Đề kiểm tra môn Hóa học lần 2 - Đề 1

Câu 7: Sục khí O3 vào dd KI có nhỏ sẵn vài giọt HTB, hiện tượng quan sát được là:

A. Dung dịch trong suốt B. Dung dịch coa màu vàng nhạt

C. Dung dịch có màu xanh D. Dung dịch có màu tím

Câu 8: Nhận định nào không đúng?

A. S có thể tác dụng với nhiều kim loại và thể hiện tính khử.

B. Hg tác dụng với S ở nhiệt độ thường.

C. S có thể tác dụng với hầu hết các phi kim.

D. S vừa có tính oxihoá, vừa có tính khử.

Câu 9: Trong phản ứng sau : H2S + SO2  S + H2O

Tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử và số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hoá là:

A. 2 : 3 B. 1 : 2 C. 2 : 1 D. 3 : 1

 

doc1 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 541 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Hóa học lần 2 - Đề 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÈ 02 Câu 1: Cho 0,3 mol SO2 vào 150ml dd NaOH 3M. Chất tan thu được: A. Na2SO3 B. NaHSO3 C. NaHSO3 và NaOH dư D. NaHSO3 và Na2SO3 Câu 2: Cho 2,24 lít SO2 (đktc) hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH. Dung dịch thu được chứa : A. 0,05 mol NaHSO3. B. 0,1 mol Na2SO3. C. 0,05 mol Na2SO3. D. 0,1 mol NaHSO3. Câu 3: Khí CO2 có lẫn tạp chất khí là SO2. Để loại bỏ tạp chất thì cần sục hỗn hợp khí vào dung dịch nào sau đây? A. Dung dịch NaOH dư B. Dung dịch HCl dư C. Dung dịch nước Brom dư D. Dung dịch Ba(OH)2 Câu 4: Cho 6,72 lit khí H2S (đktc) đi qua dung dịch chứa 18g NaOH thì thu được muối gì và baonhiêu gam? A. 8,4g NaHS và 11,7g Na2S B. 11,2g NaHS C. 11,7g Na2S D. 8,4g NaHS Câu 5: Oxi có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy: A. C, Pt, H2, Fe. B. S, Fe, P,Al. C. Zn, Al, Au, N2. D. Cu, Mg, S, Cl2. Câu 6: Trong phản ứng: SO2 + Br2 + H2O à HBr + H2SO4 thì SO2 có vai trò là: A. Chất oxihoá B. Chất khử C. Vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường D. Vừa là chất oxihoá, vừa là chất khử Câu 7: Sục khí O3 vào dd KI có nhỏ sẵn vài giọt HTB, hiện tượng quan sát được là: A. Dung dịch trong suốt B. Dung dịch coa màu vàng nhạt C. Dung dịch có màu xanh D. Dung dịch có màu tím Câu 8: Nhận định nào không đúng? A. S có thể tác dụng với nhiều kim loại và thể hiện tính khử. B. Hg tác dụng với S ở nhiệt độ thường. C. S có thể tác dụng với hầu hết các phi kim. D. S vừa có tính oxihoá, vừa có tính khử. Câu 9: Trong phản ứng sau : H2S + SO2 ® S + H2O Tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử và số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hoá là: A. 2 : 3 B. 1 : 2 C. 2 : 1 D. 3 : 1 Câu 10: Trong các phản ứng hoá học, O2 luôn là A. chất oxi hoá B. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá C. có thể là chất khử, có thể chất oxi hoá D. chất khử -----------------------------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề số 01.doc
Tài liệu liên quan