Điều dưỡng cơ bản I - Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người điều dưỡng - Vũ Văn Tiến

ĐIỀU DưỠNG CƠ BẢN I

GV. VŨ VĂN TIẾNVAI TRÒ NGưỜI QUẢN LÝ

 Quản lý toàn diện người bệnh

 Quản lý buồng bệnh, nơi làm việc

 Quản lý vật tư, dụng cụ,TT bị, thuốc

 Quản lý hồ sơ, công tác hành chính

 Tham gia quản lý điều hành nhân lực làm việc khi có

trách nhiệm.

ĐIỀU DưỠNG CƠ BẢN I

 Giáo dục sức khỏe để phòng ngừa, bảo vệ và nâng cao

sức khỏe.

 Hướng dẫn, giúp đỡ các đồng nghiệp cấp dưới

 Đào tạo HS, SV,nhân viên mới thành đội ngũ kế thừa có

kiến thức kỹ năng và đạo đức.

 Biết tự đào tạo liên tục, biết nhận lãnh trách nhiệm đối

với nghề nghiệp

 Tích cực tha

 

pdf20 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 588 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điều dưỡng cơ bản I - Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người điều dưỡng - Vũ Văn Tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI BỘ MÔN GIẢI PHẪU HỌC GV. VŨ VĂN TIẾN GV. VŨ VĂN TIẾN VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I GV. VŨ VĂN TIẾN MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong học sinh có thể 1.Phân tích đƣợc các định nghĩa về nghề Điều dƣỡng 2.Nêu đƣợc đinh nghĩa chức năng của ngƣời điều dƣỡng theo Henderson 3.Trình bày đƣợc ba chức năng của ngƣời điều dƣỡng Việt Nam theo W.T.O 4.Phân tích đƣợc 4 vai trò ngƣời ĐD trong thực hành nghề nghiệp. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I GV. VŨ VĂN TIẾN FORENCE NIGHTINGALE (1860) Điều dƣỡng là một nghệ thuật sử dụng môi trường của ngƣời bệnh để hỗ trợ sự phục hồi của họ. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I GV. VŨ VĂN TIẾN HỘI ĐIỀU DƢỠNG MỸ  1965: Điều dƣỡng là một nghề hỗ trợ cung cấp các dịch vụ chăm sóc đóng góp vào việc hồi phục và nâng cao sức khỏe. 1981: Điều dƣỡng là chuẩn đoán (Diagnosis) và điều trị (treatment) các phản ứng của con ngƣời đối với bệnh hiện tại đang xảy ra hoặc sẽ diễn ra. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I GV. VŨ VĂN TIẾN ĐỊNH NGHĨA ĐIỀU DƢỠNG THEO HỘI ĐIỀU DƢỠNG MỸ ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I GV. VŨ VĂN TIẾN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ HỘI ĐIỀU DƢỠNG CANADA 1984 Điều dƣỡng là phát hiện (Identification) và điều trị (treatment) các phản ứng của con ngƣời đối với bệnh hiện tại đang xảy ra hoặc sẽ diễn ra. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I GV. VŨ VĂN TIẾN V. HENDERSON Chức năng duy nhất của ngƣời điều dƣỡng là giúp đỡ một cá nhân đau yếu hoặc khỏe mạnh (hoặc cái chết êm ả).mà bản thân cá nhân ấy sẽ tự làm lấy hoặc nếu họ đủ sức mạnh, ý chí hoặc hiểu biết cần thiết.Công việc này đƣợc thực hiện nhằm giúp họ giành lại tính tự lập càng nhanh càng tốt. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I GV. VŨ VĂN TIẾN GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I 14 NHU CẦU CƠ BẢN THEO HENDERSON 1. Hô hấp bình thƣờng 2. Ăn uống đầy đủ 3. Chăm sóc bài tiết 4. Ngủ và nghỉ ngơi 5. Vận động và tƣ thế đúng 6. Mặc quần áo thích hợp 7. Duy trì nhiệt độ cơ thể 8. Vệ sinh cơ thể GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I 14 NHU CẦU CƠ BẢN THEO HENDERSON 9. Tránh nguy hiểm, an toàn 10. Đƣợc giao tiếp tốt 11. Tôn trọng tự do tín ngƣỡng 12. Đƣợc tự chăm sóc, làm việc 13. Vui chơi và giải trí 14. Học tập có kiến thức cần thiết CHỨC NĂNG CỦA ĐIỀU DƢỠNG THEO W.H.O GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 1. Chủ động 1. Chủ động 2. Phối hợp – cộng tác 2. Phối hợp 3. Lệ thuộc CHỨC NĂNG CHỦ ĐỘNG GV. VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I CHỦ ĐỘNG ĐÁP ỨNG (Trong phạm vi kiến thức đƣợc đào tạo) Không tự làm đƣợc 14 nhu Cầu Cơ Bản GV. VŨ VĂN TIẾN CHỨC NĂNG PHỐI HỢP ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I PHỐI HỢP THỰC HÀNH CHĂM SÓC GV. VŨ VĂN TIẾN CHỨC NĂNG LỆ THUỘC ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I RA Y LỆNH THỰC HIỆN CÁC Y LỆNH GV. VŨ VĂN TIẾN BỐN VAI TRÕ CỦA NGƢỜI ĐIỀU DƢỠNG ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I THỰC HÀNH CHĂM SÓC QUẢN LÝ THẦY GIÁO NGHIÊN CỨU ĐIỀU DƢỠNG VAI TRÕ NGƢỜI THỰC HÀNH CHĂM SÓC  Sử dụng QUY TRÌNH ĐIỀU DƢỠNG để thực hiện chăm sóc toàn diện bệnh nhân. Theo dõi diễn tiến bệnh và báo ngay với ngƣời thầy thuốc những dấu hiệu bất thƣờng. Thực hiện các y lệnh điều trị, chăm sóc. Thực hiện các kỹ thuật thực hành điều dƣỡng theo đúng quy trình,và đảm bảo vô khuẩn,hạn chế nhiễm trùng bệnh viện. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I GV. VŨ VĂN TIẾN VAI TRÒ NGƢỜI QUẢN LÝ Quản lý toàn diện ngƣời bệnh Quản lý buồng bệnh, nơi làm việc Quản lý vật tƣ, dụng cụ,TT bị, thuốc Quản lý hồ sơ, công tác hành chính Tham gia quản lý điều hành nhân lực làm việc khi có trách nhiệm. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I GV. VŨ VĂN TIẾN VAI TRÕ NGƢỜI THẦY GIÁO Giáo dục sức khỏe để phòng ngừa, bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Hƣớng dẫn, giúp đỡ các đồng nghiệp cấp dƣới Đào tạo HS, SV,nhân viên mới thành đội ngũ kế thừa có kiến thức kỹ năng và đạo đức. Biết tự đào tạo liên tục, biết nhận lãnh trách nhiệm đối với nghề nghiệp Tích cực tham gia vào việc bảo vệ và phát triển nghề nghiệp ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I GV. VŨ VĂN TIẾN VAI TRÕ NGƢỜI NGHIÊN CỨU ĐIỀU DƢỠNG Thực hiện và đóng góp vào các công trình nghiên cứu về điều dƣỡng để nâng cao kiến thức về điều dƣỡng và phát triển ngành nghề điều dƣỡng. Luôn ứng dụng kết quả của các công trình nghiên cứu để sửa đổi và cải tiến việc thực hành, giảng dạy, quản lý điều dƣỡng. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I GV. VŨ VĂN TIẾN KẾT LUẬN Ngày nay ngành điều dƣỡng đã phát triển độc lập theo một quỹ đạo chung ở rất nhiều nƣớc trên thế giới. Ở nƣớc ta, bộ y tế đã có những chủ trƣơng, kế hoạch củng cố, tạo điều kiện cho ngành ĐD từng bƣớc phát triển,hòa nhập vào quỹ đạo chung của ĐD thế giới. Tuy nhiên, tất cả vẫn còn ở phía trƣớc – điều này còn tùy thuộc vào việc chúng ta có thực hiện tốt các vai trò chức năng điều dƣỡng của mình. Tất cả kì vọng rất nhiều ở các em – những đội ngũ ĐD kế thừa và phát triển ngành nghề ĐD ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I GV. VŨ VĂN TIẾN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdieu_duong_co_ban_i_vai_tro_chuc_nang_nhiem_vu_cua_nguoi_die.pdf
Tài liệu liên quan