Luận văn Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản dựa vào hệ thống kênh thủy lợi ở huyện dương minh châu, tỉnh Tây Ninh

ĐỀ MỤC TRANG

Trang tựa i

Tóm tắt tiếng Việt ii

Tóm tắt tiếng Anh iii

Cảm tạ iv

Mục lục v

Danh sách các bảng biểu viii

Danh sách các đồ thị ix

Danh sách hình ảnh x

I GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục Tiêu 2

I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1 Điều Kiện Tự Nhiên của Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 3

2.2.1 Vị trí địa lý 3

2.1.2 Địa hình 3

2.1.3 Khí hậu 3

2.1.3.1 Chế nhiệt độ 6

2.1.3.2 Chế độ mưa 6

2.1.4 Thủy văn 6

2.14.1 Nước mặt 6

2.1.4.2 Nước ngầm 6

2.1.5 Thổ nhưỡng 7

2.1.5.1 Đất xám 7

2.1.5.2 Đất phù sa 7

2.2 Điều Kiện Kinh Tế Xã Hội của Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 7

2.2.1 Dân số 7

2.2.2 Lao động 8

2.2.3 Cơ sở hạ tầng 8

2.2.3.1 Giao thông 8

2.2.3.2 Thủy lợi 8

2.2.3.3 Hệ thống điện 9

2.2.3.4 Thông tin liên lạc 9

2.2.3.5 Giáo dục 9

2.2.3.6 Y tế 10

2.3 Sơ Lược về Hệ Thống Kênh Thủy Lợi của Tỉnh Tây Ninh 10

2.4 Hiện Trạng Nuôi Trồng Thủy Sản của Huyện Dương Minh Châu 11

2.4.1 Đối tượng thủy sản được nuôi 11

2.4.2 Sản lượng nuôi trồng thủy sản 11

2.4.3 Định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản. 12

2.4.4 Các khó khăn và trở ngại 12

III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13

3.1 Thời Gian và Địa Điểm 13

3.2 Phương Pháp Nguyên Cứu 13

3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin số liệu thứ cấp 13

3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin số liệu sơ cấp 13

3.2.3 Phân Vùng Khảo Sát 13

3.3 Phương Pháp Phân Tích Xử Lý Số Liệu 14

3.3.1 Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế 14

3.3.1.1 Các chi phí đầu tư 14

3.3.1.2 Hiệu quả kinh tế 15

3.4 Phương Pháp Quy Hoạch Vùng Phát Triển Thủy Sản 15

3.4.1 Phương pháp xếp hạng các yếu tố tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản 15

3.4.2 Phương pháp lập bản đồ 16

IV KẾT QUẢ THẢO LUẬN 17

4.1 Phân Vùng các khu vực khảo sát 17

4.1.1 Sự phân bố tuổi của các chủ hộ sản xuất 17

4.1.2 Trình độ học vấn 18

4.1.3 Số nhân khẩu và lao động trong nông hộ 19

4.1.4 Ngành nghề chính của nông hộ 20

4.1.5 Hiện trạng sử dụng đất 22

4.1.6 Kinh nghiệm nuôi cá 23

4.1.7 Mục đích nuôi cá của nông hộ 24

4.1.8 Thông tin về tham gia tập huấn 25

4.1.9 Nguồn vốn của nông hộ 26

4.2 Tiềm Năng Nguồn Nước 26

4.2.1 Nguồn nước từ kênh chính Tây 26

4.2.2 Nguồn nước từ kênh chính Đông 29

4.3 Tiềm Năng Kỹ Thuật 33

4.3.1 Hình thức nuôi ghép 34

4.3.2 Hình thức nuôi đơn thâm canh 36

4.3.3 Hình thức ương cá giống 38

4.4 Đầu Vào và Đầu Ra của Các Hoạt Động Nuôi Trồng Thủy Sản 39

4.5 Hiệu Quả Kinh Tế của Hoạt Động Nuôi Cá ơ Huyện Dương Minh Châu 41

4.5.1 Các chi phí đầu tư 41

4.5.1.1 Chi phí lưu động 41

4.5.1.2 Chi phí cố định 42

4.5.1.3 Chi phí cơ hội 42

4.5.5.4 Tổng chi phí 44

4.5.2 Hiệu quả kinh tế 44

4.6 Bản Đồ Hiện Trạng và Tiềm Năng Phát Triển Nuôi Trồng Thủy Sản

Dựa Vào Hệ Thống Kênh Thủy Lợi ở Huyện Dương Minh Châu 45

4.6.1 Tiềm năng về kinh tế xã hội 46

4.6.2 Tiềm năng về nguồn nước 48

4.5.1 Tiềm năng về kỹ thuật nuôi 50

4.5.2 Tiềm năng về đầu vào - đầu ra 52

4.5.3 Tiềm năng về hiệu quả kinh tế 54

4.6.6 Hiện trạng và tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản ở lưu vực kênh thủy lợi huyện Dương Minh Châu 56 54

V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 58

5.1 Kết Luận 58

5.2 Đề Nghị 58

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

 

doc88 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2369 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản dựa vào hệ thống kênh thủy lợi ở huyện dương minh châu, tỉnh Tây Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pdfLuan van.pdf
Tài liệu liên quan