Đồ án Thiết bị bốc hơi

Mục lục:

I.Giới thiệu

II. Sự truyền nhiệt trong thiết bị bốc hơi :

1. Tính chất vật lý 2

2. Hệ số truyền nhiệt: 3

3. Sự tích bẩn trong dàn bay hơi 4

4. Sự truyền nhiệt trong thiết bị bốc hơi kiểu chảy màng 4

4.1.Thiết bị bốc hơi màng rơi 4

4.2 Thiết bị bốc hơi màng treo 7

5.Thiết bị cô đặc nước ép trái cây màng rơi 8

III. Các hệ thống thiết bị bốc hơi:

1. Hệ thống một thiết bị cô chân không có tháp ngưng hơi thứ: 9

2. Hệ thống bốc hơi nhiều thiết bị 11

2.1 Hệ thống ba thiết bị bốc hơi dòng cùng chiều 12

2.2 Hệ thống ba thiết bị bốc hơi dòng ngược chiều 13

2.3 hệ thống nhiều thiết bị bốc hơi làm việc song song 14

2.4 Hệ thống thiết bị bốc hơi dòng cùng chiều có thêm thiết 15

bị bốc hơi bổ sung

IV. Tính thiết kế các hệ thống bốc hơi: 16

1. Hệ thống một thiết bị bốc hơi

2. Hệ thống bốc hơi liên tục 19

V.Các thiết bị bốc hơi; 24

1. Thiết bị bốc hơi thẳng đứng, buồng đốt trong, tuần hoàn tự nhiên 26

2. Thiết bị bốc hơi có buồng đốt ngoài 30

VI. Chất lượng thực phẩm: 30

VII. Thiết bị bốc hơi trong thực phẩm 32

1. Cân bằng vật chất và cân bằng 32

2. Thiết bị tính toán thời gian lưu dài 33

3. Thiết bị bốc hơi có thời gian lưu ngắn 34

VIII. Thiết bị bốc hơi tiết kiệm năng lượng 38

1. Thiết bị bay hơi liên tục 40

2. Thiết bị cô đặc nén hơi 42

3. Thiết bị cô đđặc có bơm nhiệt 46

4. Phối hợp thẩm thấu ngược\ cô đặc 46

5. Sự khử muối từ nước 46

6. Thiết bị bốc hơi tận dụng nhiệt thải 46

IX. Nguyên lý thiết kế: 47

1.Lựa chọn thiết bị bốc hơi 47

2.Lựa chọn vật liệu 48

 

 

 

IX. Các thành phần của thiết bị bốc hơi 50

Thân của thiết bị bốc hơi 51

1. Thiết bị thiết bị tách lỏng hơi 53

2. Thiết bị ngưng tu 54

3. Hệ thống chân không 55

4. Điều chỉnh thiết bị bốc hơi 56

5. Nguyên cứu thiết bị bốc hơi 56

6. Vấn đề vệ sinh 57

 

 

doc61 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 4747 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết bị bốc hơi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docsau1.DOC
  • ppttinh.ppt
  • pptthietkemay2.ppt
Tài liệu liên quan