Đề tài Xác định các thông số bẫy của MgB4O7:Dy bằng phương pháp thay đổi tốc độ nâng nhiệt

MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC . i

MỞ ĐẦU . 1

PHẦN 1. TỔNG QUAN . 3

Chương I. TỔNG QUAN VỀ NHIỆT PHÁT QUANG. 4

I.1.Định nghĩa hiện tượng nhiệt phát quang .4

I.2. Giải thích cơ chế hiện tượng nhiệt phát quang .4

I.3. Các mô hình động học của hiện tượng nhiệt phát quang . 10

I.3.1. Mô hình động học bậc một . 10

I.3.2. Mô hình động học bậc hai . 14

I.3.3. Mô hình động học bậc tổng quát .17

Chương II. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC CỦA VẬT LIỆU

NHIỆT PHÁT QUANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THAY ĐỔI TỐC

ĐỘ NÂNG NHIỆT.20

II.1. Các thông số vật lý ảnh hưởng đến đường cong nhiệt phát quang . 20

II.1.1. Các thông số thực nghiệm . 20

II.1.2. Các thông số đặc trưng cho bẫy .21

II.2. Phương pháp thay đổi tốc độ nâng nhiệt .21

PHẦN 2. THỰC NGHIỆM .26

Chương III. XÂY DỰNG CÁC ĐƯỜNG NÂNG NHIỆT TUYẾN TÍNH VỚI

CÁC TỐC ĐỘ NÂNG NHIỆT KHÁC NHAU.27

III.1. Tổng quan về hệ thiết bị đo đường cong phát quang của vật liệu . 28

III.2. Khối nâng và đọc nhiệt độ mẫu . 30

III.2.1. Buồng nhiệt . 31

III.2.2. Bộ điều khiển sự quét nhiệt tuyến tính . 31

III.3. Xây dựng các đường nâng nhiệt tuyến tính với các tốc độ nâng nhiệt

khác nhau. . 33

Chương IV. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ BẪY CỦA VẬTLIỆU

MgB4O7:Dy BẰNG PHƯƠNG PHÁP THAY ĐỔI TỐC ĐỘ NÂNG

NHIỆT .40

IV.1. Khảo sát vật liệu MgB4O7:Dy với các tốc độ nâng nhiệt khác nhau . 42

IV.2. Xác định các thông số vật lý đặc trưngcho bẫy từ đường TL thực nghiệm

bằng phương pháp thay đổi tốc độ nâng nhiệt . 48

KẾT LUẬN. 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 55

pdf30 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1318 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xác định các thông số bẫy của MgB4O7:Dy bằng phương pháp thay đổi tốc độ nâng nhiệt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhan 2_Thuc nghiem 1.pdf
  • pdfBIA 1.pdf
  • pdfDANH MUC CAC BANG.pdf
  • pdfdanh muc cac hinh 2.pdf
  • pdfket luan.pdf
  • pdfloi cam on.pdf
  • pdfmo dau.pdf
  • pdfmuc luc -in.pdf
  • pdfPhan 1_Tong quan.pdf
  • pdftai lieu tham khao.pdf
Tài liệu liên quan