Đề kiểm tra học kỳ II năm học: 2017 - 2018 môn: Hóa học 11 - Đề 357

Câu 6. Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

A. C6H5OH + KOH ? B. C6H5OH + Na ?

C. C6H5ONa + CO2 + H2O ? D. C6H5ONa + H2O ?

Câu 7. Thể tích khí H2 thu được (ở đktc) khi cho 0,46 gam Na phản ứng hết với ancol etylic là bao nhiêu lít?

A. 0,560 lít. B. 0,672 lít. C. 0,112 lít. D. 0,224 lít.

Câu 8. Thuốc thử dùng để phân biệt axit axetic và anđehit fomic là:

A. dd NaNO3. B. NaOH.

C. dd NaCl. D. dd AgNO3/NH3.

Câu 9. Trong các chất dưới đây, chất nào phản ứng được với cả 3 chất sau: K, KOH, KHCO3?

A. C2H5OH. B. HO–CH2–CH2–OH.

C. C6H5OH. D. C2H5COOH.

Câu 10. Cho 9,2 gam Natri phản ứng hết với lượng axit axetic dư thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là bao nhiêu?

A. 0,672 lít. B. 4,48 lít. C. 0,112 lít. D. 0,224 lít.

 

docx2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 522 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II năm học: 2017 - 2018 môn: Hóa học 11 - Đề 357, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT LÀO CAI TRƯỜNG THPT SỐ 2 SI MA CAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học: 2017 - 2018 Môn: Hóa học 11 Thời gian làm bài: 45 phút Đề 357 Họ và tên: ................................................................................ Lớp: ............................................................................................... (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Biết NTK của: C = 12; N = 14; O = 16; H = 1, Na = 23, S = 32, Ag = 108. I. Phần trắc nghiệm: (6,0 điểm) Câu 1. Tên thay thế của công thức cấu tạo sau: CH3–CH(CH3) –CH2–CH2–OH là? A. 2–metylpropan–1–ol. B. 2–metylbutan–1–ol. C. 3–metylbutan–1–ol. D. pentan–1–ol. Câu 2. Công thức cấu tạo sau: CH3–CH2–CH(CH3)–COOH có tên thay thế là? A. axit 4–metylbutanoic. B. axit pentan–1–ol. C. axit 2–metylbutanoic. D. axit 3–metylbutanoic. Câu 3. Cho 4,4 gam anđehit axetic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 có dư thu được bao nhiêu gam bạc kết tủa? A. 21,6 gam. B. 86,4 gam. C. 43,2 gam. D. 172,8 gam. Câu 4. Tính chất nào sau đây của CH2 = CH– CHO là đúng nhất? A. Làm mất màu dung dịch brom và tham gia phản ứng tráng bạc. B. Làm mất màu dung dịch brom. C. Tham gia phản ứng tráng gương. D. Làm quỳ tím hóa đỏ. Câu 5. Cho 1,32 gam một anđehit no, đơn chức X phản ứng hoàn toàn với AgNO3/NH3 thu được 6,48 gam Ag. Vậy CTCT của X là: A. CH3CHO. B. CH3CH2CHO. C. HCHO. D. CH3CH2CH2CHO. Câu 6. Phản ứng nào sau đây không xảy ra? A. C6H5OH + KOH ? B. C6H5OH + Na ? C. C6H5ONa + CO2 + H2O ? D. C6H5ONa + H2O ? Câu 7. Thể tích khí H2 thu được (ở đktc) khi cho 0,46 gam Na phản ứng hết với ancol etylic là bao nhiêu lít? A. 0,560 lít. B. 0,672 lít. C. 0,112 lít. D. 0,224 lít. Câu 8. Thuốc thử dùng để phân biệt axit axetic và anđehit fomic là: A. dd NaNO3. B. NaOH. C. dd NaCl. D. dd AgNO3/NH3. Câu 9. Trong các chất dưới đây, chất nào phản ứng được với cả 3 chất sau: K, KOH, KHCO3? A. C2H5OH. B. HO–CH2–CH2–OH. C. C6H5OH. D. C2H5COOH. Câu 10. Cho 9,2 gam Natri phản ứng hết với lượng axit axetic dư thu được thể tích khí H2 (ở đktc) là bao nhiêu? A. 0,672 lít. B. 4,48 lít. C. 0,112 lít. D. 0,224 lít. Câu 11. Khi cho a mol andehit axetic tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu mol kết tủa? A. 2a mol. B. a mol. C. 3a mol. D. 4a mol. Câu 12. Để thu được sản phẩm khử là andehit thì chất đem oxi hóa bởi CuO phải là ancol bậc mấy? A. bậc IV. B. bậc II. C. bậc III. D. bậc I. Câu 13. Ancol metylic, axit fomic và phenol lỏng đều phản ứng được với chất nào trong các chất sau? A. nước brom. B. kim loại Na. C. dd NaOH. D. dd Na2CO3. Câu 14. Cho 3,0 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở X tác dụng với kim loại natri dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra (ở đktc). CTPT của X là: A. C4H10O. B. C2H6O. C. C3H8O. D. C5H12O. Câu 15. Đun nóng etanol với H2SO4 đặc ở 1400C thu được sản phẩm chính là: A. CH3OCH3. B. C2H5OC2H5. C. C2H4. D. C2H5OSO3H. II. Phần tự luận: (4 điểm) Câu 1. (2,0 điểm) Viết các đồng phân axit của CTPT sau: C5H10O2 và gọi tên thay thế của chúng. Câu 2. (2,0 điểm) Cho 44,4 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở A tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 6,72 lít khí H2 thoát ra (đktc). a. Xác định công thức phân tử của A. b. Khi oxi hóa các đồng phân ancol của A bởi CuO, to thu được bao nhiêu anđêhit ? Viết các phương trình tạo thành các anđehit. ----------- Hết ---------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxĐỀ THI HỌC KỲ II KHỐI 11 ĐỀ 357.docx
Tài liệu liên quan