Đề tài Khảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng cá tra

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TRANG ĐỀ TÀI i

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii

TÓM TẮT TIẾNG ANH iii

CẢM TẠ iv

MỤC LỤC vi

DANH SÁCH CÁC BẢNG vii

DANH SÁCH ĐỒ THỊ VÀ HÌNH ẢNH viii

I. GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục Tiêu Đề Tài 2

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1 Một Số Đặc Điểm Sinh Học của Cá Tra 3

2.1.1 Vị trí phân loại và phân bố 3

2.1.2 Đặc điểm hình thái 3

2.1.3 Đặc điểm sinh thái 4

2.1.4 Đặc điểm sinh trưởng 4

2.1.5 Đặc điểm dinh dưỡng 5

2.1.6 Đặc điểm sinh sản 5

2.2 Flavomycin 6

2.2.1 Chủng loại 6

2.2.2 Thành phần 6

2.2.3 Công thức 7

2.2.4 Cơ chế tác động 8

2.2.5 Phổ kháng khuẩn 9

2.2.6 Sự kháng khuẩn 10

2.2.7 Flavomycin dạng premix 11

2.2.8 Tính ổn định của Flavomycin 12

2.2.9 Phương thức hoạt động của Flavomycin trên phương diện dinh dưỡng 13

2.3 Flavomycin và các vấn đề môi trường 13

2.4 Các Ứng Dụng của Flavomycin trong Thực Tế Sản Xuất 14

III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15

3.1 Thời Gian và Địa Điểm Nghiên Cứu 15

3.2 Vật Liệu Thí Nghiệm 15

3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 15

3.2.2 Hệ thống bể thí nghiệm 16

3.2.3 Dụng cụ và nguyên liệu thí nghiệm 16

3.2.4 Thức ăn 19

3.3 Phương Pháp Bố Trí Thí Nghiệm 19

3.3.1 Bố trí thí nghiệm 19

3.3.2 Các chỉ tiêu theo dõi môi trường 21

3.3.3 Phương pháp thu thập số liệu 22

3.3.4 Các chỉ tiêu theo dõi cá 22

3.4 Phương Pháp Phân Tích và Xử Lý Số Liệu 23

VI. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24

4.1 Khảo Sát Ảnh Hưởng của Flavomycin Lên Tốc Độ Tăng Trưởng của Cá24

4.1.1 Các thông số môi trường đã theo dõi 24

4.1.2 Tỷ lệ sống và sự tăng trưởng của cá thí nghiệm 24

4.2 Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn của Cá Thí Nghiệm 29

4.2.1 Hệ số biến đổi thức ăn 30

4.2.2 Hiệu quả sử dụng protein trong thức ăn 30

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 32

pdf52 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2218 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng cá tra, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhảo sát ảnh hưởng của Flavomycin lên tốc độ tăng trưởng cá tra (Pangasius hypophthalmus).pdf
Tài liệu liên quan