhu cu • Mua lp li có ñiu chnh • Mua mi hoàn toàn hàng, qung cáo, tài liu sn • Xác ñnh ngun thông tin phm, báo cáo chuyên ngành, Tìm kim thông tin • Thm ñnh thông tin tp chí chuyên ngành, Internet • Kêu gi cung cp thông tin • So sánh các h sơ Tìm kim • Thm ñnh thông tin: So sánh ðánh giá la chn • Thm tra tính chính xác thông tin sơ b, tìm kim thêm thông tin • ðánh giá các yu t ph tri h tr • Quyt ñnh mua hàng • Kêu gi các nhà cung cp tim Các bưc hàng mua Mua hàng • Yêu cu các h tr năng cung cp h sơ và các • S tha mãn ca t chc thông tin b sung ðánh giá sau mua • Tip tc so sánh Quy trình mua hàng Quy trình mua hàng • So sánh các h sơ: ðánh giá • Quyt ñnh mua hàng: Thng các li th và bt li nht quyt ñnh mua hàng vi • Thm tra tính chính xác: Nhn các phòng ban và cá nhân liên dng các ri ro và ưu th ca quan. ðánh giá tng nhà cung cp tim năng • Yêu cu các h tr: Cung ng, Mua hàng la chn như kh năng cung cp, tin ñ kho bãi, tài chính, thm ñnh các cp hàng tiêu chí k thut. • ðánh giá các yu t ph tri: Chính sách chit khu, khuyn mi, thưng Quy trình mua hàng Các cá nhân liên quan • Các cá nhân tham gia vào quá trình mua hàng • S tha mãn ca t chc: ca t chc: Tng hp ý kin ca các cá nhân và phòng ban s dng Ngưi s dng: Ngưi s dùng sn phm hoc có liên quan Ngưi khi xưng: Ngưi ñ ngh mua hàng ðánh giá • Tip tc so sánh: So sánh vi Nhng ngưi nh hưng: Nhng ngưi liên sau mua hàng các nhà cung cp khác trưc quan nht ñnh ñó, so sánh vi các nhà cung Ngưi giao dch: Ngưi liên lc (Tip tân) cp khác. Nhng ngưi quyt ñnh: Yêu cu v các tính cht sn phm cn mua Nhng ngưi duyt: Nhng ngưi có thm quyn cao nht Các nhân t nh hưng Các nhân t nh hưng ñn vic mua hàng ñn vic mua hàng • Nhân t t chc: • Nhân t môi trưng: Thay ñi trong cơ cu t chc Th trưng sn phm ñu ra Lưng cu và lưng cung ca Thay ñi trong quan h mua hàng sn phm cn mua Tp quyn hoc phân quyn mua hàng S thay ñi ca k thut công Phương pháp ñánh giá nhà cung cp ngh Chính sách ca Nhà nưc v sn phm cn mua Các nhân t nh hưng Các nhân t nh hưng ñn vic mua hàng ñn vic mua hàng • Nhân t quan h gia ngưi mua và ngưi bán • Nhân t cá nhân Mc ñ thân thit gia ngưi mua và nhng ðc tính ca nhng ngưi giao dch nhà cung cp khác nhau do mua hàng lp li Vai trò ca mi cá nhân trong quyt ñnh Mi quan h cá nhân Các nhân t nh hưng Các nhân t nh hưng ñn vic mua hàng ñn vic mua hàng • Mc ñ nhn thc v ri ro: D tính kh năng làm gim bt mc ñ tha mãn ca t chc sau khi mua • Tm quan trng ca vic mua hàng: Vai trò ca hàng vic mua hàng trong t chc và tính gp rút v thi gian Có th có thông tin thiu chính xác Ri ro càng gây thit hi thì tm quan trng Các ri ro chưa lưng trưc do khách quan càng ln Mc ñ ri ro ti ña cho phép Mc ñ gp rút càng cao thì có th s càng phi Bin pháp phòng nga hoc thay th khi có ri ro tn nhiu chi phí, kh năng kim soát ri ro càng thp. Các nhân t nh hưng Các nhân t nh hưng ñn vic mua hàng ñn vic mua hàng • Mâu thun trong vic ra quyt ñnh: Mc ñ khó • Mc ñ phc tp: Mc ñ khó khăn trong vic ra khăn trong vic ra quyt ñnh mua hàng ca nhng quyt ñnh mua hàng cá nhân liên quan Càng phc tp ñòi hi càng nhiu thành viên Gii quyt vn ñ: Cung cp thêm thông tin ñ tham gia quyt ñnh mua hàng nhng ý kin mâu thun ñưc thuyt phc hoàn Càng phc tp càng ñòi hi nhiu thông tin ñ toàn quyt ñnh không gp nhiu ri ro Thuyt phc: ðưa ra thêm các gii pháp ca vn ñ ñ la chn gii pháp tt nht Thương lưng: Nhm tìm nhng s phù hp hơn cho vic ñưc và mt gia các gii pháp B phiu: Nhm thng nht chn mt trong nhiu phương án tương ñương

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfbai_giang_tam_li_khach_hang_chuong_5_hanh_vi_mua_hang_cua_to.pdf
Tài liệu liên quan