Đề tài Ảnh hưởng của hơi nước đến hoạt tính của một số xúc tác oxit kim loại trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn p-Xylen

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hơi nước đến hoạt độ của các xúc tác trình bày trong bảng

2. Các số liệu thực nghiệm cho thấy, ảnh hưởng của hơi nướ cđối với các xúc tác trong phản ứng

oxi hóa p-xylen có quy luật chung làtrong vùng nhiệt độ thấp, hơi nước kìm h5mphản ứng vàđộ

chuyển hóa p-xylen càngthấp khi hàmlợng hơi nước càngcao; khi nhiệt độ tăng ảnh hưởngcủa hơi nớc giảm vàởnhiệt độ “tới hạn” (tại nhiệt độ đó độ chuyển hóa p-xylen đ5đạt 100% trong môi trờng không có hơi nớc) hơi nước không ảnh hưởngđến hoạt độ xúc tác vànhiệt độ T100của mỗi xúc tác với nồng độ hơi nớc khác nhau làkhông đổi.

 

pdf8 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1792 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ảnh hưởng của hơi nước đến hoạt tính của một số xúc tác oxit kim loại trong phản ứng oxi hóa hoàn toàn p-Xylen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfẢNH HƯởNG CủA HƠI NƯớC ĐếN hoạt TíNH CủA MộT Số XúC TáC OXIT KIM LOạI TRONG PHảN ứNG OXI HóA HOàN TOàN p-XYLEN.pdf