Đề tài Tìm hiểu thực trạng và đề xuất đẩy mạnh công tác khuyến nông của Trạm khuyến nông huyện Đông Anh, Hà Nội

Mục lục

Phần 1. Mở ĐầU.1

1.1. Đặt vấn đề.1

1.2. Mục đích nghiên cứu.2

1.3. Mục tiêu nghiên cứu.2

1.4. ý nghĩa của đề tài.2

Phần 2. Tổng quan t_i liệu.3

2.1. Cơ sở lí luận.3

2.1.1. Khái niệm về khuyến nông.3

2.1.2. Vai trò của khuyến nông đối với phát triển nông thôn ở Việt Nam.4

2.1.3. Mục tiêu của khuyến nông.5

2.1.4. Nội dung của khuyến nông .5

2.1.5. Các nguyên tắc của khuyến nông .7

2.1.6. Các phương pháp khuyến nông.8

2.1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến khuyến nông .11

2.2. Cơ sở thực tiễn.13

2.2.1. Một vài nét về hoạt động khuyến nông trên thế giới.13

2.2.2. Tình hình hoạt động khuyến nông ở Việt Nam.14

2.2.2.1. Lịch sử phát triển khuyến nông Việt Nam.14

2.2.2.2. Hệ thống tổ chức bộ máy khuyến nông Việt Nam.17

2.2.2.3. Một vài kết quả của hoạt động công tác khuyến nông.19

2.2.2.4. Một số kết quả khác.21

2.2.2.5. Những thành công và bài học kinh nghiệm.21

Phần 3. Đối tượng, nội dung v_ phương pháp nghiên cứu.23

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .23

3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu.23

65

3.3. Nội dung .23

3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của huyện Đông Anh.23

3.3.2. Quá trình hình thành phát triển của Trạm khuyến nông Đông Anh.23

3.3.3. Thực trạng công tác khuyến nông của Trạm khuyến nông Đông Anh.23

3.3.4. Thuận lợi, khó khăn của khuyến nông.23

3.3.5. Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến nông.23

3.4. Phương pháp nghiên cứu.23

3.4.1. Phương pháp chung.23

3.4.1.1. Phương pháp duy vật biện chứng.23

3.4.1.2. Phương pháp duy vật lịch sử.23

3.4.2. Phương pháp cụ thể.24

3.4.2.1. Phương pháp quan sát .24

3.4.2.2. Phương pháp thu thập số liệu.24

3.4.2.3. Phương pháp phân tích số liệu.24

Phần 4. kết quả nghiên cứu v_ thảo luận.26

4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của huyện Đông Anh.26

4.1.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.26

4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.30

4.1.2.1. Dân số và lao động.30

4.1.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật.32

4.1.2.3. Thực trạng phát triển kinh tế.32

4.1.2.4. Văn hoá xã hội .34

4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội .35

4.1.3.1. Thuận lợi.35

4.1.3.2. Khó khăn .36

4.2. Quá trình hình thành, phát triển của Trạm khuyến nông Đông Anh.36

4.2.1. Căn cứ thành lập Trạm.36

4.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm khuyến nông Đông Anh .37

66

4.2.3. Cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động.38

4.2.3.1. Nguồn nhân lực.38

4.2.3.2. Cơ cấu tổ chức của Trạm khuyến nông Đông Anh.41

4.3. Thực trạng công tác khuyến nông của Trạm khuyến nông Đông Anh.42

4.3.1. Các hoạt động chủ yếu của Trạm.42

4.3.2. Mạng lưới tổ chức công tác khuyến nông .44

4.3.3. Kết quả hoạt động của Trạm khuyến nông Đông Anh .46

4.4. Thuận lợi, khó khăn của khuyến nông.54

4.4.1. Thuận lợi.54

4.4.2. Khó khăn.55

4.5. Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến nông .56

4.5.1. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực .56

4.5.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức hoạt động khuyến nông của Trạm.57

4.5.3. Giải pháp về nhiệm vụ và hoạt động khuyến nông.59

Phần 5. Kết luận v_ đề nghị.60

5.1. Kết luận.60

5.2. Đề nghị. 61

T_i liệu tham khảo.63

 

 

pdf72 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 4688 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu thực trạng và đề xuất đẩy mạnh công tác khuyến nông của Trạm khuyến nông huyện Đông Anh, Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTìm hiểu thực trạng và đề xuất đẩy mạnh công tác khuyến nông của Trạm khuyến nông huyện Đông Anh, Hà Nội.pdf