Đồ án Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý lưới thi công công trình

MỤC LỤC

Trang

Mục lục . 1

Mở đầu . 2

Chương 1 – TỔNG QUAN VỀ LƯỚI KHỐNG CHẾ TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH 3

1.1 Một số đặc điểm của lưới khống chế trắc địa công trình 3

1.2 Nguyên tắc ước tính lưới trắc địa công trình 8

1.3 Lựa chọn hệ toạ độ và mặt chiếu cho lưới trắc địa công trình 13

1.4 Tính chuyển toạ độ 16

1.5 Lưới khống chế thi công công trình 22

Chương 2 – KHẢO SÁT PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI LƯỚI TỰ DO 28

2.1 Khái niệm chung về lưới trắc địa tự do 28

2.2 Định vị lưới 32

2.3 Một số tính chất cơ bản của kết quả bình sai lưới tự do 33

2.4 Nhận xét về bình sai lưới tự do 37

Chương 3 – ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH SAI LƯỚI TRẮC ĐỊA

TỰ DO ĐỂ XỬ LÝ LƯỚI THI CÔNG CÔNG TRÌNH 39

3.1 Thuật toán xử lý số liệu lưới thi công 39

3.2 Lập chương trình bình sai 57

3.3 Tính toán thực nghiệm 62

KẾT LUẬN 69

PHỤ LỤC 70

TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

 

 

doc87 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 6014 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Khảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý lưới thi công công trình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhảo sát phương pháp bình sai lưới trắc địa tự do và ứng dụng trong xử lý lưới thi công công trình.doc
Tài liệu liên quan