Đề tài Thử nghiệm phân lập và tạo dòng nguyên bào sợi từ mô phôi thai người

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

1. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. 4

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.

1. LƯỢC SỬ NUÔI CẤY TẾ BÀO. . 5

2. LƯỢC SỬ NUÔI CẤY NGUYÊN BÀO SỢI. 6

2.1. Ở VIỆT NAM : . 6

2.2. SƠ LƯỢC VỀ KINH NGHIỆM NUÔI CẤY

NGUYÊN BÀO SỢI TRÊN THẾ GIỚI . 6

3. CÁC NGUỒN MÔ DÙNG ĐỂ NUÔI CẤY NGUYÊN BÀO SỢI. . 12

3.1. Ở GIAI ĐOẠN PHÔI THAI . 12

3.2. Ở GIAI ĐOẠN SAU SINH. 12

3.3. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI – TÍNH CHẤT CHỨC NĂNG

CỦA NGUYÊN BÀO SỢI. . 13

3.3.1. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA NGUYÊN BÀO SỢI . 13

3.3.2. CHỨC NĂNG CỦA NGUYÊN BÀO SỢI. 14

3.3.3. KHẢ NĂNG BIỆT HÓA VÀ TÁI BIỆT HÓA

CỦA NGUYÊN BÀO SỢI. 15

3.3.4. NGUYÊN BÀO SỢI – ĐẦU MỐI TẠO RA MỠ,

SẸO VÀ SỰ VIÊM. . 17

3.3.5. KHẢ NĂNG GÓP PHẦN SỬA CHỬA VẾT THƯƠNG,

TÁI TẠO MÔ BỊ TỔN THƯƠNG CỦA NGUYÊN BÀO .19

3.3.6. NGUYÊN BÀO SỢI - SẢN XUẤT NHÂN TỐ

TĂNG TRƯỞNG, CẢM ỨNG BIỆT HÓA. 23

3.3.7 NGUYÊN BÀO SỢI - CHỨC NĂNG TIẾP LIỆU,

CHẾ TIẾT COLLAGENE, LÀM GIÁ THỂ THU NHẬN

TẾ BÀO MẦM. 24

3.4. SỰ LIÊN HỆ GIỮA NGUYÊN BÀO SỢI VÀ TẾ

BÀO TRUNG MÔ. . 25

4. TRỨNG LÀM TỔ BÌNH THƯỜNG . 26

5. TRỨNG LÀM TỔ BẤT THƯỜNG (LẠC CHỖ) . 27

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY SƠ CẤP. 29

7. PHƯƠNG PHÁP CẤY CHUYỀN – TẠO DÒNG, THU NHẬN

VÀ LƯU TRỮ DÒNG TẾ BÀO MỤC TIÊU. . 30

7.1. CẤY CHUYỀN TẾ BÀO. 30

7.2. TẠO VÀ THU NHẬN DÒNG TẾ BÀO MỤC TIÊU

TRÊN MÔI TRƯỜNG THẠCH BẰNG VÒNG RINGS. . 31

7.3. BẢO QUẢN TẾ BÀO. 32

Thử nghiệm v phn lập nguyn bo sợi từ mô phơi người Tiền Văn Sến

Trang 3

7.4. HOẠT HÓA TẾ BÀO . 32

8. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY. 32

8.1 MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC YẾU TỐ BỔ SUNG . 32

8.2 YẾU TỐ BỀ MĂT CỦA CHAI NUÔI - GIÁ THỂ . 33

8.3 YẾU TỐ VẬT LÝ. . 34

8.3 .1. ÁP SUẤT THẨM THẤU. 34

8.3 .2. NHIỆT ĐỘ . 34

8.3.3. TÍNH NHỚT . 35

8.3 .4 ÁP LỰC SỨC CĂNG BỀ MẶT VÀ SỰ TẠO BỌT.35

8.4. YẾU TỐ HÓA HỌC. . 35

8.4.1. OXYGEN . 35

8.4.2. CO2 . 36

8.4.3. PH . 36

8.4.4. DUNG DỊCH ĐỆM . 37

8.5. MÔI TRƯỜNG TỦ NUÔI. 37

9. TỈ LỆ MÔI TRƯỜNG VỚI MẬT ĐỘ TẾ BÀO ĐEM NUÔI,

LƯỢNG MÔ ĐEM CẤY . . 38

10. MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY. 38

10.1. MÔI TRƯỜNG . 38

10.2 MỘT VÀI LOẠI MÔI TRƯỜNG THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG

TRONG NUÔI CẤY TẾ BÀO VÀ MÔ ĐỘNG VẬT. 39

11. TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG CỦA NGUYÊN BÀO SỢI. .41

CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .

1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.43

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 43

2.1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 43

2.2. CÁC MỤC TIÊU CẦN KHẢO SÁT . 43

3. TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM. 44

4. CÁC QUI TRÌNH CHÍNH ĐƯỢC SỬ DỤNG

TRONG TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM. 45

4.1. VÔ TRÙNG DỤNG CỤ HÓA CHẤT . 45

4.2. VÔ TRÙNG NƠI TẾN HÀNH THÍ NGHIỆM . 45

4.3. CÁC QUY TRÌNH CHUNG XỬ LÝ MẪU THÍ NGHIỆM. 46

4.4. CÁC QUY TRÌNH CỤ THỂ CHO NUÔI CẤY

(CÁC PROTOCOLS). 48

4.5. TIÊU CHUẨN CHỌN MẪU MÔ THÍ NGHIỆM. 54

4.6. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHỌN NGUỒN MÔ MỤC TIÊU.55

4.7. TIÊU CHUẨN LOẠI TRỪ MẪU MÔ THÍ NGHIỆM. 55

4.8. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP,

Thử nghiệm v phn lập nguyn bo sợi từ mô phơi người Tiền Văn Sến

Trang 4

MÔI TRƯỜNG ĐỂ LOẠI TRỪ. 56

4.9. CÁC YẾU TỐ CẦN NGHIÊN CỨU. . 56

4.10. SỐ LẦN THÍ NGHIỆM. . 57

4.11. KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU

VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU. .57

4.12. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU. . 57

5. PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU. . 58

5.1. THIẾT BỊ. 58

5.2. DỤNG CỤ. 59

5.3. HOÁ CHẤT . 61

CHƯƠNG III: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN.

I. KẾT QUẢ. 63

1. KẾT QUẢ GHI NHẬN TRONG

CÁC ĐỢT NUÔI CẤY . 63

1.1. KẾT QUẢ NUỐI CẤY SƠ CẤP. . 63

1.2. KẾT QUẢ NUÔI CẤY THỨ CẤP – CẤY CHUYỀN. 65

1.3. HÌNH ẢNH GHI NHẬN ĐƯỢC TRONG

CÁC ĐỢT NUÔI CẤY. . 66

2. SỐ LIỆU VÀ HÌNH ẢNH GHI NHẬN ĐƯỢC

SAU KHI CẤY CHUYỀN . 68

2.1. BẢNG SỐ LIỆU, VÀ HÌNH ẢNH (NGÀY 14/6) . 68

2.2. BẢNG SỐ LIỆU, VÀ HÌNH ẢNH (NGÀY 15/6) . 69

2.3. BẢNG SỐ LIỆU, VÀ HÌNH ẢNH (NGÀY 16/6) . 71

2.4. BẢNG SỐ LIỆU, VÀ HÌNH ẢNH (NGÀY 17/6) . 72

2.5. BẢNG SỐ LIỆU, VÀ HÌNH ẢNH (NGÀY 18/6) . 74

2.6. BẢNG SỐ LIỆU, VÀ HÌNH ẢNH (NGÀY 21/6). 75

II. BÀN LUẬN . 76

1. SO SÁNH BẢNG SỐ LIỆU TRÊN CÙNG MÔI TRƯỜNG. 76

2. SO SÁNH BẢNG SỐ LIỆU GIỬA CÁC MÔI TRƯỜNG. . 79

3. NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CÁC LOẠI

MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỠNG ĐẾN KẾT QUẢ NUÔI . 81

4. LÝ DO LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT LUẬN

MÔI TRƯỜNG TỐI ƯU TRONG BA MÔI TRƯỜNG

pdf100 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3424 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thử nghiệm phân lập và tạo dòng nguyên bào sợi từ mô phôi thai người, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThử nghiệm phân lập và tạo dòng nguyên bào sợi từ mô phôi thai người.pdf
Tài liệu liên quan