Đánh giá 6 tháng thi hành luật doanh nghiệp 2005

Lời cảm ơn 2

Danh mục những từ viết tắt 3

Mục lục 4

Lời nói đầu 6

Phần I: NỘ I DUNG MỚ I VÀ NHỮ NG TÁ C ĐỘ NG BAN ĐẦ U CỦ A

LUẬ T DOANH NGHIỆ P 2005 8

1. Mở rộng đối tượng và phạm vi điều chỉnh 8

2. Về thành lập doanh nghiệp và ĐKKD 10

3. Nội dung mới trong việc hoàn thiện khung quản trị doanh nghiệp 11

3.1. Thay đổi “tỷ lệ biểu quyết”của việc gia quyết định trong công ty 11

3.2. Bầu HĐQT và BKS 11

3.3. Tiêu chuẩn và nghĩa vụ người quản lý 12

3.4. Người đại diện theo uỷ quyền 13

3.5. Yêu cầu công khai hóa 13

3.6. Ban kiểm soát 13

3.7. Quy định về trả thù lao cho HĐTV, HĐQT, GĐ hoặc TGĐ, BKS 14

ĐÁNH GIÁ 6 THÁ NG THI HÀ NH LUẬ T DOANH NGHIỆ P 2005

5

3.8. Công ty hợp danh là pháp nhân 14

4. Nhóm công ty 14

5. Nội dung mới trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp 15

5.1. Tổ chức lại doanh nghiệp 15

5.2. Giải thể doanh nghiệp 15

5.3. Bổ sung thêm trường hợp thu hồi GCN ĐKKD 15

5.4. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan nhà nước 15

5.5. Phân định rõ trách nhiệm từng cơ quan trong quản lý doanh nghiệp 16

5.6. Đổi mới cơ chế thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp 16

PHẦ N II - NHỮ NG CÔ NG VIỆ C ĐÃ LÀ M VÀ KẾ T QUẢ ĐÁ NG GHI NHẬ N 18

I. NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU 18

II. NHỮNG TÁC ĐỘNG BAN ĐẦU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 21

1. Xóa bỏ tư duy phân biệt đối xử theo thành phần kinh tế và nguồn gốc sở hữu. 22

2. Phát huy được nội lực và thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngòai vào phát triển kinh tế. 22

Phầ n III - NHỮ NG VƯỚ NG MẮ C TRONG TRIỂ N KHAI THI HÀ NH LUẬ T VÀ

NGHỊ ĐỊNH HƯỚ NG DẪ N THI HÀ NH 24

I. NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP. 24

II. NHỮNG VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC TRONG THI HÀNH LUẬT ĐẦU TƯ. 30

III. CÁC VẤN ĐỀ KHÔNG TƯƠNG THÍCH GIỮA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ CÁC LUẬT CÓ LIÊN QUAN. 35

1. Những vấn đề chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. 35

2. Một số vấn đề không tương thích giữa Luật Đầu tư với Luật Xây dựng, Luật Đất đai,

Luật Bảo vệ môi trường, v.v. 37

PHẦN IV - KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THỰC HIỆN LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 38

PHỤ LỤ C 4

pdf49 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1611 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá 6 tháng thi hành luật doanh nghiệp 2005, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá 6 tháng thi hành luật doanh nghiệp 2005.pdf