Chuyên đề Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở Sơn la

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ TRANG TRẠI.

1.Khái niệm và bản chất của kinh tế trang trại.

2.Căn cứ để xác định kinh tế trang trại.

3.Đặc trưng của kinh tế trang trại.

4.Điều kiện ra đời và phát triển của kinh tế trang trại.

5.Các loại hình kinh tế trang trại.

6.Kinh tế trang trại ở một số nước và ở nước ta.

7.Các chỉ tiêu phân tích.

CHƯƠNG II: THỰC TRANG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CỦA TỈNH SƠN LA.

I. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại của tỉnh.

1. Đặc điểm tự nhiên.

2. Đặc điểm kinh tế xã hội.

II. Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Sơn la.

1. Vài nét về tình hình phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh.

2. Tình hình về chủ trang trại.

3. Các yếu tố sản xuất của trang trại.

III. Kết quả và hiệu quả sản xuất của trang trại.

1. Kết quả sản xuất của trang trại.

2. Hiệu quả sản xuất của trang trại.

IV. Kết luận chung về thực trạng phát triển kinh tế trang trại của tỉnh.

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CỦA TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI.

I. Phương hướng phát triển.

1. Phương hướng chung phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp nước ta.

2. Phương hướng phát triển kinh tế trang trại của tỉnh Sơn la.

II. Các giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế trang trại ở Sơn la trong thời gian tới.

1. Giải pháp về đất đai.

2. Giải pháp về lao động.

3. Giải pháp về đầu tư tín dụng.

4. Giải pháp về khoa học công nghệ.

5. Giải pháp về thị trường và phát triển công nghệ chế biến.

6. Giải pháp về thuế.

7. Giải pháp về bảo hộ tài sản đã đầu tư của trang trại.

8. Giải pháp về đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn.

9. Nâng cao trình độ dân trí và trình độ chuyên môn cho các chủ trang trại.

 

Kết luận và kiến nghị.

Tài liệu tham khảo

 

 

 

 

 

 

 

doc78 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở Sơn la, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h­íng ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng, h­íng theo xuÊt khÈu vµ s¸t víi lîi thÕ cña ®Þa ph­¬ng, tõng b­íc ®i vµo c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. c. Gi¸o Dôc - Y tÕ - V¨n ho¸. + C«ng t¸c gi¸o dôc ®· ®­îc x· héi ho¸ cao, m¹ng l­íi gi¸o dôc ®· ®­îc më réng tíi tËn c¸c b¶n. ViÖc më c¸c líp gÐp, c¸c líp c¾m b¶n, líp " linh ho¹t ", lµ mét s¸ng t¹o thùc sù phï hîp víi thùc thÕ miÒn nói, ®¸p øng nhu cÇu häc tËp, n©ng cao d©n trÝ cña con em d©n téc Ýt ng­êi. C«ng t¸c gi¸o dôc ®· kÕt hîp chÆt chÏ ®a d¹ng ho¸ ®µo t¹o gi÷a tËp trung trong viÖc ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ ( nhÊt lµ d©n téc Ýt nh­êi víi c¶ viÖc båi d­ìng, chuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn). §­îc sù ®ång ý gióp ®ì cña Bé ®¹i häc hiÖn nay S¬n La ®· më ®­îc 1 tr­êng ®¹i häc t¹i chøc ngay t¹i thÞ x· S¬n La. ViÖc nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé cho tØnh, t¹o nhiÒu thuËn lîi cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· häi cña TØnh. + M¹ng l­íi y tÕ ®· v­¬n tíi tËn x·, sè gi­êng bÖnh trung b×nh cña mçi x· lµ 3,2 gi­êng, bÖnh viÖn cÊp huyÖn trë lªn cã quy m« gi­êng bÖnh lµ 154 gi­êng/huyÖn. Lµ mét TØnh ®Æc thï miÒn nói y tÕ S¬n La cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. - Cßn rÊt thiÕu c¸n bé, y b¸c sü, ®Æc biÖt lµ c¸n bé y b¸c sü cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. - Trang thiÕt bÞ y tÕ cßn rÊt th« s¬, thiÕu thèn so víi nhu cÇu ch÷a bÖnh cña nh©n d©n. - Hµng n¨m vÉn cßn s¶y ra sèt suÊt huyÕt ë c¸c lµng b¶n, bÖnh biÕu cæ cßn thÞnh hµnh mÆc dï m¹ng l­íi y tÕ th­êng xuyªn cÊp ph¸t thuèc vµ ch÷a trÞ. + V¨n ho¸: Trªn c¬ së thÕ m¹nh vÒ truyÒn th«ng v¨n ho¸ d©n téc, ho¹t ®éng v¨n ho¸ ë tØnh cã nhiÒu khëi s¾c vµ ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tùu. Duy tr× vµ ph¸t huy m¹nh mÏ c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ võa ®¶m b¶o ®­îc sinh ho¹t v¨n ho¸ tinh thÇn cho nh©n d©n vµ c¸c d©n téc võa phôc vô tèt c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng. §· ®­a ho¹t ®éng v¨n ho¸ thÓ thao tham gia giao l­u ®èi ngo¹i t¹i Lµo, Th¸i Lan ®¹t kÕt qu¶ tèt. Duy chØ cã hiÖu qu¶ viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé v¨n ho¸ t¹i tr­êng v¨n ho¸ nghÖ thuËt tØnh, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng thÓ thao quÇn chóng, x©y dùng ®­îc c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ cho c¸c nhµ v¨n ho¸ trung t©m, th­ viÖn vµ ph­¬ng tiÖn nghe nh×n cho vïng cao. d. C¬ së h¹ tÇng kü thuËt. + Giao th«ng: HÖ thèng giao th«ng cña tØnh S¬n La kÐm ph¸t triÓn, chØ cã quèc lé 6 ch¹y qua trung t©m nèi c¸c huyÖn xuèng Hoµ B×nh, Hµ Néi. Ngoµi quèc lé 6 giao th«ng gi÷a c¸c huyÖn, x· chñ yÕu lµ ®­êng cÊp phèi, ®­êng ®Êt nªn mïa m­a ®i l¹i khã kh¨n. HiÖn nay Nhµ n­íc ®ang ®Çu t­ n©ng cÊp tuyÕn ®­êng Phï Yªn - Thanh S¬ ( VÜnh Phóc ) vµ S¬n La - S«ng M· t¹o nhiÒu thuËn lîi cho giao l­u kinh tÕ. Nh×n chung giao th«ng gi÷a c¸c huyÖn cßn kÐm ph¸t triÓn ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc giao l­u hµng ho¸, chuyÓn giao khoa häc kü thuËt, cßn cÇn sù ®Çu t­ rÊt lín cña nhµ n­íc còng nh­ cña nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. + Thuû lîi: TØnh ®· chó träng ®Çu t­ ph¸t triÓn hÖ thèng thuû lîi ®Ó phôc vô s¸n xuÊt n«ng nghiÖp. Tuy nhiªn c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­e x©y dùng ch­a nhiÒu ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu t­íi tiªu cho n«ng nghiÖp, phÇn lín cßn lµ c¸c c«ng tr×nh nhá, diÖn tÝch t­íi tiªu Ýt vµ ph©n t¸n. C¸c c«ng tr×nh phÇn lín ®­îc x©y dùng tõ l©u nªn ®Õn nay ®· bÞ h­ hongr nhiÒu, c¸c ®Ëp d©ng n­íc bÞ dß dØ, hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh lÊy n­íc cña c¸c hå chøa th­êng bÞ hë nªn g©y thÊt tho¸t n­íc lín, gi¶m kh¶ n¨ng tÝch n­íc cña hå. C¸c c«ng tr×nh thuû kîi kh«ng ®­îc x©y dùng ®ång bé, chØ x©y c¸c c«ng tr×nh ®Çu mèi, cßn c¸c c«ng tr×nh tiÕp theo kh«ng hoÆc Ýt ®­îc x©y dùng nªn h¹n chÕ kh¶ n¨ng t­íi cña c«ng tr×nh. BiÓu 12: B¶ng tæng hîp c¸c lo¹i c«ng tr×nh cña tØnh S¬n La. STT Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng 1 Hå chøa n­íc C¸i 107 2 §Ëp X©y - 41 3 §Ëp dä thÐp - 145 4 Phai t¹m (gç, ®¸) - 1.029 5 Kªnh m­¬ng Km 115,8 6 Tr¹m b¬m Tr¹m 14 Nguån: Së thuû lîi tØnh S¬n La C«ng t¸c thuû n«ng tuy ®· ®­îc chó ý ph¸t triÓn nh­ng vÉn ch­a ®¹t víi tÇm quan träng cña nã, cho nªn trong viÖc khai th¸c sö dông n­íc cßn ch­a hiÖu qu¶, nhiÒu l·ng phÝ. Thuû lîi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè s¶n xuÊt quan träng hµng ®Çu cña n«ng nghiÖp, do ®ã ®Ó c¸c c«ng tr×nh thuû lîi phôc vô tèt h¬n cho s¶n xuÊt cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p s÷a ch÷a n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh hiÖn nay. Ph¶i cã chÝnh s¸ch tèt h¬n ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lý thuû n«ng. + §iÖn: HiÖn nay trong tØnh ®· cã tuyÕn ®­êng 35 KV ®Õn tËn trung t©m 10 huyÖn thÞ trong tØnh. Nh­ng cã mét sè x· vïng cao, vïng s©u ch­a cã ®iÖn. Cã mét sè hé vïng cao sö dông m¸y ®iÖn nhá ( c«ng suÊt 300 - 500 w ) dïng cho sinh ho¹t. Sè hé gia ®×nh nµy ch­a nhiÒu nh­ng còng gãp phÇn n©ng cao ®­îc ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn t¹i ®i¹ ph­¬ng. II.thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i cña tØnh. 1. t×nh h×nh ph¸t triÓn vÒ sè l­îng vµ c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i. *T×nh h×nh ph¸t triÓn vÒ sè l­îng. Qua kÕt qu¶ ®iÒu tra cña së n«ng nghiÖp va ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh S¬n La cho thÊy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i cña tØnh tr­íc hÕt g¾n liÒn víi chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ Nhµ n­íc. Tr­íc ®©y,trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thêi kú ®æi míi, m« hinh kinh tÕ trang tr¹i ë tØnh S¬n La ®­îc c¸c hé n«ng d©n tù ph¸t x©y dùng. Tõ sau nghÞ quyÕt ®¹i héi IX (1990) cña ®¶ng bé S¬n La vµ nhÊt lµ sau khi cã nghÞ quyÕt TW5 kho¸ 7 n¨m 1993 toµn tØnh cã 550 trang tr¹i, n¨m 1993 t¨ng lªn 3756 trang tr¹i . N¨m 1996 toµn tØnh cã 4006 trang tr¹i, ®Õn n¨m 1998 t¨ng lªn 4705 trang tr¹i . Tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i n¨m 1993 so víi1990 ®¹t ë møc ®é cao nhÊt, ®¹t 582,9%, n¨m 1996 so víi n¨m 1993t¨ng 6,65%, n¨m 1998 so víi 1996 t¨ng 17,45%. Tõ n¨m 1990 ®Õn 1998 sè trang tr¹i toµn tØnh mçi n¨m t¨ng 30,77%. Trang tr¹i ë tØnh S¬n La chñ yÕu lµ ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp cã thÕ m¹nh cña vïng: chÌ, mÝa vµ c©y ¨n qu¶:m¬, mËn ..., c¸c trang tr¹i ph¸t triÓn nghÒ rõng chiÕm tû lÖ rÊt nhá . do qu¸ tr×nh giao ®Êt rõng cho hé n«ng d©n tiÐn hµnh s¶n suÊt ch­a ®­îc triÓn khai ®ång bé cßn chËm ... Qua kh¶o s¸t thùc tÕ cho thÊy nÕu nh­ tèc ®é ph¸t triÓn , hiÖu qu¶ s¶n xuÊt c¸c trang tr¹i theo chiÒu h­íng gi¶m xuèng n¨m 1993 quy m« b×nh qu©n mét trang tr¹i lµ 3 ha. Thu nhËp ®¹t tõ 2-3 triÖu ®ång /nh©n khÈu /n¨m; n¨m 1996 quy m« b×nh qu©n mét trang tr¹i lµ 3,5 ha,thu nhËp ®¹t 4-5 triÖu ®ång /nh©n kh¼u/ n¨m ; n¨m 1998 quy m« b×nh qu©n mét trang tr¹i lµ 2,98ha, thu nhËp b×nh qu©n ®¹t 5,4 triÖu ®ång / nh©n kh¼u/n¨m. (60 triÖu ®ång /trang tr¹i/n¨m ). Sù thu hÑp quy m« trang tr¹i cña TØnh lµ do qu¸ tr×nh chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ruéng ®Êt th«ng qua h×nh thøc chia, t¸ch hé vµ qu¸ tr×nh tÝch tô, tËp trung ruéng ®Êt cßn diÔn ra chËm.Trªn thùc tÕ m« h×nh trang tr¹i võa vµ nhá lµ rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn.Kinh tÕ - X· héi ë TØnh S¬n la . Phong trµo n«ng d©n s¶n xuÊt giái theo m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ph¸t triÓn s©u, réng trong toµn tØnh,c¸c quy moo s¶n xuÊt, ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt ngµy cµng ®a d¹ng, râ nÐt gãp phÇn quan träng thóc ®Èy viÖc dich chuyÓn c¬ c¸u c©y trång, vËt nu«i, khai th¸c tèt h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n nç lùc cña tØnh nhµ, b­íc ®Çu h×nh thµnh vung s¶n xuÊt hµng ho¸ ë méc ch©u (ch¨n nu«i bß s÷a, c©y c«ng nghiÖp vµ c©y ¨n qu¶) mai S¬n (trång mÝa cung cÊp nguyªn liÖu cho nhµ m¸y ®­êng ), ThÞ x·, Yªn ch©u.. Tuy nhiªn, so víi tiÒm n¨ng kinh tÕ cña TØnh th× tû lÖ 1,6% trang tr¹i trªn tæng sã hé cña toµn tØnh lµ rÊt nhá, tiÒm n»g më réng ®Êt n«ng nghiÖp cßn kho¶ng 7 v¹n ha, trong ®ã cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ 1 van ha, ®Êt cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kho¶ng 6 v¹n ha *C¸c lo¹i h×nh kinh tÕ trang tr¹i chñ yÕu C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña së n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cung cÊp kinh tÕ trang tr¹i cña TØnh S¬n La cã 6 lo¹i h×nh chñ yÕu sau: Lo¹i h×nh 1 : V­ên- Ao- Chuång (V-A-C) Lo¹i h×nh 2 : V­ên- Ao- Chuång- DÞch vô (V-A-C-D) Lo¹i h×nh 3 : Rõng- Ruéng- V­ên- Chuång (R-Rg-V-C) Lo¹i h×nh 4 : Rõng- Ruéng- V­¬nd- Ao- Chuång (R-RG-V-A- C) Lo¹i h×nh 5 : V­ên- Rõng (V-R) Lo¹i h×nh 6 : Ruéng- V­ên- Chuång(Rg- V- C). §Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i h×nh sau : * VAC: Lµ m« h×nh kÕt hîp lµm v­ên nu«i c¸ vµ ch¨n nu«i gia sóc,gia cÇm. §©y lµ m« h×nh truyÒn thång l©u ®êi cña nh©n d©n trong TØnh: KÕt cÊu cña lo¹i h×nh chñ yÕu nµy lµ : -V­ên: tr«ng c©y ¨n qu¶ (m¬, mËn , nh·n...) vµ c©y c«ng nghiÖp (chÌ, mÝa, d©u..). -Ao: ch¨n nu«i c¸c lo¹i c¸ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. -Chuång: ch¨n nu«i ®¹i gia sóc (tr©u, bo, dª, ngùa...) vµ gia cÇm (gµ vÞt ngan ngçng). *V-C-A-D: lo¹i h×nh trang tr¹i nµy gièng lo¹i h×nh trªn. Tuy nhiªn, c¸c chñ trang tr¹i ®· biÕt kÕt hîp lµm thªm c¸c nghµnh dÞch vô kh¸c nh­: B¸n gièng c©y con,cung cÊp ph©n bãn,l­¬ng thùc,thuèc trõ s¨u vµ mét sè nghµnh nghÒ phô nh­: Lµm ®Ëu, miÕn...Lo¹i h×nh trang tr¹i nµy ph¸t triÓn chñ yÕu ë c¸c khu trung t©m huyÖn, thÞ vµ däc quèc lé 6. *R-RG-V-C:Lo¹i h×nh trang tr¹i nµy bè trÝ s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp trªn khu ®Êt ®­îc giao quyÒn sö dông . Chñ trang tr¹i th­êng trång c©y l©m nghiÖp nh­: Luång,TÕch...ë tÇng ®åi cao, kÕ tiÕp trång c©y ¨n qu¶, c©y c«ng nghiÖp ...Xung quanh nhµ th× trång c¸c lo¹i c©y thùc phÈm vµ ch¨n nu«i . *R-RG-VAC: Lo¹i h×nh nay gÇn gièng lo¹i h×nh trªn. Tuy nhiªn chñ trang tr¹i ®· kÕt hîp th¶ c¸, nu«i c¸ ®Ó t©n dông nguån sinh thuû . M« h×nh nµy th­êng ®­îc ph¸t triÓn ë nh÷ng khu trung du,®Êt t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng nh­ ë thÞ x·, Méc Ch©u, Mai S¬n... *V-R: Lo¹i h×nh nµy chñ yÕu lµ ë vïng nói cao nh­ S«ng M·, Quúnh Nh¸i, H¸t Lãt...víi quy m« diÖn tÝch lín tõ 10-20ha.Lo¹i h×nh nµy th­êng n»m gän mét bªn s­ên nói kÐo dµi tõ ®Ønh xuèng ch©n, phÇn ®Ønh lµ rõng thø sinh ®­îc gi÷ l¹i ®Ó ®iÒug tiÕt n­íc, phÇn tiÕp theo cã thÓ trång lóa ,ng«, sÊu, c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶... *RG-V-C: Lo¹i h×nh nµy th­êng ë c¸c vïng ®Êt Ýt dèc (250). Chñ trang tr¹i trång lóa trªn ruéng bËc thang, kÕt hîp ch¨n nu«i lµm v­ên, quy m« lo¹i h×nh nµy th­ßng kh«ng lín > 1ha. D­íi ®©y lµ kÕt qu¶ ®iÒu tra vµ tæng hîp c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ trang tr¹i cña TØnh S¬n La. BiÓu 13: Sè l­îng vµ c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i Lo¹i h×nh Trang tr¹i 1996 1997 1998 S. l­îng (TT) T.träng (%) S. l­îng (TT) T.träng (%) S. l­îng (TT) T.träng (%) Tæng sè 4.006 100 4.325 100 4.705 100 1.V-A-C 667 16,66 718 16,61 820 17,43 2.V-A-C-D 711 17,74 719 16,50 736 15,64 3.R-Rg-V-C 860 21,47 941 21,76 971 20,63 4.R-Rg-V-A-C 666 16,63 724 16,74 838 17,82 5.V-R 379 9,47 417 9,63 495 1052 6.Rg-V-C 723 18,03 811 18,76 845 17,96 Nguån: Sè liÖu do Së N«ng nghiÖp & N«ng th«n cung cÊp. Qua biÓu trªn ta thÊy h­íng s¶n suÊt chÝnh cña c¸c trang tr¹i lµ R-Rg-V-C. (tøc lµ ph¸t triÓn n«ng l©m tæng hîp), víi 971 trang tr¹i chiÕm 20,63% tæng sè trang tr¹i toµn tØnh. TiÕp ®ã lµ m« h×nh Rg-V-C (ph¸t triÓn c©y l­¬ng thùc kÕt hîp kinh tÕ v­ên vµ ch¨n nu«i, lo¹i h×nh nµy cã 845 trang tr¹i chiÕm 17,96%. M« h×nh kinh tÕ trang tr¹i truyÒn thèng VAC còng ®­îc c¸c chñ trang tr¹i ph¸t triÓn t­¬ng ®è nhanh vµ cã hiÖu qu¶ (14,20%/ n¨m) víi 820 trang tr¹i chiÕm 17,43%. M« h×nh nµy vÉn ch­a ®­îc nh©n réng vµ ph¸t triÓn t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng ph¸t triÓn l©m nghiÖp cña TØnh. Lo¹i h×nh nµy cã 495 trang tr¹i chiÕm 10,52%. Trªn thùc tÕ c¸c trang tr¹i ë TØnh S¬n La ph¸t triÓn theo h­íng n«ng l©m tæng hîp hay h­íng ph¸t triªn kinh tÕ v­ên ®åi víi ch¨n nu«i . Nh­ vËy, trong tæng sè trang tr¹i cña toµn TØnh chñ yÕu lµ trang tr¹i chuyªn vÒ R-Rg-V-C; Rg-V-C; R-Rg-V-A-C, thÕ m¹nh s¶n xuÊt cña TØnh ch­a ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do c¸c tr­¬ng tr×nh 747,661, ch­a ®­a ®Õn hé n«ng d©n thuéc diÖn vµ cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt l©m nghiÖp, chÝnh quyÒn huyÖn ch­a giao hÕt ®Êt rõng vµ giÊy cÊp chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 2. T×nh h×nh vÒ chñ trang tr¹i. 2.1. Nguån qèc xuÊt th©n vµ ®é tuæi cña c¸c chñ trang tr¹i . Theo kÕt qu¶ thèng kª ë S¬n La hiÖn nay 100% sè trang tr¹i thuéc hé gia ®×nh, ch­a cã trang tr¹i hîp t¸c x·, trang tr¹i liªn doanh vµ trang tr¹i hîp doanh theo cæ phÇn. Chñ trang tr¹i cã nguån gèc xuÊt th©n kh¸ phong phó: Hä lµ n«ng d©n, c¸n bé c«ng nh©n viªn, qu©n nh©n. C¸c chñ trang tr¹i xuÊt th©n tõ n«ng d©n chiÕm kho¶ng 89,3%, c¸c chñ trang tr¹i lµ c«ng nh©n viªn chøc, bé ®éi (nghØ h­u hoÆc ch­a nghØ h­u) chiÕm 10,7%. Trong sè chñ tr¹i lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn th× chñ tr¹i lµ ®¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam chiÕm 2%. NÕu ph©n chia nguån gèc xuÊt th©n cña chñ trang tr¹i theo thµnh phÇn d©n téc th× chñ trang tr¹i lµ ng­êi d©n téc th¸i chiÕmtû lÖ lín nhÊt 73,33% chñ tr¹i lµ ng­êi d©n téc h'm«ng chiÕm tû lÖ nhá nhÊt 2%: Chñ trang tr¹i lµ ng­êi d©n téc Th¸i : 3.450 chiÕm 73,33%. Chñ trang tr¹i lµ ng­êi d©n téc Kinh: 1.055 chiÕm 22,42%. Chñ trang tr¹i lµ ng­êi d©n téc M­êng: 106 chiÕm 2,25%. Chñ trang tr¹i lµ ng­êi d©n téc H'M«ng: 94 chiÕm 2,00%. §é tuæi cña c¸c chñ trang tr¹i: Còng nh­ trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c, ®é tuæi cña c¸c chñ trang tr¹i cã ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc quyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña trang tr¹i. Qua sè liÖu ®iÒu tracho thÊy, vÒ ®é tuæi cña c¸c chñ trang tr¹i ë S¬n La chñ yÕu lµ ë ®é tuæi tõ 25-50. Cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy qua sè liÖu ®iÒu tra ë b¶ng sau : BiÓu 14: kÕt cÊu ®é tuæi cña c¸c chñ trang tr¹i theo tõng lo¹i h×nh trang tr¹i ChØ tiªu Lo¹i h×nh S.l­îng TT(C¸i) T.träng (%) 25-30 tuæi 30-40 tuæi Trªn 40 tuæi §é tuæi # Chung 4.705 100 16,80 34,70 27,10 21,40 1.V-A-C 820 17,40 2,50 5,80 4,70 4,40 2.V-A-C-D 736 15,60 3,40 6,20 3,10 2,90 3.R-Rg-V-C 971 20,60 3,60 6,50 6,20 4,30 4.R-Rg-V-A-C 838 17,80 2,80 5,70 4,80 4,50 5.V-R 495 10,60 1,80 4,20 3,50 1,10 6.Rg-V-C 845 18,00 2,70 6,30 4,80 4,20 Nguån: Sè liÖu do Së N«ng nghiÖp & N«ng th«n cung cÊp. Nh­ vËy, c¸c chñ trang tr¹i ë S¬n La chñ yÕu ë vµo ®é tuæi 25-50 tuæi, sè chñ trang tr¹i ë vµo ®é tuæi nµy chiÕm tíi 78,6% trong tæng sè . Trong ®ã, chñ trang tr¹i cã ®é tuæi tõ 30-40 chiÕm nhiÒu nhÊt, chiÕm34,7 trong tæng sèvµ c¸c chñ trang tr¹i cã ®é tuæi tõ 25-30 chiÕm Ýt nhÊt, chØ chiÕm 16,8% trong tæng sè. §iÒu nµy t¹o nhiÒu thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i cña tØnh. T¹i v×, c¸c chñ trang tr¹i muèn thµnh c«ng trong s¶n xuÊt kinh doanh th× ngoµi kinh nghiÖm s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng tæ chøc, qu¶n lý cßn rÊt cÇn ®Õn søc khoÎ, tÝnh gi¸m chÊp nh©n rñi do vµ s­ nhanh nhËy cña tuæi trÎ. 2.2. Tr×nh ®é v¨n ho¸ chuyªn m«n cña c¸c chñ trang tr¹i . Do thµnh phÇn cña c¸c chñ trang tr¹i chñ yÕu lµ n«ng d©n 89,3%, cho nªn tr×nh ®é v¨n ho¸ cña chñ trang tr¹i rÊt thÊp, sè chñ trang tr¹i cã v¨n ho¸ cÊpI chiÕm 37,33%, chñ trang tr¹i cã tr×nh ®é THCN, C§, §H chiÕm 10,10%. NÕu ph©n theo c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i th× sè chñ trang tr¹i lµm R-Rg-V-A-C cã tr×nh ®é v¨n ho¸ cÊp I cao nhÊt chiÕm 57,82% tæng sè trang tr¹i toµn TØnh, sè chñ trang tr¹i lµm nghÒ R-RG-V-C cã tr×nh ®é v¨n ho¸ cÊp I thÊp nhÊt, chØ cã 28,16%. Sè chñ trang tr¹i cã tr×nh ®é THCN, C§, vµ §H cao nhÊt 16,81% tËp trung s¶n xuÊt R-RG-V-C. Qua biÓu ta th¸y tr×nh ®é häc vÊn cña c¸c chñ trang tr¹i ë c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i cã sù chªnh lÖch rÊt lín. NÕu ë trang tr¹i R-RG-V-C chñ trang tr¹i cã tr×nh ®é v¨n ho¸ 12/12 chiÕm 32,76% vµ tr×nh ®é chuyªn m«n THCN, C§ vµ §H lµ 16,81% th× ë trang tr¹i R-RG-V-A-C, chñ trang tr¹i cã tr×nh ®é 5/12 chiÕm 57,82% vµ tr×nh ®é chuyªn m«n THCN, C§ vµ §H lµ 8%,. Cßn trang tr¹i V-R chñ tr¹i kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô . BiÓu 15: Tr×nh ®é v¨n ho¸ cña chñ trang tr¹i n¨m 1998 H¹ng môc CÊp I CÊp II CÊp III THCN,C§ TÝnh chung 37,33 27,98 24,59 10,10 1.V-A-C 30,42 20,00 35,17 12,41 2.V-A-C-D 42,30 18,20 24,00 15,50 3.R-Rg-V-C 28,16 22,27 32,76 16,81 4.R-Rg-V-A-C 57,82 18,30 15,88 8,00 5.V-R 26,67 54,30 19,08 --- 6.Rg-V-C 38,63 32,79 20,71 7,87 Nguån: Sè liÖu do Së N«ng nghiÖp & N«ng th«n cung cÊp. Sù chªnh lÖch vÒ tr×nh ®é gi÷ c¸c chñ trang tr¹i ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng cña chñ tr¹i, nhÊt lµ s¶n xuÊt hµng ho¸. Kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin, khoa häc kü thuËt øng sö víi thÞ tr­êng cöa chñ trang tr¹i cã tr×nh ®é häc vÊn cao h¬n bao giê còng nhanh nh¹y chÝnh x¸c h¬n c¸c chñ trang tr¹i cã tr×nh ®é häc vÊn thÊp h¬n. 2.3. Kinh nghiÖm s¶n xu¸t hµng ho¸ vµ ­íc muèn lµm giµu cña c¸c chñ trang tr¹i. Nh­ ®· nghiªn cøu ë trªn, xuÊt th©n cña chñ trang tr¹i ®a sè lµ n«ng d©n. Tr­íc c«ng cuéc ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc cuéc sèng cña hä gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, hä lu«n khao kh¸t v­¬n lªn mét cuéc sèng no ®ñ h¬n vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn. Sau nghÞ 10 cña Bé ChÝnh trÞ n¨m 1988. Kinh tÕ hé gia ®×nh ®­îc thõa nhËn lµ ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, cuéc sèng cña ng­êi n«ng d©n c¶ n­íc nãi chung vµ nh©n d©n tØnh S¬n La cµng ®­îc n©ng cao c¶i thiÖn h¬n. Tuy nhiªn, kinh tÕ hé n«ng d©n tØnh S¬n La ph¸t triÓn ®· béc lé nhiÒu h¹n chÕ: s¶n xuÊt cßn manh món tù cÊp tù tóc, ®éc canh c©y l­¬ng thùc, n©ng suÊt ruéng ®Êt, lao ®éng cßn thÊp, tû lÖ hé ®ãi nghÌo cßn cao trªn 20%. Giíi h¹n vÒ tr×nh ®é v¨n ho¸, chuyªn m«n, ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ x· héi ®· ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt t­ t­ëng cña hé n«ng d©n, tuy nhiªn qua thùc tÕ cuéc sèng, qua c¸c ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, ph­¬ng thøc lµm giµu chÝnh ®¸ng cña c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· cho thÊy ng­êi chñ trang tr¹i lµ ng­êi cã ham muèn lµm giµu, nh¹y biÕn víi thÞ tr­êng d¸m nghÜ d¸m lµm vµ chÊp nhËn mäi rñi ro, hä lµ nh÷ng nhµ kinh doanh thùc thô, mÆt kh¸c kh¸t väng lµm giµu cña ng­êi chñ trang tr¹i còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng lÝ do gi¶i thÝch sù t¨ng nhanh vÒ sè l­îng v¶ chÊt l­îng cña c¸c trang tr¹i trong toµn tØnh. S¬n La lµ mét tØnh cã tû träng ngµnh n«ng nghiÖp cßn kh¸ cao. Cã truyÒn thèng s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp tõ rÊt l©u ®êi tuy nhiªn s¶n xuÊt vÉn cßn mang tÝnh thuÇn n«ng cao, s¶n xuÊt hµng ho¸ tuy cã b­íc ph¸t triÓn nh­ng tèc ®é, qui m«, tû träng kh«ng cao, do vËy kinh nghiÖm s¶n xuÊt hµng ho¸ cña hé n«ng d©n vµ cña trang tr¹i s¶n xuÊt hµng ho¸ cßn rÊt h¹n chÕ, nhÊt lµ kh©u tæ chøc s¶n xuÊt vµ kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Qua thùc tÕ nghiªn cøu ®· cho thÊy kinh nghiÖm phæ biÕn cña chñ trang tr¹i lµ: -C¸c chñ trang tr¹i ®Òu tiÕn hµnh s¶n xuÊt theo h­íng s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp víi c¬ cÊu chÝnh lµ c©y ¨n qu¶, c©y c«ng nghiÖp, c©y l©m nghiÖp vµ ch¨n nu«i ®¹i gia sóc... -Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt "lÊy ng¾n nu«i dµi" ®­îc vËn dông mét c¸ch phæ biÕn ë tõng trang tr¹i. V× ®· tËn dông ®­îc hÕt kh¶ n¨ng vèn lao ®éng, ®Êt ®ai... -C¸c chñ trang tr¹i sö dung lao ®éng gia ®×nh lµ chÝnh (trang tr¹i qui m« nhá) ®ång thêi cã thuª lao ®éng mïa vô ®Ó thùc hiÖn c¸c kh©u thu ho¹ch. 3. C¸c yÕu tè s¶n xuÊt cña trang tr¹i 3.1 T×nh h×nh ®Êt ®ai cña trang tr¹i: §Êt ®ai lµ t­ liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt kh«ng thÓ thay thÕ ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nãi chung vµ s¶n xuÊt trang tr¹i nãi riªng. Nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai lµ cã h¹n nªn qui m« ®Êt ®ai cu¶ trang tr¹i còng kh¸c nhau, nh­ng qui m« ®Êt ®ai cña trang tr¹i l¹i ph¶n ¶nh sù kh¸c nhau gi÷a kinh tÕ trang tr¹i víi kinh tÕ hé n«ng d©n. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kinh tÕ trang tr¹i g¾n liÒn víi sù tÝch tô vµ tËp chung ruéng ®¸t cña chñ trang tr¹i. Qui m« ruéng ®Êt cña trang tr¹i quyÕt ®Þnh ph­¬ng h­¬ng s¶n xuÊt kinh doanh cña chñ trang tr¹i, cã hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai lµ yªu cÇu hÕt søc quan träng cña trang tr¹i. BiÓu 16: Sè l­îng vµ qui m« trang tr¹i n¨m1998 Quy m« trang tr¹i Sè l­îng trang tr¹i (C¸i) Tû lÖ (%) Tæng sè 4.705 100 Nhá (D­íi 2 ha) 2.469 52,48 Võa (2 ÷ 5 ha) 1.943 41,29 Lín (5 ÷ 20 ha) 293 6,23 Nguån: Sè liÖu do Së N«ng nghiÖp & N«ng th«n cung cÊp. Qua biÓu trªn ta thÊy, n¨m 1998 trong sè 4.705 trang tr¹i cã 2.469 trang tr¹i cã qui m« diÖn tÝch ®Êt ®ang sö dông d­íi 2ha(chiÕm 52,48% trang tr¹i toµn tØnh), cã 1.943 trang tr¹i cã diÖn tÝch 2-5ha (chiÕm 41,29% trang tr¹i toµn tØnh) vµ sè trang tr¹i cã diÖn tÝch ®Êt sö dông 5-20ha cã 293 trang tr¹i (chiÕm 6,23%). Trong ®ã sè trang tr¹i cã diÖn tÝch tõ 15-20ha chiÕm mét tû lÖ rÊt thÊp chØ cã kho¶ng 30 trang tr¹i, chiÕm 0,64% trang tr¹i toµn tØnh. Nh­ vËy, xÐt vÒ qui m« ®Êt ®ai c¸c trang tr¹i ë S¬n La hiÖn nay ph¸t triÓn víi qui m« võa vµ nhá lµ chñ yÕu (chiÕm 93,77% trong tæng sè trang tr¹i toµn tØnh). Cã ®iÒu nµy lµ v× qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp chuing ru«ng ®¸t ë S¬n La cßn diÔn ra chËm, ®ång thêi mét sè trang tr¹i lín víi diªn tÝch tõ 15-30ha tr­íc ®©y ®· ®­îc t¸ch thµnh c¸c trang tr¹i nhá h¬n víi diÖn tÝch tõ 2-5ha d­íi h×nh thøc chia t¸ch hé vµ chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông cho c¸c hé kh¸c lËp trang tr¹i. Nh­ trªn ®· nãi, ®Êt ®ai lµ t­ liÖu s¶n xuÊt kh«ng thÓ thay thÕ ®­îc trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Cho nªn vÊn ®Ò sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai lu«n ®­îc c¸c chñ trang tr¹i quan t©m hµng ®Çu. KÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy t×nh h×nh ®Êt ®ai vµ sö dông ®Êt ®ai cña c¸c trang tr¹i ë tØnh S¬n La nh­ sau: BiÓu 17: DiÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt cña trang tr¹i n¨m 1998 §¬n vÞ tÝnh: Ha ChØ tiªu Chung VAC VACD RRgVC RRgVAC VR RgVC Tæng diÖn tÝch 1.§Êt thæ c­ -§Êt x©y dùng -§Êt v­ên -Ao 2.§Êt n«ng nghiÖp -C©y ng¾n ngµy -C©y l©u n¨m +C©y c«ng nghiÖp +C©y ¨n qu¶ -MÆt n­íc 3.§Êt l©m nghiÖp 2,988 0,174 0,037 0,120 0,017 1,458 0,623 0,813 0,193 0,620 0,022 1,356 1,546 0,142 0,032 0,075 0,035 1,404 0,674 0,660 --- 0,660 0,076 --- 1,243 0,176 0,040 0,106 0,030 1,067 --- 1,004 0,062 0,942 0,036 --- 3,748 0,201 0,036 0,165 --- 1,531 1,040 0,491 --- 0,491 --- 2,016 2,574 0,212 0,046 0,134 0,032 0,500 0,363 0,137 --- 0,137 --- 1,862 8,943 0,106 0,030 0,076 --- 3,053 0,404 2,649 1,743 0,906 --- 50784 1,690 0,173 0,038 0,135 --- 1,787 1,024 0,763 --- 0,763 --- --- Nguån: Sè liÖu do Së N«ng nghiÖp & N«ng th«n cung cÊp. Qua biÓu trªn cho thÊy b×nh qu©n mét trang tr¹i n¨m 1998 cã diÖn tÝch lµ 2,988 ha,n¨m 1996 cã 3,5 ha, tÝnh trung b×nh mçi n¨m gi¶m 0,256 ha. Nh­ trªn ®· ph©n tÝch quy m« diÖn tÝch ®Êt ®ai cña trang tr¹i ngµy cµng gi¶m lµ do qu¸ tr×nh chia t¸ch hé, qu¸ tr×nh chuyÓn h­íng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c trang tr¹i nhá... Trong sè 2,988 ha th× ®Êt thæ c­ cã 0,174 ha chiÕm 5,82% diÖn tÝch ®Êt ®ai cña trang tr¹i, ®Êt n«ng nghiÖp 1,458 ha chiÕm 48,79%, ®Êt l©m nghiÖp 1,356 ha chiÕm 45,38%. Tû träng ®Êt n«ng nghiÖp kh¸ cao, ®iÒu ®ã chøng tá r»ng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®ang ®­îc chó ý ph¸t triÓn, trong diÖn tÝch n«ng nghiÖp th× diÖn tÝch ®Êt trång c©y l©u n¨m lµ 0,813 ha chiÕm 55,76%, diÖn tÝch trång c©y ¨n qu¶ lµ 0,62 ha chiÕm 76,26% diÖn tÝch trång c©y l©u n¨m. Trong c¸c trang tr¹i th× lo¹i h×nh V-R cã quy m« diÖn tÝch lín nhÊt 8,943 ha, trang tr¹i V-A-C-D cã quy m« diÖn tÝch nhá nhÊt 1,243 ha. qua ®ã, ta thÊy c¸c lo¹i h×nh trang tr¹i cã sù chªnh lÖch diÖn tÝch kh¸ lín 7,19 lÇn. Nh­ vËy, trang tr¹i cã ph­¬ng h­íng s¶n xuÊt kh¸c nhau sÏ cã quy m« diÖn tÝch kh¸c nhau. C¸c trang tr¹i V-R, R-Rg-V-C th­êng cã quy m« diÖn tÝch kh¸ lín, trang tr¹i, V-A-C, V-A-C-D th­êng cã quy m« diÖn tÝch nhá. MÆt kh¸c, quy m« diÖn tÝch trang tr¹i cßn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tÝch tô, tËp trung ruéng ®Êt cña chñ trang tr¹i vµ phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa h×nh, ®Þa m¹o ®Êt ®ai... mµ chñ trang tr¹i c­ chó. BiÓu 18: C¬ cÊu diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt cña trang tr¹i n¨m 1998 §¬n vÞ tÝnh: % ChØ tiªu Chung VAC VACD RRgVC RRgVAC VR RgVC Tæng diÖn tÝch 1.§Êt thæ c­ 2.§Êt n«ng nghiÖp -C©y ng¾n ngµy -C©y l©u n¨m -MÆt n­íc 3.§Êt l©m nghiÖp 100 5,82 48,79 42,73 55,76 1,51 45,38 100 9,18 90,82 48,01 47,01 4,98 --- 100 14,16 85,84 --- 94,09 5,91 --- 100 5,36 40,85 67,93 32,07 --- 53,79 100 8,24 19,43 72,60 27,40 --- 72,33 100 1,18 34,14 13,23 86,77 --- 64,68 100 8,83 91,17 57,30 42,70 --- --- Nguån: Sè liÖu do Së N«ng nghiÖp & N«ng th«n cung cÊp. C¸c chñ trang tr¹i ®· biÕt vËn dông nh÷ng ­u thÕ cña tõng lo¹i ®Êt, tõng lo¹i ®Þa h×nh ®Ó bè trÝ c©y trång, vËt nu«i sao cho ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Qua biÓu trªn ta thÊy lo¹i trang tr¹i V-A-C ®­îc chñ trang tr¹i bè trÝ 90,82% diÖn tÝch ®Êt ®Ó trång trät vµ ch¨n nu«i, trong ®ã bè trÝ 48,01% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó trång c©y ng¾n ngµy vµ bè trÝ 47,01% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó trång c©y ¨n qu¶; lo¹i h×nh trang tr¹i R-Rg-V-C ®­îc chñ trang tr¹i bè trÝ 53,79% diÖn tÝch n«ng nghiÖp ®Êt ®Ó lµm nghÒ rõng vµ bè trÝ 40,85% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó lµm n«ng nghiÖp, trong lo¹i h×nh nµy, ®èi víi nghÒ rõng chñ trang tr¹i tiÕn hµnh trång rõng, ch¨m sãc rõng vµ qu¶n lý b¶o vÖ rõng, ®èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chñ trang tr¹i bè trÝ 67,93% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cho trång c©y ng¾n ngµy vµ 32,07% diÖn tÝch cho c©y ¨n qu¶; lo¹i h×nh trang tr¹i V-R ®­îc chñ trang tr¹i bè trÝ 64,68% diÖn tÝch ®Êt cho s¶n xuÊt l©m nghiÖp vµ 34,14% cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®èi víi lo¹i h×nh nµy chñ trang tr¹i ®· bè trÝ 57,09% diÖn tÝch ®Êt cho trång c©y c«ng nghiÖp. Thùc tÕ cho thÊy hÇu hÕt c¸c chñ trang tr¹i ë vïng ®åi nói cã ®é dèc cao th­êng bè trÝ trång c©y l©m nghiÖp ë trªn ®Ønh ®åi ®Ó t¹o th¶m thùc vËt vµ chèng xãi mßn, ë vïng ®Êt thÊp th­êng bè trÝ trång c¸c c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy vµ c¸c c©y ¨n qu¶ xen lÉn c©y l­¬ng thùc. Nh­ vËy, trang tr¹i ë tØnh S¬n La ph¸t triÓn chñ yÕu víi quy m« võa vµ nhá tuy nhiªn khi xÐt vÒ mÆt ph¸p lý, hÇu hÕt c¸c trang tr¹i míi ®­îc cÊp giÊu t¹m cÊp cña chÝnh quyÒn huyÖn. Sau ®ã tØnh m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc16321.DOC
Tài liệu liên quan