Đồ án Thiết kế giếng khoan khai thác cho cấu tạo đông bắc mỏ rồng bồn trũng Cửu Long

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MỎ RỒNG:

Mỏ Rồng nằm ở lô số 09 thuộc bồn trũng Cửu Long trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Cách cảng Vũng Tàu 120 km, nơi tập trung các căn cứ dịch vụ sản xuất của XNLD “VIETSOVPETRO”. Vũng Tàu nối với TP.HCM 125km, đường thủy và đường hàng không.

Công tác khoan thăm dò của vùng mỏ Rồng được tiến hành bằng các phương tiện khác nhau: tàu khoan Mirchin, giàn khoan tự nâng Ekhabi, Tam đảo và các giàn cố định. Hiện nay đã và đang xây dựng một giàn khoan biển cố định gồm hai giàn (RP-1, RP-2) và hai giàn nhẹ (RC-1, RC-2), từ các giàn này đã tiếp tục khoan 14 giếng khoan. Trên vùng hiện được lắp hệ thống ống dẫn dầu khí từ mỏ Bạch Hổ và một trạm rót dầu không bến giữa RP-1 và RC-1. Đặc biệt trên vùng Đông Bắc ta dùng chủ yếu là giàn nhẹ để khoan thăm dò và khai thác dầu khí.

Năng lượng tạo ra từ các động cơ đốt trong dùng để khoan, các xí nghiệp trên bờ dùng điện từ đường dây 35 KV từ TP.HCM qua nhà máy phát điện Phú Mỹ và Bà Rịa. Nước sinh hoạt cung cấp từ bờ bằng tàu chuyên dụng còn nước kỹ thuật thì từ giếng khoan tại chỗ.

Cấu tạo Rồng là phần kéo dài về phía Tây Nam của đới nâng trung tâm bồn trũng Cửu Long, móng và các lớp bị băm nát bởi hàng loạt đứt gãy á kinh tuyến và vĩ tuyến. Biển ở vùng mỏ có độ sâu từ 25 – 55m. Nhiệt độ nước thay đổi từ 24.9oC đến 29oC. Nồng độ muối trong nước từ 33 – 35g/l. Khí hậu của vùng mỏ là khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa Đông (tháng 11 – 3) chủ yếu là gió mùa Đông Bắc, các cơn gió mạnh cực đại vào tháng 12 và tháng 1

doc140 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2944 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế giếng khoan khai thác cho cấu tạo đông bắc mỏ rồng bồn trũng Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN KHOA ÑÒA CHAÁT ------(oOo(------ TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP CHUYEÂN NGAØNH ÑÒA CHAÁT DAÀU KHÍ THIEÁT KEÁ GIEÁNG KHOAN KHAI THAÙC CHO CAÁU TAÏO ÑOÂNG BAÉC MOÛ ROÀNG BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG GVHD : TH.S PHAN VAÊN KOÂNG SVTH : HAÏ NGUYEÂN VUÕ NIEÂN KHOÙA 2000 - 2004 TP. HOÀ CHÍ MINH 7 / 2004 LÔØI CAÛM ÔN Ñöôïc söï giuùp ñôõ taän tình chu ñaùo cuûa quùi thaày coâ khoa Ñòa Chaát tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Töï nhieân, söï uûng hoä nhieät tình cuûa caùc baïn vaø nguoàn ñoäng vieân to lôùn cuûa gia ñình sau cuøng baøi tieåu luaän cuûa em treân cô baûn cuõng ñaõ hoaøn thaønh. Do thieáu kinh nghieäm thöïc teá vaø kieán thöùc chuyeân moân coù haïn neân seõ khoâng khoûi coù thieáu soùt trong baøi baùo caùo neân em raát mong coù söï ñoùng goùp yù kieán chaân thaønh töø quùi thaáy coâ. Caùc yù kieán ñoùng goùp naøy em xin ghi nhaän taát caû vaø seõ laáy ñoù laøm baøi hoïc kinh nghieäm cho baûn thaân mình. Em xin chaân thaønh baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán quùi thaày coâ, gia ñình vaø caùc baïn. Em xin caûm ôn thaày Th.S Phan Vaên Koâng ñaõ taän tuïy giuùp ñôõ em trong suoát quaù trình thöïc hieän baøi tieåu luaän naøy. Con xin caûm ôn cha meï ñaõ luoân ñoäng vieân con trong suoát quaõng thôøi gian qua. Em xin caûm ôn quùi thaày coâ trong khoa ñaõ nhieät tình höôùng daãn, chæ baûo em hoaøn taát baøi tieåu luaän naøy. Toâi xin caûm ôn caùc baïn ñaõ ñoùng goùp yù kieán, trao ñoåi hoïc taäp cuøng toâi. MUÏC LUÏC LÔØI CAÛM ÔN………………………………………………………………………………………………………………………..1 YÙ KIEÁN NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN…………………………………………………………………….2 MUÏC LUÏC……………………………………………………………………………………………………………………………….3 NHAÄP ÑEÀ…………………………………………………………………………………………………………………………….….4 CHÖÔNG I NHÖÕNG ÑAËC TRÖNG CHUNG CUÛA VUØNG MOÛ ROÀNG Khaùi quaùt chung veà moû Roàng…………………………………………………………………………………….6 Lòch söû nghieân cöùu ñòa chaát………………………………………………………………………………………..8 Sô löôïc vaén taét caáu truùc ñòa chaát vuøng…………………………………………………………………12 Caùc ñôn vò caáu truùc……………………………………………………………………………………………………..12 CHÖÔNG II CAÁU TRUÙC ÑÒA CHAÁT, KHAÛ NAÊNG CHÖÙA DAÀU, TRÖÕ LÖÔÏNG VAØ TIEÀM NAÊNG KHU VÖÏC 2.1 Keát quaû coâng taùc thaêm doø ñòa chaát vaø caáu truùc ñòa chaát…………………………………17 2.2 Ñaëc tính vaät lí, traàm tích, thaïch hoïc cuûa ñaù chöùa vaø ñaù chaén……………………….29 2.3 Tích chaát daàu, khí vaø nöôùc…………………………………………………………………………………………35 CHÖÔNG III TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KHAI THAÙC CAÙC THAÂN DAÀU VUØNG ÑOÂNG BAÉC MOÛ ROÀNG BOÀN TRUÕNG CÖÛU LONG 3.1 Phaân chia ñoái töôïng khai thaùc……………………………………………………………………………………41 3.2 Bieän luaän thoâng soá tính vaø tröõ löôïng ñòa chaát ban ñaàu caùc thaân daàu………….43 3.3 Tính toùan chæ soá coâng ngheä khai thaùc…………………………………………………………………….50 3.4 Bieän luaän soá löôïng, vò trí gieáng vaø caùc coâng trình bieån phaùt trieån moû……115 3.5 Keát luaän vaø kieán nghò………………………………………………………………………………………………..224 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO……………………………………………………………………………………………….225 NHAÄP ÑEÀ Trong nhöõng naêm gaàn ñaây daàu thoâ ñaõ trôû thaønh saûn phaåm suaát khaåu ñöùng ñaàu cuûa nöôùc ta. Maëc duø laø moät ngaønh khaù non treû nhöng noù ñaõ khoâng ngöøng phaùt trieån vaø ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng to lôùn. Söï thaønh coâng ñoù theå hieän roõ hôn khi haøng loaït caùc moû môùi ñöôïc phaùt hieän, khí ñoàng haønh tröôùc kia bò loaïi boû thì nay cuõng ñaõ ñöôïc ñöa vaøo söû duïng, khai thaùc. Thaønh coâng to lôùn ñoù seõ khoâng theå coù neáu thieáu ñi caùc coâng taùc thaêm doø cô baûn tìm kieám caùc tích tuï daàu khí. Ngaønh daàu khí ñoøi hoûi caàn coù caùc maùy moùc chuyeân duïng hieän ñaïi cuõng nhö ñoäi nguõ kó sö, cöû nhaân vaø caùc chuyeân gia laønh ngheà. Ñeå ñaùp öùng chuû tröông lôùn cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc trong coâng cuoäc hieän ñaïi hoùa, coâng nghieäp hoùa ñaát nöôùc tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Töï nhieân noùi chung, boä moân Ñòa Chaát Daàu Khí, quí thaày coâ vaø chuùng em noùi rieâng ñaõ khoâng ngöøng ñaøo taïo hoïc taäp mieät maøi nhaèm caäp nhaät thoâng tin, kieán thöùc cô baûn caàn thieát goùp phaàn xaây döïng ñaát nöôùc giaøu maïnh. Chính vì leõ ñoù maø em ñaõ nhaän ñeà taøi:” Thieát keá gieáng khoan khai thaùc cho caáu taïo Ñoâng Baéc Roàng” ñeå laøm tieåu luaän ra tröôøng. Muïc ñích chính cuûa ñeà taøi naøy laø: Döïa vaøo keát quaû tìm kieám thaêm doø ñòa chaát, ñaëc tính thaám chöùa caùc taàng saûn phaåm döï baùo khaû naêng chöùa daàu vaø tieàm naêng khu vöïc. Bieän luaän caùc thoâng soá tính toaùn tröõ löôïng caùc thaân daàu. Thieát keá, döï baùo khaû naêng khai thaùc caùc thaân daàu vuøng Ñoâng Baéc Roàng. Thieát keá gieáng khoan hôïp lí, kinh teá trong khu vöïc Ñoâng Baéc Roàng. CHÖÔNG I NHÖÕNG ÑAËC TRÖNG CHUNG CUÛA VUØNG MOÛ ROÀNG KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ MOÛ ROÀNG LÒCH SÖÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑÒA CHAÁT SÔ LÖÔÏC VAÉN TAÉT CAÁU TRUÙC ÑÒA CHAÁT VUØNG CAÙC ÑÔN VÒ CAÁU TRUÙC CHÖÔNG 1 NHÖÕNG ÑAËC TRÖNG CHUNG CUÛA VUØNG MOÛ ROÀNG 1.1 KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ MOÛ ROÀNG: Moû Roàng naèm ôû loâ soá 09 thuoäc boàn truõng Cöûu Long treân theàm luïc ñòa phía Nam Vieät Nam. Caùch caûng Vuõng Taøu 120 km, nôi taäp trung caùc caên cöù dòch vuï saûn xuaát cuûa XNLD “VIETSOVPETRO”. Vuõng Taøu noái vôùi TP.HCM 125km, ñöôøng thuûy vaø ñöôøng haøng khoâng. Coâng taùc khoan thaêm doø cuûa vuøng moû Roàng ñöôïc tieán haønh baèng caùc phöông tieän khaùc nhau: taøu khoan Mirchin, giaøn khoan töï naâng Ekhabi, Tam ñaûo vaø caùc giaøn coá ñònh. Hieän nay ñaõ vaø ñang xaây döïng moät giaøn khoan bieån coá ñònh goàm hai giaøn (RP-1, RP-2) vaø hai giaøn nheï (RC-1, RC-2), töø caùc giaøn naøy ñaõ tieáp tuïc khoan 14 gieáng khoan. Treân vuøng hieän ñöôïc laép heä thoáng oáng daãn daàu khí töø moû Baïch Hoå vaø moät traïm roùt daàu khoâng beán giöõa RP-1 vaø RC-1. Ñaëc bieät treân vuøng Ñoâng Baéc ta duøng chuû yeáu laø giaøn nheï ñeå khoan thaêm doø vaø khai thaùc daàu khí. Naêng löôïng taïo ra töø caùc ñoäng cô ñoát trong duøng ñeå khoan, caùc xí nghieäp treân bôø duøng ñieän töø ñöôøng daây 35 KV töø TP.HCM qua nhaø maùy phaùt ñieän Phuù Myõ vaø Baø Ròa. Nöôùc sinh hoaït cung caáp töø bôø baèng taøu chuyeân duïng coøn nöôùc kyõ thuaät thì töø gieáng khoan taïi choã. Caáu taïo Roàng laø phaàn keùo daøi veà phía Taây Nam cuûa ñôùi naâng trung taâm boàn truõng Cöûu Long, moùng vaø caùc lôùp bò baêm naùt bôûi haøng loaït ñöùt gaõy aù kinh tuyeán vaø vó tuyeán. Bieån ôû vuøng moû coù ñoä saâu töø 25 – 55m. Nhieät ñoä nöôùc thay ñoåi töø 24.9oC ñeán 29oC. Noàng ñoä muoái trong nöôùc töø 33 – 35g/l. Khí haäu cuûa vuøng moû laø khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa. Muøa Ñoâng (thaùng 11 – 3) chuû yeáu laø gioù muøa Ñoâng Baéc, caùc côn gioù maïnh cöïc ñaïi vaøo thaùng 12 vaø thaùng 1. Gioù thoåi muøa Ñoâng xaùc ñònh höôùng soùng bieån (TB vaø B – TB) chieàu cao soùng coù theå leân ñeán 8m. Nhieät ñoä khoâng khí muøa Ñoâng töø 24oC – 27oC veà ñeâm vaø buoåi saùng. Möa ít vaø thôøi kyø gioù muøa Ñoâng Baéc (0.07mm vaøo thaùng 2 laø thaùng khoâ nhaát), ñoä aåm töông ñoái cuûa khoâng khí toái thieåu laø 65%. Trong muøa chuyeån tieáp (thaùng 4 – 5) caùc khoái khí dòch chuyeån töø Baéc xuoáng Nam. Daàn daàn gioù höôùng Taây Nam töø vuøng xích ñaïo chieám öu theá. Gioù naøy xaùc ñònh möùc taêng ñoä aåm khoâng khí maëc duø löôïng möa rôi vaãn chöa lôùn vaø ñeàu ñaën. Nhieät ñoä khoâng khí töø 25oC – 30oC. Vaøo muøa heø (thaùng 6 – 9) gioù muøa Taây Nam hoaït ñoäng nhieät ñoä cuûa nöôùc bieån vaø khoâng khí töông ñoái cao, trung bình töø 28oC – 30oC. Söï cheânh leäch nhieät ñoä giöõa ngaøy vaø ñeâm khoâng lôùn laém. Möa trôû neân oån ñònh vaø nhieàu, möa nhieàu trong ngaøy keøm theo gioù giaät leân ñeán 25m/s, keùo daøi töø 10 – 30 phuùt. Ñoä aåm töông ñoái trong thôøi kyø naøy khoaûng 87 – 89%. Vaøo thaùng 10 laø thôøi ñieåm giao muøa, gioù Taây Nam yeáu daàn vaø bò thay theá bôûi gioù Ñoâng Baéc. Nhieät ñoä khoâng khí giaûm xuoáng 24oC – 30oC. Ñeán cuoái thaùng thì muøa möa thöïc teá chaám döùt. Doøng chaûy bieån phuï thuoäc maïnh bôûi cheá ñoä gioù muøa vaø hoaït ñoäng thuûy trieàu. Trong thôøi gian gioù muøa Ñoâng Baéc, ngoaøi bieån thöôøng xuyeân coù soùng lôùn. Thöôøng coù baõo vaø gioù xoaùy, vôùi khoaûng trung bình 10 laàn/naêm. Khi coù baõo toác ñoä gioù tuø 20m/s trôû leân, caù bieät leân ñeán 60m/s. Khi coù baõo lôùn, soùng coù theå cao ñeán 10m. Vì lyù do ñoù soá ngaøy thuaän tieän ñeå tieán haønh coâng vieäc ngoaøi bieån vaøo muøa Ñoâng töông ñoái ít. Trong thôøi gian gioù muøa Taây Nam vaø hai thôøi ñieåm giao muøa thì ñieàu kieän laøm vieäc ngoaøi bieån coù thuaän lôïi hôn. Tuy nhieân vaøo luùc naøy möa rôi coù theå keøm theo chôùp, gioâng toá vaø gioù giaät coù theå aûnh höôûng xaáu ñeán thi coâng. Trong vuøng moû möùc chaán ñoäng ñòa chaán khoâng quaù 6o Ritte. Ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình caùc traàm tích ñaùy ña daïng theo soá lieäu khaûo saùt ñòa chaán coâng trình ôû phaàn Nam moû, khoaûng 6 – 8m töø beà maët ñaùy gaëp nhieàu thaáu kính buøn, ñaát seùt chaûy. Ngöôïc laïi ôû nöûa Baéc moû khoâng phaùt hieän caùc ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình khoâng thuaän lôïi. Phaàn treân laùt caét ñòa chaát laø aù seùt nöûa cöùng coù ñoä beàn cao. Nhìn chung tröôùc khi xaây döïng coâng trình bieån, laép ñaët caùc giaøn khoan töï naâng caàn tieán haønh caùc coâng taùc khaûo saùt ñòa chaát coâng trình. 1.2 LÒCH SÖÛ NGHIEÂN CÖÙU ÑÒA CHAÁT: Moû Roàng thuoäc boàn truõng Cöûu Long, veà lòch söû nghieân cöùu nhìn chung goàm naêm giai ñoaïn: 1.2.1 Giai ñoaïn tröôùc naêm 1975: Vaøo nhöõng naêm ñaàu cuûa thaäp kyû 60 ñaõ coù nhöõng döï ñoaùn khaû quan veà tieàm naêng daàu khí ôû khu boàn truõng, noù ñaõ trôû thaønh ñoái töôïng tìm kieám daàu khí cuûa 1 soá coâng ty nöôùc ngoaøi. Töø naêm 1960 – 1970 coâng ty Mandrel ñaõ ño ñòa vaät lyù theàm luïc ñòa phía Nam vôùi maïng löôùi tuyeán khaûo saùt laø 39km x 50km. Naêm 1974 coâng ty Petty Ray tieán haønh nghieân cöùu ñòa vaät lyù vôùi maïng löôùi tuyeán 2km x 2km treân khu vöïc loâ soá 09. Ñaàu naêm 1975, coâng ty Mobil Oil ñaõ khoan gieáng BH-1X treân caáu taïo Baïch Hoå, khi thöû væa taàng Mioxen haï ñaõ thu ñöôïc doøng daàu coâng nghieäp ñaàu tieân vôùi löu löôïng 2400 thuøng/ngaøy ñeâm. 1.2.2 Giai ñoaïn 1975 -1980: Naêm 1976 coâng ty Phaùp ñaõ tieán haønh ño ñòa vaät lyù theo maïng löôùi tuyeán khu vöïc vaø lieân keát ñòa chaát loâ soá 9, 16, 17 vaøo khu vöïc ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Naêm 1978 coâng ty Geco cuûa Nauy tieán haønh ño ñòa vaät lyù vôùi maïng löôùi tuyeán khaûo saùt 8km x 8km, 4km x 4km vaø tieáp tuïc khaûo saùt chi tieát vôùi maïng löôùi daøy hôn laø 2km x 2km, 1km x 1km ôû loâ 09, 16. Naêm 1979, coâng ty Deminex ñaõ ño ñòa vaät lyù loâ 15 vôùi maïng löôùi tuyeán khaûo saùt laø 3.5km x 3.5km, khoan boán gieáng 15A-1X, 15B-1X,15C-1X,15G-1X. 1.2.3 Giai ñoaïn töø naêm 1980 ñeán 1990: Naêm 1980 lieân doanh daàu khí giöõa Vieät Nam vaø Lieân Xoâ thaønh laäp ñaõ tieán haønh thaêm doø khai thaùc daàu khí roäng raõi treân toaøn boàn. Naêm 1984 lieân ñoaøn ñòa vaät lyù Thaùi Bình Döông cuûa Lieân Xoâ khaûo saùt khu vöïc moät caùch chi tieát vôùi caùc maïng löôùi sau: Maïng löôùi khaûo saùt tuyeán 2km x 2km vôùi caùc moû Baïch Hoå, moû Roàng, tam Ñaûo. Tuyeán khaûo saùt 1km x 1km ôû loâ 15, Tam Ñaûo, moû Roàng. Tuyeán khaûo saùt 0.5km x 0.5km ôû moû Baïch Hoå. Moû Roàng ñöôïc phaùt hieän naêm 1985 baèng gieáng khoan tìm kieám R1 ñaàu tieân khoan treân ñænh voøm döïa theo “Phöông aùn tìm kieám thaêm doø treân caáu taïo Roàng” do giaùm ñoác VietSovPetro pheâ duyeät. Cho ñeán ngaøy 01/05/1997 ñaõ coù 14 gieáng tìm kieám thaêm doø, 12 gieáng khai thaùc vôùi toång soá meùt ñaõ khoan laø 48814m vaø 33059m. Naêm 1985 – 1989 ñaõ tieán haønh khoan caùc gieáng R1, R2, R3, R4. Trong ñoù phaùt hieän daàu trong Mioxen döôùi ôû R1, R2. Trong Oligoxen ôû R2, R3. Khí vaø condensat ôû R3. Gieáng R4 thì khoâ khoâng thaáy saûn phaåm. Khu vöïc trung taâm coù gieáng khoan R9, R101, R16. Khu vöïc Ñoâng Baéc coù gieáng khoan R3, R6, R7, R8. 1.2.4 Giai ñoaïn 1990 ñeán 1995: Naêm 1991 coâng ty Geco thöïc hieän khaûo saùt ñòa chaán 3D ôû moû Baïch Hoå. Thaùng 9/1991 coâng ty Petronat Crigali (Vieät Nam) Sdu.Bhd khoan thaêm doø loâ soá 01, 02 vôùi Rubi-1, Emeral-1, Diamon-1. Döïa vaøo döõ lieäu khoan, ñòa chaán boå sung ñeå hieäu chænh caùc gieáng khaùc tieáp theo nhaèm naâng cao hieäu quaû coâng taùc. Naêm 1992 gaàn khu vöïc gieáng R9 ñaõ xaây döïng giaøn khai thaùc coá ñònh RP-1, töø giaøn khoan ñaõ khoan gieáng thaêm doø R101 vaø gieáng khai thaùc R11. Trong ñoù 2 gieáng R116 vaø R109 coù nhieäm vuï thaêm doø chi tieát. Chuùng ñaõ khoan vaøo moùng vaø xaùc ñònh ñöôïc laø ñaù moùng coù chöùa nöôùc. Treân keát quaû cuûa R3 vaø R6 ñaõ xaây döïng giaøn nheï RC-1 treân khu Ñoâng Baéc nhaèm thaêm doø chi tieát khai thaùc thöû coâng nghieäp væa daàu trong Mioxen vaø Oligoxen. Naêm 1993 ñöôïc ñaùnh daáu baèng vieäc môû theâm 2 moû môùi laø Ñoâng Roàng (1993) vaø Ñoâng Nam Roàng (1995) vôùi gieáng môû moû töông öùng laø R11 vaø R14. Taïi Ñoâng Nam Roàng khi trieån khai “ Ñeà aùn thaêm doø chi tieát vaø khai thaùc thöû coâng nghieäp khu gieáng khoan R14” thì ñaõ xaây döïng giaøn nheï RC-2 naêm 1995. Töø RC-2 khoan theâm gieáng khoan thaêm doø R21 vaø gieáng khoan khai thaùc RC-2-01. Keát quaû cuûa 2 gieáng naøy ñaõ khaúng ñònh giaù trò coâng nghieäp cuûa moû. 1.2.5 Giai ñoaïn töø 1995 ñeán nay: Khai thaùc daàu ñöôïc thöïc hieän ñaàu tieân ôû moû Baïch Hoå ngaøy 26/06/1996 cho ñeán nay coù theâm 2 moû daàu ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc laø moû Raïng Ñoâng thaùng 8/1998, moû Rubi thaùng 10/1998. Toång soá löôïng khai thaùc ñeán 31/12/1999 laø 78.3 trieäu taán vaø ñaõ ñöa khí ñoàng haønh ôû moû Baïch Hoå vaøo bôø söû duïng cho phaùt ñieän khoaûng 3.5 tæ m3. Naêm 1997 töø khoái chaân ñeá RP-2 ñaõ keát thuùc khoan gieáng thaêm doø R18 treân moû Ñoâng Roàng, thöû væa ñaõ nhaän ñöôïc doøng daàu coâng nghieäp töø Oligoxen haï coøn moùng thì haàu nhö khoâ. Vôùi khoaûng 100 gieáng khai thaùc daàu töø ñaù moùng moû Baïch Hoå, Roàng, Raïng Ñoâng, Rubi cho löu löôïng haøng traêm taán/ngaøy ñeâm, coù gieáng treân 1000 taán/ngaøy ñeâm. Khaúng ñònh ñaù moùng phong hoùa nöùt neû coù tieàm naêng daàu khí lôùn (60% troïng löôïng, tieàm naêng boàn) laø ñoái töôïng nghieân cöùu chính caàn quan taâm hôn trong coâng taùc tìm kieám, thaêm doø daàu khí trong töông lai ôû boàn Cöûu Long vaø caùc vuøng keá caän. 1.3 SÔ LÖÔÏC VAÉN TAÉT CAÁU TRUÙC ÑÒA CHAÁT VUØNG: Veà bình dieän vuøng, moû Roàng naèm trong boàn truõng Cöûu Long laø thaønh phaàn cuûa theàm luïc ñòa Sunda lôùn nhaát trong caùc beå chöùa vuøng ven Thaùi Bình Döông. Chieàu daøi boàn truõng Cöûu Long vaøo khoaûng 500km, roäng 150km. caùc kieán truùc treân beà maët moùng laø khoái naâng trung taâm (ñòa luõy) traûi theo höôùng Ñoâng Baéc vaø hai Munda bao boïc noù ôû phía Taây Nam vaø Taây Baéc. Ñoä daøy lôùp phuû traàm tích Kainozoi ôû phaàn voøm khoái naâng trung taâm laø 2 – 3km, trong khi ñoù ôû caùc Munda saâu naèm keà laø 7 – 8km, phaàn voøm khoái naâng trung taâm kieåm soaùt caáu truùc Baïch Hoå lieàn vôùi phaàn cuoái Taây Nam laø caáu truùc Roàng, keà phía Baéc laø caáu truùc Cöûu Long. Vuøng noái caáu truùc Baïch Hoå vaø Roàng laø neáp uoán voõng daïng thanh tröôït, thoai thoaûi hôn ôû phaàn keát thuùc phía Taây Nam cuûa caáu truùc Baïch Hoå so vôùi phía Ñoâng Baéc cuûa muõi naâng Roàng. Phaàn saâu nhaát cuûa neáp voõng naøy theo maët moùng coù ñoä saâu toái thieåu -4500 ñeán -4600m. Laùt caét khoái naâng trung taâm (cuûa caáu truùc Baïch Hoå vaø Roàng) laø caùc thaønh taïo moùng keát tinh tröôùc Kainozoi vaø caùc traàm tích phun traøo, chuû yeáu laø luïc nguyeân cuûa voû traàm tích Kainozoi. ÔÛ phaàn döôùi laùt caét baét gaëp nhieàu ñöùt gaõy, chuùng nhieàu nhaát ôû Oligoxen haï. Hoaït tính cuûa chuùng giaûm daàn theo höôùng ñi leân cuûa maët caét, ôû Mioxen haï chæ thaáy caùc ñöùt gaõy ñôn leû. Caùc doøng daàu, khí vaø khí ngöng tuï coù giaù trò coâng nghieäp ñaõ nhaän ñöôïc ôû daûi ñòa taàng roäng lôùn cuûa maët caét töø caùc ñaù moùng Granit caùt keát vaø ñaù phun traøo Oligoxen ñeán caùt keát Mioxen haï ñieäp Baïch Hoå. 1.4 CAÙC ÑÔN VÒ CAÁU TRUÙC: Moû Roàng laø moät ñôn vò caáu truùc thaønh taïo bôûi haøng loaït caùc ñôn vò caáu truùc ñòa phöông baäc 3 vaø 4. Chuùng ñöôïc giôùi haïn bôûi caùc ñöùt gaõy theo höôùng Ñoâng Baéc – Taây Nam goàm caùc ñôn vò caáu truùc chính sau: 1.4.1 Khoái Taây Nam: Laø moät caáu truùc daïng muõi trong ñoù phaàn Taây Nam cuûa noù gaén lieàn vôùi daûi naâng Coân Sôn. Treân baûn ñoà caáu truùc maët moùng ñöôïc theå hieän baèng caùc ñöôøng ñaúng trò töø 1400 – 3400m. Taïi phaàn naâng cao hoaøn toaøn vaéng maët traàm tích Oligoxen, coøn traàm tích Mioxen haï ôû ñaây raát moûng. Khaû naêng tìm thaáy daàu khí trong moùng vaø trong traàm tích Mioxen haï laø raát thaáp vì xa trung taâm boàn vaø taàng chaén khoâng baûo ñaûm. 1.4.2 Khoái naâng trung taâm: Chieàu daøi khoái khoaûng 15km, roäng 3 -4km. Treân khoái ñaõ khoan hai gieáng thaêm doø R-1 vaø R-9. Traàm tích Oligoxen treân khoái naøy daøy khoaûng 120 – 130m, trong ñoù traàm tích ñieäp Traø Taân haàu nhö vaéng maët. Khoái trung taâm ñöôïc giôùi haïn bôûi caùc ñöùt gaõy veà ba phía: Baéc, Nam vaø Taây. Coøn caùnh phía Ñoâng thì nghieâng daàn veà truïc loõm cuûa truõng phía Ñoâng. Treân caùnh phía Ñoâng coù vaøi ñöùt gaõy bieân ñoä nhoû. Treân maët moùng, ñöùt gaõy caùnh phía Taây vaø caùnh phía Nam coù bieân ñoä treân döôùi 200m, coøn bieân ñoä ñöùt gaõy caùnh Baéc khoaûng 200 – 300m. Caùc gieáng khoan trong khoái naøy ñaõ phaùt hieän daàu trong Mioxen haï. Neáu xeùt veà vò trí thì daàu ôû ñaây naèm cao nhaát trong soá caùc gieáng khoan ñaõ gaëp daàu ôû beå Cöûu Long. 1.4.3 Khoái naâng Ñoâng Baéc: Coù chieàu daøi khoaûng 8km roäng 3 – 4km. Khoái coù daïng ñòa luõy hai baäc vôùi höôùng truïc Baéc – Ñoâng Baéc, Nam – Taây Nam. Ñöùt gaõy thuaän giôùi haïn phaàn phía Taây cuûa khoái vôùi bieân ñoä 300 – 700m. Coøn phía Ñoâng hai ñöùt gaõy thuaän taïo thaønh hai baäc (maët moùng) coù bieân ñoä töông öùng laø 200 – 400m. Traàm tích Oligoxen treân ñòa luõy naøy daøy 500 – 700m, coøn traàm tích Mioxen haï daøy 600 -800m. Treân khoái ñaõ khoan hai gieáng R-3 vaø R-6. Ñaëc bieät ngoaøi ñoái töôïng caùt keát Mioxen haï chöùa daàu (theo keát quaû thöû væa taàng 23, 24) coøn phaùt hieän thaân caùt chöùa khí vaø condensat trong traàm tích Oligoxen haï (gieáng R-3). Ñieàu ñaùng chuù yù nhaát laø laàn ñaàu tieân phaùt hieän ra trong moät theå phun traøo coù daàu (gieáng R-6), ñaù chöùa laø ñaù phun traøo porfiadiaba thuoäc ñaù moùng. Veà phöông dieän ñòa chaát khoái naøy coù ñaày ñuû caùc ñaù traàm tích töø Oligoxen haï ñeán ñeä töù vôùi chieàu daøy vaøi traêm meùt. 1.4.4 Khoái Baéc: Khoái Baéc ñöôïc giôùi haïn veà boán phía bôûi caùc ñöùt gaõy taïo neân hình gaàn gioáng hình bình haønh, vôùi caùc caëp ñöùt gaõy Ñoâng Baéc cuõng nhö caëp ñöùt gaõy aù vó tuyeán gaàn nhö song song nhau. Kích thöôùc khoái 5 x 6km. Caùc höôùng Ñoâng, Nam vaø Taây cuûa khoái naøy bò ngaên caùch bôûi khoái Ñoâng Baéc, trung taâm vaø caùnh suït baäc taây Baéc baèng caùc ñöùt gaõy. Rieâng höôùng Baéc qua vaøi ñöùt gaõy baäc thang khoái naøy nghieâng haún veà truõng trung taâm (truõng Taây Baïch Hoå). Ñaây laø moät yeáu toá ñòa chaát thuaän lôïi ñeå khoái naøy ñoùn daàu di cö ñeán töø truïc aâm cuûa truõng trung taâm caùch ñoù khoaûng 5km. Traàm tích Oligoxen khoái naøy daøy khoaûng 800m, traàm tích Mioxen haï töø 600 – 800m. 1.4.5 Khoái phaân dò phía Nam: Khoái naøy naèm ngay phía Nam khoái trung taâm kích thöôùc 8 x 20km, khoái bò phaân caét bôûi caùc ñöùt gaõy coù phöông töø aù vó tuyeán ñeán caùc höôùng Taây – Taây Baéc hoaëc Taây – Baéc taïo neân caùc moùng naâng coù dieän tích nhoû vaø caùc ñòa haøo heïp. Phaàn phía Ñoâng cuûa khoái nghieâng haún vôùi truïc aâm cuûa truõng phía Ñoâng (naèm ôû vò trí khoâng xa quaù 2km), thuaän lôïi ñoùn daàu di chuyeån töø truõng phía Ñoâng. Ñieàu ñoù coù nghóa laø trieån voïng daàu khí ôû ñaây raát khaû quan. 1.4.6 Caùnh suït Taây Baéc: Caùnh daøi 22km roäng 6km naèm song song khoái trung taâm vaø khoái Baéc. Khoái coù daïng nhö moät ñôn nghieâng vôùi vaøi khoái moùng khoâng cao laém vaø kích thöôùc laïi nhoû. Traàm tích Oligoxen vaø Mioxen ôû ñaây khoaûng 1000m vaø khaù gaàn truõng trung taâm neân veà phöông dieän thu hoài daàu laø voâ cuøng thuaän lôïi. 1.4.7 Truõng phía Ñoâng: ÔÛ khu vöïc moû Roàng truõng phía Ñoâng thu heïp daàn kích thöôùc ngang töø 10km treân ñöôøng caét ngang gieáng xuoáng coøn 4 – 6km ôû phía Nam. Truõng naøy coù caáu truùc nhö moät ñòa haøo vaø baùn ñòa haøo. Chieàu saâu lôùn nhaát ñeán maët moùng ñaït côõ 5300 -5350m, traàm tích Oligoxen ôû phaàn suïp luùn saâu nhaát coù theå ñaït 2000m. Tröø vaøi ranh giôùi phaûn xaï lieân tuïc thì haàu heát laùt caét ñòa chaán ôû phaàn loõm nhaát ñeàu khoâng phaân dò, ñieàu naøy chöùng toû traàm tích seùt ôû ñaây khaù daøy vaø ñoàng nhaát. Keát quaû phaân tích ñòa hoùa ôû ñaây cho thaáy tieàm naêng sinh daàu ôû ñaây raát lôùn. 1.4.8 Ñôùi phaân dò söôøn phía Ñoâng: Trong giai ñoaïn taùch giaõn chính xaûy ra trong suoát Oligoxen thöôïng ñaõ laøm moùng coå Mezozoi bò huûy hoaïi bôûi ñöùt gaõy. Caùc moùng bò phaân caét naøy chòu taùc ñoäng suïp luùn ôû nhöõng caáp ñoä khaùc nhau taïo neân ñôùi phaân dò naèm ôû söôøn Taây Baéc khoái naâng Coân Sôn hieän nay. Taïi ñôùi naøy traàm tích Oligoxen chuû yeáu laø seùt khaù daøy. CHÖÔNG II CAÁU TRUÙC ÑÒA CHAÁT, KHAÛ NAÊNG CHÖÙA DAÀU, TRÖÕ LÖÔÏNG VAØ TIEÀM NAÊNG KHU VÖÏC KEÁT QUÛA COÂNG TAÙC TÌM KIEÁM THAÊM DOØ ÑÒA CHAÁT VAØ CAÁU TRUÙC ÑÒA CHAÁT CAÙC ÑAËC TÍNH VAÄT LÍ, TRAÀM TÍCH, THAÏCH HOÏC CUÛA ÑAÙ CHÖÙA VAØ ÑAÙ CHAÉN CAÙC TAÀNG SAÛN PHAÅM TÍNH CHAÁT DAÀU, KHÍ VAØ NÖÔÙC CHÖÔNG 2 CAÁU TRUÙC ÑÒA CHAÁT, KHAÛ NAÊNG CHÖÙA DAÀU, TRÖÕ LÖÔÏNG VAØ TIEÀM NAÊNG KHU VÖÏC 2.1 KEÁT QUAÛ CUÛA COÂNG TAÙC TÌM KIEÁM THAÊM DOØ ÑÒA CHAÁT VAØ CAÁU TRUÙC ÑÒA CHAÁT: 2.1.1 Keát quaû cuûa coâng taùc tìm kieám thaêm doø ñòa chaát: A/ Phöông phaùp vaø coâng ngheä thöû: Trong taát caû 26 gieáng khoan ñaõ tieán haønh thöû 94 ñoái töôïng, trong ñoù coù 17 ñoái töôïng thöû thaân traàn coøn laïi thöû trong oáng choáng. Vôùi ñoái töôïng thöû trong ñaù moùng nöùt neû thì thöû trong ñieàu kieän thaân traàn (R3, R8, R9, R11, R14, R16, R18, R21, RC-2-01, R109, R116). Vôùi ñaù traàm tích thì thöû khi ñaõ choáng oáng. Goïi doøng tuøy thuoäc phöông phaùp thöû gieáng vaø ñieàu kieän væa baèng vieäc taïo cheânh aùp ñaùy gieáng vaø væa. Aùp suaát ñaùy gieáng khoâng bao giôø nhoû hôn ½ aùp suaát væa. Coù 2 phöông phaùp thöû ñöôïc aùp duïng trong ñieàu kieän moû laø boä duïng cuï thöû vaø thaû boä caàn eùp hôi (caàn khai thaùc). Boä duïng cuï thöû duøng cho ñoái töôïng Mioxen haï vaø Oligoxen. Boä caàn eùp hôi daønh cho moùng. Taïo cheânh aùp qua vieäc thay theá dung dòch khoan baèng chaát loûng coù tæ troïng nheï hôn (nöôùc, daàu diezen) hoaëc bôm taïo boït hay haï möïc chaát loûng trong gieáng khoan. Sau khi Packer môû vaø taïo doøng löu thoâng giöõa væa vaø gieáng trong 2 – 20 phuùt laáy ñöôøng hoài phuïc aùp suaát laàn thöù nhaát ñeå ño aùp suaát væa. Thôøi gian ñoùng gieáng phuï thuoäc ñaëc tröng thaám döï kieán cuûa væa thöû keùo daøi töø 2 – 6 giôø. Sau ñoù môû gieáng tieán haønh coâng taùc keá tieáp. Vieäc röûa gieáng thöïc hieän treân coân loã coù ñöôøng kính cöïc ñaïi. Tröôøng hôïp ñoái töôïng khoâng töï phun thì tieán haønh laáy ñöôøng doøng (doøng – 2) sao cho möïc chaát loûng trong caàn phuïc hoài hoaøn toaøn. Khi ñöôøng doøng khoâng ñaùng keå thì sau 2 – 23 giôø keát thuùc thöû. Khi thöû doøng thaønh coâng thì tieán haønh laïi 3 – 4 laàn. Aùp suaát ñaùy ño baèng aùp keá ño saâu cuûa haõng Kaster vaø Amerada vôùi giôùi haïn ño tôùi 600 Kg/cm3 vaø chính xaùc tôùi 0.25 – 0.6% giôùi haïn ño. Ño löu löôïng vôùi doøng daàu töï phun daàu, nöôùc, khí baèng thieát bò ño löu löôïng töï ñoäng. Vôùi daàu löu löôïng ño sau bình taùch vaø ñöôïc ñun 80oC, tröôøng hôïp khoâng ñuû aùp löïc cho chaát löu qua hai bình taùch thì ño löu löôïng chaát loûng baèng boàn ño. Doøng khoâng töï phun ñöôïc tính trung bình theo caùc ñieåm töø ñaàu ñöôøng doøng ñeán ñieåm giaûm doøng ñoät ngoät. Laáy maãu chaát löu laø coâng vieäc khoâng theå taùch rôøi coâng taùc thöû væa. B/ Xöû lyù vaø toång hôïp keát quaû nghieân cöùu: Sau khi keát thuùc thöû caùc ñôn vò tieán haønh coâng taùc xöû lyù vaø toång hôïp keát quaû nghieân cöùu, treân cô sôû soá lieäu thu ñöôïc trong khi thöû, boä phaän nghieân cöùu thuûy ñoäng löïc xöû lyù vaø xaùc ñònh thoâng soá væa caàn thieát nhö: ñoä thaám, ñoä daãn thuûy, heä soá saûn phaåm. Toång keát coù 25 gieáng töï phun, 18 gieáng coù doøng daàu yeáu, 35 ñoái töôïng chöùa nöôùc, 16 ñoái töôïng khoâ. Treân cô sôû keát quaû ño nhieät ñoä væa ta thaáy moái quan heä giöõa nhieät ñoä vaø ñoä saâu theo phöông trình sau:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế giếng khoan khai thác cho cấu tạo đông bắc mỏ rồng bồn trũng cửu long.Doc
  • dwgVu.dwg
Tài liệu liên quan