Đề tài Đánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dương thượng cang theo y học cổ truyền

MỤC LỤC

Đặt vấn đề 09

Chương1: Tổng quan tài liệu 11

1.1. Khái niệm y học hiện đại về bệnh tăng huyết áp 11

1.1.1. Định nghĩa 11

1.1.2. Phân loại bệnh tăng huyết áp 11

1.1.3. Cơ chế bệnh sinh bệnh tăng huyết áp 13

1.1.4. Biến chứng của bệnh tăng huyết áp 17

1.1.5. Các yếu tố nguy cơ 18

1.1.6. Điều trị bệnh tăng huyết áp 18

1.2. Khái niệm y học cổ truyền về tăng huyết áp 21

1.2.1. Nguyên nhân - Cơ chế bệnh sinh của chứng huyễn vựng 21

1.2.2. Phân loại cơ chế bệnh sinh của các thể lâm sàng 22

1.2.3. Điều trị chứng huyễn vựng 26

1.3. Huyệt, kinh lạc và điện sinh học tại huyệt 28

1.3.1. Huyệt 28

1.3.2. Kinh lạc 28

1.3.3. Điện sinh học tại huyệt 28

1.4. Các nghiên cứu đã có 28

1.4.1. Về điều trị bệnh tăng huyết áp theo y học cổ truyền 28

1.4.2. Về điện sinh học tại huyệt 31

Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 33

2.1. Chất liệu và phương tiện nghiên cứu 33

2.1.1 Chất liệu nghiên cứu 33

2.1.2. Phương tiện nghiên cứu 33

2.2. Đối tượng nghiên cứu 33

2.2.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 34

2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 34

2.2.3. Tiêu chuẩn ngừng nghiên cứu 34

2.3. Phương pháp nghiên cứu 35

2.3.1. Các chỉ tiêu nghiên cứu 35

2.3.2. Phương pháp tiến hành 35

2.4. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả 39

2.4.1. Đánh giá kết quả hạ huyết áp theo 4 mức độ 39

2.4.2. Thời điểm đánh giá 39

2.5. Tiến hành thu thập và xử lý số liệu 39

Chương 3. Kết quả nghiên cứu 41

3.1. Một số đặc điểm của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 41

3.2. Kết quả nghiên cứu tác dụng điều trị 46

Chương 4. Bàn luận 64

4.1. Một số đặc điểm chung của bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu 64

4.2. Vấn đề chọn huyệt và kỹ thuật châm 68

4.2.1. Vấn đề chọn huyệt 68

4.2.2. Kỹ thuật châm 69

4.3. Về tác dụng điều trị của hào châm 70

4.3.1. Sự biến đổi một triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân trước, sau điều trị 70

4.3.2. Thay đổi tần số mạch trước và sau điều trị 72

4.3.3. Thay đổi chỉ số huyết áp trước và sau điều trị 72

4.3.4. Tình trạng huyết áp của đối tượng nghiên cứu trước và sau điều trị 76

4.4. Hiệu quả điều trị 78

4.5. Sự biến đổi độ thông điện và điện trở da tại các huyệt sau điều trị 79

4.5.1. Sự biến đổi độ thông điện tại huyệt sau điều trị 79

4.5.2. Về sự biến đổi điện trở da tại huyệt sau điều trị 80

Chương 5. Kết luận 83

Kiến nghị 85

Tài liệu tham khảo 86

Phụ lục 97

 

doc100 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1829 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dương thượng cang theo y học cổ truyền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dương thượng cang theo y học cổ truyền.doc
Tài liệu liên quan